Kurser i

vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det. Hos os får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden og kompetencer med afsæt i den nyeste lovgivning.

Vedligehold af de danske vandløb er underlagt kompliceret lovgivning, som det kræver solid indsigt i for dig, der arbejder på den administrative side af bordet. Her finder du blandt andet kurser om vandløbslovgivningen, udbud og vandløbstilsyn og kontrol.

Til dig, der:

 • Er administrativ vandløbsmedarbejder og ansat i en kommune, staten, hos en rådgiver eller anden privat virksomhed
 • Arbejder som åmand eller vandløbstekniker og som gerne vil have mere indsigt i det administrative område, der ligger til grund for det praktiske arbejde
 • Er gymnasielærer og ønsker ny viden, du kan omsætte i undervisningslokalet til de kommende generationer

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurserne Forvaltningsret og Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet, der især er relevant for dig, der arbejder som kommunal sagsbehandler.

Det er også hos os, du finder uddannelserne til henholdsvis vandløbstekniker og miljøsagsbehandler. Den grundlæggende åmandsuddannelse udbydes i dag af Skovskolen.

Kurser

 • Næste kursusstart 27-04-2021
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 29-04-2021
  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder.
 • Næste kursusstart 11-05-2021
  Vi lærer dig at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.
 • Næste kursusstart 12-05-2021
  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet...
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der...
 • Næste kursusstart 26-05-2021
  Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
 • Næste kursusstart 09-06-2021
  På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.
 • Næste kursusstart 15-06-2021
  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder,...
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes...
 • Næste kursusstart 22-06-2021
  Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver
 • Næste kursusstart 24-06-2021
  Få et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de...
 • Næste kursusstart 18-08-2021
  Et onlinekursus.Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?...
 • Næste kursusstart 26-08-2021
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 31-08-2021
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 08-09-2021
  Lær, hvordan du vedligeholder vandløb med maskinkraft, med fokus på biologisk kvalitet.
 • Næste kursusstart 14-09-2021
  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.
 • Næste kursusstart 21-09-2021
  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande...
 • Næste kursusstart 28-09-2021
  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet
 • Næste kursusstart 26-10-2021
  Vandløb skal fremover også opfylde fiskemålsætninger. Vi gennemgår de to nyudviklede fiskeindeks og tester den praktiske anvendelse gennem elfiskeri i forskellige vandløb...
 • Næste kursusstart 03-11-2021
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 08-11-2021
  Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
 • Næste kursusstart 09-11-2021
  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med...
 • Næste kursusstart 10-11-2021
  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 16-11-2021
  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme, og du bliver klogere på noget af alt det, der rører sig i og omkring vandløbene. Skriv...
 • Næste kursusstart 23-11-2021
  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og...
 • Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder
 • På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.
 • Kom i dybden med artsbestemmelse af vandløbssmådyr, og få mere indsigt i vandløbets økologiske tilstand
 • Lær en ikke så tidskrævende metode til at vurdere vandløbets miljøtilstand, restaureringers virkning eller eventuelle forureninger, og afklar om behovet for en fuld DVFI.
 • Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø,...
 • På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.
 • Kommunikation tegning
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse...
 • Et onlinekursusDeltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land.
 • Her lærer du en masse om vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser: Spildevandsoperatør,...
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Her introduceres du i de forvaltningsmæssige udfordringer ved kystbeskyttelsesprojekter
 • Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.
 • Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer