Pernille Aagaard Truelsen

Pernille Aagaard Truelsen er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø. Hun har et særligt kendskab til forsyningssektorens retsforhold.

Pernille bistår kommuner samt offentlige og forbrugerejede forsyningsvirksomheder. Hun har udarbejdet utallige varmeaftaler.

Endvidere har hun i forbindelse med vandsektorreformen stået for selskabsudskillelsen i ca. 25 af landets kommuner, herudover medvirket ved øvrige omstruktureringer og fusioner af forsyningsselskaber af enhver art, samt sammenlægning og nedlæggelse af fælleskommunale selskaber på affaldsområdet og beredskabsområdet.

Desuden fører hun retssager og klagesager ved domstolene og administrative klageorganer.

Herudover har Pernille en ph.d. og underviser inden for sine arbejdsområder.

Pernille Aagaard Truelsen

Partner og advokat ved Energi & Miljø
ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Pernille her

 • Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2022

  Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

  Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

  Kursusprogram
  22. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Suna Rokkjær
  10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
    - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudsform
  - Ændringer i gældende kontrakt
    Pernille Aagaard Truelsen og Louise Ravn Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
    - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
  tildeling)
  - Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
  - Udbuddets dokumenter
  - Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
  - Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
  - Hvilke krav kan/bør vi stille
  - Faldgruber
  - Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
  - Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
  - Kontraktstyring
  - Ophævelse af kontrakt
  - og meget mere
    Jesper Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
    Jesper Madsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
    - Egenkontrol
  - Dokumentation
  -Tilsyn
  - Godkendelse
  16:30 Opsamling og evaluering
    Suna Rokkjær og Jesper Madsen
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 13-12-2022

  På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
  Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

  Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

  Kursusprogram
  12. december 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Vandløbslovgivning II
    - §6 - vandets frie løb
  - §32 - rørlagte vandløb
  - §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
  - Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandområdeplanerne
    - Målsætninger
  - Målopfyldelse
  - Indsatser og virkemidler
    Florian Rasmussen
  14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
    Florian Rasmussen
  15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
  15:30 3 cases
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Cases
    - Vi arbejder videre
    Florian Rasmussen
  20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
    - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
    Florian Rasmussen
  21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  13. december 2022
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Vandløbsregulativet
    - Regulativtyper
  - Omklassificering
    Vaun Egede Jensen
  10:15 Taksation og ekspropriation
    - Hvad er taksation og over taksation?
  - En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
  - Erstatningsfastsættelse
  - En ekspropriationssag
    Heidi Hedegaard Jørgensen
  11:15 Klagesager
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Klagesager, fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:45 Kagebord
  15:15 "Uvedkommende vand"
    - Om kommunen og forsyningens rolle
  - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Pernille Aagaard Truelsen
  16:00 Evaluering og afslutning
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.