Kristoffer Juul Bertelsen

Specialistadvokat med stor undervisningserfaring

Kristoffer er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2013 og arbejder som advokat med speciale i sager indenfor teknik- og miljøområdet.

Kristoffer har særligt interesse for planloven og reguleringen af vand- og spildevandsforhold, men arbejder også med andre sager indenfor bl.a. naturbeskyttelse, byggeri, kondemnering, vejlovgivning og ekspropriation samt EU’s direktiver om fugle- og habitatbeskyttelse, miljøvurdering og vandområder. Kristoffer har desuden indsigt i generelle forvaltningsretlige forhold.

Kristoffers kompetencer indenfor arbejdsområderne er oparbejdet gennem ca. 10 års arbejde med rådgivning af navnlig kommuner, men også andre offentlige myndigheder samt forsyningsselskaber.

Kristoffer er en erfaren underviser og afholder løbende kurser indenfor sine arbejdsområder.

Kristoffer Juul Bertelsen

Jurist 
Specialistadvokat ved Codex Advokater, Vejle

LinkedIn-profil

Mød Kristoffer her

 • Landzoneadministration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023

  Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
  Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

  Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
  Hvornår kræves der landzonetilladelse?
  Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
  Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

  Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

  Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  08:30 Ankomst og kaffe/te/brød.
  09:00 Velkomst og præsentation
    Sussi Kobberø, Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
  09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
    - Zoneinddeling
  - Rammestyring
  - ”virke-for princippet”
    Jens Flensborg
  09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
    - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
  - Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
    Jens Flensborg
  10:45 Pause
  11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
    Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
    - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
  - Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
  - Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
    Jens Flensborg
  14:45 Kaffe/te og kage
  15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
    - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
  - Generelle formkrav i forvaltningsloven
  - Klage, søgsmål og håndhævelse
    Jens Flensborg
  15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jens Flensborg og Sussi Kobberø
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-06-2023 til 27-06-2023

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  26. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  27. juni 2023
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Jens Flensborg og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.