Jannik Seslef

Underviser med stor kompetence inden for udtagning af lavbundsjorde.

Jannik har arbejdet professionelt inden for udtagning af lavbundsjorde, primært gennem sin ansættelse i Assens Kommune siden 2015. Han har gennemført en lang række forundersøgelser og realiseringer og har ligeledes erfaring i multifunktionelle projekter. På baggrund af sin erfaring er han desuden medlem af Taskforce for udtagningsindsatsen I Danmark.

Jannik har udviklet en dialogbaseret metode til at sikre lodsejeropbakning til sine projekter, en metode som anvendes mange steder i Danmark, og som også har fundet vej til Sverige. Metoden bygger på tidlig inddragelse af lodsejere med fokus på stedsudvikling og multifunktionalitet.

Jannik har erfaring med undervisning i akvatiske miljøer og dialogbaseret tilgang til udtagningsprojekter. Han har afholdt en lang række oplæg på konferencer i Danmark og Sverige og er forfatter til en række artikler.

Jannik Seslef

Professionsbachelor i natur og miljø
Projektleder i Assens kommune

LinkedIn-profil

Mød Jannik her

Vandløbsplanter

Kursussted: Ferskvandscentret

19-06-2024

Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men nu skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet, for at sikre målopfyldelse, og dermed leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Derudover giver den øgede mængde overfladevand der på udvalgte tidspunkter påvirker vandløbene i ekstrem grad, og kan medføre ønsker om bedre vandføringsevne, samtidig med at vandløbsregulativerne bliver revideret, et ekstra fokus på vandløbenes forhold og dets indhold af forskellige plantetyper.
Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper, og hvordan dynamikken i et vandløb fungerer.


På dette kursus får du:
• viden om planternes levevis og dynamikken i vandløbets plantesamfund,
• Baggrunden for og vigtigheden af din måde at indrette grødeskæringen på
• Inspiration til hvordan planlægning af grødeskæring kan ske under hensyntagen til både lovgivning og biodiversitet

Med dette kursus er du i stand til at planlægge og udføre grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb, og lever op til den gældende lovgivning.

Kurset er en obligatorisk del af Vandløbsteknikeruddannelsen

Medbring gerne følgende litteratur på kurset:
Danmarks vandplanter - feltnøgle (www.bfnsforlag.dk)

Håndbog om vandløbsplanter (https://www.hededanmark.dk/vandloeb)
Kursusprogram
19. juni 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Henriette Rantzau Almtorp, Suna Rokkjær og Bo Levesen
09:15 Assens grødeskæringsforsøg
  - Om forsøget og resultater derfra
  Jannik Seslef
10:00 Baggrund for grødeskæring
  - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
- Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
- Afgrænsning af vandplanter
- de gode, de onde og grusomme
- Regulativ for Odense Å (principper for grødeskæring)
- Udplantning af vandplanter
- Introduktion til ekskursion, herunder brug af relevant litteratur (Danmarks vandplanter, håndbog om vandløbsplanter)
  Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - Bestemmelse af planter
- Gennemgang af planter
- Vurdering af vandløbet
- Kaffe og kage i det fri
  Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
16:30 Opsamling og evaluering
  Bo Levesen, Suna Rokkjær og Henriette Rantzau Almtorp
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udtagning af lavbundsjorde – en introduktion til ordninger, processer og værktøjer

Kursussted: Ferskvandscentret

11-11-2024 til 12-11-2024

Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med projekter, der understøtter udtagning af lavbundsjorde.

På kurset vil du få overblik over de forskellige tilskudsordninger, der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser som f.eks. screening af projektmuligheder, ansøgninger vedr. forskellige ordninger, screeningsværktøjer, lodsejerdialog, ejendommæssige - og tekniske forundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateriale mm.

Et kompetent hold af undervisere fra tre forskellige kommuner og Naturstyrelse, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

Dette kursus afholdes typisk 1-2 gange årligt.

Kursusprogram
11. november 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
  - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
- Hvordan virker lavbundsprojekter?
- Strategier og handleplaner
- Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
  Henrik Vest Sørensen
09:45 Screening af projekter
  - Hvilke muligheder er der?
- Hvordan starter man et projekt op?
-Spot et godt lavbundsprojekt
  Henrik Vest Sørensen
10:15 Pause
10:30 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
  - Hvordan kan et projekt opstå?
- Samarbejde med udtagningskonsulenter
- Ansøgningsproces, herunder:
- Miljøstyrelsens screeningsværktøj
- Andre nyttige redskaber
- Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
- Krav til ansøgninger
  Ane Middelbo
12:00 Frokost
13:00 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
  -samt multifunktionalitet i landskabet
  Jannik Seslef
14:00 Introduktion til Scalgo
  Kort gennemgang af Scalgo i relation til lavbundsprojekter
15:00 Pause og lidt godt til ganen
15:30 Introduktion til workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
  - Gruppedrøftelser af cases og mulige projektområder fra jeres hverdag
- Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj og Scalgo mm.
  Ane Middelbo, Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
15:45 Workshop i grupperum
17:30 Pause inden middag
18:30 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
12. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - Hvor langt nåede vi på dag 1?
- Gruppernes resultater fra workhoppen
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
08:45 Tilsagn i hus - hvad nu?
  - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
- Hvad skal med i projektet?
- Drøftelser ved bordene
  Bo Levesen
10:15 Pause
10:30 Udbud - hvordan griber man det an?
  - Rådgiver eller ej?
- Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsen
  Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
11:30 Fra udbudsmateriale til realisering
  - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
- Samarbejde med entreprenørerne
- Forhold omkring beskyttet natur
- Afslutning af projektet på kontoret
  Bo Levesen
12:15 Frokost
13:15 Det nationale arbejde med udvikling af udtagningsjorde
  - Udtagningskonsulenterne
- Vandoplandsstyregrupper
- Taskforce
  Jannik Seslef
14:15 Kaffe og kage
14:30 Eksempler på projekttyper og finansieringsmuligheder
  Præsentation af forskellige typer projekter, som underviserne har erfaring med. Projekterne relateres til de på kurset præsenterede ordninger og formål.
  Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
15:30 Opsamling og evaluering
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.