Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-02-2023

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  23. februar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Planloven i praksis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-03-2023 til 16-03-2023

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

  Hører planloven og de tilknyttende myndighedsopgaver med til dine arbejdsopgaver? Vil du gerne have en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, herunder af de ændringer, som blev indføjet i planloven i forbindelse med revisionen i 2017? Så kom og få ny viden til at lette dine arbejdsopgaver.

  Ændringerne betød bl.a., at kommunerne har fået mere fleksibilitet i land- og byudviklingen, og at der blev indført forskellige ændringer i den kommunale planproces.

  Undervisningen veksler mellem gennemgang af de mere juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med planlægning og administration af de vedtagne planer og gennemgang af praktiske eksempler fra den kommunale dagligdag.

  Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har et vist kendskab til området, men vil også være relevant for begyndere på området.

  Kursusprogram
  15. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  10:15 Indledning om planlægning og planloven
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Den overordnede planlægning
    - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Kommuneplanlægning
    - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen, herunder om offentlighed ved kommuneplantillæg
  - Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
  - Muligheden for udstedes af forbud på grundlæag af kommuneplanen (PL §12)
    Jens Flensborg
  14:30 Pause
  14:45 Case/gruppeopgave
    Jens Flensborg
  15:30 Planlægning i kystnærhedszone
    - Generelt om planlægning i kystområderne - planlovens kap. 2a
  - Betydning af ændringen af reglerne i 2017 (modernisering af planloven)
    Jens Flensborg
  16:00 Kaffe og kage pause
  16:30 Kommuneplanlægning i praksis
    Lisbeth Errboe Svendsen
  17:00 Pause
  17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
    Lisbeth Errboe Svendsen
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave om planmæssig problemstilling
    Jens Flensborg
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  16. marts 2023
  08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
    - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
  - Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
  - Kort om krav til miljøvurderingen (via eksempler fra praksis)
  - Kort om samspillet med VVM
    Jens Flensborg
  09:45 Pause
  10:00 Lokalplanlægning
    - Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
    - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
  - Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
  - Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning (nye regler i § 15b mv. i 2017)
  - Kort om planlægning og klima
    Jens Flensborg
  15:15 Kaffe og kursusevaluering
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Afdelingsleder Lisbeth Errboe Svendsen, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kondemneringssager

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-03-2023

  På dette kursus får du værktøjer til at foretage en solid juridisk behandling af sager om kondemneringsegnede boliger med henblik på at træffe rigtige og gyldige afgørelser på et komplekst teknisk og juridisk område.

  Hvis du arbejder med kondemneringssager, er dette kursus noget for dig. Du får et solidt overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og et brugbart kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.
  Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden – så lær om dem på dette kursus!

  Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger vurderes at være sundhedsskadelige.

  Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

  På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

  Vi gennemgår kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

  Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  23. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  10:00 Introduktion til kondemneringsreglerne og kommunens tilsynsforpligtelse
    Henriette Soja
  10:30 Sagsoplysning
    Henriette Soja
  11:00 Pause
  11:15 Undersøgelse og dokumentation til kondemneringssager
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Gråzonesager
    - dialogbaseret løsning, når der ikke skal kondemneres
    Henriette Soja
  13:30 Kondemnering som strategisk redskab
    Henriette Soja
  13:55 Afgørelse om kondemnering
    - midlertidigt forbud
  - genhusning
  - forvaltningsretlige grundsætninger
    Henriette Soja
  14:55 Kaffe og kagebord
  15:15 Kort om klage og erstatning
    - indbringelse for domstolene
  - erstatning
  - taksation
    Henriette Soja
  15:50 Afslutning og evaluering
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  16:10 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-03-2023 til 30-03-2023

  Lær at arbejde med den kommunale administration af bygge- og beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får det juridiske grundlag og en række eksempler på afgørelser, både de typiske og de mere specielle.

  Vi arbejder med afgrænsningen mod anden lovgivning, herunder planloven og dens landzoneadministration, og vi gennemgår deltagernes egne sager, så vi kommer helt tæt på praktikken.

  Øvrige myndigheders administration af beskyttelseslinjer, fx fredninger og strandbeskyttelseslinjen, inddrages ikke.

  Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med og plenumdiskussioner af cases baseret på deltagernes egne sager, samt andre tidligere sager og afgørelser.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-04-2023

  Dette kursus giver dig værktøjerne til at lave det gode udbudsmateriale, med fokus på både at få vandløbsvedligeholdelsen til at opfylde kravene i vandløbsregulativet, og få et samarbejde mellem myndighed og entreprenør til at køre på skinner.

  Du får et overblik over reglerne på udbudsområdet, og den erfarne vandløbsmedarbejders bud på et godt udbudsmateriale, der kan modvirke klagesager og dårlig vedligeholdelse, og give grundlag for et gunstigt samarbejde mellem kontor og drift.

  Så hvad enten du er ny vandløbsmedarbejder, der vil lære at lave udbudsmateriale, har mange års erfaring men gerne vil have ny inspiration, eller er vandløbsentreprenør og vil have indblik i baggrunden for kravene der bliver stillet, så er kurset for dig.
  Kursusprogram
  12. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Suna Rokkjær
  10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
    - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudsform
  - Ændringer i gældende kontrakt
    Asbjørn Dalum Andersen
  11:00 Pause
  11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
    - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
  tildeling)
  - Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
  - Udbuddets dokumenter
  - Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
  - Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
  - Hvilke krav kan/bør vi stille
  - Faldgruber
  - Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
  - Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
  - Kontraktstyring
  - Ophævelse af kontrakt
  - og meget mere
    Jesper Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
    Jesper Madsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
    - Egenkontrol
  - Dokumentation
  -Tilsyn
  - Godkendelse
  16:30 Opsamling og evaluering
    Suna Rokkjær og Jesper Madsen
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  25-04-2023 til 26-04-2023

  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Biolog Søren Nordahl Hansen, Nævnenes Hus • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Biologisk feltbedømmelse af vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-05-2023 til 10-05-2023

  Skal du lave en miljøvurdering af et vandløb? Skal du vurdere et restaureringsprojekt eller
  lave en indledende undersøgelse af en forurening? Hvis du har brug for en nem metode til
  at danne dig et overblik over forureningstilstanden i et vandløb, er dette kursus noget for
  dig. Her lærer du en hurtigere feltmetode til biologisk vandløbsbedømmelse end den ressourcekrævende
  DVFI. Vi ser også på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks,
  og du prøver at vurdere et vandløb ud fra din nyerhvervede viden.


  Kursusprogram
  9. maj 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Jens Skriver, Bo Levesen og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - en introduktion (feltbedømmelse kontra laboratoriebestemmelse)
  - kort om økologi i vandløb
    Jens Skriver
  10:30 Ekskursion (frokost i felten)
    - indsamling af faunaprøver
  - dyrenes feltkendetegn
  - bedømmelse af fysiske og biologiske forhold
  - evaluering af tilstanden i felten
    Jens Skriver og Bo Levesen
  16:00 Kaffe og kage i Dråben
  16:30 Laboratoriearbejde I
    - Behandling af prøver
  - Sortering i dyregrupper
    Jens Skriver og Bo Levesen
  18:00 Middag
  19:00 Laboratoriearbejde II
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Jens Skriver og Bo Levesen
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i ”Dråben”
  10. maj 2023
  08:15 Eksempler på anvendelse af biologisk feltbedømmelse af vandløb i den kommunale hverdag
    Bo Levesen
  09:00 Laboratoriearbejde
    - økologi i vandløb
  - opsamling på feltkendetegn
  - diskussion af metodernes muligheder og begrænsninger
    Jens Skriver og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - vi afprøver den nyerhvervede viden i felten
    Bo Levesen og Jens Skriver
  15:15 Tilbage på Ferskvandscentret
    - kaffe og evaluering
    Suna Rokkjær, Jens Skriver og Bo Levesen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Undervisere

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsopmåling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2023 til 23-05-2023

  Her kan du fx som Vandløbstekniker blive i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter.

  På kurset præsenterer vi teori omkring opmåling og udstyr, og vi gennemgår den praktiske udførelse og datahåndteringen både indenfor i undervisningslokalet og i felten ved vandløbet.

  Klager og forebyggelse af klager over vandløbets profil eller vandføringsevne kræver ofte, at der fortages en kontrolopmåling af vandløbsprofilet. Det samme gælder, når der skal udføres forskellige restaureringstiltag. Det kan derfor ofte, i lighed med vandføringsmålinger, være hensigtsmæssig at have kompetencerne ”i huset” til at udføre sådanne opgaver.

  Kursusprogram
  22. maj 2023
  12:00 Frokost
  12:50 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Gitte Urhøj
  13:15 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
    - herunder vandløbsregulativer
  - regulativkontrol
  - projekteringsopgaver.
    Gitte Urhøj
  14:00 Opmåling af vandløb i praksis
    – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
    Søren Persson
  15:00 Kagebord
  15:30 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  16:30 Gennemgang af morgendagens program
    Gitte Urhøj
  16:45 Mere om udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  18:15 Uformel erfaringsudveksling
    - Værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
    Rasmus Gregersen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og netværksdannelse
  23. maj 2023
  08:15 Opfølgning på dag 1
  08:30 Ekskursion til et vandløb
    - Opmåling af en vandløbsstrækning
  - Opmåling profiler
  - Regulativkontrol samt laves opmåling af broer, rørbroer, dræn og terræn.
    Rasmus Gregersen og Gitte Urhøj
  13:00 Frokost
  14:00 Gruppearbejde
    - Databehandling
  - og grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
    Gitte Urhøj
  15:00 Kagebord
  15:30 Opfølgning på gruppearbejde
    Gitte Urhøj
  16:30 Evaluering
    Gitte Urhøj og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Gitte Urhøj, WSP Danmark A/S

  Undervisere

  • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S • Projektleder Gitte Urhøj, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023

  Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
  Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

  Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
  Hvornår kræves der landzonetilladelse?
  Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
  Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

  Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

  Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Underviserdag

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2023

  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
  Programmet vil veksle mellem oplæg og aktiviteter.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-06-2023 til 27-06-2023

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  26. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  27. juni 2023
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.