Esben Astrup Kristensen

Esben har en Ph.d. i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Esben har siden 2003 arbejdet professionelt inden for dette område gennem ansættelser som PhD-studerende, forsker og seniorkonsulent og har stor faglig indsigt inden for området.

Han har arbejdet med en lang række projekter inden for vandløbs- og vådområderestaurering, ligesom Esben har deltaget i VVM-redegørelser og forskellige former for miljøvurderinger og planlægning.

Derudover har han gode kompetencer inden for mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning.

Esben har stor erfaring med undervisning og hans begejstring for faget er til at mærke. Han er ligeledes en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og er forfatter til en række artikler og er ofte anvendt som oplægsholder ved konferencer.

Esben Astrup Kristensen

Esben Astrup Kristensen

Teamleder i EnviDan
PhD i vandløbsteknologi

LinkedIn-profil

Mød Esben her

Fiskeindeks

Kursussted: Ferskvandscentret

24-09-2024

Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

Fiskebestanden har igennem en årrække indgået i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene. Som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks. Fiskeindeks udføres som del af NOVANAS overvågningsprogram.

På kurset gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af. Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande. Der lægges vægt på at lære dig, hvad der tæller med og hvad der ikke indgår jf. de tekniske anvisninger.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder til vandløb og vores erfaringer med dem
  - Gennemgang af de to fiskeindeks: Hvordan er de udviklet og hvordan virker de?
- Erfaringer med anvendelsen siden ibrugtagen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
10:45 Pause
11:00 Status for arbejdet med fiskeindeks siden ibrugtagen.
  - Hvordan står det til med fiskene i vandløbene?
- Beskriver de 2 fiskeindeks de påvirkninger vandløbene er udsat for?
- Giver vandløbsrestaurering anledning til at indeksværdierne stiger?
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
12:00 Feltarbejde
  - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
- Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
- Frokost på turen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
15:00 Kagebord
15:30 Opsamling på ekskursionen
  - Grupperne fremlægger deres resultater
- Diskussion af beregning af de to fiskeindeks: Opmærksomhedsunkter og faldgruber
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
16:30 Afslutning og evaluering
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandløbsrestaurering

Kursussted: Ferskvandscentret

10-03-2025 til 11-03-2025

Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
10. marts 2025
08:45 Morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig introduktion
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
  - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
- ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
  Martin Løntoft
10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
  Esben Astrup Kristensen
11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
  Åge Ebbesen
12:15 Frokost
13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
  - Restaurering af spærringer
- Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
- Genskabelse af snoede strømforløb
- Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
- Plantning af træer langs vandløb
- Drikkevandssteder, hegning
Kaffe og kage i det grønne
  Åge Ebbesen
18:00 Middag
19:30 Besøg i akvariet
  -Oplæg om signalkrebs mv.
  Kamilla Husted Bendtsen og Mikkel Jézéquel
21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
11. marts 2025
08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
  - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
- Geografiske forskelle i vandløbstyper
- Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
- Konsekvenser af den nuværende praksis
- Fremadrettede overvejelser i planlægningen
  Esben Astrup Kristensen
09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
  Esben Astrup Kristensen
10:45 Oplæg til ekskursion
  Åge Ebbesen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
  Åge Ebbesen
15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  - Kaffe og kage
- Evaluering og afslutning
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Journalist Kamilla Husted Bendtsen • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.