Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

Naturbeskyttelseslovens §3

Kursussted: Ferskvandscentret

20-08-2024 til 21-08-2024

På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


Kursusprogram
20. august 2024
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkommen og introduktion
  Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - NBL formål
- Naturtyperne (bl.a. rigkær)
- Hvornår gælder beskyttelsen?
- Undtagelser
- Registrering
- Oplysning om § 3 status
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
- Hvad er beskyttet?
- Afgrænsning
- Udfyldelse af feltskema
- Indgreb i § 3 natur
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
18:00 Middag
19:30 Naturpleje
  - Hvad virker og hvad virker ikke?
  Lars Dyhrberg Bruun
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
21. august 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
08:30 Administration af § 3                       
  - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
- Registrering af natur
- Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
- Historiske overdrev
- Administration af §3
- §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
- Ænder i søer
- Brug af luftfotos
- Retslige principper og andre relevante emner
  Søren Karmark Obel
09:30 Gruppearbejder § 3 sager
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
10:30 Håndhævelse
  - Tilsyn
- Håndhævelse
- Forældelse og passivitet
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
11:00 Gruppearbejde
  - Håndhævelse
12:00 Frokost
13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
13:30 Afgørelser fra klagenævnet
  - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
  Niels O. Julsgaard
15:00 Kaffe og evaluering
  Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Undervisere

• Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Landskabsanalyse

Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft

10-09-2024 til 11-09-2024

Hvordan indpasser du et projekt i landskabet, hvor du tager højde for landskabets kendetegn, sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Få svarene på dette kursus!

Vores landskaber og det åbne lands arealer skal bære store forandringer i de kommende år.
Kommunerne spiller en stor rolle i forhold til at bringe viden om landskabet i spil, så de sammen med andre aktører kan understøtte helhedsorienterede løsninger der bygger på de landskabelige karakteristika og kvaliteter. Det er ikke altid en nem opgave og kan være dilemmafyldt, når man skal finde vej mellem faglighed, lovgivning, politiske målsætninger og mangesidede interesser – det gælder uanset om du er sagsbehandler, planlægger eller noget helt tredje.


Dette kursus er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang.
Du lærer at bruge metoden i praksis til både at planlægge og sagsbehandle, hvorfor du igennem hele kurset bliver introduceret til en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen.
Kurset veksler mellem:
· Oplæg,
· Øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale,
· Vi besigtiger det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse,
· Karakterbeskrivelse og vurdering af landskabet
· Vi drøfter landskabelig indpasning af konkrete projekter,
· Og så får du inspiration til at navigere imellem faglighed, lovgivning, politiske målsætninger og forskelligartede interesser.

Målet er at du får et værktøj i værktøjskassen, du kan bruge til at planlægge og sagsbehandle i det åbne land, og som du kan skalere til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.
Vi sætter fokus på hvilke rammer, vi arbejder under, og hvordan du kan bruge viden om landskab i praksis.

Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet i Mols Bjerge i vores øvelser og diskussioner, så husk travesko og passende påklædning til vejret. På andendagen er vi på bustur, hvor vi oplever forskellige typer landskaber.

Læs mere om Molslaboratoriet, deres faciliteter, og arbejde på https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Kursusprogram
10. september 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
09:30 Indflyvning til emnet
  - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
  Hanne Brendstrup Nielsen
10:30 Pause
10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
  Hanne Brendstrup Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
  Hanne Brendstrup Nielsen
14:00 Rumlig og visuel analyse
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
  Hanne Brendstrup Nielsen
16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
  Hanne Brendstrup Nielsen
17:00 Pause før middagen
18:00 Middag
19:30 Spændingsfeltet mellem rammer, viden og interesser - kunsten at navigere i det
  Trine Eide
21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
11. september 2024
08:00 Mål og anbefalinger
  Hanne Brendstrup Nielsen
09:00 Ekskursion
12:00 Frokost
13:00 Implementering - fra analyse til praksis
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:30 Afrunding og evaluering
  - Herunder kaffe og kage
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Introduktion til QGIS

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024

Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

Fx. at
- registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

Fx. om:
- Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
  Morten Storm og Suna Rokkjær
10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
  Undervisning og opgaveløsning
12:00 Frokost
13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
  Undervisning og opgaveløsning
14:30 Kaffe
15:00 Opgaveløsning
15:30 Opsamling og evaluering
  Morten Storm og Suna Rokkjær
16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Undervisere

• Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

QGIS – Rasterdata og punktskyer

Kursussted: Ferskvandscentret

18-09-2024

Når vi arbejder med landskaber, vådområder, regnvandsbassiner eller andre modeller, som skal vise information, der er kontinuerlig på tværs af et område, og som ikke så let kan opdeles i geometrier (som punkter, polygoner eller linjer), så anvender vi rasterdata. Rastere er defineret ved at være en matrix af pixels i rækker og kolonner, og bliver brugt til fx baggrundskort, ortofotos og mark- og naturkort.

Anvendelse af rasterdata er relativt almindelig i QGIS, men langt overvejende i form af baggrundskort, som fx Dataforsyningens skærmkort, DTK og ortofotos.
QGIS rummer imidlertid en meget stor værktøjskasse, som gør det muligt at lave såvel simple som avancerede analyse på rasterdata. Eksempler på sådanne analyser spænder fra opsamling af terrænkoter fra højdemodeller over volumenberegninger af såvel lavninger (fx LAR-anlæg, spildevandsbassiner og vådområder) som terræntoppe (fx grusbunker eller naturområder) til analyse af terrænhældning og -retning.
Funktionaliteten kan anvendes i mange sammenhænge fx til spildevandsplanlægning, landskabsplanlægning, vådområdeprojektering og meget andet.

På vores kursus om rasterdata i QGIS lærer du:
- At håndtere rasterdata, herunder at downloade og indlæse data
- At analysere rasterdata
- At lave beregninger på rasterdata
- At analysere hældning og retning
- At håndtere punktsky-data

Du får indsigt i emner som:
- Hvad rasterdata og punktskyer er
- Symbolisering af raster
- Konvertering af punktskyer til raster/terrænmodel
- Profilværktøj på terræn- og overflademodeller

Vi lægger desuden vægt på høj grad af anvendelighed, så kurset har indbygget opgaver undervejs, og du får en udførlig vejledning med hjem til at lave opslag i efter endt kursus.

Så mangler du værktøjer til at analysere dine terrænmodeller, eller beregne det potentielle volumen af dit vådområde eller regnvandsbassin, hældning og retning i din terrænmodel, så er dette kurset for dig!
Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.
Kursusprogram
18. september 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
  Suna Rokkjær og Morten Storm
09:30 Introduktion til rasterdata og punktskyer
  - Hvad er rasterdata og punktskyer?
  Morten Storm
10:00 Håndtering af rasterdata
  - Indlæsning af filbaserede rasters
- Download og lagring af webbaserede rasters (WMS/WCS)
  Morten Storm
10:45 Pause
11:00 Terræn- og overflademodeller
  Morten Storm
11:30 Raster symbologi
  - Singleband grey/pseudocolor
- Hillshade
- Transparency
- Blending mode
  Morten Storm
12:00 Frokost
13:00 Volumenberegning på rasterdata og analyse af slope og aspect
  Morten Storm
13:45 Rasterberegninger
  Morten Storm
14:15 Håndtering af punktskyer
  - Extent
- Classification
- Z-values
  Morten Storm
14:45 Pause med kaffe, the og kage
15:00 Konvertering til raster/terrænmodel
  Morten Storm
15:20 Profile tool på terræn- og overflademodeller
  Morten Storm
15:50 Afrunding og evaluering
  Morten Storm og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Undervisere

• Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Fiskeindeks

Kursussted: Ferskvandscentret

24-09-2024

Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

Fiskebestanden har igennem en årrække indgået i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene. Som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks. Fiskeindeks udføres som del af NOVANAS overvågningsprogram.

