Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Videregående QGIS

Næste kursusstart 28-03-2023

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Næste kursusstart 29-03-2023

Analyse af spildevand

Næste kursusstart 12-04-2023

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 12-04-2023

Tilsyn med anlægsarbejder

Næste kursusstart 18-04-2023

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 19-04-2023

Uvedkommende vand

Næste kursusstart 20-04-2023

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 24-04-2023

Vandløbs- og naturgenopretning

Næste kursusstart 25-04-2023

Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

Næste kursusstart 28-04-2023

VVM screening og miljøvurdering

Næste kursusstart 02-05-2023

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Næste kursusstart 09-05-2023

Regnvandsbassiner

Næste kursusstart 10-05-2023

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 10-05-2023

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Næste kursusstart 15-05-2023

Spildevandsplanen

Næste kursusstart 15-05-2023

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 22-05-2023

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 22-05-2023

Procesteknik 3

Næste kursusstart 23-05-2023

Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Næste kursusstart 24-05-2023

Forståelse fremmer samtalen

Næste kursusstart 01-06-2023

Klar til IPMA

Næste kursusstart 06-06-2023

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Næste kursusstart 07-06-2023

Landzoneadministration

Næste kursusstart 07-06-2023

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Næste kursusstart 08-06-2023

Bæredygtighed: Fra tale til handling

Næste kursusstart 08-06-2023

Procesteknik 2

Næste kursusstart 12-06-2023

Støj for Byplanlæggere

Næste kursusstart 12-06-2023

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 12-06-2023

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Næste kursusstart 14-06-2023

Svovlbrinteproblemer

Næste kursusstart 15-06-2023

Underviserdag

Næste kursusstart 19-06-2023

Introduktion til QGIS

Næste kursusstart 21-06-2023

Vandløbsplanter

Næste kursusstart 22-06-2023

Lokalplaner

Næste kursusstart 26-06-2023

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 28-08-2023

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

Næste kursusstart 28-08-2023

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 30-08-2023

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 04-09-2023

Procesteknik 1

Næste kursusstart 04-09-2023

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Næste kursusstart 05-09-2023

Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Næste kursusstart 07-09-2023

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 12-09-2023

Driftslederen

Næste kursusstart 12-09-2023

Ekstern støj – basis

Næste kursusstart 13-09-2023

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 13-09-2023

Next step projektledelse

Næste kursusstart 13-09-2023

Ekstern støj udvidet

Næste kursusstart 14-09-2023

Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

Næste kursusstart 14-09-2023

Rådnetanke – proces og anlæg

Næste kursusstart 18-09-2023

Afløbsjura – hvad er praksis?

Næste kursusstart 20-09-2023

Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

Næste kursusstart 26-09-2023

Fremtidens ådale

Næste kursusstart 26-09-2023

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 27-09-2023

Upcycling

Næste kursusstart 03-10-2023

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 04-10-2023

Elkursus 2: El i praksis I

Næste kursusstart 09-10-2023

Drikkevands- og markboringer

Næste kursusstart 10-10-2023

Luftforurening

Næste kursusstart 12-10-2023

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Næste kursusstart 12-10-2023

Tilsætning af polymer

Næste kursusstart 26-10-2023

Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

Næste kursusstart 30-10-2023

Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Næste kursusstart 02-11-2023

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 09-11-2023

Grundlæggende hydrogeologi

Næste kursusstart 13-11-2023

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 15-11-2023

Prøvetagning af spildevand

Næste kursusstart 22-11-2023

Rådnetanke – teori og beregninger

Næste kursusstart 27-11-2023

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 06-12-2023

De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

Næste kursusstart 07-02-2024

Adfærdsdesign i naturprojekter

Åmandstræf 2022

Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Basistilstandsrapporter (BTR)

Basisviden om afløbssystemer

Biogas

BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Borgerdrevet Biodiversitet i byen – online

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Bynatur anlæggelse og drift

Bynatur fra Idé til Drift

Dagskursus i Naturillustration

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på spildevandsområdet

Det gode landbrugstilsyn

Drikkevand – offshoreanlæg

Drikkevandskvalitet

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Elkursus 3: El i praksis II

Erstatning efter vandløbsloven

Fakta om mikroplast. Online kursus

Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Formands- og driftsledertræf 2022 – genbrugsstationer

Forvaltningsret

Fra nervøsitet til gennemslagskraft – undervisningsvideo

God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Grafisk Facilitering med fokus på dit natur- og klimatilpasningsprojekt

Grafisk Facilitering online

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Grundkursus i afløbssystemer

Grundlæggende hydraulik

Håndtering af overskudsjord

Hvor bliver fraktionerne af?

Industrispildevand I

Industrispildevand II

JAGG og information om GrundRisk

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Jura på jordforureningsområdet

Klimaaftryk fra renseanlæg

Klimalavbundsprojekter

Kondemneringssager

Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

Kontoret i naturen

Kortlægning med droner

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Landzoneadministration for erfarne

Lokalplankataloget

Miljøgodkendelse industri – online

Miljøgodkendelser industri

Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Naturbeskyttelseslovens §3

Natursagsbehandleren

Nudging – Natur

Nudging for viderekomne

Nudging workshop for genbrugsstationer

Nudging-Stafet – online

Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

Offentlighedens adgang til naturen

Opdatering af processer på renseanlæg

Pesticider i grundvandet

PFAS i vandet – hvad nu?

Planloven i praksis

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder – ONLINE

Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Pumpetræf 2023 – FVC I

Risikosamarbejde

Risikovurdering med BRIBE

Rørlagte vandløb

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

Sommerkursus i Naturillustration

SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

Styrk det strategiske ejerskab – og kom bæredygtigt i mål

Sundhed i naturen

Sundhed i naturen. Online-kursus

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet – online

Transportsystemer for spildevand

Træf 2022 for personale på genbrugsstationer

Typepsykologi og teams

Vandbehandlingsteknikker

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Vandføringsmålinger

Vandløbslovgivning og -administration 2

Vandløbslovgivning og administration I

Vandløbsregulativer

Vandløbsrestaurering

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Visuel formidling og registrering med droner

VVM screening og miljøvurdering – ONLINE

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Planarbejde

Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort arbejde at få dem på plads.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser