Kurser i

Planarbejde

Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort og vanskeligt arbejde at få dem på plads. Der skal være styr på juraen for både at kende de juridiske begrænsninger samt finde de muligheder, lovgivningen tilbyder.

Vores kurser inden for planarbejde giver et bredt udvalg af muligheder for kompetenceudvikling, der sikrer kvalitet og effektivitet i arbejdet.

Planlovenmiljøvurderinglokalplanerlandzoneadministration, spildevandsplaner og meget mere indgår som temaer i vores kursustilbud i kategorien planarbejde.

Det kan også handle om andet end jura. Fx kurser om forståelse af landskabsanalyse eller vores kursus lokalplankataloget, hvor du kan lære at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

Til dig, der:

 • Arbejder i planafdelingen ved en kommune, region eller i staten
 • Arbejder ved en rådgivervirksomhed eller er konsulent
 • Er bygherrerådgiver, arkitekt eller byggeentreprenør

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Her har du mulighed for at tilkendegive din interesse, så du får direkte besked, når en ny dato for afholdelse er klar.

Kurser

 • Næste kursusstart 29-02-2024
  Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
 • Næste kursusstart 29-02-2024
  Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.
 • Næste kursusstart 11-03-2024
  Lurer en kommende konkurs og miljøkatastrofe hos en af de virksomheder, hvor I er miljømyndighed? (NY TEMADAG)
 • Næste kursusstart 12-03-2024
  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord - praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Næste kursusstart 19-03-2024
  Få et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.
 • Næste kursusstart 04-04-2024
  Kurset styrker din direkte kommunikation med borgere gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet "Jungiansk Typeindeks" samt indsigt i kommunale erfaringer med markante borgere.
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 16-04-2024
  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 02-05-2024
  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration.
 • Næste kursusstart 06-05-2024
  Du får en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.
 • Næste kursusstart 14-05-2024
  Kom nemt og godt igang med opensource GIS-programmet QGIS.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for optimal drift og design af regnvandsbassiner.
 • Næste kursusstart 30-05-2024
  Et kursus for dig, som har brug for at blive bedre til og mere tryg ved at inddrage interessenter og borgere i jeres projekter, f.eks. ved borgermøder.
 • Næste kursusstart 10-06-2024
  Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle af de kommuner, der er langt i planlægningen.
 • Næste kursusstart 11-06-2024
  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
 • Næste kursusstart 17-06-2024
  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.
 • Næste kursusstart 19-06-2024
  Få styr på regler og proces for screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
 • Næste kursusstart 10-09-2024
  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?
 • Næste kursusstart 24-09-2024
  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input?
 • Næste kursusstart 26-09-2024
  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 03-10-2024
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 03-10-2024
  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 19-11-2024
  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 20-11-2024
  Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.
 • Næste kursusstart 27-11-2024
  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen.
 • Næste kursusstart 04-12-2024
  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når industriområder omdannes til boligområder.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført dit projekt. Samtidig får du et sparringsrum, hvor du får både medkursister samt professionelle undervisere der kan hjælpe dig godt videre.
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.
 • Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Få en teknisk og lovmæssig forståelse af miljøfarlige stoffer i bygninger, herunder roller og ansvar.
 • Hvordan forholder vi os til nyeste klagenævnspraksis
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Et kursus med fokus på en drones anvendelsesmulighede i den offentlige forvaltning. Vi ser både på regler, registreringer og kommunikation.