Bo Skovmark

Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

Bo Skovmark har over 30 års erfaring med tilsyn og sagsbehandling inden for spildevandsområdet.

Han har bred faglig indsigt i regnbetingede udledninger og prøveudtagning af spildevand.

Bo Skovmark

Civilingeniør ved Miljøstyrelsen

LinkedIn-profil

Mød Bo her

 • Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-02-2023

  Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

  Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

  Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

  Kursusprogram
  2. februar 2023
  09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
    - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
  - Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
  - Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
  10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
  - Relevante vilkår.
  - Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
  - Puls 2
    Bo Skovmark
  11:15 Pause
  11:30 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
    - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
  - God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  12:30 Frokost
  13:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
    - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
  - Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. foholdspris for forskellige kloakeringsprincipper
  - Cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
    Ole Mark
  14:45 Kage buffet
  15:15 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
    - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Bo Skovmark og Ole Mark
  16:15 Opsamling og evaluering
    Annette Vesterager og Ole Mark
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2023 til 24-11-2023

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  22. november 2023
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. november 2023
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. november 2023
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.