Oversigt

Alle kurser

Kommende kurser på Ferskvandscentret

Vi tilbyder mange typer kurser og uddannelsesforløb inden for vand-, natur- og miljøområdet. Se kronologisk oversigt over alle vores kommende kurser herunder.

Grundlæggende hydraulik

Næste kursusstart 24-01-2022

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Næste kursusstart 24-01-2022

Jura på jordforureningsområdet

Næste kursusstart 26-01-2022

Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Næste kursusstart 01-02-2022

VVM screening og miljøvurdering

Næste kursusstart 07-02-2022

Kontrolprogrammet for drikkevand

Næste kursusstart 08-02-2022

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Næste kursusstart 08-02-2022

BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Næste kursusstart 09-02-2022

JAGG og information om GrundRisk

Næste kursusstart 23-02-2022

De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

Næste kursusstart 28-02-2022

Basisviden om afløbssystemer

Næste kursusstart 01-03-2022

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Næste kursusstart 02-03-2022

Klimalavbundsprojekter

Næste kursusstart 02-03-2022

Grafisk Facilitering online – Med fokus på KLIMATILPASNING

Næste kursusstart 04-03-2022

Forståelse fremmer samtalen

Næste kursusstart 08-03-2022

Miljøfarlige stoffer i bygninger

Næste kursusstart 09-03-2022

Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Næste kursusstart 10-03-2022

Pumpetræf 2022

Næste kursusstart 10-03-2022

Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Næste kursusstart 14-03-2022

Revurdering af miljøgodkendelser – Industri – online

Næste kursusstart 14-03-2022

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Næste kursusstart 15-03-2022

Nudging workshop for genbrugsstationer

Næste kursusstart 15-03-2022

Miljøgodkendelser industri

Næste kursusstart 15-03-2022

Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Næste kursusstart 16-03-2022

Landzoneadministration

Næste kursusstart 17-03-2022

Forvaltningsret

Næste kursusstart 22-03-2022

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Næste kursusstart 24-03-2022

Vandbehandlingsteknikker

Næste kursusstart 24-03-2022

Formands- og driftsledertræf 2022 – genbrugsstationer

Næste kursusstart 24-03-2022

Procesteknik 1

Næste kursusstart 28-03-2022

Håndtering af overskudsjord

Næste kursusstart 29-03-2022

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Næste kursusstart 30-03-2022

Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

Næste kursusstart 01-04-2022

Rørlagte vandløb

Næste kursusstart 05-04-2022

Regnvandsbassiner

Næste kursusstart 05-04-2022

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Næste kursusstart 05-04-2022

Bynatur anlæggelse og drift

Næste kursusstart 07-04-2022

Vandløbs- og naturgenopretning

Næste kursusstart 19-04-2022

Rådnetanke I-II

Næste kursusstart 20-04-2022

Industrispildevand

Næste kursusstart 26-04-2022

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Næste kursusstart 26-04-2022

Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Næste kursusstart 26-04-2022

Risikosamarbejde

Næste kursusstart 28-04-2022

Planloven i praksis

Næste kursusstart 28-04-2022

Uvedkommende vand

Næste kursusstart 28-04-2022

Kontoret i naturen

Næste kursusstart 02-05-2022

Procesteknik 2

Næste kursusstart 02-05-2022

Grafisk Facilitering med fokus på dit natur- og klimatilpasningsprojekt

Næste kursusstart 03-05-2022

Pesticider i grundvandet

Næste kursusstart 04-05-2022

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Næste kursusstart 05-05-2022

Tilsyn med anlægsarbejder

Næste kursusstart 09-05-2022

Elkursus 2: El i praksis I

Næste kursusstart 09-05-2022

Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Næste kursusstart 10-05-2022

Valgt – men hvad nu? Forvaltningsret for medlemmer af teknik- og miljøudvalg m.fl.

Næste kursusstart 10-05-2022

Drift af pumpestationer

Næste kursusstart 17-05-2022

Drikkevandskvalitet

Næste kursusstart 17-05-2022

Sundhed i naturen

Næste kursusstart 19-05-2022

Spildevandsplanen

Næste kursusstart 23-05-2022

Naturbeskyttelseslovens §3

Næste kursusstart 24-05-2022

Virksomhedstilsyn og -administration

Næste kursusstart 24-05-2022

Vandløbsopmåling

Næste kursusstart 31-05-2022

Procesteknik 3

Næste kursusstart 31-05-2022

Vandføringsmålinger

Næste kursusstart 02-06-2022

Vandløbslovgivning og administration I

Næste kursusstart 07-06-2022

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Næste kursusstart 09-06-2022