På kurset gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af. Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande. Der lægges vægt på at lære dig, hvad der tæller med og hvad der ikke indgår jf. de tekniske anvisninger.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder til vandløb og vores erfaringer med dem
  - Gennemgang af de to fiskeindeks: Hvordan er de udviklet og hvordan virker de?
- Erfaringer med anvendelsen siden ibrugtagen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
10:45 Pause
11:00 Status for arbejdet med fiskeindeks siden ibrugtagen.
  - Hvordan står det til med fiskene i vandløbene?
- Beskriver de 2 fiskeindeks de påvirkninger vandløbene er udsat for?
- Giver vandløbsrestaurering anledning til at indeksværdierne stiger?
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
12:00 Feltarbejde
  - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
- Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
- Frokost på turen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
15:00 Kagebord
15:30 Opsamling på ekskursionen
  - Grupperne fremlægger deres resultater
- Diskussion af beregning af de to fiskeindeks: Opmærksomhedsunkter og faldgruber
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
16:30 Afslutning og evaluering
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Kursussted: Ferskvandscentret

30-09-2024

Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
30. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbord
09:30 Velkomst og gensidig introduktion
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
09:45 Vandhuller, småsøer og ”regnvandssøer”
  - Hvorfor skal vi interessere os for de bynære små vandoaser?
- Hvad kendetegner et godt vandhul/en god sø?
- Hvad kan ”true” det gode vandhul/den gode sø?
  Mikkel Stener Møller
10:30 Pause
10:45 Sediment som styrende faktor
  - Metoder til undersøgelse af søers kvalitet og naturværdi
- Rekreative værdier
  Stig Rostgaard
11:15 Erfaring med screening og oprensning af regnvandsbassiner i Frederikshavn Forsyning A/S
  Peter Berg
12:00 Frokost
13:00 Pleje og vedligeholdelse af vandhuller fra kommunal vinkel
  - Lovgivning
- Sagsbehandling
- Vurdering af sager
- Case stories
  Mikkel Stener Møller
14:00 Pleje af vandhuller og regnvandsbassiner
  - Praktiske erfaringer
- Metoder og udstyr
  Thomas Aabling
14:50 Kagebord
15:10 Oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
  Thomas Aabling
16:00 Evaluering
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Miljøtekniker Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Biolog Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Kursussted: Ferskvandscentret

01-10-2024

Her lærer du praktiske metoder i felten til pleje og vedligeholdelse af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre små vandområder.

Vandhullerne vokser helt naturligt til med planter af forskellig art, og vil man bevare vandhullet - eller regnvandsbassinets funktion - så skal der pleje og vedligehold til.

Vi klæder dig på med biologi omkring vandhullerne, inden vi bruger det meste af dagen i felten med forskellige metoder til at fjerne planter. Medbring waders og din egen le!

Kursusprogram
1. oktober 2024
09:00 Morgenbrød, kaffe og te
09:30 Velkomst, introduktion og forventninger
  Thomas Aabling og Suna Rokkjær
09:45 Vandhuller, gadekær og regnvandsbassiner - biologisk set
  - Hvorfor skal vi interessere os for de små vandhuller?
- Hvad kendetegner et godt vandhul?
- Hvad kan ”true” det gode vandhul?
- Hvilke planter vil vi fjerne - og hvilke er gode at bevare?
  Thomas Aabling
10:30 Pause
10:45 Pleje og oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
  - Hvorfor pleje?
- Praktiske erfaringer
- Metoder og udstyr
  Thomas Aabling
11:15 Ekskursion til vandhuller - vedligehold i praksis
  Vi besøger flere lokale vandhuller. Her får du vist forskellige typer vandhuller og evt. regnvandsbassiner, vi ser lidt på livet i og omkring dem og prøve kræfter med praktisk pleje og oprensning.
Der bliver mulighed for at prøve pleje med le, net, wire, Truxorbåd med mere.
En medarbejder fra Silkeborg Kommune deltager på ekskursionen.
Frokost og eftermiddagskaffe og -kage ved bredden
  Thomas Aabling
16:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  Opsamling og spørgsmål efter ekskursionen
  Thomas Aabling
16:45 Evaluering
  Thomas Aabling og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Landzoneadministration

