Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2023 til 25-08-2023

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsopmåling

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  04-09-2023 til 05-09-2023

  Her kan du fx som Vandløbstekniker blive i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter.

  På kurset præsenterer vi teori omkring opmåling og udstyr, og vi gennemgår den praktiske udførelse og datahåndteringen både indenfor i undervisningslokalet og i felten ved vandløbet.

  Klager og forebyggelse af klager over vandløbets profil eller vandføringsevne kræver ofte, at der fortages en kontrolopmåling af vandløbsprofilet. Det samme gælder, når der skal udføres forskellige restaureringstiltag. Det kan derfor ofte, i lighed med vandføringsmålinger, være hensigtsmæssig at have kompetencerne ”i huset” til at udføre sådanne opgaver.

  Kursusprogram
  4. september 2023
  12:00 Frokost
  12:50 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Gitte Urhøj
  13:15 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
    - herunder vandløbsregulativer
  - regulativkontrol
  - projekteringsopgaver.
    Gitte Urhøj
  14:00 Opmåling af vandløb i praksis
    – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
    Søren Persson
  15:00 Kagebord
  15:30 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  16:30 Gennemgang af morgendagens program
    Gitte Urhøj
  16:45 Mere om udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  18:15 Uformel erfaringsudveksling
    - Værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
    Rasmus Gregersen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og netværksdannelse
  5. september 2023
  08:15 Opfølgning på dag 1
  08:30 Ekskursion til et vandløb
    - Opmåling af en vandløbsstrækning
  - Opmåling profiler
  - Regulativkontrol samt laves opmåling af broer, rørbroer, dræn og terræn.
    Rasmus Gregersen og Gitte Urhøj
  13:00 Frokost
  14:00 Gruppearbejde
    - Databehandling
  - og grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
    Gitte Urhøj
  15:00 Kagebord
  15:30 Opfølgning på gruppearbejde
    Gitte Urhøj
  16:30 Evaluering
    Gitte Urhøj og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Gitte Urhøj, WSP Danmark A/S

  Undervisere

  • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S • Projektleder Gitte Urhøj, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-09-2023

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

  Kursusprogram
  6. september 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

  13-09-2023 til 14-09-2023

  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurdere landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Hvis det er spørgsmål du stiller dig, så er dette kursus noget for dig!

  Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang. Lige så stort fokus er metodens praktiske anvendelse til såvel planlægning som sagsbehandling, hvorfor der igennem hele kurset vil være en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

  Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen. Dermed vil kurset være præget af en vekslen mellem oplæg, øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, samt besigtigelse af det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse, landskabskarakterbeskrivelse, vurdering af landskabet samt drøftelser af landskabelig indpasning af konkrete projekter.

  Målet er således, at kursisterne får et værktøj i værktøjskassen, der er relevant i såvel planlægning som sagsbehandling i det åbne land, og som kan skaleres til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.

  Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet inden for gåafstand. På andendagen vil vi bevæge os længere ud i bjergene i bil og herfra bevæge os rundt til fods. Du skal derfor være forberedt på et kursus med skridt i benene og frisk luft til hovedet.
  Kursusprogram
  13. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  09:30 Indflyvning til emnet
    - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:00 Rumlig og visuel analyse
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
    Hanne Brendstrup Nielsen
  17:00 Pause før middagen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægning og praksis mødes
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  14. september 2023
  08:00 Mål og anbefalinger
    Hanne Brendstrup Nielsen
  09:00 Ekskursion
  12:00 Frokost
  13:00 Implementering - fra analyse til praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:30 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • VVM screening og miljøvurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-09-2023 til 20-09-2023

  Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.

  Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

  Du får overblik over VVM-pligt og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.


  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  19. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
  på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost og gåtur
  13:15 VVM anmeldelse og -screening
    - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
  - Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
  - Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
  - VVM pligt eller ej?
  - Lokalplaner og kommuneplantillæg
    Hanne Kaagaard Jensen
  14:00 VVM anmeldelse og screening
    - Cases og eksempler
    Hanne Kaagaard Jensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Gruppearbejde om case
  17:15 Pause
  17:30 Middag
  19:00 Retssag
    - Aktuelle cases og eksempelkatalog
    Mads Kobberø
  21:00 Aftenservering og uformel snak
  20. september 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Mark Christian Walters
  08:30 Miljøkonsekvensrapporten
    - Koblingen mellem SMV og VVM
  - Afgrænsningsudtalelsen
  - Ansøgning/miljøkonsekvensrapport - krav til indhold mv

    Mark Christian Walters
  09:45 Pause
  10:00 Miljøkonsekvensrapporten
    - Myndighedens håndtering af miljøkonsekvensrapporten
  - Høringsprocessen
  - VVM-tilladelsen
    Mark Christian Walters
  11:30 Walk and talk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering af sammenspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
    - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelser
  - Håndtering af reglerne om Natura 2000-områder og bilag IV-arter som led i en egentlig miljøvurderingsproces.
    Mark Christian Walters
  14:30 Cases
    - Medbring din egen case
    Mark Christian Walters
  15:30 Evaluering og afslutning
    Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Undervisere

  • VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Fremtidens ådale

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-09-2023 til 27-09-2023

  Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det?

  På dette kursus får du værktøjer og viden til at kunne arbejde fremtidsorienteret med ådalene. Du får overblik over, hvilke udfordringer fremtiden bringer på vandløbsområdet, med stor variation i nedbørsmængder og øget vandstand generelt i landskabet – men lige så vigtigt hvilke potentialer og synergier, som kan samtænkes i disse områder.

