Hanne Døssing Hornum

Hanne planlægger og gennemfører primært kurser inden for vandløbsområdet

Hanne er kursusmedarbejder ved Ferskvandscentret, hvor hun særligt bidrager til planlægning og gennemførelse af kurser indenfor vandløbsområdet.

Hanne har tidligere arbejdet i Viborg Kommune i en lang årrække. Først som miljømedarbejder, senere som stabsmedarbejder og projektleder i Teknik og Miljøforvaltningen. Det seneste store projekt bestod i at samarbejde med en lang række interessenter om at udarbejde en samlet Landskabsstrategi for Nørreådalen. Projektet var tværkommunalt med Randers og Favrskov kommuner, da Nørreåen løber gennem disse kommuner.

Hanne Døssing Hornum

Kursusmedarbejder

Mød Fornavn her

 • Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-02-2024 til 29-02-2024

  Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter, som du arbejder med.

  På kurset vil du få overblik over forskellige tilskudsordninger der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

  Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser fra ansøgning til udbud, lodsejerdialog, forundersøgelser og udbud mm.

  Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

  Kursusprogram
  28. februar 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
    - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
  - Hvordan virker lavbundsprojekter?
  - Strategier og handleplaner
  - Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
  - Taskforce
    Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
  10:15 Pause
  10:30 Screening af projekter
    - Hvilke muligheder er der?
  - Hvordan starter man et projekt op?
  -Spot et godt lavbundsprojekt
    Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
  11:15 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
    - Hvordan kan et projekt opstå?
  - Samarbejde med udtagningskonsulenter
  - Ansøgningsproces, herunder:
  - Miljøstyrelsens screeningsværktøj
  - Andre nyttige redskaber
  - Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
  - Krav til ansøgninger
    Ane Middelbo og Jannik Seslef
  12:00 Frokost
  13:00 Ny projektleder, hvordan griber man det an? (fortsat)
    Ane Middelbo og Jannik Seslef
  14:00 Workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
    - Gruppedrøftelser af problemstillinger fra jeres hverdag og andre cases
  - Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj
    Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  15:00 Pause og lidt godt til ganen
  15:30 Præsentation af cases
    - Maden: Klimalavbund med mange synergier
  - Vejle Ådal
    Bo Levesen og Ane Middelbo
  16:30 Workshop (fortsættes)
  17:30 Pause inden middag
  18:00 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
  29. februar 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  08:30 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
    -samt multifunktionalitet i landskabet
    Jannik Seslef
  10:00 Tilsagn i hus - hvad nu?
    - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
  - Hvad skal med i projektet?
    Bo Levesen
  11:15 Udbud - hvordan griber man det an?
    - Rådgiver eller ej?
  - Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsens erfaringer
    Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  12:00 Frokost
  13:00 Eksempler på forskellige projekttyper og finansieringsmuligheder
    Præsentation af forskellige typer projekter, både små og store, som udover lavbundsjorde f.eks. også kan omfatte vandløb, vådområder eller multifunktionelle projekter.
    Bo Levesen og Jannik Seslef
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Fra udbudsmateriale til realisering
    - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
  - Samarbejde med entreprenørerne
  - Forhold omkring beskyttet natur
  - Afslutning af projektet på kontoret
    Bo Levesen
  15:30 Opsamling og evaluering
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

  Undervisere

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsopmåling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-11-2024 til 06-11-2024

  Vandløb opmåles i forbindelse med kontrol af vandløbsregulativer eller ved projektering af større eller mindre vandløbsprojekter. Det kan også være i forbindelse med klagesager over et vandløbs vandføringsevne.

  På dette kursus lærer du om vandløbsopmåling både i teori og i praksis.

  Du får GPS-målingsudstyr i hænderne og lærer det at kende. Vi besøger et vandløb hvor du lærer at opmåle sving, høller, stryg, overkørsler, tilløb, skalapæle mv.
  Bagefter hentes data ind i et VASPGPS program, og vi gennemgår og arbejder med resultaterne sammen.


  Kursusprogram
  5. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
  10:00 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
    - herunder vandløbsregulativer
  - regulativkontrol
  - projekteringsopgaver
    Jesper Madsen
  11:00 Opmåling af vandløb i praksis
    – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
    Søren Persson
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
    Rasmus Gregersen
  14:00 Afprøvning af GPS-måleudstyr
    - introduktion til gruppeopgave
  - vi går udenfor og afprøver måleudstyret i grupper
  - husk overtøj, der matcher vejret
    Rasmus Gregersen
  16:00 Kaffe, te og lidt godt til ganen
  16:30 Indlæsning af data og gennemgang af VASPGPS-programmet
    - vi indlæser opmålingsdata i VASPGPS
  - gennemgang af eksempel på opmåling i VASPGPS
    Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
  17:30 Gennemgang af morgendagens program
    Jesper Madsen
  17:45 Uformel erfaringsudveksling
    - værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
  18:30 Middag
  20:00 Aftenservering og netværksdannelse efter middagen
  6. november 2024
  08:15 Opfølgning på dag 1 i kursuslokalet
  08:30 Ekskursion til et vandløb
    - afgang med bus foran Vejlsøhus
  - opmåling af en vandløbsstrækning
  - opmåling profiler
  - regulativkontrol samt opmålinger af broer, rørbroer, dræn og terræn mm.
    Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
  12:45 Indlæsning af data fra ekskursionen
    Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
  13:00 Frokost
  14:00 Gruppearbejde
    - databehandling
  - fælles gennemgang af dataeksempel
  - grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
    Jesper Madsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Opfølgning på gruppearbejde
    Jesper Madsen
  16:30 Evaluering
    Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration for erfarne

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-11-2024 til 28-11-2024

  Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
  Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.
  Kursusprogram
  27. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
  10:00 Jura på landzoneområdet
    - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
  - Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
  - Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
  15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  16:30 Landzoneadministration i praksis
    - Beskrivelse af landsbyer
  - Landskabskarakteranalyse
    Gry Bruhn-Hansen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
    - Medbring gerne egne cases
  - Egen fremlæggelse
    Gry Bruhn-Hansen
  20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  28. november 2024
  08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
    - Erhverv
  - Husstandsmølle
  - Bolig i landskabsinteresseområde
  - Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
  - Værdiløs ruin
    Gry Bruhn-Hansen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
    Gry Bruhn-Hansen
  11:45 Frokost
  12:45 Planklagenævnet orienterer
    - Afgørelser fra nævnet
    Elsebeth Bräuner
  14:30 Afrunding på kurset og evaluering
    Herunder kaffe, te, frugt og kage
    Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune

  Undervisere

  • Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Stedfortrædende formand - chefkonsulent. Cand. Jur Elsebeth Bräuner, Nævnenes Hus • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.