Vandløbs- og naturgenopretning

Fra udbudsmateriale til udførsel
Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset henvender sig bredt fra maskinførere, formænd, tilsynsførende, konsulenter og den kommunale eller statslige projektleder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

16-04-2024 til 17-04-2024

Kursusprogram
16. april 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
10:00 Intro
  - Vand og naturplanerne
- Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
  Martin Nissen Nørgård
10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
  - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
- Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
- Hvordan passer man på naturtyperne undervejs i genopretningsprojekterne?
11:00 Pause
11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
12:00 Frokost
  - Mulighed for gåtur til Sportsfiskernes hus 12.40
13:10 Maskiner
  - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
- Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
  Brian Ørnhøj Petersen
14:30 Kaffepause
14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
  Martin Nissen Nørgård
16:30 Pause
16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
  - Miljøledelsesplan
- risikovurdering
  Martin Nissen Nørgård
18:00 Middag
19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
  - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
- Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
- Blød bund
- Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
- Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
- Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
  Martin Nissen Nørgård
21:00 Uformel erfaudveksling
  Martin Nissen Nørgård
17. april 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Nissen Nørgård
08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Vådområdeprojekter
- Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
- Etablering og retablering af sandfang
  Martin Nissen Nørgård
09:30 Pause
09:45 Kommunale vandløbsindsatser
  - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
- Brug af sten og træ til etablering af skjul
- Åbning af rørlagt strækning
  Bo Levesen
10:50 Pause
11:00 Arbejdsmiljø
  Jasper Fournaise Eriksen
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
  - Eksempler fra Vejle kommune
  Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
15:45 Evaluering
  - Kaffe og kage i felten
  Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbs- og naturgenopretning (18885)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbs- og naturgenopretning