Jeppe Bregendahl

Med renseanlæg som pejlemærke

Når man navigerer rundt i det danske land, kan man bruge mange forskellige pejlemærker. For Jeppe er pejlemærkerne de danske renseanlæg, hvor han som rådgiver hjælper de danske forsyninger med drift og forbedringer på disse. Jeppe arbejder som procesingeniør med alle de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg og har stor erfaring inden for både spildevands- og slambehandlingsdelene af renseanlæg. Han har tidligere været ansat i forsyningsselskab og er nu rådgiver hos Krüger.

Til daglig arbejder Jeppe med optimering af renseanlægsprocesser gennem avanceret onlinestyring, udnyttelse og genindvinding af ressourcer i spildevand samt tekniske og økonomiske vurderinger omkring renseanlæg. Derudover har han omfattende viden om nyere områder med renseanlæg såsom minimering af klimagasemissioner og fjernelse af miljøfremmede stoffer.

I sin undervisning tager Jeppe udgangspunkt i kursisternes dagligdag og deres arbejdsopgaver på renseanlæg for at gøre undervisningen så jordnær og relaterbar som muligt. Jeppe evner at formidle komplicerede emner på en forståelig og gennemskuelig måde.

Jeppe Bregendahl

Procesingeniør og projektleder hos Krüger
Civilingeniør i miljøteknologi

LinkedIn-profil

Mød Jeppe her

Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 12-09-2024

Danmark står overfor at skulle implementere det fjerde rensetrin, for at fjerne miljøfarlige stoffer fra spildevandet. Ferskvandscentret udbyder nu et nyt kursus, der styrker dine kompetencer i forhold til at kunne træffe et kvalificeret valg af det 4. rensetrin på jeres renseanlæg.

Dette kursus varer 2 dage, og det giver os mulighed for at komme mere i dybden med det fjerde rensetrin – og dermed ikke blot give dig et overblik i lovgivning, metoder, erfaringer og status. Det vil blive muligt at give dig en dybere indsigt og forståelse, der gør dig i stand til at omsætte din nye viden til, hvordan du konkret kan bruge det til at komme videre med beslutningen for jeres renseanlæg. Kurset har fokus på rensning i forhold til vanddelen.

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder som leder, driftsleder, planlægger eller ansvarlig projektleder i spildevandsforsyningen - men kan også være relevant for dig, der arbejder som rådgiver for spildevandsforsyninger.
Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation af hinanden og kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
09:30 Hvordan har den historiske udvikling været frem til i dag - lovgivning og krav
  Hvordan har processen omkring miljøfarlige stoffer været indtil nu.
  Jeppe Bregendahl
10:15 Hvad er status lige nu - lovgivning og krav
  Hvilke krav glæder lige pt. Vi ser både på den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.
(afventer navn på underviser)
11:15 Pause
11:30 Hvad skal vi forberede og på fremadrettet - lovgivning og krav
  Med udgangspunkt i bl.a. det kommende Byspildevandsdirektiv ser vi på, hvilke krav, vi kan forvente kommer og som vi dermed skal foberede os på allerede og også tænke ind i løsningen for det 4. resetrin.
  Anders Hansen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelser i forhold til miljøfarligee stoffer
  Hvordan ser processen og tidslinjen ud for at få en udledningstilladelse. Hvilke udledningstilladelser er givet pt. og hvordan ser kravene ud i dem. Og hvad kan vi forvente for de tilladelser, der er på vej nu.
  Jes la Cour Jansen
14:30 Opsamling på dagens indlæg og oplæg til workshop
  Jeppe Bregendahl og Jacob Kragh Andersen
15:00 Kaffe/kage - og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Workshop - del 1
  Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- opmærksomhedspunkter
- interessenter
  Jeppe Bregendahl og Jes la Cour Jansen
17:00 Opsamling på gruppearbejdet og spørgsmål
  Jeppe Bregendahl
17:45 Implementering af det 4. rensetrin i andre europæiske lande
  Vi ser på, hvordan de griber det an i landene omkring os. Hvor langt er de, og hvad kan vi bruge deres erfaringer til.
  Jacob Kragh Andersen
18:45 Pause
19:00 Aftensmad
20:00 Fælles aftenhygge - med en øl/vand og erfaringsudveksling
12. september 2024
08:00 Teknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer
  En overordenet gennemgang af teknoligerne til fjernelse fra miljøfarlige stoffer Ozon, aktiv kul (GAC/PAC), MBBR, MBR, osv.
  Jeppe Bregendahl og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
09:15 Pause
09:30 Fordele, ulemper, begrænsninger mv. ved de forskellige teknologier
  Reduktionsgrader, fordele, ulemper, begrænsninger, indgriben i eksisterende renseanlæg osv.
  Jacob Kragh Andersen og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
10:30 Dilemmaer og udfordringer - åben debat
  Indledes med et oplæg om problemstilliger og dilemmaer i forbindelse valget af det 4. rensetrin. Efterfølgende debaterer vi det i plenum.
  Jes la Cour Jansen
11:45 Frokost
12:45 En fortælling fra virkeligheden - Hillerød Forsyning
  Hillerød Forsyning kommer og fortæller, hvordan de er nået i mål med det 4. rensetrin - og hvordan deres proces/erfaringer er.
  Jørgen Skaarup
14:15 Pause
14:30 Workshop - del 2
  (Der arbejdes videre med resultatet fra Workshop del 1)
Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- pladsbegrænsninger
- udledningstilladelser
- teknologivalg
  Jeppe Bregendahl og Jørgen Skaarup
15:30 Opsamling på workshop
  Jeppe Bregendahl
15:50 Evaluering af kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Seniorspecialist Anne-Lise Trøst Frisch Funding, Teknologisk Institut • Konsulent Anders Hansen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Jes la Cour Jansen • Kemiingeniør Jørgen Skaarup, Hillerød Forsyning

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Procesteknik 2

Kursussted: Ferskvandscentret

25-11-2024 til 27-11-2024

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
Kursusprogram
25. november 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
18:15 Middag
19:30 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
26. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
  Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe og kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:30 Middag
19:45 Oplæg omkring lattergas
  Ellen Marie Drastrup
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
27. november 2024
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Ellen Marie Drastrup
15:15 Evaluering og kaffe/kage
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.