Lasse Baaner

Lasse Baaner er skov- og landskabsingeniør samt jurist og arbejder som lektor ved Københavns Universitet, når han ikke underviser på Ferskvandscentret.

Lasse Baaner har en stor indsigt i den praktiske naturforvaltning i Danmark og har en god kontakt til både organisationer, kommuner, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen omkring erfaringsudveksling, faglig sparring, forskningsprojekter og undervisning.

På universitetet underviser han i traditionelle miljøretlige emner som fysisk planlægning, naturbeskyttelse, skovlovgivning og vandforvaltning – men også privatretlige spørgsmål som hævdsreglerne, servitutter og vejrettigheder.

Lasse underviser også på en række specialiseringskurser i bl.a. vandløbsforvaltning, administration af naturbeskyttelseslovens § 3 og offentlighedens adgang til naturen.

Vores kursister er glade for Lasses undervisning, der har et højt fagligt niveau og retter sig direkte mod det praktiske arbejde i naturforvaltningen og dagligdagen i en kommune, ved en rådgivningsvirksomhed eller en styrelse.  

På Ferskvandscentret underviser Lasse i et endagskursus vedrørende adgangsreglerne til naturen, der er – med hans egne ord:

– Noget af det mest underholdende, uklare og komplekse jura, vi har i den danske naturlovgivning!

Lasse Baaner

Lasse Baaner

Skov- og landskabsingeniør samt jurist

Lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i miljøret. 

LinkedIn-profil

Mød Lasse her

Offentlighedens adgang til naturen

Kursussted: Ferskvandscentret

07-04-2025

Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring nogle af de svære emner på området som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land, adgang til hegn med dyr og erstatningsansvar for skader fra dyr, organiseret færdsel/offentlige arrangementer, cykel og vandreruter på private veje og stier. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at diskutere sager fra din egen hverdag, så tag endelig nogen med. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Kursusprogram
7. april 2025
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og introduktion
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
09:15 Adgangsreglerne - lovgivning, overblik, praksis og oversete detaljer
  - Overblik over adgangsreglerne - naturbeskyttelsesloven og mark- og vejfredsloven.
- Naturbeskyttelseslovens adgangsregler i §22 - §27 samt diskussion af kursisternes egne sager
- Skiltning mod adgang og"skræmmeskilte" samt diskussion af kursisternes egne sager
- Færdsel og skiltning på private arealer, herunder skilte fra før naturbeskyttelseslovens vedtagelse.
- Organiseret færdsel, erhvervsmæssig færdsel og offentlige arrangementer
- Håndhævelse og politianmeldelser af overtrædelser
  Lasse Baaner
11:30 Erstatningsansvar
  - Adgang til hegn med dyr
- Erstatningsansvar for skader fra dyr
- Erstatningsansvar for skader som følge af dårlig vedligeholdelse af faciliteter m.v.
12:00 Frokost
13:00 Nedlæggelse af veje og stier
  - Naturbeskyttelsesloven § 26a og privatvejsloven samt diskussion af kursisternes egne sager
- Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  Lasse Baaner
14:00 Cykel- og vandreruter på private veje og stier, stiplaner og ruteforløb
  - Cykel- og vandreruter på private veje og stier - foldere, kort og skilte samt partshøring og proces
- Optagelse af private fællesveje som offentlige stier
  Lasse Baaner
14:45 Kaffe og kage
15:15 Adgangsafgørelser på sikker grund
  - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
  Lasse Baaner
15:45 Evaluering
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.