Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 22-08-2022

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 22-08-2022

SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

Næste kursusstart 24-08-2022

Adfærdsdesign i naturprojekter

Næste kursusstart 30-08-2022

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 31-08-2022

Klimatilpasning – Vand i byer

Næste kursusstart 01-09-2022

Pesticider i grundvandet

Næste kursusstart 01-09-2022

Ekstern støj

Næste kursusstart 05-09-2022

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 05-09-2022

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 06-09-2022

Vandløbslovgivning og administration I

Næste kursusstart 06-09-2022

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Næste kursusstart 08-09-2022

Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

Næste kursusstart 13-09-2022

Håndtering af overskudsjord

Næste kursusstart 13-09-2022

BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Næste kursusstart 14-09-2022

Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

Næste kursusstart 14-09-2022

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 19-09-2022

Det gode landbrugstilsyn

Næste kursusstart 20-09-2022

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 20-09-2022

Grafisk Facilitering online

Næste kursusstart 20-09-2022

Industrispildevand I

Næste kursusstart 21-09-2022

Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Næste kursusstart 22-09-2022

Procesteknik 1

Næste kursusstart 26-09-2022

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 28-09-2022

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 28-09-2022

Boringer

Næste kursusstart 04-10-2022

Lokalplaner

Næste kursusstart 04-10-2022

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 04-10-2022

Rådnetanke III

Næste kursusstart 04-10-2022

Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

Næste kursusstart 04-10-2022

Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

Næste kursusstart 06-10-2022

Træf 2022 for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 06-10-2022

Elkursus 3: El i praksis II

Næste kursusstart 10-10-2022

Basisviden om afløbssystemer

Næste kursusstart 11-10-2022

Bynatur anlæggelse og drift

Næste kursusstart 11-10-2022

Driftslederen

Næste kursusstart 12-10-2022

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 12-10-2022

God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Næste kursusstart 13-10-2022

Nudging for viderekomne

Næste kursusstart 13-10-2022

Forvaltningsret

Næste kursusstart 24-10-2022

Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Næste kursusstart 25-10-2022

Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

Næste kursusstart 25-10-2022

Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

Næste kursusstart 25-10-2022

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 26-10-2022

Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

Næste kursusstart 27-10-2022

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

Næste kursusstart 27-10-2022

God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Næste kursusstart 31-10-2022

Natursagsbehandleren

Næste kursusstart 31-10-2022

Offentlighedens adgang til naturen

Næste kursusstart 31-10-2022

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 01-11-2022

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 02-11-2022

Erstatning efter vandløbsloven

Næste kursusstart 03-11-2022

Grundlæggende hydrogeologi

Næste kursusstart 08-11-2022

Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Næste kursusstart 08-11-2022

Vandbehandlingsteknikker

Næste kursusstart 08-11-2022

Vandløbsrestaurering

Næste kursusstart 08-11-2022

Afløbsjura – hvad er praksis?

Næste kursusstart 09-11-2022

Procesteknik 2

Næste kursusstart 14-11-2022

Forståelse fremmer samtalen

Næste kursusstart 15-11-2022

Åmandstræf 2022

Næste kursusstart 17-11-2022

Formands- og driftsledertræf 2022 – genbrugsstationer

Næste kursusstart 17-11-2022

Opdatering af processer på renseanlæg

Næste kursusstart 17-11-2022

Klimaaftryk fra renseanlæg

Næste kursusstart 21-11-2022

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Næste kursusstart 22-11-2022

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 22-11-2022

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Næste kursusstart 24-11-2022

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 24-11-2022

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Næste kursusstart 28-11-2022

PFAS i vandet – hvad nu?

Næste kursusstart 28-11-2022

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 29-11-2022

Hvor bliver fraktionerne af?

Næste kursusstart 29-11-2022

Luftforurening og lugt

Næste kursusstart 30-11-2022

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Næste kursusstart 01-12-2022

Ekstern støj 2

Næste kursusstart 05-12-2022

Støj for Byplanlæggere

Næste kursusstart 08-12-2022

Prøvetagning af spildevand

Næste kursusstart 12-12-2022

Vandløbslovgivning og -administration 2

Næste kursusstart 12-12-2022

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 17-01-2023

Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Næste kursusstart 19-01-2023

Jura på jordforureningsområdet

Næste kursusstart 19-01-2023

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 06-02-2023

De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

Næste kursusstart 08-02-2023

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri – ONLINE

Næste kursusstart 02-03-2023

Pumpetræf 2022

Næste kursusstart 08-03-2023

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 14-03-2023

Rørlagte vandløb

Næste kursusstart 29-03-2023

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 22-05-2023

Analyse af spildevand

Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Basistilstandsrapporter (BTR)

Biogas

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Borgerdrevet Biodiversitet i byen – online

Bynatur fra Idé til Drift

Dagskursus i Naturillustration

De svære kondemneringssager

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på spildevandsområdet

Drift af pumpestationer

Drikkevandskvalitet

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Elkursus 2: El i praksis I

Fakta om mikroplast. Online kursus

Fedtudskillere

Forståelse fremmer samtalen. Online-kursus for miljøsagsbehandlere

Fra nervøsitet til gennemslagskraft – undervisningsvideo

Grafisk Facilitering med fokus på dit natur- og klimatilpasningsprojekt

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Grundkursus i afløbssystemer

Grundlæggende hydraulik

Grundlæggende hydrogeologi

Industrispildevand II

Intervaltræn din digitale involvering af borgere og kunder. Online-kursus.

JAGG og information om GrundRisk

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Klimalavbundsprojekter

Kondemneringssager

Konflikthåndtering for personale i spildevandssektoren og på genbrugspladserne

Konflikthåndtering for spildevandssektoren

Kontoret i naturen

Kortlægning med droner

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Landzoneadministration

Landzoneadministration for erfarne

Legionella i varmtvandssystemer

Lokalplaner – ONLINE

Lokalplankataloget

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse industri – online

Naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer – ONLINE

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Nudging – Natur

Nudging workshop for genbrugsstationer

Nudging-Stafet – online

Planloven i praksis

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder – ONLINE

Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Procesteknik 3

Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Rådnetanke I-II

Regnvandsbassiner

Renovering af afløbssystemet

Risikovurdering med BRIBE

Skimmelsvampe og indeklima

Sommerkursus i Naturillustration

Spildevandsplanen

Sundhed i naturen

Sundhed i naturen. Online-kursus

Svovlbrinteproblemer

Tilsyn med anlægsarbejder

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet – online

Transportsystemer for spildevand

Underviserdag

Uvedkommende vand

Vandbehandlingsteknikker – online

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Vandføringsmålinger

Vandløbs- og naturgenopretning

Vandløbsopmåling

Vandløbsplanter

Vandløbsregulativer

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Visuel formidling og registrering med droner

VVM screening og miljøvurdering

VVM screening og miljøvurdering – ONLINE

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Plan og byg

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser