Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Vandløbsopmåling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-05-2022 til 01-06-2022

  Her kan du fx som Vandløbstekniker blive i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter.

  På kurset præsenterer vi teori omkring opmåling og udstyr, og vi gennemgår den praktiske udførelse og datahåndteringen både indenfor i undervisningslokalet og i felten ved vandløbet.

  Klager og forebyggelse af klager over vandløbets profil eller vandføringsevne kræver ofte, at der fortages en kontrolopmåling af vandløbsprofilet. Det samme gælder, når der skal udføres forskellige restaureringstiltag. Det kan derfor ofte, i lighed med vandføringsmålinger, være hensigtsmæssig at have kompetencerne ”i huset” til at udføre sådanne opgaver.

  Kursusprogram
  31. maj 2022
  12:00 Frokost
  12:50 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Gitte Urhøj
  13:15 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
    - herunder vandløbsregulativer
  - regulativkontrol
  - projekteringsopgaver.
    Gitte Urhøj
  14:00 Opmåling af vandløb i praksis
    – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
    Søren Persson
  15:00 Kagebord
  15:30 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  16:30 Gennemgang af morgendagens program
    Gitte Urhøj
  16:45 Mere om udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  18:15 Uformel erfaringsudveksling
    - Værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
    Rasmus Gregersen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og netværksdannelse
  1. juni 2022
  08:15 Opfølgning på dag 1
  08:30 Ekskursion til et vandløb
    - Opmåling af en vandløbsstrækning
  - Opmåling profiler
  - Regulativkontrol samt laves opmåling af broer, rørbroer, dræn og terræn.
    Rasmus Gregersen og Gitte Urhøj
  13:00 Frokost
  14:00 Gruppearbejde
    - Databehandling
  - og grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
    Gitte Urhøj
  15:00 Kagebord
  15:30 Opfølgning på gruppearbejde
    Gitte Urhøj
  16:30 Evaluering
    Gitte Urhøj og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Gitte Urhøj, Orbicon A/S

  Undervisere

  • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S • Projektleder Gitte Urhøj, Orbicon A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kondemneringssager

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-06-2022

  Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden - lær det her!

  Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger findes at være sundhedsskadelige.

  Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

  På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

  Vi gennemgår herunder kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

  Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  8. juni 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  10:00 Introduktion til kondemneringsreglerne og kommunens tilsynsforpligtelse
    Henriette Soja
  10:30 Sagsoplysning
    Henriette Soja
  11:00 Pause
  11:15 Undersøgelse og dokumentation til kondemneringssager
    Søren Garde
  12:00 Frokost
  13:00 Gråzonesager
    - dialogbaseret løsning, når der ikke skal kondemneres
    Søren Garde
  13:30 Kondemnering som strategisk redskab
    Søren Garde
  13:55 Afgørelse om kondemnering
    - midlertidigt forbud
  - genhusning
  - forvaltningsretlige grundsætninger
    Henriette Soja
  14:55 Kaffe og kagebord
  15:15 Kort om klage og erstatning
    - indbringelse for domstolene
  - erstatning
  - taksation
    Henriette Soja
  15:50 Afslutning og evaluering
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  16:10 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • cand. jur. Søren Garde, Søren Garde Rådgivning • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration for erfarne

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-06-2022 til 23-06-2022

  Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
  Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.
  Kursusprogram
  22. juni 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gry Bruhn-Hansen og Suna Rokkjær
  10:00 Jura på landzoneområdet
    - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
  - Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
  - Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
  15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  16:30 Landzoneadministration i praksis
    - Beskrivelse af landsbyer
  - Landskabskarakteranalyse
    Gry Bruhn-Hansen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
    - Medbring gerne egne cases
  - Egen fremlæggelse
    Gry Bruhn-Hansen
  20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  23. juni 2022
  08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
    - Erhverv
  - Husstandsmølle
  - Bolig i landskabsinteresseområde
  - Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
  - Værdiløs ruin
    Gry Bruhn-Hansen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
    Gry Bruhn-Hansen
  11:45 Frokost
  12:45 Planklagenævnet orienterer
    - Afgørelser fra nævnet
  14:30 Afrunding på kurset og evaluering
    Herunder kaffe, te, frugt og kage
    Gry Bruhn-Hansen og Suna Rokkjær
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune

