Louise Bjerregaard Madsen

Louise er uddannet civilingeniør inden for kemi, miljø og bioteknologi fra Aalborg Universitet.

Siden 2016 har Louise arbejdet for Miljøstyrelsen i virksomhedsteamet i Aarhus, hvor hun primært sidder med tilsyn og godkendelser af deponier samt tilladelser til udledninger til overfladevandsområder.

Hun har tidligere været ansat i Teknik- og Miljøafdelingen ved Silkeborg Kommune

Louise har specialistkompetencer inden for bl.a. udledninger til overfladevandsområder. Hun bistod Miljøstyrelsens andre enheder med faglig ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af de seneste FAQ’er til bek. 1433/2017 om udledning af visse forurenende stoffer.

I undervisningen lægger Louise særlig vægt på, at kursisterne kan se, hvilke skridt de skal igennem i sagsbehandlingen, og hvilke værktøjer de kan anvende til at udføre disse skridt.

Louise Bjerregaard Madsen

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen
Civilingeniør i kemi, miljø og bioteknologi

LinkedIn-profil

Mød Louise her

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
Kursusprogram
4. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
10:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
  - Lovgrundlag
- Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
- Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
- Regnbetingede udledninger
- Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
- Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
- Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
  Maria Benavent
10:45 Kaffepause
11:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
  - Ansøgning om udledning (indhold)
- Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
- Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
- Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
- Revurdering af eksisterende tilladelser
  Maria Benavent
11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
  Maria Benavent og Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger
  - Lovgivningen
- Behandling af en ansøgning
- Fastsættelse af krav og kontrolkrav
- Vilkårsformulering
- Blandingszoner
- Vurdering bag fastsættelse af vilkår
- Revurdering
- Udledning af MFSér uden miljøkvalitetskrav
- Løbende cases/spørgsmål til deltagerne
  Louise Bjerregaard Madsen
14:00 Pause
14:15 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  Louise Bjerregaard Madsen
15:00 Kaffe/kage pause
15:30 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  - Med udgangspunkt i en konkret meddelt udledningstilladelse, som kursisterne har fået udleveret på forhånd, vil der på kurset være gennemgang af vilkår og vurderinger i en meddelt udledningstilladelse ift. om den lever op til Bek. 1433 med tilhørende diskussion af, hvordan det er muligt for den konkrete case at leve op til bek. 1433.
  Louise Bjerregaard Madsen
16:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag
  Louise Bjerregaard Madsen
18:00 Middag
20:30 Øl/vand i dråben
5. september 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag fortsat, samt gennemgang af bl.a. hvornår der skal anmodes om at blive udarbejdet et nyt miljøkvalitetskrav, samt opgaver heri
  Louise Bjerregaard Madsen
10:15 Pause
10:30 Case med fortyndingsberegning i vandløb
  Louise Bjerregaard Madsen
11:15 Opsamling på Case
  Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af tilladelse til overløb
  Case omkring overløbssager
  Gitte Normand Andersen
13:45 Hvordan griber ansøger ansøgningsprocessen an?
  LBEK1433/1625(Kunstgræs, PFAS forurening af bassin mv.)
  Heidi Marie Wiborg Heeschen
14:30 Udledningstilladelsen for ReWater
  Gitte Normand Andersen
15:00 Evaluering med kaffe/kage
  Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent/Vandforsyning Maria Benavent, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune • Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.