  Hvad viser de meteorologiske data for hydrologi i fremtiden? Hvordan forvalter man biodiversitet i ådalene? Og hvordan får man det bedste samarbejde med flest mulige interessenter i vandløbsarbejdet er nogle af de emner du får indblik i, krydret med andres erfaringer fra vandløbsoversvømmelser.

  Du får mulighed for at netværke og sparre med andre om dine egne sager og udfordringer, og viden og sparring om mulige løsninger.
  Kursusprogram
  19. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
  10:00 Introduktion til fremtidens ådale
    - Vandet skal ned i ådalene
  - Udfordringen: Færrest mulige problemer og mest mulig værdi under de givne forudsætninger
    Mathias Utoft Jørgensen
  11:00 Pause
  11:10 Klimaet i fremtiden
    - Hvad viser de meteorologiske data?
  12:00 Frokost
  13:00 Den åbne ådal
    - Hvilke landskabsændringer ser vi ind i?
  - Hvordan opnår vi større forståelse fra interessenter?
  - Få budskabet rigtigt ud: forandringspsykologi i praksis, visualiseringsværktøjer
    Mathilde Kjær Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Planlæg din ådal
    - Storskala
  - Medbring din egen case
    Mathias Utoft Jørgensen og Mathilde Kjær Hansen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Erfaudveksling i Dråben
  20. september 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
  09:00 Den terrestriske natur i ådalene
    - Biodiversitet
  - Forvaltning af ådalene med fokus på biodiversitet
    Camilla Fløjgaard
  10:00 De fremtidige vandløb i ådale
    - Biodiversitet
  - Terrænnære vandløb
  - Vandparkering
    Bo Levesen
  10:45 Pause
  11:00 Eksempler på ådale med klimaudfordringer
    - Grejs ådal
  - Fløjstrup
  - Gudenåen
  - Holstebro Storå
    Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan løser vi udfordringerne med terrestrisk natur og øget vandmængde i vandløbene?
    - Gruppearbejde
    Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard, Bo Levesen og Camilla Fløjgaard
  15:00 Opsamling og evaluering
    - Kaffe og kage
    Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

  Undervisere

  • Forsker Camilla Fløjgaard, Aarhus universitet • Antropolog Mathilde Kjær Hansen, WSP Danmark A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog Mads Nedergaard, Holstebro Kommune • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Upcycling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2023

  Du får den juridiske baggrundsviden for cirkulære byggeprojekter, og konkrete værktøjer til udbud og kontrakter.

  Du bliver præsenteret for eksempler på samarbejde mellem kommune og virksomheder, og indblik i udfordringer med upcycling med fokus på konkrete materialer. Kom og få en dag med netværk, og mulighed for at sætte dine egne projekter i spil, til dit fremtidige arbejde.
  Kursusprogram
  3. oktober 2023
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Henriette Soja
  09:20 Jura og upcycling
    - Juridiske barrierer og muligheder for upcycling
  - Circular House, Gentræ m.fl.
    Henriette Soja
  10:50 Pause
  11:00 Bæredygtighed i udbuddet
    - Hvordan kommer bæredygtighed ind i udbudskontrakter?
    Annelouise Dalgaard Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Modtagervirksomheders arbejde med upcycling
    - brædder og tagsten
  - gips
    Jakob Gorm Dahl
  14:30 Pause
  14:45 Kommunens erfaring med upcycling
    Karl Krogshede
  15:15 Cases
    - Medbring din egen case, og få sparring og værktøjer til det fremadrettede arbejde
    Henriette Soja, Jakob Gorm Dahl og Karl Krogshede
  16:45 Opsamling og evaluering
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Miljøchef Jakob Gorm Dahl, Kingo Recycling A/S • Advokat Annelouise Dalgaard Pedersen, Horten Advokatpartnerselskab • Senior Projektudvikler Karl Krogshede, Business Skive • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2023

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2023

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Skriv til Suna Rokkjær på mail sr@fvc.dk med forslag til emner, vi kan tage op.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  Pris 2.425,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.425,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2023

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  21-11-2023

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Skriv til Suna Rokkjær på mail sr@fvc.dk med forslag til emner, vi kan tage op.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  Pris 2.425,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.425,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  16-04-2024 til 17-04-2024

  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  16. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
  10:00 Intro
    - Vand og naturplanerne
  - Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
    Martin Nissen Nørgård
  10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
    - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
  - Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
  - Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
  11:00 Pause
  11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
  12:00 Frokost
  13:10 Maskiner
    - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
  - Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
    Brian Ørnhøj Petersen
  14:30 Kaffepause
  14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
    Martin Nissen Nørgård
  16:30 Pause
  16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
    - Miljøledelsesplan
  - risikovurdering
    Martin Nissen Nørgård
  18:00 Middag
  19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
    - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
  - Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
  - Blød bund
  - Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
  - Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
    Martin Nissen Nørgård
  21:00 Uformel erfaudveksling
    Martin Nissen Nørgård
  17. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Nissen Nørgård
  08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
    - Vådområdeprojekter
  - Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  - Etablering og retablering af sandfang
    Martin Nissen Nørgård
  09:30 Pause
  09:45 Kommunale vandløbsindsatser
    - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
  - Brug af sten og træ til etablering af skjul
  - Åbning af rørlagt strækning
    Bo Levesen
  10:50 Pause
  11:00 Arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  12:00 Frokost
  12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
    - Eksempler fra Vejle kommune
    Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  15:45 Evaluering
    - Kaffe og kage i felten
    Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.