Miljøvurdering og Bilag IV

Få overblik over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis. Og hør om undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV-arter.