Dette bør du vide om regnbetingede udledninger

31. august 2021

Hvorfor er tilladelser til udledning af regnvand så komplekst et område? Hvorfor er alle sager unikke? Og hvorfor kræver det, du har overblik over hele processen fra A-Z?

Vi har sammen med vores underviser Brian Rosenkilde, der er chefrådgiver inden for urban vandhåndtering ved WSP, skrevet denne artikel om, hvad der ligger bag selve det at afgive en tilladelse til en regnbetinget udledning.

I Danmark har vi høj beskyttelse af natur og miljø. Dog har vi også besluttet og accepteret, at menneskelig aktivitet og produktion påvirker omgivelserne. I forbindelse med udledningstilladelser kommer dette til udtryk i krav til udledningen i forhold til recipienten.

Det handler primært om natur, fysik, kemi og eksterne interesser som afvanding og øvrig anvendelse af recipienter.

Vurderinger er ofte baseret på pragmatik, erfaring og viden om recipienterne. Det kan konflikte med den øgede lovgivning på området, herunder Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen, Indsatsbekendtgørelsen, forvaltningsloven, hvor krav er meget stringente.

Modsatrettede krav
Mange problemstillinger kan være modsatrettede i krav og løsninger. Det kræver, at du har forståelse og overblik for processen – fra regnen falder, opsamles og bliver til spildevand jf. lovgivning, transport (ledninger) og rensemuligheder (BAT, olieudskillere, sandfang, bassiner m.m.) til endelig aflastning i nær- og slutrecipient og påvirkning af disse.

Derfor har du også som myndighed brug for indsigt i, hvordan ledninger, bassiner og vandløb/søer reagerer, når de påvirkes af vand og krav til udledning og tømmetider – samt forståelse af gentagelsesperioder, naturlig afstrømning, urban afstrømning, definitioner, omfang af oversvømmelseshændelser, økonomi m.m.

Vigtig viden om klimaforandringer
Klimaet er under forandring, og nedbørsmønstre og regnintensiteter ændrer sig. Vores afløbssystemer og recipienter reagerer forskelligt på dette forhold.

Ledningsanlæg i jorden dimensioneres efter en levetid på 100 år. Men bør dette også være gældende for bassiner, som uproblematisk kan udvides, og som oprenses jævnligt?

I takt med den stigende usikkerhed om klimaet, oversvømmelser og håndtering af vand, er det vigtigt, at du kan sondre mellem årsmiddelnedbør og regnintensitet, at du kender betydningen af gentagelsesperioder, medianafstrømninger m.m., og at du forstår dynamikken og konsekvenserne af mulige klimaforandringer.

Regnvandsbassin


HUSK: Alle tilladelser er individuelle!

Du må ikke afgive en tilladelse efter ”skøn under regel”, da myndigheden – og dermed den kommunale sagsbehandling – er en forvaltningsagt, hvor de forvaltningsretlige principper er gældende. Du skal derfor anvende undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet og klarhedsprincippet, når der afgives en tilladelse.

Det betyder, at alle sager er unikke og skal gennemgå en individuel proces, hvor du skal vurdere alle elementer i udledningstilladelsen.Vil du vide mere?
Så se nærmere på kurset Tilladelser til regnbetingede udledninger den 5.-6. oktober!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!
Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.