Kursussted: Ferskvandscentret

03-10-2024

Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
Hvornår kræves der landzonetilladelse?
Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
3. oktober 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Jens Flensborg
09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
  - Zoneinddeling
- Rammestyring
- ”virke-for princippet”
  Jens Flensborg
09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
  - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
- Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
  Jens Flensborg
10:45 Pause
11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
  Jens Flensborg
12:15 Frokost
13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
  - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
- Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
- Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
  Jens Flensborg
14:45 Kaffe, te, kage og frugt
15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
  - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
- Generelle formkrav i forvaltningsloven
- Klage, søgsmål og håndhævelse
  Jens Flensborg
15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

Kursussted: Ferskvandscentret

08-10-2024 til 09-10-2024

På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse.

Kravene i vandplanerne er ikke til diskussion, og der er en forpligtelse overfor EU til at opnå miljømålene i vandløb.

Vi sætter fokus på hvordan du opnår miljømålene og den bedste vedligeholdelse, mulige teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen.

Vi ser på baggrunden for vedligeholdelsen, hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der kan bruges til hvilke opgaver.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
8. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Martin Løntoft og Suna Rokkjær
09:30 Grødeskæring og -optagning
  - Grødeoptagningspladsens indretning
- Opmærksomhedspunkter
  Martin Løntoft
11:00 Pause
11:15 Maskiner
  - Hvad findes der på markedet i ind- og udland
- Fremtidens maskiner, hvad skal de kunne?
  Lennart Ahlefeldt-Laurvig
12:15 Frokost
13:15 Ekskursion
  - Hvor der skæres med forskellige maskiner
- Vi kigger på maskinernes styrker og begrænsninger
- Pleje og vedligeholdelse af maskiner
  Martin Løntoft og Lennart Ahlefeldt-Laurvig
17:00 Pause
17:30 Middag
18:30 Planter, smådyr og fisk i vandløb
  - Hvorfor betyder de noget
  Bo Levesen
21:00 Uformel erfaudveksling
9. oktober 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Løntoft
08:15 Samarbejde mellem kontor og praktikere
  - Opgavefordeling
- Godt arbejdsmiljø
- Fælles mål
  Martin Løntoft
10:30 Baggrunden for miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
  - Vandløbsloven
- EU-direktiver
- Vandløbsmålsætning
- Vandløbsregulativer
- Naturbeskyttelsesloven
  Charlotte Højbjerre
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion med fokus på vandløbsmålsætning og miljømål
  - Planter, smådyr og fisk
- Grødeskærings betydning for livet i vandløbet
- Eksempler på miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
  Bo Levesen og Martin Løntoft
15:30 Opsamling
  - Evaluering
- Kaffe og kage
  Martin Løntoft og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Direktør Lennart Ahlefeldt-Laurvig, Special Maskiner A/S • Biolog Charlotte Højbjerre, Silkeborg Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandføringsmålinger

Kursussted: Ferskvandscentret

24-10-2024

Mængden af nedbør og vand på terræn i byer og på landet er støt stigende, og stiller større krav til vandafledning og vandføringen i bl.a. vandløb i dag. På samme tid er der kommet mere fokus på vandløbenes biologiske tilstand, med EU's vandrammedirektiv, der derved får større betydning for sagsbehandlerne og vandløbspraktikerne.

Hvis der i fremtiden skal være mere fokus på ekstremhændelser, både i forhold til afvanding og oversvømmelser, samt de små vandføringer, så er der behov for at lave flere vandføringsmålinger under disse forhold.
Med de nuværende muligheder vil det primært være i form af flere vandføringsmålinger, målrettet perioder med ekstrem-afstrømninger, fremadrettet suppleret med de nye typer af f.eks. flowmålere.

Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne i stand til at udføre vandføringsmålinger til brug ved kontrol af vandføring, udførelse af synkronmålinger m.m.
På kurset vil teorien bag hvorfor vi laver vandføringsmålinger, hvad vi bruger data til og hvilket udstyr du med fordel kan bruge blive gennemgået.

