Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Lokalplaner – ONLINE

Næste kursusstart 19-04-2021

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet – online

Næste kursusstart 27-04-2021

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder – ONLINE

Næste kursusstart 29-04-2021

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 11-05-2021

Det gode landbrugstilsyn

Næste kursusstart 11-05-2021

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 12-05-2021

Spildevandsplanen

Næste kursusstart 18-05-2021

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 18-05-2021

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 18-05-2021

Forståelse fremmer samtalen. Online-kursus for miljøsagsbehandlere

Næste kursusstart 19-05-2021

Landzoneadministration

Næste kursusstart 20-05-2021

Procesteknik 3

Næste kursusstart 25-05-2021

Vandføringsmålinger

Næste kursusstart 26-05-2021

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 26-05-2021

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Næste kursusstart 31-05-2021

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 01-06-2021

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 02-06-2021

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 03-06-2021

Landzoneadministration for erfarne

Næste kursusstart 03-06-2021

Opdatering af processer på renseanlæg

Næste kursusstart 08-06-2021

Miljøfarlige stoffer i bygninger

Næste kursusstart 08-06-2021

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 09-06-2021

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 09-06-2021

Nye krav til kommunal BNBO indsats

Næste kursusstart 10-06-2021

Elkursus 2: El i praksis I

Næste kursusstart 14-06-2021

Rørlagte vandløb

Næste kursusstart 15-06-2021

Projektleder: Få styr på din styregruppe. Projektdag for projektledere.

Næste kursusstart 16-06-2021

Håndtering af overskudsjord

Næste kursusstart 17-06-2021

Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Næste kursusstart 17-06-2021

Grafisk Facilitering Med fokus på dit projekt

Næste kursusstart 17-06-2021

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 21-06-2021

Vandløbslovgivning og administration I

Næste kursusstart 22-06-2021

Vandplanter for åmænd

Næste kursusstart 24-06-2021

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Næste kursusstart 18-08-2021

Nudging – Natur

Næste kursusstart 20-08-2021

Realisering af strategiske mål

Næste kursusstart 23-08-2021

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 24-08-2021

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Næste kursusstart 26-08-2021

Vandkvalitet i drikkevandsboringer

Næste kursusstart 30-08-2021

Planloven i praksis

Næste kursusstart 31-08-2021

Regnvandsbassiner

Næste kursusstart 31-08-2021

Basistilstandsrapporter (BTR)

Næste kursusstart 31-08-2021

Skimmelsvampe og indeklima

Næste kursusstart 02-09-2021

Luftforurening og lugt

Næste kursusstart 02-09-2021

Ekstern støj

Næste kursusstart 07-09-2021

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Næste kursusstart 08-09-2021

Industrispildevand

Næste kursusstart 13-09-2021

Myndighedsbehandling omkring LAR

Næste kursusstart 14-09-2021

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Næste kursusstart 14-09-2021

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Næste kursusstart 15-09-2021

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 21-09-2021

Grundlæggende hydrogeologi. Online kursus

Næste kursusstart 21-09-2021

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Næste kursusstart 21-09-2021

Procesteknik 1

Næste kursusstart 27-09-2021

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Næste kursusstart 28-09-2021

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 05-10-2021

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 05-10-2021

VVM screening og miljøvurdering

Næste kursusstart 05-10-2021

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 06-10-2021

Kondemneringssager

Næste kursusstart 07-10-2021

Træf 2021 for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 07-10-2021

Konflikthåndtering for spildevandssektoren

Næste kursusstart 11-10-2021

Rådnetanke III

Næste kursusstart 12-10-2021

Svovlbrinteproblemer

Næste kursusstart 14-10-2021

Procesteknik 2

Næste kursusstart 25-10-2021

Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Næste kursusstart 26-10-2021

Konflikthåndtering – for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 26-10-2021

Formands- og driftsledertræf 2021 – genbrugsstationer

Næste kursusstart 28-10-2021

Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

Næste kursusstart 28-10-2021

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 02-11-2021

Forvaltningsret

Næste kursusstart 03-11-2021

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 04-11-2021

Vandløbsrestaurering

Næste kursusstart 08-11-2021

Erstatning efter vandløbsloven

Næste kursusstart 09-11-2021

Afløbsjura

Næste kursusstart 10-11-2021

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 15-11-2021

Åmandstræf 2020

Næste kursusstart 16-11-2021

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 16-11-2021

Grundlæggende hydraulik

Næste kursusstart 23-11-2021

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 30-11-2021

Ekstern støj 2

Næste kursusstart 02-12-2021

Analyse af spildevand

Næste kursusstart 06-12-2021

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri. Online

Næste kursusstart 02-02-2022

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 01-03-2022

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Næste kursusstart 15-03-2022

Miljøgodkendelse industri – online

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Transportsystemer for spildevand

Driftslederen

Elkursus 3: El i praksis II

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Tilsyn med anlægsarbejder

Fakta om mikroplast. Online kursus

Fedtudskillere

Uvedkommende vand

Vandbehandlingsteknikker – online

Vandbehandlingsteknikker

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

VVM screening og miljøvurdering – ONLINE

Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

Biogas

Vandløbsregulativer

Borgerinddragelse. Fokus på den digitale indragelse. Online-kursus

Forsyningers køb af arealer og servitut-rettigheder, online kursus

Vandløbslovgivning og -administration 2

Vandløbs- og naturgenopretning

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på spildevandsområdet

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Forståelse fremmer samtalen. Fokus på ledelse og projektsamarbejde. Online-kursus

Risikovurdering med BRIBE

Fra nervøsitet til gennemslagskraft – undervisningsvideo

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Lokalplankataloget

Naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer – ONLINE

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Natursagsbehandleren

Lokalplaner

Nudging modul 2

Nudging-Stafet – online

Nudging-workshop for genbrugsstationer

Ny lov om klimatilpasning

Legionella i varmtvandssystemer

Offentlighedens adgang til naturen

Kystbeskyttelsesloven – juridisk perspektiv

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Kortlægning med droner

Grafisk Facilitering online – Med fokus på KLIMATILPASNING

Konflikthåndtering for personale i spildevandssektoren og på genbrugspladserne

Jura på jordforureningsområdet

JAGG Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj

IT-strategi. Online-kursus.

IT-strategi. Online-kursus

IT-strategi. Online-kursus

Prøvetagning af spildevand

Pumpetræf 2021

Rådnetanke I-II

Intervaltræn din digitale involvering af borgere og kunder. Online-kursus.

Hvor bliver fraktionerne af?

Grundkursus i afløbssystemer

Renovering af afløbssystemet

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Webinar om overgangsordningen i klimatilpasningsloven

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Plan og byg

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser