Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Vandløbsopmåling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-05-2021 til 12-05-2021

  Her kan du fx som Vandløbstekniker blive i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter.

  På kurset præsenterer vi teori omkring opmåling og udstyr, og vi gennemgår den praktiske udførelse og datahåndteringen både indenfor i undervisningslokalet og i felten ved vandløbet.

  Klager og forebyggelse af klager over vandløbets profil eller vandføringsevne kræver ofte, at der fortages en kontrolopmåling af vandløbsprofilet. Det samme gælder, når der skal udføres forskellige restaureringstiltag. Det kan derfor ofte, i lighed med vandføringsmålinger, være hensigtsmæssig at have kompetencerne ”i huset” til at udføre sådanne opgaver.

  Kursusprogram
  4. maj 2021
  12:00 Frokost
  12:50 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Gitte Urhøj
  13:15 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
    - herunder vandløbsregulativer
  - regulativkontrol
  - projekteringsopgaver.
    Gitte Urhøj
  14:00 Opmåling af vandløb i praksis
    – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
    Søren Persson
  15:00 Kagebord
  15:30 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  16:30 Gennemgang af morgendagens program
    Gitte Urhøj
  16:45 Mere om udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  18:15 Uformel erfaringsudveksling
    - Værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
    Rasmus Gregersen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og netværksdannelse
  5. maj 2021
  08:15 Opfølgning på dag 1
  08:30 Ekskursion til et vandløb
    - Opmåling af en vandløbsstrækning
  - Opmåling profiler
  - Regulativkontrol samt laves opmåling af broer, rørbroer, dræn og terræn.
    Rasmus Gregersen og Gitte Urhøj
  13:00 Frokost
  14:00 Gruppearbejde
    - Databehandling
  - og grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
    Gitte Urhøj
  15:00 Kagebord
  15:30 Opfølgning på gruppearbejde
    Gitte Urhøj
  16:30 Evaluering
    Gitte Urhøj og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Gitte Urhøj, Orbicon A/S

  Undervisere

  • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S • Projektleder Gitte Urhøj, Orbicon A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-05-2021

  Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
  Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

  Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
  Hvornår kræves der landzonetilladelse?
  Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
  Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

  Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

  Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.
  Kursusprogram
  20. maj 2021
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Jens Flensborg
  09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
    - Zoneinddeling
  - Rammestyring
  - ”virke-for princippet”
    Jens Flensborg
  09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
    - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
  - Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
    Jens Flensborg
  10:45 Pause
  11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
    Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
    - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
  - Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
  - Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
    Jens Flensborg
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
    - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
  - Generelle formkrav i forvaltningsloven
  - Klage, søgsmål og håndhævelse
    Jens Flensborg
  15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandføringsmålinger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-05-2021

  Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne i stand til at udføre simpel vandføringsmålinger til brug ved kontrol af vandføring, udførelse af synkronmålinger m.m.
  På kurset vil teori omkring vandføring, udstyr og den praktiske udførelse blive gennemgået i undervisningslokalet og ved vandløbet.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Jane Rosenstand Laugesen, EnviDan A/S

  Undervisere

  • Projektleder Jane Rosenstand Laugesen, EnviDan A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration for erfarne

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-06-2021 til 04-06-2021

  Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
  Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.
  Kursusprogram
  3. juni 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gry Bruhn-Hansen og Suna Rokkjær
  10:00 Jura på landzoneområdet
    - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
  - Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
  - Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
  15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  16:30 Landzoneadministration i praksis
    - Beskrivelse af landsbyer
  - Landskabskarakteranalyse
    Gry Bruhn-Hansen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
    - Medbring gerne egne cases
  - Egen fremlæggelse
    Gry Bruhn-Hansen
  20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  4. juni 2021
  08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
    - Erhverv
  - Husstandsmølle
  - Bolig i landskabsinteresseområde
  - Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
  - Værdiløs ruin
    Gry Bruhn-Hansen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
    Gry Bruhn-Hansen
  11:45 Frokost
  12:45 Planklagenævnet orienterer
    - Afgørelser fra nævnet
    Anja Bergman Thuesen
  14:30 Afrunding på kurset og evaluering
    Herunder kaffe, te, frugt og kage
    Gry Bruhn-Hansen og Suna Rokkjær
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Stedfortrædende formand Anja Bergman Thuesen, Nævnenes Hus

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfarlige stoffer i bygninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-06-2021

  Formålet med kurset er at komme hurtigt til emnets kerne og give dig et overblik over reglerne med henblik på at kunne omsætte dem til praksis med et brugbart resultat, uanset om du er rutineret eller har stiftet bekendtskab med området for nylig.

