Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Ny lov på vej om klimatilpasning. Online-kursus

Næste kursusstart 28-01-2021

Jura på jordforureningsområdet

Næste kursusstart 28-01-2021

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri. Online

Næste kursusstart 02-02-2021

Forståelse fremmer samtalen. Online-kursus

Næste kursusstart 05-02-2021

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Næste kursusstart 09-02-2021

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 10-02-2021

Grafisk Facilitering online – Med fokus på KLIMATILPASNING

Næste kursusstart 11-02-2021

Konflikthåndtering for personale i spildevandssektoren og på genbrugspladserne

Næste kursusstart 24-02-2021

Basistilstandsrapporter (BTR)

Næste kursusstart 02-03-2021

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Næste kursusstart 04-03-2021

VVM screening og miljøvurdering

Næste kursusstart 04-03-2021

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Næste kursusstart 04-03-2021

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 09-03-2021

Landzoneadministration for erfarne

Næste kursusstart 10-03-2021

Vandbehandlingsteknikker

Næste kursusstart 11-03-2021

Formands- og driftsledertræf 2021 – genbrugsstationer

Næste kursusstart 11-03-2021

Pumpetræf 2021 – FVC I

Næste kursusstart 11-03-2021

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Næste kursusstart 15-03-2021

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 16-03-2021

Kondemneringssager

Næste kursusstart 16-03-2021

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Næste kursusstart 17-03-2021

Hvor bliver fraktionerne af?

Næste kursusstart 18-03-2021

Procesteknik 1

Næste kursusstart 22-03-2021

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Næste kursusstart 23-03-2021

Projektdag for projektledere

Næste kursusstart 24-03-2021

Regnvandsbassiner

Næste kursusstart 07-04-2021

Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Næste kursusstart 08-04-2021

Fra nervøsitet til gennemslagskraft – undervisningsvideo

Næste kursusstart 12-04-2021

Analyse af spildevand

Næste kursusstart 12-04-2021

Realisering af strategiske mål

Næste kursusstart 13-04-2021

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Næste kursusstart 13-04-2021

Lokalplaner

Næste kursusstart 19-04-2021

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 19-04-2021

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 20-04-2021

Rådnetanke I-II

Næste kursusstart 20-04-2021

Vandløbs- og naturgenopretning for maskinførere og formænd

Næste kursusstart 21-04-2021

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 26-04-2021

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Næste kursusstart 27-04-2021

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 27-04-2021

Procesteknik 2

Næste kursusstart 03-05-2021

Vandkvalitet i drikkevandsboringer

Næste kursusstart 04-05-2021

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 04-05-2021

Vandføringsmålinger

Næste kursusstart 06-05-2021

Tilsyn med anlægsarbejder

Næste kursusstart 10-05-2021

Det gode landbrugstilsyn

Næste kursusstart 11-05-2021

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 18-05-2021

Spildevandsplanen

Næste kursusstart 18-05-2021

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 18-05-2021

Landzoneadministration

Næste kursusstart 20-05-2021

Procesteknik 3

Næste kursusstart 25-05-2021

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 26-05-2021

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 02-06-2021

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 03-06-2021

Opdatering af processer på renseanlæg

Næste kursusstart 08-06-2021

Miljøfarlige stoffer i bygninger

Næste kursusstart 08-06-2021

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 09-06-2021

Nye krav til kommunal BNBO indsats

Næste kursusstart 10-06-2021

Elkursus 2: El i praksis I

Næste kursusstart 14-06-2021

Rørlagte vandløb

Næste kursusstart 15-06-2021

Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Næste kursusstart 17-06-2021

Håndtering af overskudsjord

Næste kursusstart 17-06-2021

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 21-06-2021

Vandløbslovgivning og administration I

Næste kursusstart 22-06-2021

Vandplanter for åmænd

Næste kursusstart 24-06-2021

Planloven i praksis

Næste kursusstart 31-08-2021

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Næste kursusstart 01-09-2021

Luftforurening og lugt

Næste kursusstart 02-09-2021

Ekstern støj

Næste kursusstart 07-09-2021

Myndighedsbehandling omkring LAR

Næste kursusstart 14-09-2021

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Næste kursusstart 14-09-2021

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Næste kursusstart 15-09-2021

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 21-09-2021

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 05-10-2021

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 06-10-2021

Træf 2021 for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 07-10-2021

Rådnetanke III

Næste kursusstart 12-10-2021

Svovlbrinteproblemer

Næste kursusstart 14-10-2021

Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

Næste kursusstart 28-10-2021

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 02-11-2021

Forvaltningsret

Næste kursusstart 03-11-2021

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 04-11-2021

Afløbsjura

Næste kursusstart 10-11-2021

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 16-11-2021

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 30-11-2021

Ekstern støj 2

Næste kursusstart 02-12-2021

Konflikthåndtering – for personale på genbrugsstationer

Nudging modul 2

Transportsystemer for spildevand

Uvedkommende vand

Nudging-workshop for genbrugsstationer

Driftslederen

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Fedtudskillere

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på spildevandsområdet

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Borgerinddragelse. Fokus på den digitale indragelse. Online-kursus

Vandløbsrestaurering

Biogas

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Åmandstræf 2020

Elkursus 3: El i praksis II

Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

JAGG Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj

Renovering af afløbssystemet

Prøvetagning af spildevand

IT-strategi. Online-kursus.

IT-strategi. Online-kursus

Konflikthåndtering for spildevandssektoren

IT-strategi. Online-kursus

Industrispildevand

Grundlæggende hydrogeologi

Grundlæggende hydraulik

Forsyningers køb af arealer og servitut-rettigheder, online kursus

Grundkursus i afløbssystemer

Natursagsbehandleren

Kortlægning med droner

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Legionella i varmtvandssystemer

Lokalplankataloget

Offentlighedens adgang til naturen

Risikovurdering med BRIBE

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Plan og byg

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser