Planlægning for VE anlæg i det åbne land

Planlægningen for store solcelleanlæg og vindmøller i det åbne land er i fuld gang i stort set alle kommuner. Vi hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan det bedst kan gribes an.
Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle af de kommuner, der er langt i planlægningen.
Vores specialistadvokat gennemgår, hvilken lovgivning der gælder på området, og hvad man kan og skal ikke mindst med Planloven og Miljøvurderingsloven i forhold til VE-anlæg i landzone.
Medarbejdere fra forskellige kommuner kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi vil prøve at drage nogle konklusioner på fordele og ulemper ved forskellige metoder. Og fremhæve gode eksempler på, når planlægningen er lykkes.

Du får indsigt i emner som:
- Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg, herunder kommune- og lokalplanlægning
- Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
- Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter – og sammenspillet mellem disse.
- Hvilke krav skal/kan du stille gennem planlægningen og §25-tilladelsen?
- Håndtering af Bilag IV arter
- Beskyttelse af Natura 2000-områder – krav til væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering
- Afværgeforanstaltninger
- Hvem overvåger hvad og hvordan?
- Hvad kan og må bygherren stå for? Hvordan tydeliggøres kommunens ansvar?
- Håndtering af rigtig mange ansøgninger – Hvor står vi nu og hvordan kommer vi videre?
- Udpegning af områder til VE-anlæg i kommuneplanen eller ad hoc planlægning for konkrete ansøgninger – hvad er forskellen?

Der er afsat god tid af til erfaringsudveksling – både i grupper og i plenum.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, der arbejder med planlægning for VE-anlæg. Kurset kan også følges af private rådgivere og energiselskaber.
Vi forventer, at du har noget kendskab til planloven og miljøvurderingsloven.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Planlægning for VE anlæg i det åbne land