  Undervisere

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsplanter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-06-2022

  Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men det er slut nu. Fremover skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet. Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper. På dette kursus får du viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.
  Kursusprogram
  28. juni 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  10:00 Generelt om vandplanter
    - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
  - Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
  - Afgrænsning af vandplanter
  - overvintringsorganer
  - vækstpunkter
  - de gode, de onde og grusomme
  - Danske vandplanter, Miljøstyrelsens vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb (udleveres på kurset)
    Morten Fischer Jørgensen
  12:00 Frokost
  13:00 Generelt om vandplanter, fortsat
    - Karup Å forsøg
  - Udplantning af vandplanter
    Morten Fischer Jørgensen
  14:00 Plantebestemmelse
    - Bestemmelsesnøgler
  - Her får deltagerne lov til selv at sidde og bestemme forskellige vandplanter
    Morten Fischer Jørgensen
  15:00 Kagebord
  15:30 Plantebestemmelse, fortsat
    Morten Fischer Jørgensen
  16:15 Opsamling og evaluering
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Naturstyrelsen

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-08-2022 til 23-08-2022

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2022

  Formålet med kurset er at give dig et overblik over reglerne med miljøfarlige stoffer i byggematerialer med henblik på at kunne omsætte dem til praksis med et brugbart resultat, uanset om du er rutineret eller har stiftet bekendtskab med farlige stoffer i bygninger for nylig, og uanset om du er kommunal sagsbehandler, rådgiver, nedriver eller noget helt tredje. Vi ser på såvel små som store sager, såvel med som uden rådgivere.
  Kursusprogram
  24. august 2022
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  10:00 Den retlige ramme for farlige stoffer i bygninger
    - kort og præcist
    Henriette Soja
  10:30 Teknisk og praktisk tilgang til farlige stoffer i byggematerialer
    - Miljøfarlige stoffer i bygninger
  - Grænseværdier
    Jesper Arent Andersen
  11:30 Den retlige ramme for bygge- og anlægsaffald i øvrigt
    - generelle regler
    Henriette Soja
  12:15 Frokost
  13:15 Miljøkortlægning
    - Case om farlige stoffer i byggematerialer
  - Hvordan sikres miljøet under nedrivning og miljøsanering
    Jesper Arent Andersen
  15:15 Tilsyn med anmeldelser og screeninger, håndhævelse og politianmeldelser
    - Typiske sager og kommunens rolle
  - Sagsbehandling fra start til slut
  - Håndhævelser
    Lisbeth Røge og Henriette Soja
  16:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Miljømedarbejder Lisbeth Røge, Norddjurs Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-09-2022 til 23-09-2022

  Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
  Husk at tage din indsatsleder med på kurset!
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz, Midt- og Vestjyllands Politi • Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Vagthavende Skibsfører Jimmy Sørensen, VFK (Værnsfælles Forsvarskommando) • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2022

  Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

  Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

  Kursusprogram
  22. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Suna Rokkjær
  10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
    - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudsform
  - Ændringer i gældende kontrakt
    Pernille Aagaard Truelsen og Louise Ravn Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
    - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
  tildeling)
  - Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
  - Udbuddets dokumenter
  - Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
  - Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
  - Hvilke krav kan/bør vi stille
  - Faldgruber
  - Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
  - Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
  - Kontraktstyring
  - Ophævelse af kontrakt
  - og meget mere
    Jesper Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
    Jesper Madsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
    - Egenkontrol
  - Dokumentation
  -Tilsyn
  - Godkendelse
  16:30 Opsamling og evaluering
    Suna Rokkjær og Jesper Madsen
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.