Kurser i

Grundvand og vandforsyning

Rent drikkevand kommer ikke af sig selv. Det kommer af viden om hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, juridiske forhold – og gode samarbejdsevner. Vi tilbyder de kurser, der er nødvendige for en sikker vandforsyning.

Én ting er sikkert: Fremtiden vil byde på endnu flere avancerede teknikker, hvis vi fortsat skal have rent vand i hanerne. Og det skal vi selvfølgelig.

Vores kurser strækker sig fra de mere grundlæggende om kemi, hydrogeologi, geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade. Vi tilbyder også kurser i undersøgelse og risikovurdering ved hjælp af programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

 • Arbejder med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen, enten ved et forsyningsselskab, en kommune eller i en rådgivervirksomhed

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurset Forvaltningsret.

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Næste kursusstart 14-06-2023
  Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.
 • Næste kursusstart 21-06-2023
  Kom nemt og godt igang med opensource GIS-programmet QGIS.
 • Næste kursusstart 29-08-2023
  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 30-08-2023
  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand.
 • Næste kursusstart 04-09-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 05-09-2023
  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.
 • Næste kursusstart 06-09-2023
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 12-09-2023
  Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret, hvor kurset er målrettet forsyningssektoren. For ledere og for medarbejdere. Samarbejde med DANVA.
 • Næste kursusstart 13-09-2023
  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
 • Næste kursusstart 04-10-2023
  Nyt kursus, der giver dig viden og værktøjer for at arbejde målrettet med bæredygtighed.
 • Næste kursusstart 04-10-2023
  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag. Vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.
 • Næste kursusstart 04-10-2023
  Her lærer du at anvende de vigtigste juridiske paragraffer inden for vandforsynings- området, og du bliver klædt på til samarbejdet mellem vandforsyning og kommune.
 • Næste kursusstart 10-10-2023
  Få styr på en borings opbygning og hvor du skal være særligt opmærksom når du laver tilsyn med boringer.
 • Næste kursusstart 24-10-2023
  Få øget forståelse for dig selv og samspillet mellem mennesker via typepsykologi.
 • Næste kursusstart 13-11-2023
  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
 • Næste kursusstart 15-11-2023
  Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra krav i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
 • Næste kursusstart 21-11-2023
  På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.
 • Næste kursusstart 08-02-2024
  På dette kursus dykker vi ned i pesticiderne, og alt hvad der rør sig inden for dette område. Vi går i dybden med et emne der bliver mere og mere relevant og aktuelt som tiden...
 • Næste kursusstart 17-04-2024
  Hvad er vigtigt når du fører tilsynet med et vandværk, og hvad siger loven. Bliv klogere på dette kursus i Tilsyn med Vandværker.
 • Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse inden 2022 i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Virksomhedstilpasset kursus om drikkevand på off-shoreanlæg. Kontakt os på kursus@fvc.dk for nærmere information.
 • Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.
 • Du får oplæg fra eksperter om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. Du får et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog.
 • Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.
 • Grafisk Faciliteringfor dig der arbejder medklimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land, samt naturmedarbejdere og naturvejledere der arbejder med projekter og undervisning.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse, og få en introduktion til GrundRisk.
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Du bliver opdateret på lovgivningen indenfor PFAS samt den nyeste viden om kommunens forpligtigelser ved fund af PFAS.
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.
 • Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed?
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Få et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i en dansk sammenhæng. Muligheder, udfordringer og risici både fra forsynings- og myndighedssiden.