Anne Margrethe Wegeberg (Maggie)

Anne Margrethe Wegeberg – også kaldet Maggie – er biolog ved Randers Kommune og underviser i naturbeskyttelsesloven.

Anne Margrethe Wegeberg, også kaldet Maggie, er uddannet biolog fra Århus Universitet i 1997 og har siden arbejdet med natur og overfladevand, herunder naturbeskyttelse, i Århus Amt og i Randers Kommune.

Fra 2018 har Anne undervist i naturbeskyttelsesloven på Ferskvandscentret. Hun finder de juridiske udfordringer ved arbejdet som biolog særligt interessante, ligesom naturbeskyttelse og forvaltning i det hele taget er hendes kompetenceområde.

Annes motivation for at undervise hænger sammen med, at hun har altid fundet stor glæde ved at dele sin viden og erfaring med andre. 

– Det er en stor tilfredsstillelse for mig, når min egen og deltagernes interesse går op i en højere enhed, som gør kurset spændende og får timerne til at løbe afsted, siger hun.

I Annes undervisning i naturbeskyttelsesloven lægger hun særligt vægt på, hvordan man beskytter naturen med loven i hånden og med borgerens retssikkerhed for øje.

Anne Margrethe Wegeberg

Anne Margrethe Wegeberg

Biolog ved Randers Kommune

Mød Anne Margrethe her

 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-08-2022 til 23-08-2022

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  22. august 2022
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkommen og introduktion
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - NBL formål
  - Naturtyperne (bl.a. rigkær)
  - Hvornår gælder beskyttelsen?
  - Undtagelser
  - Registrering
  - Oplysning om § 3 status
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
  - Hvad er beskyttet?
  - Afgrænsning
  - Udfyldelse af feltskema
  - Indgreb i § 3 natur
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  18:00 Middag
  19:30 Naturpleje
    - Hvad virker og hvad virker ikke?
  21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
  23. august 2022
  08:00 Opsamling på dag 1
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  08:30 Administration af § 3                       
    - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
  - Registrering af natur
  - Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
  - Historiske overdrev
  - Administration af §3
  - §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
  - Ænder i søer
  - Brug af luftfotos
  - Retslige principper og andre relevante emner
    Søren Karmark Obel
  09:30 Gruppearbejder § 3 sager
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  10:30 Håndhævelse
    - Tilsyn
  - Håndhævelse
  - Forældelse og passivitet
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  11:00 Gruppearbejde
    - Håndhævelse
  12:00 Frokost
  13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  13:30 Afgørelser fra klagenævnet
    - Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet
  - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
    Niels O. Julsgaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Natursagsbehandleren

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-10-2022 til 01-11-2022

  Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

  På kurset ser vi på den praktiske administration af:
  · Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
  · Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
  · Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
  · Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

  Kursusprogram
  31. oktober 2022
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og præsentation
    Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
  - arealberegning
  - Registrering af beskyttet natur
  - Oplysningspligt
  - Undtagelser fra beskyttelsen
  - Genopdyrkning og skovrejsning
  - Hvad kræver dispensation
  - Administration af § 3
  - Erstatningsbiotoper
  - Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
  - App for beskyttet natur
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
    - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
  - § 17 Skovbyggelinje
  - § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
  - § 19 Kirkebyggelinje
  - Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
  - Hvad kan der gives dispensation til?
    Søren Karmark Obel
  15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
    Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
  15:30 Kaffepause og kagebord
  16:00 Habitatdirektivet
    - Habitatbekendtgørelsen
  - Bilag IV
  - Natura 2000-områder
  - § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
  - udpegningsgrundlag,
  - NBL §29a.
  - Beskyttelse af plante og dyrearter
  - Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
    Søren Karmark Obel
  17:15 §21 Friluftsreklamer
    Søren Karmark Obel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Casestudy Habitatdirektivet
    NMK-42-00491
  20:00 Fredninger
    NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
    Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
  20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
  1. november 2022
  08:00 Opsamling på dag 1
    Eventuelt det, vi ikke nåede
  08:30 Offentlighedens adgang
    - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
  - Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
  - § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
  10:30 Tilsyn og håndhævelse
    - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
  - Retslige principper
  - Varsler og påbud
  - Klage og søgsmål
  - Politianmeldelser og straf etc.
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde med konkrete sager
    - Klagenævnsafgørelser
    Søren Karmark Obel
  15:00 Evaluering, kaffe og kage
    Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.