Bo Skovmark

Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

Bo Skovmark har over 30 års erfaring med tilsyn og sagsbehandling inden for spildevandsområdet.

Han har bred faglig indsigt i regnbetingede udledninger og prøveudtagning af spildevand.

Bo Skovmark

Civilingeniør ved Miljøstyrelsen

LinkedIn-profil

Mød Bo her

 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-09-2022 til 29-09-2022

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  28. september 2022
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  29. september 2022
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:30 Beregninger og eksempler
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-10-2022

  Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

  På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

  Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

  Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

  Kursusprogram
  27. oktober 2022
  09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
    - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
  - Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
  - Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
    Anders Jurin Hansen
  10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
  - Relevante vilkår.
  - Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
  - Puls 2
    Bo Skovmark
  11:15 Pause
  11:30 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
    - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
  - God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  12:30 Frokost
  13:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
    - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
  - Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. foholdspris for forskellige kloakeringsprincipper
  - Cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
    Ole Mark
  14:45 Kage buffet
  15:15 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
    - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Bo Skovmark, Anders Jurin Hansen og Ole Mark
  16:15 Opsamling og evaluering
    Annette Vesterager og Ole Mark
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Anders Jurin Hansen, Krüger A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 14-12-2022

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  12. december 2022
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  13. december 2022
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  14. december 2022
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.