Du får en introduktion til, hvilket udstyr der er på markedet, hvilke funktioner de hver især har, og mulighed for at prøve det i felten. Hovedfokus vil være på at lave en vadevandføring med traditionelle punktmålere.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
24. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Ole Smith og Suna Rokkjær
10:00 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med vandføringsmålinger
  Ole Smith
11:00 Pause
11:15 Vandføringsmålinger i praksis
  - Udstyr
- Valg af vandløbsprofil og antal målepunkter
- Beregning af vandføring efter opmåling. Der arbejdes med beregninger vha. udleverede data
  Ole Smith og Nicolaj Grann
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til vandløb hvor der laves vandføringsmålinger
  Ole Smith og Nicolaj Grann
15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  - Kaffe og kage
16:00 Gennemgang af de indsamlede data samt diskussion af særlige fokuspunkter
  Ole Smith
16:30 Evaluering
  Ole Smith og Suna Rokkjær
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Fagchef Ole Smith, WSP

Undervisere

• Feltarbejder Nicolaj Grann, WSP Danmark A/S • Fagchef Ole Smith, WSP

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Åmandstræf 2024

Kursussted: Thon hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

07-11-2024

Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

Skriv til Suna Rokkjær på mail sr@fvc.dk med forslag til emner, vi kan tage op.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Natursagsbehandleren

Kursussted: Ferskvandscentret

12-11-2024 til 13-11-2024

Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

På kurset ser vi på den praktiske administration af:
· Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
· Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
· Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
· Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

Kursusprogram
12. november 2024
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
- arealberegning
- Registrering af beskyttet natur
- Oplysningspligt
- Undtagelser fra beskyttelsen
- Genopdyrkning og skovrejsning
- Hvad kræver dispensation
- Administration af § 3
- Erstatningsbiotoper
- Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
- App for beskyttet natur
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
  - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
- § 17 Skovbyggelinje
- § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
- § 19 Kirkebyggelinje
- Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
- Hvad kan der gives dispensation til?
  Søren Karmark Obel
15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
  Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
15:30 Kaffepause og kagebord
16:00 Habitatdirektivet
  - Habitatbekendtgørelsen
- Bilag IV
- Natura 2000-områder
- § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
- udpegningsgrundlag,
- NBL §29a.
- Beskyttelse af plante og dyrearter
- Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
  Søren Karmark Obel
17:00 Gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Casestudy Habitatdirektivet
  NMK-42-00491
20:00 Fredninger
  NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
13. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Eventuelt det, vi ikke nåede
08:30 Offentlighedens adgang
  - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
- Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
- § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
10:30 Tilsyn og håndhævelse
  - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
- Retslige principper
- Varsler og påbud
- Klage og søgsmål
- Politianmeldelser og straf etc.
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Skilte og reklamer i det åbne land
  Søren Karmark Obel
13:30 Gruppearbejde
15:00 Evaluering, kaffe og kage
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Undervisere

• Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Videregående QGIS

Kursussted: Ferskvandscentret

19-11-2024

Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
Kursusprogram
19. november 2024
09:00 Morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
  Morten Storm og Suna Rokkjær
10:00 Videregående redigering, arbejde med tekst- og excel-data, geokodning af data
  Undervisning og opgaveløsning
12:00 Frokost
13:00 Arbejde med atributdata, avanceret kartografi
  Undervisning og opgaveløsning
14:30 Kaffe
15:00 Opgaveløsning
15:30 Opsamling og evaluering
  Morten Storm og Suna Rokkjær
16:00 Tak for i dag. Kurset er slut.
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Undervisere

• Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Åmandstræf 2024

Kursussted: Ferskvandscentret

20-11-2024

Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

Skriv til Suna Rokkjær på mail sr@fvc.dk med forslag til emner, vi kan tage op.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Kursussted: Ferskvandscentret

