Kurser i

Natur

Vores natur er under pres. Derfor er det afgørende at kende de forskellige regler og love, der regulerer området. Vores kurser gør dig blandt andet i stand til at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

Beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver, beskyttelse af dyre- og plantearter og konsekvensvurderinger af planer og projekter. Du kan lære om det hele på Ferskvandscentret og dermed få nemmere og hurtigere ved at træffe de rette afgørelser i dit daglige arbejde.

Til dig, der:

 • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler på naturområdet eller ansat ved anden offentlig institution
 • Er ansat i en privat rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om lovgivningen inden for naturområdet
 • Har interesse for naturområdet og ønsker sig mere viden og efteruddannelse

Alle vores naturkurser indeholder jura i mindre eller højere grad. Kurserne Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet og Forvaltningsret tilbyder grundlæggende viden og er yderst relevante for dig, der arbejder som sagsbehandler på naturområdet ved en kommune.

Kurser

 • Næste kursusstart 28-02-2024
  Få aktuel og hands-on viden om klima-lavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter.
 • Næste kursusstart 11-03-2024
  Lurer en kommende konkurs og miljøkatastrofe hos en af de virksomheder, hvor I er miljømyndighed? (NY TEMADAG)
 • Næste kursusstart 04-04-2024
  Kurset styrker din direkte kommunikation med borgere gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet "Jungiansk Typeindeks" samt indsigt i kommunale erfaringer med markante borgere.
 • Næste kursusstart 09-04-2024
  Kurset for dig der vil sikre god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse? Og have et godt og tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør!
 • Næste kursusstart 10-04-2024
  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 16-04-2024
  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.
 • Næste kursusstart 16-04-2024
  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 06-05-2024
  Du får en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.
 • Næste kursusstart 07-05-2024
  Tag på dette inspirerende aftenkursus og prøv hvordan du selv kan komme i gang med at tegne og hvordan du kan bruge dine illustrationer.
 • Næste kursusstart 14-05-2024
  Kom nemt og godt igang med opensource GIS-programmet QGIS.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for optimal drift og design af regnvandsbassiner.
 • Næste kursusstart 30-05-2024
  Et kursus for dig, som har brug for at blive bedre til og mere tryg ved at inddrage interessenter og borgere i jeres projekter, f.eks. ved borgermøder.
 • Næste kursusstart 19-06-2024
  Få et solidt plantekendskab og viden om vækstpunkter, så du kan foretage den rette grødeskæring i de målsatte vandløb.
 • Næste kursusstart 20-08-2024
  Få overblik over Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf, herunder klagenævnspraksis, naturvurdering og sagsbehandling
 • Næste kursusstart 02-09-2024
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 04-09-2024
  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed?
 • Næste kursusstart 10-09-2024
  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?
 • Næste kursusstart 03-10-2024
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 12-11-2024
  Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver mv.
 • Næste kursusstart 19-11-2024
  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 20-11-2024
  Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.
 • Næste kursusstart 27-11-2024
  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen.
 • Næste kursusstart 21-01-2025
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • På kurset får du en introduktion til arbejdet med den borgerdrevne biodiversitet. Du får tips og tricks, og mulighed for at spare med de erfarne undervisere.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført dit projekt. Samtidig får du et sparringsrum, hvor du får både medkursister samt professionelle undervisere der kan hjælpe dig godt videre.
 • Lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden.
 • Et onlinekursus.Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops? Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på natur.
 • Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet dig, der arbejder med klimatilpasning og natur.
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
 • Nudging i naturen - Værktøjer til dig der skal hjælpe mange forskellige brugergrupper til at sameksistere i naturen.
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer ikke har medført den ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse.
 • Hvordan forholder vi os til nyeste klagenævnspraksis
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand.
 • Et kursus med fokus på en drones anvendelsesmulighede i den offentlige forvaltning. Vi ser både på regler, registreringer og kommunikation.