Martin Nissen Nørgård

Martin er uddannet landinspektør i 1994 og arbejder i dag som chefkonsulent hos Naturstyrelsen.

Martin har arbejdet med naturgenopretning i over 20 år for amter, konsulentfirmaer og staten.

Martin har indgående kendskab til og stor viden om bl.a.:

– Vådområdeprojekter
– Lavbundsprojekter
– Klima-lavbundsprojekter
– Vandløbsrestaurering
– Højmoserestaurering, lige fra initiering til gennemførelse

Derudover er Martin projektleder på et stort multifunktionelt jordfordelingsprojekt.

Hans arbejde består primært af projektledelse, udbud, lodsejerforhandling, tilsyn og faglig rådgivning.

Ideen til at undervise begyndte, da Martin undrede sig over, at der ikke blev stillet faglige krav til maskinførere og formænd, som udfører naturgenopretning i sårbare naturområder.

Derudover samtidig et ønske om at udbrede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at have fokus på miljøforhold og risici ved fx olielækage fra maskiner, der benyttes ved naturgenopretning – og ikke mindst hvordan det forebygges.

Om rollen som underviser siger Martin:
-“Når jeg brænder så meget for vores natur og naturgenopretning, er det med stor glæde, at jeg har fået mulighed for at give mine erfaringer videre igennem undervisning hos Ferskvandcentret.”

Martin Nissen Nørgård

Chefkonsulent hos Naturstyrelsen
Landinspektør

LinkedIn-profil

Mød Martin her

 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  16-04-2024 til 17-04-2024

  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  16. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
  10:00 Intro
    - Vand og naturplanerne
  - Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
    Martin Nissen Nørgård
  10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
    - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
  - Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
  - Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
  11:00 Pause
  11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
  12:00 Frokost
  13:10 Maskiner
    - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
  - Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
    Brian Ørnhøj Petersen
  14:30 Kaffepause
  14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
    Martin Nissen Nørgård
  16:30 Pause
  16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
    - Miljøledelsesplan
  - risikovurdering
    Martin Nissen Nørgård
  18:00 Middag
  19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
    - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
  - Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
  - Blød bund
  - Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
  - Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
    Martin Nissen Nørgård
  21:00 Uformel erfaudveksling
    Martin Nissen Nørgård
  17. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Nissen Nørgård
  08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
    - Vådområdeprojekter
  - Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  - Etablering og retablering af sandfang
    Martin Nissen Nørgård
  09:30 Pause
  09:45 Kommunale vandløbsindsatser
    - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
  - Brug af sten og træ til etablering af skjul
  - Åbning af rørlagt strækning
    Bo Levesen
  10:50 Pause
  11:00 Arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  12:00 Frokost
  12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
    - Eksempler fra Vejle kommune
    Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  15:45 Evaluering
    - Kaffe og kage i felten
    Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.