26-11-2024

Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur. Det er dog muligt at låne en stereolup, hvis man ikke selv kan skaffe en.Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.
Kursusprogram
26. november 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
  Kim Pless-Schmidt
10:30 Laboratoriearbejde I
  - Dyrenes kendetegn
- Sortering i dyregrupper
  Kim Pless-Schmidt
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde II
  - Sortering i dyregrupper
- Artsbestemmelse
  Kim Pless-Schmidt
15:00 Kaffe og kage
15:30 Laboratoriearbejde III
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Kim Pless-Schmidt
16:30 Kaffe og evaluering
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Arbejdsmiljø for åmænd

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024

Tidspres, gå på blød bund, løfte grøde op over skulderhøjde, bære maskinleen på ryggen og sidde i flere timer i en maskine - Arbejdet som åmand og vandløbsentreprenør er hårdt og kræver en god fysik.
Det er altafgørende at der på flere niveauer er bevidsthed om og omtanke for at gøre arbejdet ergonomisk korrekt og med medarbejderens trivsel i fokus.
Arbejdsmiljølovgivningen sætter rammerne for, hvad der kan og ikke kan tillades, samt til varighed af forskellige opgaver, mens det er arbejdsgiver og -tager der har et ansvar for at reglerne bliver udlevet i praksis.

Dette kursus giver dig overblikket over udfordringerne ved vandløbsarbejde, den relevante lovgivning bliver gennemgået og koblet til konkrete arbejdssituationer, samt du får inspiration til, hvordan det kan gøres bedre og anderledes.

En del af undervisningen vil være med fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven, og hvad kan lade sig gøre i praksis.

Undervejs bliver der lavet en liste med jeres input og ideer til praktiske værktøjer, som sendes ud efter kurset, og I kan benytte i jeres hverdag.


Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
28. november 2024
09:30 Ankomst og morgenbuffet
10:00 Velkommen, dagens program og præsentation
  Brian Larsen, Per Andersen og Suna Rokkjær
10:15 Baggrund for kurset
  - Velkendte belastningsskader
- Påbud fra myndighederne
-Et godt og sundt liv efter arbejdet
  Per Andersen og Brian Larsen
10:40 Ergonomiske belastninger
  -Arbejdsstillinger (praktisk øvelse/case)
- Tunge løft (praktisk øvelse/case)
- Ensformige bevægelser (praktisk øvelse/case)
  Brian Larsen og Per Andersen
11:10 Pause
11:20 Fysiske belastninger
  - Kulde og vandstrømme i vandet (praktisk øvelse/case)
- Anvendelse af tekniske hjælpemidler, eksempelvis maskinle eller gammeldags le
- Vandstand og mudrede bundforhold (praktisk øvelse/case)
- Store afstande i uvejsomt terræn, i vaders og med tungt udstyr (praktisk øvelse/case)
  Brian Larsen og Per Andersen
12:00 Frokost
12:55 Psykiske belastninger
  - Tidspres (praktisk øvelse/case)
- Tilsynets forskellige kvalitetskrav (praktisk øvelse/case)
- Møde med vrede og frustrerede lodsejere m.fl
- Koncentrationskrævende arbejde (praktisk øvelse/case)
  Jakob Bjarnø Rasmussen og Per Andersen
13:45 Pause
13:45 Forebyggende tiltag
  - Planlægning, udbud og tilbudsgivning
- Tekniske hjælpemidler
- Organisatoriske ændringer
- Nye arbejdsmetoder og risiko adfærd
- Oplæring og instruktion
- Risikovurdering (APV), praktisk øvelse/case
  Brian Larsen og Per Andersen
14:45 Hvad kan du ændre i din egen virksomhed?
  Brian Larsen og Per Andersen
15:45 Evaluering
  Brian Larsen, Per Andersen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Per Andersen, Vejle Kommune • Erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Rasmussen, Human House A/S • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Kursussted: Ferskvandscentret

03-12-2024

Dette kursus giver dig værktøjerne til at lave det gode udbudsmateriale, med fokus på både at få vandløbsvedligeholdelsen til at opfylde kravene i vandløbsregulativet, og få et samarbejde mellem myndighed og entreprenør til at køre på skinner.

Du får et overblik over reglerne på udbudsområdet, og den erfarne vandløbsmedarbejders bud på et godt udbudsmateriale, der kan modvirke klagesager og dårlig vedligeholdelse, og give grundlag for et gunstigt samarbejde mellem kontor og drift.

Så hvad enten du er ny vandløbsmedarbejder, der vil lære at lave udbudsmateriale, har mange års erfaring men gerne vil have ny inspiration, eller er vandløbsentreprenør og vil have indblik i baggrunden for kravene der bliver stillet, så er kurset for dig.
Kursusprogram
3. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Suna Rokkjær
10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
- Udbudsform
- Ændringer i gældende kontrakt
  Asbjørn Dalum Andersen
11:00 Pause
11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
tildeling)
- Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
- Udbuddets dokumenter
- Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
- Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
- Hvilke krav kan/bør vi stille
- Faldgruber
- Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
- Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
- Kontraktstyring
- Ophævelse af kontrakt
- og meget mere
  Jesper Madsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
  Jesper Madsen og Jesper Riel
14:45 Kagebord
15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
  - Egenkontrol
- Dokumentation
-Tilsyn
- Godkendelse
  Jesper Riel
16:30 Opsamling og evaluering
  Suna Rokkjær og Jesper Madsen
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Projektleder Jesper Riel, Hededanmark

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandløbstilsyn og kontrol

Kursussted: Ferskvandscentret

12-12-2024 til 13-12-2024

Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
12. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Mathilde Lange og Suna Rokkjær
10:00 Lovgivning der er relevant at kende
  - Afvanding og naturindhold
- Klasser, regulativer, restaurering og regulering
- Vedligeholdelse
- Ulovligheder
- Udvalgt lovgivning: Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Vandløbsloven, Naturbeskyttelseslovens §3, Natura2000, Miljølov, Spildevandsplanen
  Mathilde Lange
10:30 Pause
10:45 Vandløbsregulativet
  - Krav til regulativets indhold (kort)
- Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
- Andre små fif
  Mathilde Lange
12:00 Frokost
13:00 Overtrædelser og klager
  - Sager og afgørelser
  Mathilde Lange
14:00 Pause
14:15 Forurening
  Mathilde Lange
14:45 Kagebord
15:15 Dokumentation
  Mathilde Lange
16:00 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn
  - eksempler på notater
  Mathilde Lange
17:00 Pause
18:00 Middag
19:30 Aftenservering i Dråben
13. december 2024
08:15 Opfølgning på dag 1
  Mathilde Lange
09:00 Ekskursion
  - Vandløbstilsyn
- udstyr, teknik, lodsejerkontakt
- Frokost i felten
  Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
13:30 Tilbage på Ferskvandscentret
13:30 Gruppearbejde
  - Opfølgning på vandløbstilsynet
- Gennemgang af gruppernes tilsynsnotater
  Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
15:00 Evaluering
  - Kagebord
  Mathilde Lange og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Vandløbs arbejder Gorm Roesgaard, HedeDanmark a/s

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandløbsrestaurering

Kursussted: Ferskvandscentret

10-03-2025 til 11-03-2025

Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
10. marts 2025
08:45 Morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig introduktion
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
  - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
- ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
  Martin Løntoft
10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
  Esben Astrup Kristensen
11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
  Åge Ebbesen
12:15 Frokost
13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
  - Restaurering af spærringer
- Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
- Genskabelse af snoede strømforløb
- Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
- Plantning af træer langs vandløb
- Drikkevandssteder, hegning
Kaffe og kage i det grønne
  Åge Ebbesen
18:00 Middag
19:30 Besøg i akvariet
  -Oplæg om signalkrebs mv.
  Kamilla Husted Bendtsen og Mikkel Jézéquel
21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
11. marts 2025
08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
  - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
- Geografiske forskelle i vandløbstyper
- Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
- Konsekvenser af den nuværende praksis
- Fremadrettede overvejelser i planlægningen
  Esben Astrup Kristensen
09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
  Esben Astrup Kristensen
10:45 Oplæg til ekskursion
  Åge Ebbesen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
  Åge Ebbesen
15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  - Kaffe og kage
- Evaluering og afslutning
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Journalist Kamilla Husted Bendtsen • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

Vi tager på ekskursion og ser og drøfter konkrete cases.

Du har mulighed for at få sparring til dine egne sager ved at medbringe en case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.

Kursisterne siger om dette kursus:

Rigtig fint kursus

Rigtig godt til forståelsen af dispensationer

Godt kursus med god afveksling mellem cases, juridisk gennemgang og besigtigelse

Super kursusform med ekskursion
Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og introduktion
  Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
09:35 Lovgivningen
  - Formål
- Afgrænsning mod anden lovgivning
- Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
- Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Dispensationer
  - Hvornår kan der gives dispensation?
- Eksempler på dispensationer
  Mai-Britt Bruun
14:00 Pause
14:15 Ekskursion
  Søren Karmark Obel
16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:30 Opsamling på ekskursion
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
20. marts 2025
08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
  - Fra ansøgning til tilladelse
- Den gode afgørelse og formuleringer
- Håndtering af ulovligheder
- Forældelse og passivitet
  Søren Karmark Obel
10:30 Gruppearbejder og cases
  - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
  Søren Karmark Obel
12:00 Frokost
13:00 Udvalgte cases
  - Snak om udvalgte cases
  Søren Karmark Obel
14:30 Pause med kaffe og sødt
15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
16:00 Evaluering
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Planloven i praksis

Kursussted: Ferskvandscentret

25-03-2025 til 26-03-2025

Planloven indeholder de grundlæggende regler, der skal sikre en sammenhængende planlægning. Herunder:

• At forene de samfundsmæssige interesser
• At medvirke til at værne om landets natur og miljø
• At skabe og bevare værdifulde bebyggelser
• At inddrage offentligheden i planlægningen

I takt med, at presset på brugen af landets arealer stiger, bliver administration efter planloven og tilhørende love mere kompleks.

Det kræver derfor et godt overblik at kunne tilgodese de mange forskellige interesser, der er tilknyttet arealplanlægning.

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration og viden og værktøjer, der kan lette dine daglige arbejdsopgaver.


Undervisningen veksler mellem gennemgang af den juridiske ramme og administrationen af de vedtagne planer. Du får desuden serveret en række eksempler fra det kommunale planarbejde som inspiration til din hverdag.

Du får indblik i:
- Den overordnede planlægning
- De nye planlovsændringer
- Kommuneplanlægning i teori og praksis
- Miljøvurdering i relation til planlægning
- Lokalplanlægning
- Koblingen mellem plan og miljø

Du lærer:
- Hvordan en kommuneplansproces forløber i praksis
- Hvilke juridiske rammer du skal operere inden for
- Hvilken tilstødende lovgivning, du skal være opmærksom på i din hverdag

Dette kursus er en del af uddannelsen miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i planområdet.
Kursusprogram
25. marts 2025
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
10:15 Indledning om planlægning og planloven
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Den overordnede planlægning
  - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 De nye planlovsændringer
  Jens Flensborg
13:45 Case/gruppeopgave
  Jens Flensborg
14:15 Pause
14:30 Kommuneplanlægning
  - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen, herunder om offentlighed ved kommuneplantillæg
- Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
- Muligheden for at udstede forbud på grundlag af kommuneplanen (PL §12)
  Jens Flensborg
16:00 Kaffe og kage pause
16:30 Kommuneplanlægning i praksis
  - Cases
- Eksempler på god og dårlig kommuneplanlægning
  Rikke Gramstrup Jensen
17:00 Pause
17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
  Rikke Gramstrup Jensen
18:00 Middag
19:30 Gruppeopgave om kommuneplanlægning
  Jens Flensborg og Rikke Gramstrup Jensen
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. marts 2025
08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
  - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
- Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om krav til miljøvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om samspillet med VVM
  Jens Flensborg
09:45 Pause
10:00 Lokalplanlægning
  - Lokalplanret og lokalplanpligt
- Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
  - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
- Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
- Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning ( § 15b mv.)
- Kort om planlægning og klima
  Jens Flensborg
15:15 Kaffe og kursusevaluering
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Afdelingschef Rikke Gramstrup Jensen, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.