Søren Karmark Obel

Søren klæder kursisterne på til naturplejeprojekter og sagsbehandling.

Søren Karmark Obel er uddannet biolog og har arbejdet med Naturbeskyttelsesloven siden 2009.

Søren har i sit arbejdsliv haft job i Haderslev Kommune og været forbi Niras og Energinet. Siden 2016 har han arbejdet i Randers Kommune, hvor han i en periode også har været udlånt til Miljø- og Fødevarenævnets sekretariat i Nævnenes Hus. 

Søren arbejder blandt andet med naturplejeprojekter og sagsbehandling i forhold til beskyttet natur, habitatvurderinger og bilag IV-arter, bygge- og beskyttelseslinjer samt adgangsbestemmelser. Han synes, det er spændende at forstå lovgivningen og bruge juraen i kombination med sin biologiske viden og erfaring.

Søren har altid kunnet lide at videreformidle viden, hvilket er motivationen for at undervise på Ferskvandscentret.

Søren Karmark Obel

Ansat hos Randers Kommune
Biolog

LinkedIn-profil

Mød Søren her

Naturbeskyttelseslovens §3

Kursussted: Ferskvandscentret

20-08-2024 til 21-08-2024

På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


Kursusprogram
20. august 2024
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkommen og introduktion
  Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - NBL formål
- Naturtyperne (bl.a. rigkær)
- Hvornår gælder beskyttelsen?
- Undtagelser
- Registrering
- Oplysning om § 3 status
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
- Hvad er beskyttet?
- Afgrænsning
- Udfyldelse af feltskema
- Indgreb i § 3 natur
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
18:00 Middag
19:30 Naturpleje
  - Hvad virker og hvad virker ikke?
  Lars Dyhrberg Bruun
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
21. august 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
08:30 Administration af § 3                       
  - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
- Registrering af natur
- Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
- Historiske overdrev
- Administration af §3
- §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
- Ænder i søer
- Brug af luftfotos
- Retslige principper og andre relevante emner
  Søren Karmark Obel
09:30 Gruppearbejder § 3 sager
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
10:30 Håndhævelse
  - Tilsyn
- Håndhævelse
- Forældelse og passivitet
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
11:00 Gruppearbejde
  - Håndhævelse
12:00 Frokost
13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
13:30 Afgørelser fra klagenævnet
  - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
  Niels O. Julsgaard
15:00 Kaffe og evaluering
  Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Undervisere

• Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Natursagsbehandleren

Kursussted: Ferskvandscentret

12-11-2024 til 13-11-2024

Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

På kurset ser vi på den praktiske administration af:
· Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
· Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
· Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
· Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

Kursusprogram
12. november 2024
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
- arealberegning
- Registrering af beskyttet natur
- Oplysningspligt
- Undtagelser fra beskyttelsen
- Genopdyrkning og skovrejsning
- Hvad kræver dispensation
- Administration af § 3
- Erstatningsbiotoper
- Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
- App for beskyttet natur
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
  - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
- § 17 Skovbyggelinje
- § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
- § 19 Kirkebyggelinje
- Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
- Hvad kan der gives dispensation til?
  Søren Karmark Obel
15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
  Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
15:30 Kaffepause og kagebord
16:00 Habitatdirektivet
  - Habitatbekendtgørelsen
- Bilag IV
- Natura 2000-områder
- § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
- udpegningsgrundlag,
- NBL §29a.
- Beskyttelse af plante og dyrearter
- Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
  Søren Karmark Obel
17:00 Gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Casestudy Habitatdirektivet
  NMK-42-00491
20:00 Fredninger
  NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
13. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Eventuelt det, vi ikke nåede
08:30 Offentlighedens adgang
  - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
- Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
- § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
10:30 Tilsyn og håndhævelse
  - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
- Retslige principper
- Varsler og påbud
- Klage og søgsmål
- Politianmeldelser og straf etc.
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Skilte og reklamer i det åbne land
  Søren Karmark Obel
13:30 Gruppearbejde
15:00 Evaluering, kaffe og kage
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Undervisere

• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

Vi tager på ekskursion og ser og drøfter konkrete cases.

Du har mulighed for at få sparring til dine egne sager ved at medbringe en case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.

Kursisterne siger om dette kursus:

Rigtig fint kursus

Rigtig godt til forståelsen af dispensationer

Godt kursus med god afveksling mellem cases, juridisk gennemgang og besigtigelse

Super kursusform med ekskursion
Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og introduktion
  Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
09:35 Lovgivningen
  - Formål
- Afgrænsning mod anden lovgivning
- Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
- Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Dispensationer
  - Hvornår kan der gives dispensation?
- Eksempler på dispensationer
  Mai-Britt Bruun
14:00 Pause
14:15 Ekskursion
  Søren Karmark Obel
16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:30 Opsamling på ekskursion
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
20. marts 2025
08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
  - Fra ansøgning til tilladelse
- Den gode afgørelse og formuleringer
- Håndtering af ulovligheder
- Forældelse og passivitet
  Søren Karmark Obel
10:30 Gruppearbejder og cases
  - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
  Søren Karmark Obel
12:00 Frokost
13:00 Udvalgte cases
  - Snak om udvalgte cases
  Søren Karmark Obel
14:30 Pause med kaffe og sødt
15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
16:00 Evaluering
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.