Niels-Peter Mohr

Niels-Peter nyder at bidrage til en positiv udvikling.

Niels-Peter er uddannet byplanlægger med bifag i samfundsfag fra Arkitektskolen i Aarhus i 1989. Han har været ansat i fire kommuner, senest som kommuneplanchef i Aarhus i perioden 2000 til 2018.

Niels-Peter er selvstændig og p.t. ekstern rådgiver i Aabenraa Kommune, hvor han bl.a. arbejder med VE-planlægning, klimatilpasning og omdannelse af havnearealer.

Niels-Peter interesserer sig for politik, samfundsforhold, strategisk planlægning og helhedstænkning. Han holder meget af at kunne bidrage til en positiv udvikling, hvor private og offentlige investeringer gensidigt støtter en fælles dagsorden om gode levende byer med plads til alle, et rent miljø, biologisk mangfoldighed, smukke landskaber, bevarelse af kulturværdier og nu også omstillingen til grøn energi.

Samtidig er han stor tilhænger af den kommunale struktur og det lokale demokrati. I mange år har Niels-Peter været formand for Planning Cities Commission, Union of The Baltic Cities, hvor han har arbejdet med byomdannelse, byudvikling og demokratiudvikling i mere end 100 byer rundt om Østersøen.   

Niels-Peter Mohr

Byplanlægger
Selvstændig

LinkedIn-profil

Mød Niels-Peter her

Planlægning for VE-anlæg i det åbne land

Kursussted: Ferskvandscentret

10-06-2024 til 11-06-2024

Planlægningen for store solcelleanlæg og vindmøller i det åbne land er i fuld gang i stort set alle kommuner. Vi hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan det bedst kan gribes an.
Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle af de kommuner, der er langt i planlægningen.
Vores specialistadvokat gennemgår, hvilken lovgivning der gælder på området, og hvad man kan og skal ikke mindst med Planloven og Miljøvurderingsloven i forhold til VE-anlæg i landzone.
Medarbejdere fra forskellige kommuner kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi vil prøve at drage nogle konklusioner på fordele og ulemper ved forskellige metoder. Og fremhæve gode eksempler på, når planlægningen er lykkes.
Du får indsigt i emner som:
- Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg, herunder kommune- og lokalplanlægning
- Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
- Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter – og sammenspillet mellem disse.
- Hvilke krav skal/kan du stille gennem planlægningen og §25-tilladelsen?
- Håndtering af Bilag IV arter
- Beskyttelse af Natura 2000-områder – krav til væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering
- Afværgeforanstaltninger
- Hvem overvåger hvad og hvordan?
- Hvad kan og må bygherren stå for? Hvordan tydeliggøres kommunens ansvar?
- Håndtering af rigtig mange ansøgninger - Hvor står vi nu og hvordan kommer vi videre?
- Udpegning af områder til VE-anlæg i kommuneplanen eller ad hoc planlægning for konkrete ansøgninger – hvad er forskellen?

Der er afsat god tid af til erfaringsudveksling – både i grupper og i plenum.
Kursusprogram
10. juni 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
09:45 Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg
  - Krav til kommuneplanlægning
- Lokalplanlægning
- lokalplanpligt
- lokalplankataloget
- krav til bestemmelser om bonusvirkning
- Særlige krav til den fysiske planlægning ved planlægning for vindmøller
  Mark Christian Walters
11:00 Pause
11:15 Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
  - Skovbyggelinjen
- Sø- og åbeskyttelseslinjen
- Strandbeskyttelseslinjen
  Mark Christian Walters
12:00 Frokost
13:00 Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter
  - Obligatorisk miljøvurderingspligt kontra screeningspligt
- Adgangen til at indbygge afværgeforanstaltninger i projekter
- Screeningspligt for projektændringer
- Samspillet mellem de to regelsæt, herunder muligheden for at lave en samlet rapport
- Udvalgte problemstillinger angående miljøkonsekvensrapporter
- Vilkårsstillelse i forbindelse med VVM-tilladelsen (§25-tilladelsen)
  Mark Christian Walters
14:00 Pause
14:15 Håndtering af bilag IV-arter
  - Forbudet mod ødelæggelse af yngle- og rasteområder
- Sagsoplysning
- Afværgeforanstaltninger (økologisk funktionalitet)
- Bilag IV-arters betydning for afgørelser efter miljøvurderingsloven
- Adgangen til at fravige beskyttelsen af yngle- og rasteområder
  Mark Christian Walters
15:00 Kaffe og kage pause med tid til walk and talk
15:45 Beskyttelse af Natura 2000-områder
  - Krav til væsentlighedsvurdering
- Afværgeforanstaltninger kontra kompensationsforanstaltninger
- Krav til konsekvensvurderingen
  Mark Christian Walters
16:45 Pause
17:00 Den nye VE-lov
  - Potentielle energiparker mm.
- Hvad sker der p.t. på Christiansborg?
  Niels-Peter Mohr
18:00 Middag
19:15 Erfaringsudveksling i dråben over en øl eller vand
11. juni 2024
08:00 Planlægning for VE-anlæg i Aabenraa Kommune
  - Håndtering af rigtig mange enkeltansøgninger
- Hvor står vi nu?
- Hvordan kommer vi videre?
  Niels-Peter Mohr
09:10 Pause
09:15 VE-planlægning i Aalborg Kommune
  - En samlet energiplan for hele kommunen.
- Landskabelig helhedsplan
  Peter Serup
10:30 Pause
10:40 Håndtering af VE anlæg i Tønder
  - Sammensætning af VE hold i forvaltningen i Tønder
- Borgerinddragelse, herunder vejledende afstemninger
- Kommunens ejerskab - En forening for hele kommunen
  Aron Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 En vindmølleplanlægning i praksis
  - Hvordan griber vi det an?
- Hvad er svært?
- Støjreglerne
  Jeanette Jeppesen
14:15 Oplæg til gruppedrøftelser
  Niels-Peter Mohr
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Erfaringsudveksling i grupper
  Niels-Peter Mohr
15:45 Erfaringsudveksling i plenum
  - Opsamling og konklusion
  Niels-Peter Mohr og Peter Serup
16:00 Evaluering og afslutning
  Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr

Undervisere

• Planlægger Jeanette Jeppesen, Ringkøbing-Skjern Kommune • Projektleder i grøn omstilling Aron Jørgensen, Tønder Kommune • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr • Planlægger Peter Serup, Aalborg Kommune • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.