Vandløbs- og naturgenopretning

Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

Målgruppen

Kurset henvender sig bredt fra maskinførere, formænd, tilsynsførende, konsulenter og den kommunale eller statslige projektleder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

27-10-2021 til 28-10-2021

Kursusprogram
27. oktober 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
10:00 Intro
  - Vand og naturplanerne
- Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
  Martin Nissen Nørgård
10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
  - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
- Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
- Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
  Søren Nordahl Hansen
11:00 Pause
11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
12:00 Frokost
13:00 Maskiner
  - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
- Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
- Maskinstyring og hvordan GPS virker
  Martin Nissen Nørgård, Brian Ørnhøj Petersen og Vagn Sloth Madsen
14:30 Kaffepause
14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
  Martin Nissen Nørgård
16:30 Pause
16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
  - Miljøledelsesplan
- risikovurdering
  Martin Nissen Nørgård
18:00 Middag
19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
  - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
- Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
- Blød bund
- Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
- Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
- Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
  Martin Nissen Nørgård
21:00 Uformel erfaudveksling
  - Deltagernes egne erfaringer, præmie til bedste/sjoveste erfaringsindlæg
  Martin Nissen Nørgård
28. oktober 2021
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Nissen Nørgård
08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Vådområdeprojekter
- Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
- Etablering og retablering af sandfang
  Martin Nissen Nørgård
09:30 Pause
09:45 Kommunale vandløbsindsatser
  - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
- Brug af sten og træ til etablering af skjul
- Åbning af rørlagt strækning
  Bo Levesen
11:00 Arbejdsmiljø
  Jasper Fournaise Eriksen
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
  - Eksempler fra Vejle kommune
  Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
15:45 Evaluering
  - Kagebord
  Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Biolog Søren Nordahl Hansen, Vesthimmerlands Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Produktspecialist - Maskinstyring Vagn Sloth Madsen, Leica Geosystems A/S • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Entreprenør Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-09-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandløbs- og naturgenopretning (18457)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbs- og naturgenopretning