  Kursusprogram
  8. juni 2021
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  10:00 Den retlige ramme for farlige stoffer i bygninger
    - kort og præcist
    Henriette Soja
  10:30 Teknisk og praktisk tilgang til farlige stoffer i byggematerialer
    Jesper Arent Andersen
  11:30 Den retlige ramme for bygge- og anlægsaffald i øvrigt
    - generelle regler
    Henriette Soja
  12:15 Frokost
  13:15 Miljøkortlægning
    - Case om farlige stoffer i byggematerialer
  - Kaffe og kage undervejs
    Jesper Arent Andersen
  15:15 Tilsyn med anmeldelser og screeninger, håndhævelse og politianmeldelser
    Tom Ellegaard og Henriette Soja
  16:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Freelance Tom Ellegaard • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbstilsyn og kontrol

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-06-2021 til 10-06-2021

  Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

  Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

  Kursusprogram
  9. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  10:00 Intro til Vandløbstilsyn og kontrol
    Morten Fischer Jørgensen
  10:15 Hvad siger vandløbsloven
    - Afvanding og naturindhold
  - Klasser, regulativer, restaurering og regulering
  - Vedligeholdelse
  - Ulovligheder
    Morten Fischer Jørgensen
  11:00 Pause
  11:15 Vandløbsregulativet
    - Krav til regulativets indhold (kort)
  - Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
  - Andre små fif
    Morten Fischer Jørgensen
  12:00 Frokost
  13:00 Eksempler på (u)lovlige forhold
    - 2m bræmmer (§69)
  - Hårdhændede oprensninger/grødeskæringer (Regulering)
  - Omlægning af vandløb, vandingssteder (Regulering)
    Morten Fischer Jørgensen
  14:00 Pause
  14:15 Praktisk kontrol
    - udstyr, teknik, lodsejerkontakt
    Mathilde Halgreen Lange
  15:00 Kagebord
  15:30 Praktisk kontrol (fortsat)
    Mathilde Halgreen Lange
  16:00 Forurening
  16:30 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn - eksempler på notater
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Aftenservering i Dråben
  10. juni 2021
  08:15 Opfølgning på dag 1
    Morten Fischer Jørgensen
  08:30 Dokumentation
    - Hvad kræver ”kontoret”
  - Hvad gør åmanden/åkvinden
    Morten Fischer Jørgensen og Mathilde Halgreen Lange
  09:00 Ekskursion
    - Vandløbstilsyn
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
    - Opfølgning på vandløbstilsynet
  15:00 Evaluering
    - Kagebord
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Vandløbstekniker Mathilde Halgreen Lange, Mariagerfjord Kommune • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Håndtering af overskudsjord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-06-2021

  Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

  Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

  Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

  Kursusprogram
  17. juni 2021
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og introduktion
    Suna Rokkjær og Henrik Melgaard
  09:45 Baggrund for jordhåndtering
    - Lovgrundlag og vejledninger
  - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
    Henrik Melgaard
  10:45 Kort pause
  11:00 Myndighedskrav og administration
    - Erfaringer fra Aarhus Kommune
    Bo Utoft
  12:00 Frokost
  13:00 Et typisk projekt i praksis
    - Udfordringer
  - Case
  - Diskussion
    Morten Sørensen
  13:45 Genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressource
    Kort oplæg fulgt af diskussion i grupper og til sidst opsamling i fællesskab.
  - Hvordan kan vi i højere grad genanvende jord fra kloakprojekter?
  - Hvad mutiverer kommunen og forsyningsselskabet til at finde innovative løsninger på jord-genanvendelse?
    Henrik Melgaard
  14:45 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
    - Typisk forløb
  - Udfordringer
  - Diskussion
    Henrik Melgaard
  16:45 Afrunding og evaluering
    Suna Rokkjær og Henrik Melgaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Geolog Henrik Melgaard • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandplanter for åmænd

