Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Du får overblik over vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

Vi vil komme ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om sagsoplysning, og kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.

Centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” bliver gennemgået, samt direktivets forbud mod forringelser, illustreret ved en gennemgang af såvel EU-domstolens som dansk klagenævnspraksis..

Udledning til målsatte recipienter – hvad skal du være opmærksom på?
Med ophæng i klagenævnspraksis kommer vi ind på de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser.

Herudover stiller vi skarpt på de juridiske og tekniske aspekter i vandindvindingstilladelser, samt forholdet til vandrammedirektivet i den forbindelse.

Endelig går vi i dybden med undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

Dagen sluttes af med en middag, hvor der er mulighed for faglige snakke og netværksdannelse. Hvis du har langt hjem, kan du få en sandwich med i stedet for.

Målgruppen

Kurset henvender sig til de kommunale medarbejdere der arbejder med vandrammedirektivet, især vandløbssagsbehandlere, grundvandsmedarbejdere og spildevandsmedarbejdere.
Personer ansat ved rådgivningsfirmaer og statslige styrelser kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-12-2024

Kursusprogram
5. december 2024
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Karen Søgaard Christiansen, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
09:30 Introduktion
  - Hvorfor er dette kursus vigtigt?
- Vandområdeplaner 3. planperiode
  Karen Søgaard Christiansen
10:00 Retlig ramme for vandrammedirektivet og den danske implementering heraf
  Flemming Elbæk
11:00 Pause
11:15 Vandrammedirektivet og udledningstilladelser
  - Vurderingernes gennemførelse og parametre
  Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
12:00 Frokost
13:00 Vandrammedirektivet og udledningstilladelserr, fortsat
  - Vurderingernes gennemførelse og parametre
  Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
13:40 Pause
13:50 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
  - Vurderingernes gennemførelse (de enkelte kvalitetselementer mv.)
  Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
15:00 Pause med kaffe og kage og besøg i AQUA
  - Walk and talk, se vandløb, forurenet - og ren sø i Aqua
15:30 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
  - Vurderingernes gennemførelse for grundvandsparametre
  Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
17:00 Pause
17:15 Fravigelsesmuligheder i vandrammedirektivet
  Flemming Elbæk
17:45 Opsamling og evaluering
  Gitte Moestrup, Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
18:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

Undervisere

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Ekspertisechef Morten Lauge Fejerskov, NIRAS • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-11-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøvurdering og vandrammedirektivet (19069)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvurdering og vandrammedirektivet