Kurser i

vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det. Hos os får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden og kompetencer med afsæt i den nyeste lovgivning.

Vedligehold af de danske vandløb er underlagt kompliceret lovgivning, som det kræver solid indsigt i for dig, der arbejder på den administrative side af bordet. Her finder du blandt andet kurser om vandløbslovgivningen, udbud og vandløbstilsyn og kontrol.

Til dig, der:

 • Er administrativ vandløbsmedarbejder og ansat i en kommune, staten, hos en rådgiver eller anden privat virksomhed
 • Arbejder som åmand eller vandløbstekniker og som gerne vil have mere indsigt i det administrative område, der ligger til grund for det praktiske arbejde
 • Er gymnasielærer og ønsker ny viden, du kan omsætte i undervisningslokalet til de kommende generationer

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurserne Forvaltningsret og Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet, der især er relevant for dig, der arbejder som kommunal sagsbehandler.

Det er også hos os, du finder uddannelserne til henholdsvis vandløbstekniker og miljøsagsbehandler. Den grundlæggende åmandsuddannelse udbydes i dag af Skovskolen.

Kurser

 • Næste kursusstart 26-02-2024
  Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.
 • Næste kursusstart 28-02-2024
  Få aktuel og hands-on viden om klima-lavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter.
 • Næste kursusstart 11-03-2024
  Lurer en kommende konkurs og miljøkatastrofe hos en af de virksomheder, hvor I er miljømyndighed? (NY TEMADAG)
 • Næste kursusstart 12-03-2024
  Få grundlaget for at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder - både i afløbsteknisk sammenhæng, og til afstrømnings- og vandspejlsberegninger i vandløb.
 • Næste kursusstart 13-03-2024
  Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
 • Næste kursusstart 04-04-2024
  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder.
 • Næste kursusstart 09-04-2024
  Kurset for dig der vil sikre god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse? Og have et godt og tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør!
 • Næste kursusstart 10-04-2024
  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 16-04-2024
  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.
 • Næste kursusstart 23-04-2024
  Lær at vurdere vandløbets miljøtilstand. Du får både indsigt i DVFI og i en hurtigere feltmetode.
 • Næste kursusstart 29-04-2024
  På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, for at give dig et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 07-05-2024
  Kom i dybden med artsbestemmelse af vandløbssmådyr, og få mere indsigt i vandløbets økologiske tilstand.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for optimal drift og design af regnvandsbassiner.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Få overblik over vandløbsregulativerne, deres revision og hvilke krav de skal opfylde, samt værktøjer og indspark til din egen proces.
 • Næste kursusstart 23-05-2024
  Lær om nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb. Du hører bl.a. om fejlfinding, reparationsmetoder, rørtyper og økonomi. Og vi sætter fokus på kommunens og lodsejerens forpligtelser.
 • Næste kursusstart 30-05-2024
  Et kursus for dig, som har brug for at blive bedre til og mere tryg ved at inddrage interessenter og borgere i jeres projekter, f.eks. ved borgermøder.
 • Næste kursusstart 12-06-2024
  På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.
 • Næste kursusstart 19-06-2024
  Få et solidt plantekendskab og viden om vækstpunkter, så du kan foretage den rette grødeskæring i de målsatte vandløb.
 • Næste kursusstart 20-08-2024
  Få overblik over Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf, herunder klagenævnspraksis, naturvurdering og sagsbehandling
 • Næste kursusstart 04-09-2024
  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed?
 • Næste kursusstart 24-09-2024
  Vandløb skal også opfylde fiskemålsætninger. Lær om de to fiskeindeks. Vi tester anvendelse gennem elfiskeri og efterfølgende udregning af indeksværdier.
 • Næste kursusstart 08-10-2024
  Lær, hvordan du vedligeholder vandløb med maskinkraft, med fokus på biologisk kvalitet.
 • Næste kursusstart 22-10-2024
  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
 • Næste kursusstart 05-11-2024
  Du lærer at udføre vandløbsopmålinger med GPS-måleudstyr i teori og praktis, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbs regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.
 • Næste kursusstart 19-11-2024
  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 04-12-2024
  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 21-01-2025
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme, og du bliver klogere på noget af alt det, der rører sig i og omkring vandløbene.
 • På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
 • Lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden.
 • Et onlinekursus.Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops? Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på natur.
 • Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet dig, der arbejder med klimatilpasning og natur.
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.
 • Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.
 • Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer ikke har medført den ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse.
 • Hvordan forholder vi os til nyeste klagenævnspraksis
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
 • Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.