Kurser i

Natur

Vores natur er under pres. Derfor er det afgørende at kende de forskellige regler og love, der regulerer området. Vores kurser gør dig blandt andet i stand til at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

Beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver, beskyttelse af dyre- og plantearter og konsekvensvurderinger af planer og projekter. Du kan lære om det hele på Ferskvandscentret og dermed få nemmere og hurtigere ved at træffe de rette afgørelser i dit daglige arbejde.

Til dig, der:

 • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler på naturområdet eller ansat ved anden offentlig institution
 • Er ansat i en privat rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om lovgivningen inden for naturområdet
 • Har interesse for naturområdet og ønsker sig mere viden og efteruddannelse

Alle vores naturkurser indeholder jura i mindre eller højere grad. Kurserne Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet og Forvaltningsret tilbyder grundlæggende viden og er yderst relevante for dig, der arbejder som sagsbehandler på naturområdet ved en kommune.

Kurser

 • Næste kursusstart 29-03-2023
  Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
 • Næste kursusstart 12-04-2023
  Få god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse, og et tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør.
 • Næste kursusstart 20-04-2023
  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...
 • Næste kursusstart 25-04-2023
  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.
 • Næste kursusstart 10-05-2023
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 10-05-2023
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 01-06-2023
  Få øget forståelse for dig selv og samspillet mellem mennesker via typepsykologi.
 • Næste kursusstart 07-06-2023
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 07-06-2023
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 19-06-2023
  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Næste kursusstart 21-06-2023
  Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse...
 • Næste kursusstart 22-06-2023
  Få et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de...
 • Næste kursusstart 04-09-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 13-09-2023
  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?
 • Næste kursusstart 27-09-2023
  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?
 • Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse inden 2022 i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • På kurset får du en introduktion til arbejdet med den borgerdrevne biodiversitet. Du får tips og tricks, og mulighed for at spare med de erfarne undervisere.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført...
 • På dette nye kursus er det også naturen, der er i fokus, men her inviterer vi alle glade tegnere til en spændende dag, hvor I kan udvikle jeres tegneegenskaber inden for dyr og planter.
 • Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog.
 • Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.
 • Lær at tegne fængende præsentationer og forberede processer der INVOLVERER.
 • Grafisk Faciliteringfor dig der arbejder medklimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land, samt naturmedarbejdere og naturvejledere der arbejder med projekter og undervisning.
 • Et onlinekursus.Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?...
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Få aktuel og hands-on viden om Klima lavbundsprojekter
 • Hvordan kan virksomhedens uderum blive et aktiv for medarbejdernes sundhed, samarbejde og jobtilfredshed? Undersøgelser viser, at grønne uderum på arbejdspladsen bl.a. kan bidrage...
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der...
 • Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse...
 • Nudging i naturen - Værktøjer til dig der skal hjælpe mange forskellige brugergrupper til at sameksistere i naturen.
 • Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje,...
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse...
 • På dette kursus er det naturen, der er i fokus, og vi inviterer alle glade tegnere til to spændende dage, hvor de kan udvikle deres tegneegenskaber inden for dyr og planter.
 • Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder? Det kan du lære meget mere om på dette kursus.
 • På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsle. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på...
 • Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed?
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • Et kursus med fokus på en drones anvendelsesmulighede i den offentlige forvaltning. Vi ser både på regler, registreringer og kommunikation.
 • Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer