Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Koldingfjord

  12-10-2022 til 13-10-2022

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.
  Kursusprogram
  12. oktober 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  09:30 Indflyvning og rammen for dagene
    - Processen for analysen
  - Baggrund og motivation for at få analysen lavet
  - Hvad bruger vi analysen til?
    Anne Buur Ogilvie
  10:00 Introduktion til LandskabsKarakterMetoden (LKM)
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:45 LKM - Naturgeografisk analyse
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 LKM - Kulturgeografisk analyse
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:00 LKM - Rumlig og visuel analyse
    - I det fri
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 LKM - Vurdering af landskabets karakter og sårbarhed
    Hanne Brendstrup Nielsen
  17:00 Pause før middagen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægning og praksis mødes
    Trine Eide
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  13. oktober 2022
  08:00 Opsamling på dag 1
    Hanne Brendstrup Nielsen
  09:00 Ekskursion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Anne Buur Ogilvie
  12:00 Frokost
  13:00 LKM - Mål, anbefalinger og implementering
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:30 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • By- og landskabsplanlægger Anne Buur Ogilvie, Kolding Kommune • Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Forvaltningsret

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  24-10-2022

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  24. oktober 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2022 til 09-11-2022

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Kursusprogram
  8. november 2022
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i Favrskov Kommune
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
    Torben Ankjærø
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Aftenunderholdning
    Åge Ebbesen
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  9. november 2022
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Torben Ankjærø, Favrskov Kommune • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Upcycling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-11-2022

  Du får den juridiske baggrundsviden for cirkulære byggeprojekter, og konkrete værktøjer til udbud og kontrakter.
  Du bliver præsenteret for eksempler på samarbejde mellem kommune og virksomheder, og indblik i udfordringer med upcycling med fokus på konkrete materialer. Kom og få en dag med netværk, og mulighed for at sætte dine egne projekter i spil, til dit fremtidige arbejde.
  Kursusprogram
  10. november 2022
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Henriette Soja
  09:20 Jura og upcycling
    - Juridiske barrierer og muligheder for upcycling
  - Circular House, Gentræ m.fl.
    Henriette Soja
  10:50 Pause
  11:00 Bæredygtighed i udbuddet
    - Hvordan kommer bæredygtighed ind i udbudskontrakter?
  12:00 Frokost
  13:00 Modtagervirksomheders arbejde med upcycling
    - brædder og tagsten
  - gips
    Jakob Gorm Dahl og Jette Bjerre Hansen
  14:30 Pause
  14:45 Kommunens erfaring med upcycling
  15:15 Cases
    - Medbring din egen case, og få sparring og værktøjer til det fremadrettede arbejde
    Henriette Soja, Jakob Gorm Dahl og Jette Bjerre Hansen
  16:45 Opsamling og evaluering
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Miljøchef Jakob Gorm Dahl, Kingo Recycling A/S • Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2022

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-11-2022

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2022

  Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

  Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

  Kursusprogram
  22. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Suna Rokkjær
  10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
    - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudsform
  - Ændringer i gældende kontrakt
    Asbjørn Dalum Andersen
  11:00 Pause
  11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
    - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
  tildeling)
  - Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
  - Udbuddets dokumenter
  - Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
  - Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
  - Hvilke krav kan/bør vi stille
  - Faldgruber
  - Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
  - Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
  - Kontraktstyring
  - Ophævelse af kontrakt
  - og meget mere
    Jesper Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
    Finn Bøgedal og Jesper Madsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
    - Egenkontrol
  - Dokumentation
  -Tilsyn
  - Godkendelse
  16:30 Opsamling og evaluering
    Suna Rokkjær og Jesper Madsen
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Skoventreprenør Finn Bøgedal, Bøgedal Skovbrug • Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2022

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  24-11-2022

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-11-2022 til 29-11-2022

  Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt eller kommunal miljø- myndighedsperson.skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

  Kurset gennemgår, hvad du skal sikre dig inden du tager af sted, hvad du skal have med, hvilke prøvetagninger du skal iværksætte for at sikre dokumentation for ulykken og hvilke pligter og rettigheder du har som kommunal miljøvagt.

  Emner som miljøskadeloven og afværgeforanstaltning bliver også behandlet.
  Kursusprogram
  28. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
  09:45 Akutte forureninger - historisk set
    - Definitioner, farlige stoffer - akut miljøuheld
  - Miljømæssige behov ved akutte forureninger
  - Lovgivning og eksempler på akutte miljøuheld
    Sten Bøgild Frandsen
  10:45 Pause
  11:00 Miljøalarm - hvad nu?
    - Beredskabsloven
  - Differentiering af skadested
  - Hvilke aktører kommer i spil? (Politi, ISL-B, ISL-P, miljømedarbejder, dyrlæge, læge, jæger)
  - Opbygning af beredskaber og beredskabsplaner
  - Risikovurdering
  - Beredskabsstyrelsens rolle og opgaver
    Bjarne Neermann
  12:15 Frokost
  13:15 Cases
    -Plenum
    Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
  14:00 Cases
    - Gruppearbejde
    Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Måleudstyr, dokumentation og bevissikring
    Peter Thomassen
  16:15 Arbejdsmiljø for miljøvagter
    Peter Thomassen
  16:30 Pause
  16:45 Praktiske eksempler på afgrænsning mellem akut- og opfølgningsfasen
    Peter Thomassen
  17:45 Pause
  18:00 Videre sagsbehandling
    - Overdragelse af sag til anden myndighed
  - Overdragelse til politimæssig efterforskning
  - Sagen i retten, - miljøvagten som vidne
  - Forholdet til pressen
    Sten Bøgild Frandsen
  18:45 Pause
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  29. november 2022
  08:00 Case - situationsspil i plenum om samarbejde
    - Rollefordeling på skadestedet
    Peter Thomassen, Bjarne Neermann og Sten Bøgild Frandsen
  10:45 Pause
  11:00 Bevissikring
    - Regler og ansvar
  - Retssikkerhedsloven og miljøskadeloven
  12:00 Frokost
  13:00 Afgrænsning mellem akutfase og oprydningsfase
    - Jordforurening og videre sagsbehandling
  - Adgang til refusion af afholdte akut udgifter
  14:30 Pause
  14:45 Introduktion til fælleskommunal miljøvagtordning
    Organisering, udkaldsstatistik og inspirationskort
    Peter Thomassen
  15:30 Kaffe og evaluering af kurset
    Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-12-2022 til 02-12-2022

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

  Kursusprogram
  1. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  2. december 2022
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • VVM screening og miljøvurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-12-2022 til 08-12-2022

  Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig. Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver fremhævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelsesloven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag. Bemærk: dette kursus går ikke i dybden med miljøvurdering af planer, kun koblingen hertil.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  7. december 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
  på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  - Koblingen mellem VVM og SMV
  - Habitatområder og Natura 2000
    Ulf Kjellerup
  10:30 Kaffepause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Ulf Kjellerup
  12:00 Frokost
  13:00 VVM anmeldelse og -screening
    - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
  - Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
  - Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
  - VVM pligt eller ej?
  - Lokalplaner og kommuneplantillæg
  - Cases og eksempler
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:00 Kaffepause
  15:15 Introduktion til case
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:30 Gruppearbejde: VVM anmeldelse og -screening
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  17:30 Middag
  19:00 Sagsbehandling i et politisk system
    - Aktuelle cases og eksempelkatalog
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
  8. december 2022
  08:30 Opsamling på dag 1
    Ulf Kjellerup
  09:00 VVM processen
    - VVM pligtigt projekt
  - Deltagere, proces, høringer, afslutning
  - Kommuners rolle i processen
  - Eksempel
    Ulf Kjellerup
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøbegrebet
    - Hvad er det og hvordan arbejdes med det i praksis
    Ulf Kjellerup
  13:35 VVM-redegørelsen eksemplificeret
    - Dataindsamling
  - Vurderinger
  - Vurderingsværktøj og væsentlighedsbegrebet
  - Projekttilpasning
  - Afværgeforanstaltninger
    Ulf Kjellerup
  14:20 Fra VVM til projektering og anlæg
    - Cases og debat med grundlag i deltagererfaringer
    Ulf Kjellerup
  15:00 Evaluering og afslutning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  15:15 Kaffe og kage
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.