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-06-2021

  Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men det er slut nu. Fremover skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet. Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper. På dette kursus får du entilog viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

  Kursusprogram
  24. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  10:00 Generelt om vandplanter
    - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
  - Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
  - Afgrænsning af vandplanter
  - overvintringsorganer
  - vækstpunkter
  - de gode, de onde og grusomme
  - Danske vandplanter, Miljøstyrelsens vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb (udleveres på kurset)
    Morten Fischer Jørgensen
  12:00 Frokost
  13:00 Generelt om vandplanter, fortsat
    - Karup Å forsøg
  - Udplantning af vandplanter
    Morten Fischer Jørgensen
  14:00 Plantebestemmelse
    - Bestemmelsesnøgler
  - Her får deltagerne lov til selv at sidde og bestemme forskellige vandplanter
    Morten Fischer Jørgensen
  15:00 Kagebord
  15:30 Plantebestemmelse, fortsat
    Morten Fischer Jørgensen
  16:15 Opsamling og evaluering
    Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  06-07-2021 til 07-07-2021

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

  Kursusprogram
  6. juli 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
  10:00 Intro
    - Vand og naturplanerne
  - Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
    Martin Nissen Nørgård
  10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
    - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
  - Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
  - Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
  11:00 Pause
  11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
  12:00 Frokost
  13:00 Maskiner
    - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
  - Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
  - Maskinstyring og hvordan GPS virker
    Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  14:30 Kaffepause
  14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
    Martin Nissen Nørgård
  16:30 Pause
  16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
    - Miljøledelsesplan
  - risikovurdering
    Martin Nissen Nørgård
  18:00 Middag
  19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
    - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
  - Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
  - Blød bund
  - Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
  - Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
    Martin Nissen Nørgård
  21:00 Uformel erfaudveksling
    - Deltagernes egne erfaringer, præmie til bedste/sjoveste erfaringsindlæg
    Martin Nissen Nørgård
  7. juli 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Nissen Nørgård
  08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
    - Vådområdeprojekter
  - Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  - Etablering og retablering af sandfang
    Martin Nissen Nørgård
  09:30 Pause
  09:45 Kommunale vandløbsindsatser
    - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
  - Brug af sten og træ til etablering af skjul
  - Åbning af rørlagt strækning
    Bo Levesen
  11:00 Arbejdsmiljø
    Jasper Eriksen
  12:00 Frokost
  12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
    - Eksempler fra Vejle kommune
    Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  15:45 Evaluering
    - Kagebord
    Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Entreprenør Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Planloven i praksis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-08-2021 til 01-09-2021

  Hører planloven og de tilknyttende myndighedsopgaver med til dine arbejdsopgaver? Vil du gerne have en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, herunder af de ændringer, som blev indføjet i planloven i forbindelse med revisionen i 2017? Så kom og få ny viden til at lette dine arbejdsopgaver.

  Ændringerne betød bl.a., at kommunerne har fået mere fleksibilitet i land- og byudviklingen, og at der blev indført forskellige ændringer i den kommunale planproces.

  Undervisningen veksler mellem gennemgang af de mere juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med planlægning og administration af de vedtagne planer og gennemgang af praktiske eksempler fra den kommunale dagligdag.

  Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har et vist kendskab til området, men vil også være relevant for begyndere på området.
  Kursusprogram
  31. august 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  10:15 Indledning om planlægning og planloven
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Den overordnede planlægning
    - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Kommuneplanlægning
    - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen, herunder om offentlighed ved kommuneplantillæg
  - Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
  - Muligheden for udstedes af forbud på grundlæag af kommuneplanen (PL §12)
    Jens Flensborg
  14:30 Pause
  14:45 Case/gruppeopgave
    Jens Flensborg
  15:30 Planlægning i kystnærhedszone
    - Generelt om planlægning i kystområderne - planlovens kap. 2a
  - Betydning af ændringen af reglerne i 2017 (modernisering af planloven)
    Jens Flensborg
  16:00 Kaffe og kage pause
  16:30 Kommuneplanlægning i praksis
    Lisbeth Errboe Svendsen
  17:00 Pause
  17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
    Lisbeth Errboe Svendsen
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave om planmæssig problemstilling
    Jens Flensborg
  21:00 Øl/van og socialt samvær
  1. september 2021
  08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
    - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
  - Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
  - Kort om krav til miljøvurderingen (via eksempler fra praksis)
  - Kort om samspillet med VVM
    Jens Flensborg
  09:45 Pause
  10:00 Lokalplanlægning
    - Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
    - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
  - Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
  - Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning (nye regler i § 15b mv. i 2017)
  - Kort om planlægning og klima
    Jens Flensborg
  15:15 Kaffe og kursusevaluering
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Afdelingsleder Lisbeth Errboe Svendsen, NIRAS

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Skimmelsvampe og indeklima

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-09-2021

  Hør hvordan du kan undersøge skimmelangreb eller afhjælpe allerede opståede problemer – og se det i sammenhæng med energirenovering.

  Skimmelsvampe gør brugere og beboere syge. Det er derfor vigtigt, at du ved hvilke undersøgelsesmetoder, du kan benytte, og hvad du skal kigge efter i forbindelse med bygningsinspektion og vedligeholdelse.

  På kurset får du viden om svampene og årsagerne til svampevækst. Vi kommer ind på forebyggelse samt udbedringer, når skaden er sket.

  Vi fortæller også om ansvarsfordelingen i skimmelsager, herunder kommunens rolle i skimmelsvampesager.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Rune Høgh, DMR A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Rune Høgh, DMR A/S • Ingeniør Ronni Dreier Jørgensen, DMR A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  08-09-2021 til 09-09-2021

  På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse. Kravene i vandplanerne er ikke til diskussion, og der er en forpligtelse overfor EU til at opnå miljømålene i vandløb. Vi sætter fokus på hvordan du opnår miljømålene og den bedste vedligeholdelse, mulige teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen. Vi ser på baggrunden for vedligeholdelsen, hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der kan bruges til hvilke opgaver.
  Kursusprogram
  8. september 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Mogens Christensen og Suna Rokkjær
  09:30 Grødeskæring
    Bo Levesen og Mogens Christensen
  10:30 Grødeoptagning
    Mogens Christensen og Bo Levesen
  11:30 Grødeoptagningsplads
    - Indretning
  - Opmærksomhedspunkter
    Mogens Christensen
  12:00 Frokost
  12:30 Fælles ekskursion
    - Hvor der skæres med forskellige maskiner
  - Vi kigger på maskinernes styrker og begrænsninger
    Mogens Christensen og Bo Levesen
  16:45 Pause
  17:30 Middag
  18:30 Maskintyper, pleje og vedligeholdelse
    Mogens Christensen
  21:00 Uformel erfaudveksling
  9. september 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
    Mogens Christensen og Bo Levesen
  08:15 Arbejdsmiljø og sikkerhed
    - Risici på arbejdspladsen og hvordan du forebygger dem ex. ergonomi, maskinsikkerhed, støj og vibrationer
  - Risikoadfærd/-vurdering, og arbejdspladsvurdering
  - Weils syge, skovflåt og Bjørneklo
    Brian Foldager Larsen
  10:30 Målene for vandløbene
    - Vandløbsloven
  - Vandløbsmålsætning
  - Vandløbsregulativer
    Bo Levesen
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion med fokus på vandløbsmålsætning og miljømål
    - Planter, smådyr og fisk
  - Grødeskærings betydning for livet i vandløbet
  - Eksempler på miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
    Bo Levesen
  15:30 Opsamling
    - Evaluering
  - Kaffe og kage
    Mogens Christensen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Teamleder Mogens Christensen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder Mogens Christensen, Vejle Kommune • Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2021 til 15-09-2021

  Lær at vurdere rådgivernes rapporter om jordforurening og vurdering af miljø- og sundhedsrisici.

  Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

  Du får ligeledes et indblik i forskellige undersøgelsesmetoder og prøvetagningsstrategier, herunder teknikker til prøvetagning af jord, vand, poreluft mm. Endelig får du indblik i konkrete teknikker til risikovurdering.

  Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.

