Bo Skovmark

Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

Bo Skovmark har over 30 års erfaring med tilsyn og sagsbehandling inden for spildevandsområdet.

Han har bred faglig indsigt i regnbetingede udledninger og prøveudtagning af spildevand.

Bo Skovmark

Civilingeniør ved Miljøstyrelsen

LinkedIn-profil

Mød Bo her

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Kursussted: Ferskvandscentret

07-10-2024 til 08-10-2024

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
Kursusprogram
7. oktober 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
10:45 Kaffe og te
11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
- Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
  Bo Skovmark
14:15 Pause (forberedelse til afgang)
14:30 Afgang til besigtigelse
  Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
15:00 Kaffe, te og kage
16:30 Forventet hjemkomst
16:45 Gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
  - Hvad er BAT?
- Hvad kan man kræve af ansøger i form af levering af data og oplysninger?
- Hvor meget skal I selv have kompetencerne til og hvordan håndteres det i de enkelte kommuner?
- Hvor meget skal I "tro" på rådgiver/ansøger?
  Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
17:15 Case, gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
  - Trinvis udarbejdelse af en ansøgning
- Indføring af jura der skal indgå i tilladelsen og allokeret tekst i de juridsk korrekte afsnit
- Grundlag
- Vilkår
  Brian Rosenkilde, Henriette Soja og Bo Skovmark
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
8. oktober 2024
07:30 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
  Brian Rosenkilde
09:00 Kaffepause
09:15 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  Nicolaj Thomassen
09:45 Case, recipientvurderinger
  - Erosion, oversvømmelser og påvirkning af vandløbsnære arealer
- Robusthedsanalyse og oversvømmelseskort
10:30 Case, recipientvurderinger
  - Økologiske effekter
- Flow og oversvømmelseskort
11:30 Introduktion til vandportalen
  - Alternative projekter, som er sidestillet med BAT
  Brian Rosenkilde
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
  Brian Rosenkilde
13:15 Bassinberegninger og konsekvensen heraf
  Brian Rosenkilde
13:45 Case, gruppearbejde
  i casen beregnes en række bassiner, med forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen) og heraf rensegrad. dette modholdes cases med differentieret placering og recipienter samt økonomien. Der udføres argumentation hvorfor forholdene skal blie som beskrevet.
På klassen tages efterfølgende en diskussio om resultatet af sagsbehandlingen, og konsekvenserne af denne.
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.