Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Vandrammedirektivets overordnede reguleringsramme
Du får overblik over vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

Vi vil komme ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om sagsoplysning, og kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.

Centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” bliver gennemgået, samt direktivets forbud mod forringelser, illustreret ved en gennemgang af såvel EU-domstolens som dansk klagenævnspraksis.

Samspillet mellem vandrammedirektivet og miljøvurderingsreglerne

Reglerne i vandrammedirektivet spiller i praksis ofte sammen med særligt miljøvurderingsreglerne, men også habitatreguleringen. Vi stiller skarpt på forskellene på de enkelte regelsæt, hvilke krav reguleringerne opstiller, samt hvordan man i praksis får disse til at ”spille sammen”, når der skal gennemføres vurderinger efter flere regelsæt i forbindelse med bl.a. infrastrukturprojekter og miljøvurderingspligtige projekter.

Vi gennemgår desuden, hvordan vurderingen af konsekvenserne af en plan eller et projekt, der kan påvirke vand og natur i praksis kan struktureres og gennemføres.

Udledning til målsatte recipienter – hvad skal du være opmærksom på?
Med ophæng i klagenævnspraksis kommer vi ind på de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser.

Herudover stiller vi skarpt på de juridiske og tekniske aspekter i vandindvindingstilladelser, samt forholdet til vandrammedirektivet i den forbindelse.

Endelig går vi i dybden med undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

Dagen sluttes af med en middag, hvor der er mulighed for faglige snakke og netværksdannelse.

Målgruppen

Kurset henvender sig til de kommunale medarbejdere der arbejder med vandrammedirektivet, især vandløbssagsbehandlere, grundvandsmedarbejdere og spildevandsmedarbejdere.
Personer ansat ved rådgivningsfirmaer og statslige styrelser kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-06-2023

Kursusprogram
14. juni 2023
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Karen Søgaard Christiansen, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
09:30 Introduktion
  - Hvorfor er dette kursus vigtigt?
- Vandområdeplaner og indsatser for 3. planperiode
  Karen Søgaard Christiansen
10:00 Retlig ramme for vandrammedirektivet og den danske implementering heraf
  Flemming Elbæk
10:45 Pause
11:00 Samspillet mellem vandrammedirektivet og anden lovgivning, herunder særligt miljøvurderingsreglerne
  Flemming Elbæk
12:00 Frokost
13:00 Vandrammedirektivet og udledning til målsat overfladevand
  - Vurderingernes gennemførelse og parametre
  Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
13:40 Pause
13:50 Vandrammedirektivet og udledning til målsat overfladevand, fortsat
  - Hvad er mulige løsninger på problematikker
  Casper Katborg, Karen Søgaard Christiansen og Carsten Bjørn
14:45 Besøg i AQUA
  - Kvalitetselementer i søer
  Carsten Bjørn
15:30 Kaffe og kage
16:00 Vandrammedirektivet og grundvand
  - Afgørelser
- Påvirkning af grundvand
- Påvirkning af målsatte ferske recipienter
- Vurderingernes gennemførelse, EQR og grundvandsparametre
  Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
17:00 Pause
17:15 Fravigelsesmuligheder i vandrammedirektivet
  Flemming Elbæk
17:45 Opsamling og evaluering
  Gitte Moestrup
18:00 Middag
19:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

Undervisere

• Ferskvandsbiolog Carsten Bjørn, Niras • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Ekspertisechef Morten Lauge Fejerskov, NIRAS • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøvurdering og vandrammedirektivet (18826)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvurdering og vandrammedirektivet