Tina Toft

Tina er director hos Horton og ekspert i miljøretlige forhold.

Tina Toft har siden 2009 specialiseret sig i at rådgive om de problemstillinger, som hensynet til natur, plan og miljøforhold kan medføre i forbindelse med udvikling og opførelse af komplekse projekter eller myndighedsudøvelse. Det kan være spørgsmål relateret til kommune- eller lokalplanlægning, miljøvurderingsprocessen, natura 2000 eller entrepriseret.

I dag er Tina director hos Horten, hvor hun er forankret i afdelingen for offentlig regulering. Her rådgiver hun offentlige myndigheder og private virksomheder inden for sine specialer.

Tina afholder løbende kurser inden for det miljøretlige område og underviser bl.a. i håndteringen af reglerne om miljøvurderinger, støj, kystbeskyttelse samt vandplanlægning og miljømål.

Herudover har hun møderet for Landsret og er en erfaren procedør i både rets- og voldgiftssager.

Tina Toft

Director hos Horton
Cand.jur.

LinkedIn-profil

Mød Tina her

 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023 til 08-06-2023

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
    Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Velkommen og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Henriette Soja
  10:00 Introduktion
    - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
  - Gennemgang af processer
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  11:00 Natur og miljøvurdering
    Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
  - reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
  - § 3 beskyttet natur samt
  - Miljøvurdering af projekterne
  har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
  Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
    Tina Toft
  12:00 Frokost
  13:00 Caseopgaver
    Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
    Henrik Steineke Nielsen
  13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  14:30 Kaffepause
  15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
    En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
    Henriette Soja
  15:30 Eksempler fra praksis
    - Kystbeskyttelses formålsparagraf
  - Hvad kan/skal man give tilladelse til
  - Tekniske krav til kystbeskyttelsen
  - Inkluderet lovgivning
  - Afgørelsens indhold
  - Samtykkekrav
    Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
  16:00 Case
    Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
    Henrik Steineke Nielsen
  16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  17:15 Opsumering på dagen
  18:00 Aftensmad
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  8. juni 2023
  08:30 Kommunale fællesprojekter
    Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
    - Ejerskab til projektet
  - Høringer
    Tina Toft
  10:00 Pause
  10:20 Bidragsfordeling
    Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
  Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
    Henriette Soja
  11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Vedtægter og tinglysning
  14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
  14:45 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2023

  Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
  Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

  Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

  Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger lige efter hinanden, og du har mulighed for at tilmelde dig det ene eller det andet eller begge kurser. Overnatning mellem kurserne tilkøbes ved at vælge overnatning dagen før kurset på Ekstern støj udvidet.
  Kursusprogram
  14. september 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:15 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
  - Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
  - Domstolsprøvelse.
    Tina Toft
  10:45 Pause
  11:00 Håndtering af støjklager
    10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
    Jesper Lund Thomsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
  - Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  15:00 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Carsten Villsen
  15:45 Afgørelser om støj
    - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
  - Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
  - Hvor finder jeg hjælp?
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Gitte Moestrup
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.