Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Lokalplaner

Næste kursusstart 17-06-2024

Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Næste kursusstart 19-06-2024

Vandløbsplanter

Næste kursusstart 19-06-2024

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 26-06-2024

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 20-08-2024

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 26-08-2024

De mange plantyper

Næste kursusstart 28-08-2024

Grundvandsbeskyttelse og BNBO

Næste kursusstart 29-08-2024

Bliv projektleder (efterår)

Næste kursusstart 02-09-2024

Arbejdspsykologi i praksis

Næste kursusstart 04-09-2024

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Næste kursusstart 04-09-2024

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 04-09-2024

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 04-09-2024

Træn dit bæredygtige lederskab i naturen

Næste kursusstart 05-09-2024

Basisviden om renseanlæg

Næste kursusstart 09-09-2024

Cirkulær forandring for danske kommuner

Næste kursusstart 10-09-2024

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 10-09-2024

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 11-09-2024

Luftforurening

Næste kursusstart 11-09-2024

Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen

Næste kursusstart 11-09-2024

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

Næste kursusstart 12-09-2024

Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet

Næste kursusstart 16-09-2024

Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser

Næste kursusstart 16-09-2024

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 17-09-2024

Introduktion til QGIS

Næste kursusstart 17-09-2024

Rådnetanke – proces og anlæg

Næste kursusstart 17-09-2024

QGIS – Rasterdata og punktskyer

Næste kursusstart 18-09-2024

Fiskeindeks

Næste kursusstart 24-09-2024

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 24-09-2024

De nye planlovsændringer

Næste kursusstart 26-09-2024

Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Næste kursusstart 26-09-2024

Minikursus om BAT-tjeklister – online

Næste kursusstart 30-09-2024

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Næste kursusstart 30-09-2024

Procesteknik 1

Næste kursusstart 30-09-2024

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Næste kursusstart 01-10-2024

Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter

Næste kursusstart 02-10-2024

Vandforsyningsjura

Næste kursusstart 02-10-2024

Landzoneadministration

Næste kursusstart 03-10-2024

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Næste kursusstart 03-10-2024

Basisviden om afløbssystemer

Næste kursusstart 07-10-2024

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 07-10-2024

Driftslederen

Næste kursusstart 08-10-2024

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Næste kursusstart 08-10-2024

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 09-10-2024

Vandløbslovgivning og – administration 1

Næste kursusstart 21-10-2024

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 22-10-2024

Grundlæggende hydrogeologi

Næste kursusstart 22-10-2024

Vandføringsmålinger

Næste kursusstart 24-10-2024

Screening og miljøvurdering af planer og programmer

Næste kursusstart 28-10-2024

Aktuelt kursus om klima, kyst og veje

Næste kursusstart 29-10-2024

Hvor bliver fraktionerne af?

Næste kursusstart 05-11-2024

Sagsbehandling på renovationsområdet

Næste kursusstart 05-11-2024

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 05-11-2024

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 06-11-2024

Åmandstræf 2024

Næste kursusstart 07-11-2024

Beregning af luftforurening

Næste kursusstart 07-11-2024

Udtagning af lavbundsjorde – en introduktion til ordninger, processer og værktøjer

Næste kursusstart 11-11-2024

Natursagsbehandleren

Næste kursusstart 12-11-2024

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 13-11-2024

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 13-11-2024

Next step projektledelse

Næste kursusstart 19-11-2024

Prøvetagning af spildevand

Næste kursusstart 19-11-2024

Videregående QGIS

Næste kursusstart 19-11-2024

Miljøvurdering og Bilag IV

Næste kursusstart 20-11-2024

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 25-11-2024

Procesteknik 2

Næste kursusstart 25-11-2024

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Næste kursusstart 26-11-2024

Landzoneadministration for erfarne

Næste kursusstart 27-11-2024

Arbejdsmiljø for åmænd

Næste kursusstart 28-11-2024

Spildevandsplanen

Næste kursusstart 28-11-2024

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 03-12-2024

Afløbsjura – hvad er praksis?

Næste kursusstart 04-12-2024

Projektejerskab i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 04-12-2024

Rådnetanke – teori og beregninger

Næste kursusstart 04-12-2024

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Næste kursusstart 05-12-2024

Procesteknik 3

Næste kursusstart 09-12-2024

Tilsætning af polymer

Næste kursusstart 12-12-2024

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 12-12-2024

Tilsyn med svømmebade

Næste kursusstart 16-01-2025

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 28-01-2025

Revurdering af miljøgodkendelser – industri

Næste kursusstart 29-01-2025

Basistilstandsrapporter (BTR)

Næste kursusstart 30-01-2025

Jura på jordforureningsområdet

Næste kursusstart 30-01-2025

Støj for byplanlæggere

Næste kursusstart 27-02-2025

Vandløbsrestaurering

Næste kursusstart 10-03-2025

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 12-03-2025

Grundlæggende hydraulik

Næste kursusstart 19-03-2025

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Næste kursusstart 19-03-2025

Klimaaftryk fra renseanlæg

Næste kursusstart 25-03-2025

Offentlighedens adgang til naturen

Næste kursusstart 07-04-2025

Lokalplankataloget

Næste kursusstart 08-04-2025

Adfærdsdesign i naturprojekter

Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Analyse af spildevand

Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Biogas

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Borgerdrevet biodiversitet i byen – online

Borgerinddragelse og borgermøder

Borgerkommunikation og typepsykologi

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Bynatur – anlæggelse og drift

Bynatur fra idé til drift

De svære og dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

Det gode landbrugstilsyn

Drikkevand – offshoreanlæg

Drikkevands- og markboringer

Drikkevandskvalitet

Ekstern støj – basis

Ekstern støj udvidet

El på renseanlæg og ved pumpestationer

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Elkursus 2: El i praksis I

Elkursus 3: El i praksis II

Erstatning efter vandløbsloven

Forvaltningsret

Fremtidens ådale

Grafisk Facilitering – online: med fokus på klimatilpasning og natur.

Grafisk facilitering – online: med fokus på natur

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Håndtering af overskudsjord

Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

Industrispildevand

JAGG og GrundRisk

Klar til IPMA

Kondemneringssager

Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

Kortlægning med droner

Kundeservice på genbrugspladser

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – basis

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelser industri – online

Miljøgodkendelser og vejledninger – industri

Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Naturillustration

Nudging – Natur

Nudging for viderekomne

Nudging workshop for genbrugsstationer

Nudging-Stafet – online

Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

Opdatering af processer på renseanlæg

Pesticider i grundvandet

PFAS i vandet – hvad nu?

Planlægning for VE-anlæg i det åbne land

Planloven i praksis

Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Pumpetræf 2024 – FVC I

Regnvandsbassiner

Risikovurdering med BRIBE

Rørlagte vandløb

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

Svovlbrinteproblemer

Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

Temadag om regnbetingede udledninger

Tilsyn med anlægsarbejder

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Transportsystemer for spildevand

Træf for driftsledere og formænd 2024

Træf for genbrugsvejledere 2024

Typepsykologi og teams

Underviserdag

Upcycling

Uvedkommende vand

Vandbehandlingsteknikker

Vandløbs- og naturgenopretning

Vandløbslovgivning og -administration 2

Vandløbsregulativer

Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Virksomhedstilsyn og -administration

Visuel formidling og registrering med droner

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Planarbejde

Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort arbejde at få dem på plads.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser