Tina Halkjær Andersen

Tina er uddannet cand.scient. i geologi og er i dag projektchef ved EnviDan. Hun har mere end 20 års erfaring med vand- og miljørelaterede opgaver.

Tina er en dygtig formidler af fagligt komplicerede emner på en letforståelig måde. Hun har stor erfaring med at rådgive vandforsyninger om:

 • prognoser for vandkvalitet
 • risikovurdering og undersøgelser ved sprøjtemiddelpåvirkning
 • moniterings- og driftsprogrammer,
 • grundvandsbeskyttelse
 • boringer
 • teknisk tilsyn
 • vandbehandling
 • drikkevandssikkerhed

Tina laver planarbejde inden for kommunernes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, BNBO, grundvandsredegørelser og vandforsyningsplaner. Hun er ekspert i vurdering af grundvandskemi og prognoser for vandkemisk udvikling og risikovurdering over for miljøfremmede stoffer.

Foruden Tinas store ekspertise inden for grundvand og grundvandskemi, har hun også specialistviden inden for vandbehandling, hvor hendes viden om den vandkemiske sammensætning er med til at sikre øget kvalitet af vandbehandlingen.

Tina Halkjær Andersen

Tina Halkjær Andersen

Projektchef ved EnviDan
Cand.scient. i geologi

LinkedIn-profil

Mød Tina her

 • Drikkevandskvalitet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023 til 11-05-2023

  Kort introduktion til grundvandskemi. Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.

  Kurset lærer dig at tolke analysen af den grundvandskemiske sammensætning. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

  Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring med fx pesticider og nitrat. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

  Kursusprogram
  10. maj 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    - Velkomst
  - Rammesætning
    Tina Halkjær Andersen og Anne Trabjerg Kamp
  10:15 Intro til grundvandskemi
    - Naturlige stoffer
  - Grundvand er regnvand der siver ned i jordlag som afsmitter på vandet
    Tina Halkjær Andersen
  10:25 Hydrogeologisk miljø
    - Geologi og landskaber
  - Geologiske lag og grundvandskemi
  - Behandlingskrævende parametre
  - Planlægning af indvindingsniveau
    Tina Halkjær Andersen
  10:50 Pause
  11:05 Grundvandskemiske hovedprocesser
    - pH
  - Redoxprocesser
    Tina Halkjær Andersen
  11:35 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
    - Hvordan defineres og identificeres disse?
  - Hvad i relation til hovedprocesser: pH og redox?
  - Fejlkilder i grundvandsanayser
    Tina Halkjær Andersen
  11:45 Frokost
  12:45 Kemiske processer
    - Forvitringsgrad
  - Ionbytning
    Tina Halkjær Andersen
  13:00 Kemiske processer - fortsat
    - Opgave 1: Vandtyper og ionbytning og forvitringsgrad
  - Pyritoxidation
  - Sulfatreduktion
    Tina Halkjær Andersen
  13:40 Problemparametre i naturlig grundvandskemi
    - Salt
  - Fluorid
  - Arsen
  - Stronitum
    Tina Halkjær Andersen
  13:55 Kaffepause
  14:25 Dårlig vandkvalitet
    - Hvilke parametre er der tale om?
  14:55 Årsager til dårlig vandkvalitet
    - Tekniske installationer
  - Naturlig grundvandskvalitet
  - Forureningstyper
  - Hvordan opklares årsager til forurening?
  15:35 Handlemuligheder
    - Målrettede analyseprogrammer
  - Almene anlæg
  - Enkeltindvindere
  - Hvilke handlemuligheder er der?
  - Områdeudpegninger (OSD/FI/IO/BNBO)
  - Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
  - Hvad gør man udenfor?
  - Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
  15:55 Pause
  16:00 Kort opsamling på dagen
    Tina Halkjær Andersen
  16:05 Opgave 2
    - Vandtyper, behandlingskrævende parametre og identifikation af kritiske parametre
    Tina Halkjær Andersen
  17:00 Egen tid
  18:30 Middag
  20:00 Hygge i dråben
  11. maj 2023
  08:30 Frivilligt: Spørgsmål fra kursusdeltagerne
    Tina Halkjær Andersen
  09:00 Opsamling på dag 1 og intro til dag 2
    - Kort opsamling fra gårdsdagens program
  - Gennemgang af dagens program
  -Opgave 2 fra i går gennemgås
    Tina Halkjær Andersen
  09:30 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
    - Risikostoffer
  - Kvælstofkredsløbet
  - Nitratudvaskning
  - Indvirkning fra historik
  - Opgave 3: nitratudvaskning
  - Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
    Tina Halkjær Andersen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Pesticider
    - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
  - Risikovurdering og intro til kemi
  - Hvordan vurderes risiko for forurening
  -SFI/BNBO
  -Kildeopsporing
  - Hvordan bruges grundvandskemien i kildeopsporing
  -Varslingsprogram
  - BNBO
  - BNBO og den nye pesticidaftale
    Tina Halkjær Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Pesticider - fortsat
    - Hvordan risikovurderes overfor pesticid og nitrat - til valg af virkemidler
  13:20 Prioritering af virkemidler
    - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
  14:05 Kaffe og kage
  14:30 Prioritering af virkemidler - fortsat
    - Kommunes input til valg af virkemidler
  - Hvad er jeres erfaring?
    Tina Halkjær Andersen
  15:05 Effekt af virkemidler
    - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
  15:35 Afslutning og evaluering
    - Kort opsamling fra dag 2
    Tina Halkjær Andersen og Anne Trabjerg Kamp
  15:50 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.