NYT KURSUS: Få overblik over habitatdirektivets bilag IV

15. december 2023

Har I projekter, der påvirker miljøet og eventuelle truede arter eller deres levesteder? Så kræver EUs habitatdirektiv, I tager særlige hensyn – herunder en miljøvurdering.

Med vores nye kursus Miljøvurdering og Bilag IV kan I komme på forkant med de skærpede krav, så projekterne kan gennemføres uden fordyrende forsinkelser og ændringer.

EUs habitatdirektiv har til formål at sikre sårbare og truede biotoper og arter, herunder at pålægge EUs medlemsstater at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, med forbud mod: 

  • Alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen 
  • Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer 
  • Forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen 
  • Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder 

I Danmark er habitatdirektivets forskrifter om beskyttelse af bilag IV-arter implementeret via en række love, bl.a. Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. 

Strenge krav til projekter
I forbindelse med, at der bliver planlagt forskellige store projekter på landsplan, såsom udbygning af motorveje, klimatilpasningsplaner i by og på land, og vedvarende energianlæg, er der behov for at indtænke påvirkning af miljøet og især truede arter og biotoper. 

EU-domstolen har i flere domme understreget, at artsbeskyttelsen tillægges stor betydning og skal fortolkes restriktivt. Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områder. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn, hvis der planlægges projekter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder. 

Projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, vil blive mødt med et krav om miljøvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.Ny praksis i 2023
Miljøstyrelsen har fra 1. juli 2023 ændret praksis for vurdering af, hvornår det er tilfældet, så der som udgangspunkt skal stilles krav om miljøvurdering, hvis et projekt har behov for dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen.

Dette er nærmere beskrevet i et notat, som blandt andet er udarbejdet på baggrund af en række afgørelser fra EU-domstolen i sager vedrørende habitatdirektivet, hvor beskyttelsen af bilag IV-arter bliver tillagt stor betydning. 

Der er derfor fremadrettet et stort behov for viden om, hvordan man planlægger og tager højde for bilag IV arterne. Det vil have stor betydning at være på forkant med denne viden, så det kan undgås at projekterne allerede er skudt i gang, og processen dermed bliver forlænget og fordyret markant. 

Stort behov for viden
På kurset Miljøvurdering og Bilag IV får du overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis. 

Du får en større forståelse for reglerne i habitatdirektivet, og hvordan man skal anskue Bilag IV arter i relation til anden lovgivning, herunder miljøvurderingsloven, Natura 2000 og artsfredningsbekendtgørelsen. 

Foruden overblikket over det lovgivningsmæssige, får du desuden den praktiske indsigt, når vi får besøg af en række eksperter, der inden for hver deres felt fortæller om de undersøgelser og vurdering af påvirkninger af Bilag IV arter, der skal foretages: 

  • Insekter 
  • Padder og krybdyr 
  • Hasselmus og birkemus 
  • Marine pattedyr

Et oplagt kursus for dig, der er projektleder, rådgiver for projektledere og bygherrer, eller dig, der gerne vil have mere indblik i administration af Habitatdirektivets bilag IV. 

Se programmet og tilmeld dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!