Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 26-02-2024

Miljøvurdering og Bilag IV

Næste kursusstart 26-02-2024

Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter

Næste kursusstart 28-02-2024

Lokalplankataloget

Næste kursusstart 29-02-2024

Støj for byplanlæggere

Næste kursusstart 29-02-2024

Basisviden om afløbssystemer

Næste kursusstart 04-03-2024

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 05-03-2024

Pumpetræf 2024 – FVC I

Næste kursusstart 06-03-2024

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Næste kursusstart 07-03-2024

Træf for genbrugsvejledere 2024

Næste kursusstart 07-03-2024

Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

Næste kursusstart 11-03-2024

Grundlæggende hydraulik

Næste kursusstart 12-03-2024

Håndtering af overskudsjord

Næste kursusstart 12-03-2024

Vandløbsrestaurering

Næste kursusstart 13-03-2024

Træf for driftsledere og formænd 2024

Næste kursusstart 14-03-2024

Procesteknik 1

Næste kursusstart 18-03-2024

Ekstern støj – basis

Næste kursusstart 19-03-2024

Ekstern støj udvidet

Næste kursusstart 20-03-2024

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Næste kursusstart 20-03-2024

Borgerkommunikation og typepsykologi

Næste kursusstart 04-04-2024

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder HYBRID

Næste kursusstart 04-04-2024

Arbejdspsykologi i praksis

Næste kursusstart 09-04-2024

Klimaaftryk fra renseanlæg

Næste kursusstart 09-04-2024

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 09-04-2024

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 10-04-2024

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Næste kursusstart 11-04-2024

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Næste kursusstart 12-04-2024

Det gode landbrugstilsyn

Næste kursusstart 15-04-2024

Uvedkommende vand

Næste kursusstart 16-04-2024

Vandløbs- og naturgenopretning

Næste kursusstart 16-04-2024

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 17-04-2024

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 22-04-2024

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Næste kursusstart 23-04-2024

Tilsyn med anlægsarbejder

Næste kursusstart 24-04-2024

Opdatering af processer på renseanlæg

Næste kursusstart 25-04-2024

Vandløbslovgivning og -administration 2

Næste kursusstart 29-04-2024

Forvaltningsret

Næste kursusstart 30-04-2024

Planloven i praksis

Næste kursusstart 02-05-2024

Offentlighedens adgang til naturen

Næste kursusstart 06-05-2024

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Næste kursusstart 07-05-2024

Industrispildevand

Næste kursusstart 14-05-2024

Introduktion til QGIS

Næste kursusstart 14-05-2024

Procesteknik 3

Næste kursusstart 14-05-2024

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – Basis

Næste kursusstart 16-05-2024

De svære og dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

Næste kursusstart 22-05-2024

Regnvandsbassiner

Næste kursusstart 22-05-2024

Vandløbsregulativer

Næste kursusstart 22-05-2024

Rørlagte vandløb

Næste kursusstart 23-05-2024

Procesteknik 2

Næste kursusstart 27-05-2024

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 29-05-2024

Borgerinddragelse og borgermøder

Næste kursusstart 30-05-2024

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Næste kursusstart 10-06-2024

Planlægning for VE anlæg i det åbne land

Næste kursusstart 10-06-2024

Vandløbstilsyn og kontrol

Næste kursusstart 12-06-2024

Lokalplaner

Næste kursusstart 17-06-2024

Svovlbrinteproblemer

Næste kursusstart 18-06-2024

Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Næste kursusstart 19-06-2024

Vandløbsplanter

Næste kursusstart 19-06-2024

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 20-08-2024

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 26-08-2024

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Næste kursusstart 04-09-2024

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 04-09-2024

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 04-09-2024

Landskabsanalyse

Næste kursusstart 10-09-2024

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 11-09-2024

Luftforurening

Næste kursusstart 11-09-2024

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

Næste kursusstart 12-09-2024

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 17-09-2024

Rådnetanke – proces og anlæg

Næste kursusstart 17-09-2024

Fiskeindeks

Næste kursusstart 24-09-2024

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 24-09-2024

Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Næste kursusstart 26-09-2024

Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

Næste kursusstart 30-09-2024

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Næste kursusstart 01-10-2024

Vandforsyningsjura

Næste kursusstart 02-10-2024

Landzoneadministration

Næste kursusstart 03-10-2024

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Næste kursusstart 03-10-2024

Driftslederen

Næste kursusstart 08-10-2024

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Næste kursusstart 08-10-2024

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Næste kursusstart 22-10-2024

Grundlæggende hydrogeologi

Næste kursusstart 22-10-2024

Sagsbehandling på renovationsområdet

Næste kursusstart 05-11-2024

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 05-11-2024

Beregning af luftforurening

Næste kursusstart 07-11-2024

Natursagsbehandleren

Næste kursusstart 12-11-2024

Praktisk drift af afløbssystemer

Næste kursusstart 13-11-2024

Videregående QGIS

Næste kursusstart 19-11-2024

Landzoneadministration for erfarne

Næste kursusstart 27-11-2024

Arbejdsmiljø for åmænd

Næste kursusstart 28-11-2024

Afløbsjura – hvad er praksis?

Næste kursusstart 04-12-2024

Rådnetanke – teori og beregninger

Næste kursusstart 04-12-2024

Tilsætning af polymer

Næste kursusstart 12-12-2024

Tilsyn med svømmebade

Næste kursusstart 16-01-2025

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 21-01-2025

Adfærdsdesign i naturprojekter

Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Åmandstræf 2024

Analyse af spildevand

Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Basistilstandsrapporter (BTR)

Bæredygtighed: Fra tale til handling

Biogas

BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Borgerdrevet Biodiversitet i byen – online

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Bynatur anlæggelse og drift

Bynatur fra Idé til Drift

Drikkevand – offshoreanlæg

Drikkevands- og markboringer

Drikkevandskvalitet

El på renseanlæg og ved pumpestationer

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Elkursus 2: El i praksis I

Elkursus 3: El i praksis II

Erstatning efter vandløbsloven

Fremtidens ådale

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Grafisk Facilitering online. Med fokus på klimatilpasning og natur.

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Hvor bliver fraktionerne af?

Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

JAGG og information om GrundRisk

Jura på jordforureningsområdet

Klar til IPMA

Kondemneringssager

Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

Kontrolprogrammet for drikkevand

Kortlægning med droner

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Miljøgodkendelse industri – online

Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Next step projektledelse

Nudging – Natur

Nudging for viderekomne

Nudging workshop for genbrugsstationer

Nudging-Stafet – online

Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

Pesticider i grundvandet

PFAS i vandet – hvad nu?

Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Prøvetagning af spildevand

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

Risikovurdering med BRIBE

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

Spildevandsplanen

SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

Temadag om regnbetingede udledninger

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Transportsystemer for spildevand

Typepsykologi og teams

Underviserdag

Upcycling

Vandbehandlingsteknikker

Vandføringsmålinger

Vandindvindingstilladelser

Vandløbslovgivning og -administration 1

Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Visuel formidling og registrering med droner

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Planarbejde

Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort arbejde at få dem på plads.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser