Kurser i

Grundvand og vandforsyning

Rent drikkevand kommer ikke af sig selv. Det kommer af viden om hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, juridiske forhold – og gode samarbejdsevner. Vi tilbyder de kurser, der er nødvendige for en sikker vandforsyning.

Én ting er sikkert: Fremtiden vil byde på endnu flere avancerede teknikker, hvis vi fortsat skal have rent vand i hanerne. Og det skal vi selvfølgelig.

Vores kurser strækker sig fra de mere grundlæggende om kemi, hydrogeologi, geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade. Vi tilbyder også kurser i undersøgelse og risikovurdering ved hjælp af programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

 • Arbejder med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen, enten ved et forsyningsselskab, en kommune eller i en rådgivervirksomhed


Grundlæggende juridisk ballast får du på kurset Forvaltningsret.

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Næste kursusstart 26-02-2024
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 11-03-2024
  Lurer en kommende konkurs og miljøkatastrofe hos en af de virksomheder, hvor I er miljømyndighed? (NY TEMADAG)
 • Næste kursusstart 04-04-2024
  Kurset styrker din direkte kommunikation med borgere gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet "Jungiansk Typeindeks" samt indsigt i kommunale erfaringer med markante borgere.
 • Næste kursusstart 09-04-2024
  Kursets overordnede tema sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 17-04-2024
  Hvad er vigtigt når du fører tilsynet med et vandværk, og hvad siger loven. Bliv klogere på dette kursus i Tilsyn med Vandværker.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 14-05-2024
  Kom nemt og godt igang med opensource GIS-programmet QGIS.
 • Næste kursusstart 16-05-2024
  Få overblik over de typiske problemstoffers opførsel i jord og grundvand - og lær at udføre simple risikoberegninger.
 • Næste kursusstart 30-05-2024
  Et kursus for dig, som har brug for at blive bedre til og mere tryg ved at inddrage interessenter og borgere i jeres projekter, f.eks. ved borgermøder.
 • Næste kursusstart 04-09-2024
  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed?
 • Næste kursusstart 11-09-2024
  Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret, hvor kurset er målrettet forsyningssektoren. Både for ledere og for medarbejdere. I samarbejde med DANVA.
 • Næste kursusstart 12-09-2024
  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.
 • Næste kursusstart 02-10-2024
  Du får en generel og bred viden om jura på vandforsyningsområdet. Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem vandforsyning og kommune.
 • Næste kursusstart 22-10-2024
  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
 • Næste kursusstart 19-11-2024
  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 16-01-2025
  Lær at føre tilsyn med svømmebade - du får overblik over lovgivningen, kommer med på tilsyn i en svømmehal og lærer at vurdere analyseresultater.
 • Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR).
 • Nyt kursus, der giver dig viden og værktøjer for at arbejde målrettet med bæredygtighed.
 • Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Virksomhedstilpasset kursus om drikkevand på off-shoreanlæg. Kontakt os på kursus@fvc.dk for nærmere information.
 • Få styr på en borings opbygning og hvor du skal være særligt opmærksom når du laver tilsyn med boringer.
 • Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.
 • Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet dig, der arbejder med klimatilpasning og natur.
 • Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse, og få en introduktion til GrundRisk.
 • På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.
 • Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag. Vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.
 • Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra krav i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.
 • Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
 • På dette kursus dykker vi ned i pesticiderne, og alt hvad der rør sig inden for dette område. Vi går i dybden med et emne der bliver mere og mere relevant og aktuelt som tiden går.
 • Du bliver opdateret på lovgivningen indenfor PFAS samt den nyeste viden om kommunens forpligtigelser ved fund af PFAS.
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Få et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i en dansk sammenhæng. Muligheder, udfordringer og risici både fra forsynings- og myndighedssiden.
 • Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand.