Drikkevands- og markboringer

Til sagsbehandlere
Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
Vores undervisere har mange års erfaring fra en stor brøndborervirksomhed, og kan hjælpe dig med alt det du endnu ikke ved om boringer.

Målgruppen

Sagsbehandlere i kommunerne, eller konsulenter som sidder med fx grundvand, eller på anden vis har berøring med drikkevands- og markboringer. Forsyningsmedarbejdere med interesse i at forstå kommunens rolle i forhold til boringer er også meget velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

10-10-2023

Kursusprogram
10. oktober 2023
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og Introduktion
  Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
09:45 Etablering af boringer tilbage i tiden - 1
  • Typer af boring
• Hvordan blev de udført
• Fordele og ulemper
  Erik Brøker
11:00 Pause
11:15 Etablering af boringer tilbage i tiden - 2
  • Hvad skal man være opmærksom på
• Hvordan undersøger man tilstand af boring fx videoinspektion, vandprøver? Og tolkning af disse data
  Erik Brøker
12:00 Frokost
13:00 Inden en ny boring etableres
  • Udvælgelse af placering (screening for arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og vandkemi)
• Boringsopbygning (filtersætning, åbentstående boring, flere filtre, længde af foring, dybde af boring
• Undersøgelser i boring (logs, niveauspecifikke vandprøver, prøvepumpning, pejle i nærliggende pejleboringer, hvilke parametre skal der analyseres for og hvor ofte?)
• Ansøgning om boretilladelse, eventuel dispensation fx etableres i fredskov
• Ansøgning om afledning af vand fra prøvepumpning, hvortil og hvordan.
  Erik Brøker
14:00 Kaffe og kage
14:15 Etablering af nye boringer
  • Boremetoder
• Tilsyn under borearbejdet, hvad skal man være opmærksom på
• Undersøgelser i boring efter etablering og tolkning af disse data fx logs, niveauspecifikke vandprøver, specifik kapacitet, virkningsgrad, ydelse, sænkning af vandspejl i boring, sænkning af vandspejl i nærliggende pejleboringer.
• Hvordan boring kan ”justeres” efter at den er etableret (fx afproppe bunden pga. for dyb, forlænge foring, udsyre boring mm.)
  Erik Brøker
15:30 Kort pause
15:45 Efter etablering af boring
  • Ansøgning om ibrugtagning (afrapportere og tolke data fra boring herunder prøvepumpning, pejlinger i pumpeboring og nærliggende pejleboringer, vandanalyser, ydelse, sænkning i boring mm.)
• Indberetning til Jupiter
• Pumpebestykning og råvandsstation
• Råvandslednin
  Erik Brøker og Erik Brøker
16:45 Evaluering og opsamling
  Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 08-09-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Drikkevands- og markboringer (18761)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drikkevands- og markboringer