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Næste kursusstart 14-06-2022

Svovlbrinteproblemer

Næste kursusstart 14-06-2022

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Næste kursusstart 15-06-2022

Vandløbsplanter

Næste kursusstart 28-06-2022

Sommerkursus i Naturillustration

Næste kursusstart 28-06-2022

Visuel formidling og registrering med droner

Næste kursusstart 10-08-2022

Adfærdsdesign i naturprojekter

Næste kursusstart 30-08-2022

Vandindvindingstilladelser

Næste kursusstart 31-08-2022

Ekstern støj

Næste kursusstart 05-09-2022

Drift af pumpestationer 2

Næste kursusstart 06-09-2022

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Næste kursusstart 06-09-2022

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Næste kursusstart 08-09-2022

Luftforurening og lugt

Næste kursusstart 15-09-2022

Det gode landbrugstilsyn

Næste kursusstart 21-09-2022

Tilsyn med vandværker

Næste kursusstart 28-09-2022

Træf 2021 for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 06-10-2022

Nudging for viderekomne

Næste kursusstart 13-10-2022

Konflikthåndtering – for personale på genbrugsstationer

Næste kursusstart 27-10-2022

Offentlighedens adgang til naturen

Næste kursusstart 31-10-2022

Erstatning efter vandløbsloven

Næste kursusstart 03-11-2022

Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Næste kursusstart 08-11-2022

Hvor bliver fraktionerne af?

Næste kursusstart 29-11-2022

Ekstern støj 2

Næste kursusstart 05-12-2022

Vandløbslovgivning og -administration 2

Næste kursusstart 12-12-2022

Praktisk drift af afløbssystemer

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

VVM screening og miljøvurdering – ONLINE

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet – online

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

Renovering af afløbssystemet

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Vandløbstilsyn og kontrol

Transportsystemer for spildevand

Vandløbsregulativer

Prøvetagning af spildevand

Sundhed i naturen. Online-kursus

Vandbehandlingsteknikker – online

Skimmelsvampe og indeklima

Risikovurdering med BRIBE

Rådnetanke III

Realisering af strategiske mål

Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Vandløbsrestaurering

Lokalplaner – ONLINE

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder – ONLINE

De svære kondemneringssager

Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

Fra nervøsitet til gennemslagskraft – undervisningsvideo

Forståelse fremmer samtalen. Online-kursus for miljøsagsbehandlere

Forståelse fremmer samtalen. Fokus på ledelse og projektsamarbejde. Online-kursus

Fedtudskillere

Fakta om mikroplast. Online kursus

Elkursus 3: El i praksis II

El på renseanlæg og ved pumpestationer

Driftslederen

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Digitale anskaffelser. Online-kursus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på spildevandsområdet

Dagskursus i Naturillustration

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Bynatur fra Idé til Drift

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Borgerinddragelse. Fokus på den digitale indragelse. Online-kursus

Borgerdrevet Biodiversitet i byen – online

Biogas

Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

Basistilstandsrapporter (BTR)

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Analyse af spildevand

Åmandstræf 2021

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Grundkursus i afløbssystemer

Opdatering af processer på renseanlæg

Landskabsanalyse

Ny lov om klimatilpasning

Nudging-Stafet – online

Nudging – Natur

Natursagsbehandleren

Naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer – ONLINE

Myndighedsbehandling omkring LAR

Miljøgodkendelse industri – online

Lokalplankataloget

Afløbsjura

Lokalplaner

Legionella i varmtvandssystemer

Landzoneadministration for erfarne

Kystbeskyttelsesloven – juridisk perspektiv

Grundlæggende hydrogeologi

Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer

Kortlægning med droner

Konflikthåndtering for spildevandssektoren

Konflikthåndtering for personale i spildevandssektoren og på genbrugspladserne

Kondemneringssager

Klimalavbundsprojekter

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

IT-strategi. Online-kursus.

IT-strategi. Online-kursus

IT-strategi. Online-kursus

Intervaltræn din digitale involvering af borgere og kunder. Online-kursus.

Grundlæggende hydrogeologi. Online kursus

Webinar om overgangsordningen i klimatilpasningsloven

Områder, du kan uddanne dig inden for:

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Se kurser

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Se kurser

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.

Se kurser

Plan og byg

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Se kurser

Landbrugsmiljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Se kurser

Jordforurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.

Se kurser

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.

Se kurser

Natur

Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.

Se kurser

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.

Se kurser

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.

Se kurser

Vandmiljø

Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Se kurser