  Kursusprogram
  18. maj 2021
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Mikael E. Nielsen
  10:00 Jord- og grundvandsforholdenes betydning for undersøgelser
    Mikkel Malchow-Møller
  10:50 Pause
  11:05 Planlægning af undersøgelser
    Historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
    Mikkel Malchow-Møller
  11:45 Kort pause
  11:55 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter
    Oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
    Jesper Alrø Steen
  12:15 Frokost
  13:15 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter - fortsat
    Jesper Alrø Steen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Prøvetagningsmetoder og -strategier
    Gennemgang af eksempler på undersøgelser
    Jesper Alrø Steen
  17:00 Opsamling på dagen
    Mikael E. Nielsen
  17:45 Pause
  18:00 Middag
  19:00 Gruppearbejde
    Mikael E. Nielsen
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  19. maj 2021
  08:30 Principper for risikovurdering efter Miljøstyrelsens oprydningsvejledning, herunder de forskellige kvalitetskriterier
    Trine Skov Jepsen
  09:30 Fra konceptuel model til JAGG
    -Opgave konceptuel model
    Trine Skov Jepsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Risikovurdering af grundvand
    Trine Skov Jepsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave
    - Risikovurdering af grundvand
    Trine Skov Jepsen
  13:45 Risikovurdering af indeklima
    - Overblik og teori
  - Gruppeopgave
    Trine Skov Jepsen
  14:35 Gennemgang af gruppeopgave
    - Risikovurdering af indeklima
    Trine Skov Jepsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opsamling og evaluering af kurset
    - med kaffe og kage
    Suna Rokkjær og Trine Skov Jepsen
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog Mikkel Malchow-Møller, NIRAS • Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S • Projektleder, Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk pleje af vandhuller og lignende

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-09-2021

  Her lærer du praktiske metoder i felten til pleje og vedligeholdelse af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre små vandområder.

  Vandhullerne vokser helt naturligt til med planter af forskellig art, og vil man bevare vandhullet - eller regnvandsbassinets funktion - så skal der pleje og vedligehold til.

  Vi klæder dig på med biologi omkring vandhullerne, inden vi bruger det meste af dagen i felten med forskellige metoder til at fjerne planter. Medbring waders og din egen le!

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Markedschef Palle Horn, HedeDanmark

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • VVM screening og miljøvurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver fremhævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelses- loven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.
  Kursusprogram
  27. oktober 2021
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
  på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  - Koblingen mellem VVM og SMV
  - Habitatområder og Natura 2000
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 VVM anmeldelse og -screening
    - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
  - Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
  - Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
  - VVM pligt eller ej?
  - Lokalplaner og kommuneplantillæg
  - Cases og eksempler
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:00 Kaffepause
  15:15 Introduktion til case
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:30 Gruppearbejde: VVM anmeldelse og -screening
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  17:30 Middag
  19:00 Sagsbehandling i et politisk system
    - Aktuelle cases og eksempelkatalog
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
  28. oktober 2021
  08:30 Opsamling på dag 1
    Ulf Kjellerup
  09:00 VVM processen
    - VVM pligtigt projekt
  - Deltagere, proces, høringer, afslutning
  - Kommuners rolle i processen
  - Eksempel
    Ulf Kjellerup
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøbegrebet
    - Hvad er det og hvordan arbejdes med det i praksis
    Ulf Kjellerup
  14:00 VVM-redegørelsen eksemplificeret
    - Dataindsamling
  - Vurderinger
  - Vurderingsværktøj og væsentlighedsbegrebet
  - Projekttilpasning
  - Afværgeforanstaltninger
    Ulf Kjellerup
  15:00 Fra VVM til projektering og anlæg
    - Cases og debat med grundlag i deltagererfaringer
    Ulf Kjellerup
  16:00 Evaluering og afslutning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kondemneringssager

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-10-2021

  Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden - lær det her!

  Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger findes at være sundhedsskadelige.

  Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

  På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

  Vi gennemgår herunder kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

  Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

  Kursusprogram
  7. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristoffer Juul Bertelsen og Suna Rokkjær
  10:00 Introduktion til kondemneringsreglerne og kommunens tilsynsforpligtelse
    Kristoffer Juul Bertelsen
  10:30 Sagsoplysning
    Kristoffer Juul Bertelsen
  11:00 Pause
  11:15 Undersøgelse og dokumentation til kondemneringssager
    Søren Garde
  12:00 Frokost
  13:00 Gråzonesager
    - dialogbaseret løsning, når der ikke skal kondemneres
    Søren Garde
  13:30 Kondemnering som strategisk redskab
    Søren Garde
  13:55 Afgørelse om kondemnering
    - midlertidigt forbud
  - genhusning
  - forvaltningsretlige grundsætninger
    Kristoffer Juul Bertelsen
  14:55 Kaffe og kagebord
  15:15 Kort om klage og erstatning
    - indbringelse for domstolene
  - erstatning
  - taksation
    Kristoffer Juul Bertelsen
  15:50 Afslutning og evaluering
    Kristoffer Juul Bertelsen og Suna Rokkjær
  16:10 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • cand. jur. Søren Garde, Søren Garde Rådgivning

