Miljøvurdering og Bilag IV

Få overblik over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis. Og hør om undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV-arter.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Vandløbsregulativer

Få overblik over vandløbsregulativerne, deres revision og hvilke krav de skal opfylde, samt værktøjer og indspark til din egen proces.