Fire vandløbsplanter, du skal kende

10. maj 2022

Pindsvineknop, tagrør, vandaks og vandranunkel – hvorfor er disse fire vandløbsplanter gode at kende? Fordi de har stor betydning for vandafledningen og biodiversiteten i vores vandløb! Læs om dem her.

Af Suna Rokkjær, kursusudvikler og biolog ved Ferskvandscentrets Kursusafdeling

Når vi snakker om vandløb i dag, er der især to ting der fylder: Oversvømmelser og biodiversitet.

I forbindelse med de voldsomme skybrudshændelser, vi oplever i Danmark, og at mængden af vand i vores fjorde og vandløb stiger, bliver oversvømmelser af vandløb og vandafledning væsentlige punkter i diskussionen om vandløb.

Det er vigtigt at få afledt vandet fra marker, haver og boliger – og manglende opfyldelse kan have store konsekvenser for den enkelte.

På den anden side er vores natur under pres, og antallet af arter forsvinder drastisk, så der er igangsat nationale tiltag for at vende tilbagegangen.

Biodiversitet i vores vandløb er udover et mål i national og international lovgivning også noget, vi ønsker for det æstetiske udtryk og betydningen for smådyr og fiskebestande.

Naturligt slyngede, terrænnære vandløb giver større mulighed for et varieret plantesamfund, og betydningen af plantesamfundet i vandløbene for biodiversiteten er markant, da de:

  • Skaber variation i strømmen
  • Fremmer aflejring af partikler, tilbageholder og fjerner næringsstoffer, så de ikke ender i søer og fjorde
  • Stabiliserer vandløbsbunden
  • Danner skjul for fisk
  • Er direkte og indirekte fødegrundlag for dyr i vandløbet

I diskussionen om vandafledning og biodiversitet, er der ingen ”one size fits all” løsning eller en simpel konklusion, vi kan drage. Det er et komplekst område, der bliver forsket i på højeste niveau, og påvirkende faktorer spiller ind på forskellig måde.

Alligevel er der nogle vigtige ting at holde sig for øje, når vi snakker om typer af planter i vandløbene, da stænglernes stivhed, potentiale for spredning og vækstpunkter påvirker vandafledningen og plantesammensætningen i vandløbet.

Det er derfor af betydning, at du i forbindelse med din planlægning af vandløbsvedligeholdelse har fokus på blandt andet antallet af grødeskæringer, da dette ift. stivstænglet vegetation faktisk kan modvirke intentionen med grødeskæringen; nemlig at få vandet til at ledes hurtigere væk.


Vigtige vandløbsplanter

PINDSVINEKNOP

Pindsvineknop er stivstænglet, har en høj vækstrate og spredningspotentiale. Ved hyppig grødeskæring favoriseres pindsvineknop på grund af dens vækstpunkt i basis og høje vækstrate. Den påvirker vandføringen markant, da dens tætte bevoksning og stivhed giver stor vandmodstand og på den måde forsinker vandafledningen.

TAGRØR

Tagrør har ligesom pindsvineknop en høj vækstrate og spredningspotentiale og – med undtagelse af unge skud – en stiv stængel, som giver stor vandmodstand, hvorved den især i små vandløb kan påvirke vandstanden og vandafledningen. Den kan danne store bevoksningsområder og påvirke biodiversiteten negativt.

VANDAKS

Vandaks er langsomt voksende og giver derved plads til andre plantesamfund, den er vigtig for smådyr i form af bosteder og fødegrundlag på grund af dens bladareal og den påvirker generelt biodiversiteten i vandløbet positivt.

VANDRANUNKEL

Vandranunkel har en ikke-kraftig stængel, hvorved vandet kan strømme friskt mellem øerne af vandranunkel uden påvirkning af vandhastigheden, og den er ligesom vandaks vigtig for smådyr i form af bosteder og fødegrundlag. Påvirker vandløbets biodiversitet positivt.


Hvis du gerne vil læse mere om vandløbsplanter, biodiversitet og grødeskæring, kan jeg anbefale at læse disse publikationer:

Tjek i øvrigt også vores kursus om Vandløbsplanter den 28. juni, hvor du får et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på den bedst mulige måde – se mere lige her!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.