Hanne Døssing Hornum

Hanne planlægger og gennemfører primært kurser inden for vandløbsområdet

Hanne er kursusmedarbejder ved Ferskvandscentret, hvor hun særligt bidrager til planlægning og gennemførelse af kurser indenfor vandløbsområdet.

Hanne har tidligere arbejdet i Viborg Kommune i en lang årrække. Først som miljømedarbejder, senere som stabsmedarbejder og projektleder i Teknik og Miljøforvaltningen. Det seneste store projekt bestod i at samarbejde med en lang række interessenter om at udarbejde en samlet Landskabsstrategi for Nørreådalen. Projektet var tværkommunalt med Randers og Favrskov kommuner, da Nørreåen løber gennem disse kommuner.

Hanne Døssing Hornum

Kursusmedarbejder

Mød Fornavn her

Vandløbsopmåling

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024 til 06-11-2024

Vandløb opmåles i forbindelse med kontrol af vandløbsregulativer eller ved projektering af større eller mindre vandløbsprojekter. Det kan også være i forbindelse med klagesager over et vandløbs vandføringsevne.

På dette kursus lærer du om vandløbsopmåling både i teori og i praksis.

Du får GPS-målingsudstyr i hænderne og lærer det at kende. Vi besøger et vandløb hvor du lærer at opmåle sving, høller, stryg, overkørsler, tilløb, skalapæle mv.
Bagefter hentes data ind i et VASPGPS program, og vi gennemgår og arbejder med resultaterne sammen.


Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
10:00 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
  - herunder vandløbsregulativer
- regulativkontrol
- projekteringsopgaver
  Jesper Madsen
11:00 Opmåling af vandløb i praksis
  – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
  Søren Persson
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
  Rasmus Gregersen
14:00 Afprøvning af GPS-måleudstyr
  - introduktion til gruppeopgave
- vi går udenfor og afprøver måleudstyret i grupper
- husk overtøj, der matcher vejret
  Rasmus Gregersen
16:00 Kaffe, te og lidt godt til ganen
16:30 Indlæsning af data og gennemgang af VASPGPS-programmet
  - vi indlæser opmålingsdata i VASPGPS
- gennemgang af eksempel på opmåling i VASPGPS
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
17:30 Gennemgang af morgendagens program
  Jesper Madsen
17:45 Uformel erfaringsudveksling
  - værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
18:30 Middag
20:00 Aftenservering og netværksdannelse efter middagen
6. november 2024
08:15 Opfølgning på dag 1 i kursuslokalet
08:30 Ekskursion til et vandløb
  - afgang med bus foran Vejlsøhus
- opmåling af en vandløbsstrækning
- opmåling profiler
- regulativkontrol samt opmålinger af broer, rørbroer, dræn og terræn mm.
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
12:45 Indlæsning af data fra ekskursionen
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
13:00 Frokost
14:00 Gruppearbejde
  - databehandling
- fælles gennemgang af dataeksempel
- grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
  Jesper Madsen
15:00 Kagebord
15:30 Opfølgning på gruppearbejde
  Jesper Madsen
16:30 Evaluering
  Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udtagning af lavbundsjorde – en introduktion til ordninger, processer og værktøjer

Kursussted: Ferskvandscentret

11-11-2024 til 12-11-2024

Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med projekter, der understøtter udtagning af lavbundsjorde.

På kurset vil du få overblik over de forskellige tilskudsordninger, der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser som f.eks. screening af projektmuligheder, ansøgninger vedr. forskellige ordninger, screeningsværktøjer, lodsejerdialog, ejendommæssige - og tekniske forundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateriale mm.

Et kompetent hold af undervisere fra tre forskellige kommuner og Naturstyrelse, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

Dette kursus afholdes typisk 1-2 gange årligt.

Kursusprogram
11. november 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
  - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
- Hvordan virker lavbundsprojekter?
- Strategier og handleplaner
- Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
  Henrik Vest Sørensen
09:45 Screening af projekter
  - Hvilke muligheder er der?
- Hvordan starter man et projekt op?
-Spot et godt lavbundsprojekt
  Henrik Vest Sørensen
10:15 Pause
10:30 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
  - Hvordan kan et projekt opstå?
- Samarbejde med udtagningskonsulenter
- Ansøgningsproces, herunder:
- Miljøstyrelsens screeningsværktøj
- Andre nyttige redskaber
- Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
- Krav til ansøgninger
  Ane Middelbo
12:00 Frokost
13:00 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
  -samt multifunktionalitet i landskabet
  Jannik Seslef
14:00 Introduktion til Scalgo
  Kort gennemgang af Scalgo i relation til lavbundsprojekter
15:00 Pause og lidt godt til ganen
15:30 Introduktion til workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
  - Gruppedrøftelser af cases og mulige projektområder fra jeres hverdag
- Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj og Scalgo mm.
  Ane Middelbo, Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
15:45 Workshop i grupperum
17:30 Pause inden middag
18:30 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
12. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - Hvor langt nåede vi på dag 1?
- Gruppernes resultater fra workhoppen
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
08:45 Tilsagn i hus - hvad nu?
  - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
- Hvad skal med i projektet?
- Drøftelser ved bordene
  Bo Levesen
10:15 Pause
10:30 Udbud - hvordan griber man det an?
  - Rådgiver eller ej?
- Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsen
  Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
11:30 Fra udbudsmateriale til realisering
  - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
- Samarbejde med entreprenørerne
- Forhold omkring beskyttet natur
- Afslutning af projektet på kontoret
  Bo Levesen
12:15 Frokost
13:15 Det nationale arbejde med udvikling af udtagningsjorde
  - Udtagningskonsulenterne
- Vandoplandsstyregrupper
- Taskforce
  Jannik Seslef
14:15 Kaffe og kage
14:30 Eksempler på projekttyper og finansieringsmuligheder
  Præsentation af forskellige typer projekter, som underviserne har erfaring med. Projekterne relateres til de på kurset præsenterede ordninger og formål.
  Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
15:30 Opsamling og evaluering
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Landzoneadministration for erfarne

Kursussted: Ferskvandscentret

27-11-2024 til 28-11-2024

Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.
Kursusprogram
27. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
10:00 Jura på landzoneområdet
  - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
- Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
- Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
16:30 Landzoneadministration i praksis
  - Beskrivelse af landsbyer
- Landskabskarakteranalyse
  Gry Bruhn-Hansen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
  - Medbring gerne egne cases
- Egen fremlæggelse
  Gry Bruhn-Hansen
20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
28. november 2024
08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
  - Erhverv
- Husstandsmølle
- Bolig i landskabsinteresseområde
- Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
- Værdiløs ruin
  Gry Bruhn-Hansen
10:30 Kaffepause
10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
  Gry Bruhn-Hansen
11:45 Frokost
12:45 Planklagenævnet orienterer
  - Afgørelser fra nævnet
  Elsebeth Bräuner
14:30 Afrunding på kurset og evaluering
  Herunder kaffe, te, frugt og kage
  Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune

Undervisere

• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Stedfortrædende formand - chefkonsulent. Cand. Jur Elsebeth Bräuner, Nævnenes Hus • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.