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2021

  Fiskebestanden skal nu indgå i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene, og som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks.

  Her gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af: Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-11-2021

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.
  Kursusprogram
  3. november 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-11-2021 til 05-11-2021

  Har du brug for input og idéer til at vurdere landskabets sårbarhed og egenthed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.
  Kursusprogram
  4. november 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  10:00 Hvorfor landskabsanalyse
    - Hvorfor skal vi interessere os for landskab?
  - Landskabskaraktermetoden i hovedtræk
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:40 LKM - Naturgeografisk analyse
    - Naturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 1, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  11:20 LKM - Kulturgeografisk analyse
    - Kulturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 2, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsat....
    Hanne Brendstrup Nielsen
  13:20 LKM - Rumlig og visuel analyse
    - Rumlig og visuel analyse - teori og praksis
  - øelse 3, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:30 LKM - Karakterbeskrivelse
    - Beskrivelse af landskabets bærende karaktertræk
  - Øvelse 4, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 LKM - Vurdering af styrke, tilstand og oplevelsesværdi
    - Vurdering af karakterstyrke, tilstand og oplevelsesværdi
  - Øvelse 5, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:15 LKM - Sårbarhed, mål og anbefalinger
    - Vurdering af landskabskarakterens sårbarhed - teori og praksis
  - Øvelse 6, plenum
  - Mål og anbefalinger - teori og praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægningen og praksis mødes
    - Myndighed og virksomhed - forskellige perspektiver for planlægning og udvikling
  - Hvordan italesættes udfordringer og muligheder tidligt i processer?
  - Hvordan finder vi de gode løsninger i fællesskab?
    Trine Eide
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  5. november 2021
  08:00 Ekskursion fra kort til virkelighed
    - Udvalgte lokaliteter besøges og diskuteres
  - Hvad er landskabets bærende karaktertræk? (naturgeografi, kulturgeografi, rumlige og visuelle forhold)
  - Hvordan kan landskabet beskrives og hvordan vurderes karakterstyrke og tilstand?
  - Hvordan vurderes oplevelsesværdi og hvordan vurderes sårbarhed?
  - Formulering af anbefalinger til håndtering af ændringer/projekter?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af et konkret projekt i forhold til landskabelige påvirkning
    - Hvordan vurderes et konkret projekt i fht. landskabets karakter og landskabelige påvirkning?
  - Eksempel fra VVM
  - Diskussion i plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2021 til 09-11-2021

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Biolog Daniel Lindvig, Herning Kommune • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2021

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-11-2021

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Emnerne på årets træf er endnu ikke lagt fast. Derfor har du chancen for at sætte dit præg på dagen med forslag. Skriv til Suna Rokkjær på sr@fvc.dk eller ring på 8921 2167 og kom med input.  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Specialkonsulent Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen Vestjylland • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Maskinfører Orla Kviesgaard, Anton Christensen • Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Formand Arne Mundbjerg, Entreprenørgården • Projektchef Morten Møllnitz, SWECO Danmark A/S • Åmand Jonas Suk Nielsen, Entreprenørgården • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2021

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  24-11-2021

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Emnerne på årets træf er endnu ikke lagt fast. Derfor har du chancen for at sætte dit præg på dagen med forslag. Skriv til Suna Rokkjær på sr@fvc.dk eller ring på 8921 2167 og kom med input.  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Specialkonsulent Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen Vestjylland • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Maskinfører Orla Kviesgaard, Anton Christensen • Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Formand Arne Mundbjerg, Entreprenørgården • Projektchef Morten Møllnitz, SWECO Danmark A/S • Åmand Jonas Suk Nielsen, Entreprenørgården • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.