Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Du får overblik over vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

Vi vil komme ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om sagsoplysning, og kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.

Centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” bliver gennemgået, samt direktivets forbud mod forringelser, illustreret ved en gennemgang af såvel EU-domstolens som dansk klagenævnspraksis.

Uddledning til målsatte recipienter – hvad skal du være opmærksom på?
Med ophæng i klagenævnspraksis kommer vi ind på de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser.

Herudover stiller vi skarpt på de juridiske og tekniske aspekter i vandindvindingstilladelser, samt forholdet til vandrammedirektivet i den forbindelse.

Endelig går vi i dybden med undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

Dagen sluttes af med en middag, hvor der er mulighed for faglige snakke og netværksdannelse. Hvis du har langt hjem, så kan du få en sandwich med i stedet for.

Målgruppen

Kurset henvender sig til de kommunale medarbejdere der arbejder med vandrammedirektivet, især vandløbssagsbehandlere, grundvandsmedarbejdere og spildevandsmedarbejdere.
Personer ansat ved rådgivningsfirmaer og statslige styrelser kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvurdering og vandrammedirektivet