Claus Holst Iversen

Kursisternes bagage skal fyldes med interesse, viden og værktøjer inden for hydrogeologi

Claus er uddannet hydrogeolog og arbejder i dag som projektleder i Miljøafdelingen hos Viborg Kommune med alle aspesker inden for hydrologi og grundvandsbeskyttelse. Han har mere end 20 års erfaring på grundvandsområdet.

Igennem en årrække har Claus bl.a. arbejdet med vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Han har særligt beskæftiget sig med indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande og har bidraget med at udarbejde vejledninger og artikler især omkring usikkerhedsvurderinger på indvindingsoplande. Claus har en bred og indgående forståelse for det hydrologiske kredsløb med sammenspillet omkring overfladevand og grundvand.

Han har ligeledes en bred erfaring med:

  • Grundvandskortlægning
  • Geologisk modellering
  • Grundvandsmodellering
  • Drikkevandsindsatsplaner
  • BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
  • Dyrkningsrestriktioner og lodsejeraftaler
  • Jord- og forureningsundersøgelser
  • Klimatilpasning og terrænnært grundvand. 

Claus’ drive er at skabe interesse for faget hydrogeologi og formidle hydrologi og vandkredsløbet; at give kursisterne en større helhedsforståelse for hydrogeologi, hvilke data det er vigtigt at have fokus på; at give nogle simple værktøjer, som kan anvendes i hverdagen, når vores grundvand og drikkevand skal beskyttes.

Claus Holst Iversen

Hydrogeolog
Projektleder ved Viborg Kommune

LinkedIn-profil

Mød Claus her

Grundlæggende hydrogeologi

Kursussted: Ferskvandscentret

22-10-2024 til 24-10-2024

Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
22. oktober 2024
11:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
11:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
12:15 Frokost
13:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark - Fortsat
  - Øvelse
14:15 Pause
14:20 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
  Claus Holst Iversen
15:20 Pause med kaffe og kage
15:40 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
16:40 Kort pause
16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier - Fortsat
  - Øvelse
17:30 Øvelser
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
23. oktober 2024
08:00 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  Nils Bischoff
09:00 Pause
09:10 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber - fortsat
10:00 Besøg på kildeplads
  Karl-Ejner Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Pejlinger og potentialeforhold
  Nils Bischoff
14:00 Pause
14:10 Øvelse i optegning af potentialekort
  Nils Bischoff
15:10 Besøg i Aqua
15:50 Kaffe og kage
16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
  Claus Holst Iversen
17:00 Pause
17:10 Sårbarhed
  - Øvelse
  Claus Holst Iversen
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
24. oktober 2024
08:00 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
08:45 Kort pause
08:50 Jordforurening
  - Beregninger
- Indsatsplaner
- Punktkilder / fladekilder
10:30 Pause
10:40 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  - Væsentlighedsvurdering og hydrologi
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
12:10 Frokost
13:10 Case om etablering af ny kildeplads
  - Præsentation af case
- Hvad skal man tage hensyn til?
- Hvordan beskyttes kildepladsen?
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
13:30 Den fremtidige grundvandsressource i relation til klimaforandringer
  - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
- Tørke
- Vandløbspåvirkning
- Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
  Nils Bischoff
14:15 Kaffe og kage
14:30 Case om fremtidig ressource i relation til tørke
15:45 Afrunding og evaluering
  Nils Bischoff og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.