Mads Kobberø

Mads er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991 og arbejder i dag som advokat hos Codex Advokater i Vejle.

Mads’ kompetence ligger inden for det offentligretlige område med fokus på de områder, der udspringer af ”den tekniske forvaltning”, med hovedvægt på miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, natur/vandløb og regulering af husdyrbrug.

Via det mangeårige arbejde med offentligretlige sager har Mads desuden erhvervet en betydelig kompetence inden for de tværgående temaer knyttende sig til forvaltningsret og kommunalret.

De seneste ca. 25 år har Mads udelukkende arbejdet med miljø-/natursager og tilgrænsende offentligretlige sagsområder.

Mads’ kompetence og erfaring inden for feltet udspringer af en periode som fuldmægtig i Miljøstyrelsens Industrikontor, hvor han hovedsageligt arbejdede med miljøgodkendelsesområdet. Herefter var han ansat som advokat og efterfølgende partner hos Bech-Bruun i Aarhus, inden han i 2012 kom til Codex Advokater.

Mads er antageligt den mest anvendte underviser/oplægsholder for den kommunale sektor vedrørende juridiske forhold, der knytter sig til miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, miljøforvaltningsret og tilsyn/håndhævelse på miljøområdet.

Mads Kobberø

Mads Kobberø

Miljøadvokat ved Codex Advokater med speciale i det offentligrettede område

Cand.jur.

LinkedIn-profil

Mød Mads her

 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2023

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

  Kursusprogram
  26. oktober 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-11-2023 til 21-11-2023

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, f.eks. når industriområder omdannes til boligområder.

  På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

  Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

  Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året.
  Kursusprogram
  20. november 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  10:00 Lovgivning
    Regler for byggeri på forurenet areal:
  - jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
  - jordforureningsloven § 72b
  - miljøbeskyttelsesloven §19/§33
  - jordflytningsbekendtgørelsen
  - byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
  - domme og afgørelser
  - kort om afgifter for overskudsjord
  - hvornår bliver jord afgiftspligtig?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Lovgivning - fortsat
    Mads Kobberø
  14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
    Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
    Andreas Houlberg Kristensen
  15:00 Kaffe og kage/mulighed for besøg i Aqua eller gåtur
  15:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
    At planlægge/vurdere en undersøgelse:
  - historik
  - konceptuel model
  - risikovurdering
  - mulige afværgetiltag
  - jordhåndtering
  - samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
  - cases fra den virkelige verden
    Andreas Houlberg Kristensen
  17:30 Pause
  17:45 Opsamling på dag 1
    Louise Raaschou og Andreas Houlberg Kristensen
  19:00 Middag
  20:00 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  21. november 2023
  08:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
    Louise Raaschou
  09:15 Jordhåndtering
    Jordflytningsbekendtgørelsen
    Louise Raaschou
  09:45 Udformning af tilladelsen
    Hvordan stiller man vilkår?
  Udfordringer for myndigheden i praksis.
  Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative.
    Louise Raaschou
  10:15 Pause
  10:30 Udformning af tilladelsen - fortsat
    Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
  Mulighed for at diskuterer "egne sager"
    Louise Raaschou
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde med opsamling på dag 2
    Vilkårsstillelse
    Louise Raaschou
  15:00 Evaluering og afslutning med kaffe og kage
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Undervisere

  • Civilingeniør Andreas Houlberg Kristensen, DMR A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-01-2024 til 11-01-2024

  Et grundkursus, hvor du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt eller kommunal miljø- myndighedsperson.skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

  Kurset gennemgår, hvad du skal sikre dig inden du tager af sted, hvad du skal have med, hvilke prøvetagninger du skal iværksætte for at sikre dokumentation for ulykken og hvilke pligter og rettigheder du har som kommunal miljøvagt. På kurset er der indlagt cases, hvor I sammen skal øve jer i rollen som miljøvagter på "fiktive" skadessteder med indspark fra underviserne.

  Emner som miljøskadeloven og afværgeforanstaltning bliver også behandlet.

  (dette kurus afholdes typisk én gang om året)
  Kursusprogram
  10. januar 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
  09:45 Akutte forureninger - historisk set
    - Definitioner, farlige stoffer - akut miljøuheld
  - Miljømæssige behov ved akutte forureninger
  - Lovgivning og eksempler på akutte miljøuheld
    Sten Bøgild Frandsen
  10:45 Pause
  11:00 Miljøalarm - hvad nu?
    - Beredskabsloven
  - Differentiering af skadested
  - Hvilke aktører kommer i spil? (Politi, ISL-B, ISL-P, miljømedarbejder, dyrlæge, læge, jæger)
  - Opbygning af beredskaber og beredskabsplaner
  - Risikovurdering
  - Beredskabsstyrelsens rolle og opgaver
    Jan Lehmann
  12:15 Frokost
  13:15 Cases
    -Plenum
    Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
  14:00 Cases
    - Gruppearbejde
    Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Måleudstyr, dokumentation og bevissikring
    Peter Thomassen
  16:15 Arbejdsmiljø for miljøvagter
    Peter Thomassen
  16:30 Pause
  16:45 Praktiske eksempler på afgrænsning mellem akut- og opfølgningsfasen
    Peter Thomassen
  17:45 Pause
  18:00 Videre sagsbehandling
    - Overdragelse af sag til anden myndighed
  - Overdragelse til politimæssig efterforskning
  - Sagen i retten, - miljøvagten som vidne
  - Forholdet til pressen
    Sten Bøgild Frandsen
  18:45 Pause
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  11. januar 2024
  08:00 Case - situationsspil i plenum om samarbejde
    - Rollefordeling på skadestedet
    Peter Thomassen, Bjarne Neermann, Sten Bøgild Frandsen, Peter Møller Nielsen og Jan Lehmann
  10:45 Pause
  11:00 Bevissikring
    - Regler og ansvar
  - Retssikkerhedsloven og miljøskadeloven
    Peter Møller Nielsen og Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Afgrænsning mellem akutfase og oprydningsfase
    - Jordforurening og videre sagsbehandling
  - Adgang til refusion af afholdte akut udgifter
    Mads Kobberø
  14:30 Pause
  14:45 Introduktion til fælleskommunal miljøvagtordning
    Organisering, udkaldsstatistik og inspirationskort
    Peter Thomassen
  15:30 Kaffe/kage og evaluering af kurset
    Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Tidl. beredskabschef Bjarne Neermann, Banedanmark • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Tidl. beredskabschef Bjarne Neermann, Banedanmark • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jura på jordforureningsområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-01-2024

  Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  18. januar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og indledning
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
    I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
    Mads Kobberø
  10:50 Kort pause
  11:00 Påbud – virksomheder
    Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Påbud – villaolietanke
    Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
    Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
    Mads Kobberø
  15:45 Kort pause
  15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
    Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
    Mads Kobberø
  16:30 Afslutning og evaluering
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-01-2024

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  23. januar 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-03-2024 til 06-03-2024

  Tag med på et intensivt todages kursus om miljøgodkendelser og vilkår.
  Kurset giver dig overblik over hele sagsgangen fra ansøgning til udarbejdelse og annoncering af miljøgodkendelsen. Der vil være fokus på bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  To af branchens eksperter vil guide dig igennem lovgivningen og vilkårsfastsættelse, og vi runder kort håndhævelse af miljøgodkendelser.
  Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Og kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.

  (Dette kursus afholdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  5. marts 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:30 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  6. marts 2024
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, Rambøll A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.