Bo Skovmark

Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

Bo Skovmark har over 30 års erfaring med tilsyn og sagsbehandling inden for spildevandsområdet.

Han har bred faglig indsigt i regnbetingede udledninger og prøveudtagning af spildevand.

Bo Skovmark

Civilingeniør ved Miljøstyrelsen

LinkedIn-profil

Mød Bo her

 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2023 til 24-11-2023

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  22. november 2023
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. november 2023
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
    Per Iversen
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. november 2023
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
    Jesper Koldsø
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
    Jesper Koldsø
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-04-2024 til 11-04-2024

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  10. april 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
  - Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
    Bo Skovmark
  13:45 Gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Hvad er BAT?
  - Hvad kan man kræve af ansøger i form af levering af data og oplysninger?
  - Hvor meget skal I selv have kompetencerne til og hvordan håndteres det i de enkelte kommuner?
  - Hvor meget skal I "tro" på rådgiver/ansøger?
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  14:15 Case, gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Trinvis udarbejdelse af en ansøgning
  - Indføring af jura der skal indgå i tilladelsen og allokeret tekst i de juridsk korrekte afsnit
  - Grundlag
  - Vilkår
    Brian Rosenkilde, Henriette Soja og Bo Skovmark
  15:00 Kaffe, te og kage
  15:15 Fortsættelse af case, gruppearbejde
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  11. april 2024
  07:30 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
    Brian Rosenkilde
  09:00 Kaffepause
  09:15 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Overvejelser i forhold til recipienten
    Nicolaj Thomassen
  09:45 Case, recipientvurderinger
    - Erosion, oversvømmelser og påvirkning af vandløbsnære arealer
  - Robusthedsanalyse og oversvømmelseskort
  10:30 Case, recipientvurderinger
    - Økologiske effekter
  - Flow og oversvømmelseskort
  11:30 Introduktion til vandportalen
    - Alternative projekter, som er sidestillet med BAT
    Brian Rosenkilde
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
    Brian Rosenkilde
  13:15 Bassinberegninger og konsekvensen heraf
    Brian Rosenkilde
  13:45 Case, gruppearbejde
    i casen beregnes en række bassiner, med forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen) og heraf rensegrad. dette modholdes cases med differentieret placering og recipienter samt økonomien. Der udføres argumentation hvorfor forholdene skal blie som beskrevet.
  På klassen tages efterfølgende en diskussio om resultatet af sagsbehandlingen, og konsekvenserne af denne.
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.