Niels Arildskov

Niels er civilingeniør med speciale i uorganisk grundvandskemi samt Ph.d. med speciale i miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand. Han har 25 års erfaring og arbejder i dag som grundvandskemiker hos WatsonC i Aalborg.

Med en forskningsmæssig baggrund har det været en af Niels’ primære drivkræfter som rådgiver at omsætte det komplicerede til noget overskueligt og praktisk anvendeligt.

Med to skolelærere som forældre ligger lysten til at undervise ham i generne, og i de seneste 15 år har han afholdt adskillige kurser:

  • Grundvandsgeokemi i teori og praksis
  • Kemiske processer i jord og grundvand
  • Grundlæggende grundvandskemi
  • BRIBE – vurdering af grundvandsrisiko ved kemikaliespild
  • Miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand

Niels lægger stor vægt på at holde sig ajour med den seneste viden inden for sit fagområde.

Han siger:
– En underviser må være 100 % inde i sit stof – ellers er det umuligt at formidle det, så det bliver forståeligt og praktisk anvendeligt for kursisterne.

Niels Arildskov

Grundvandskemiker ved WatsonC
Civilingeniør og Ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Niels her

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

Kursussted: Ferskvandscentret

12-09-2024

Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås. Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

Kurset veksler mellem de fire hovedområder og går i dybden med den bagvedliggende teori. Du opnår en forståelse for de mekanismer, der bestemmer, hvorfor miljøfremmede stoffer opfører sig forskelligt i jord og grundvand. Og du lærer at vurdere organiske stoffers flygtighed, vandopløselighed, mobilitet og nedbrydelighed.

Kurset afsluttes med en samlet opgave, som omfatter beregninger indenfor de præsenterede hovedområder.

For dig, som kun ønsker den nødvendige, grundlæggende teori, henviser vi til basis-kurset.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
12. september 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Arildskov og Gitte Moestrup
10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
  - Eksempler på stofgrupper/stoffer
- Damptryk
- Vandopløselighed
- Henrys lov
  Niels Arildskov
11:30 Jordens egenskaber
  - Jordens bestanddele
- Udvalgte jordmineraler
- Ionbytning
- Organisk stof i jord
  Niels Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Sorptionsprocesser
  - Adsorption og absorption
- Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
- Retardation og mobilitet
  Niels Arildskov
14:00 Nedbrydningsprocesser
  - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
- Energibetragtninger
- Kemisk struktur og nedbrydelighed
- Eksempler på nedbrydningsprocesser
- Nedbrydningskinetik
  Niels Arildskov
15:00 Pause med kaffe og kage
15:30 Opgave
  Niels Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Niels Arildskov og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Pesticider i grundvandet

Kursussted: Ferskvandscentret

16-01-2025

Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.
Kursusprogram
16. januar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Arildskov og Sussi Kobberø
10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
  1. Stoffer anvendt gennem tiderne
2. Godkendelse af pesticider
3. Nedbrydningsprodukter
4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
5. Grænseværdier og toksicitet
6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
7. De senere års problemstoffer
  Niels Arildskov
11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
  1. Sorption
2. Nedbrydning
3. Datakilder
4. Danske undersøgelser
  Niels Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
  1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
3. Punktkilder og fladekilder
4. Risikovurdering af pesticidspild
5. Typiske faldgruber
  Niels Arildskov
14:30 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
  Niels Arildskov
15:00 Kaffe og Kage
15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
  Niels Arildskov
16:45 Evaluering
  Niels Arildskov og Sussi Kobberø
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – basis

Kursussted: Ferskvandscentret

15-05-2025

Kurset er for dig, som arbejder med miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. Og som ønsker et overblik over de mest almindeligt forekommende miljøfremmede stoffers egenskaber, samt hvorledes man udfører basale risikoberegninger. Kurset er praktisk orienteret og omfatter kun den nødvendige, grundlæggende teori.

Du får overblik over de forskellige stofgruppers egenskaber samt gældende grænseværdier for jord og grundvand. Og du lærer at beregne miljøfremmede stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og grundvand.

For dig, som ønsker et mere indgående kendskab til miljøfremmede stoffers egenskaber i jord og grundvand samt et detaljeret overblik over den bagvedliggende teori, henviser vi til det udvidede kursus.
Kursusprogram
15. maj 2025
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Niels Arildskov
09:45 Vigtige processer i jord og grundvand
  - Vandopløselighed og sorption
- Redoxforhold
- Nedbrydning
  Niels Arildskov
10:45 Pause
11:00 Vigtige processer i jord og grundvand - fortsat
11:30 Grænseværdier for jord og grundvand
  - Lidt om toksikologi
- Kvalitetskriterier i relation til forurenet jord
- Kvalitetskrav til drikkevand
- Drikkevandskvalitetskriterier
  Niels Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand
  - Olie-/benzinstoffer
- Polyaromatiske hydrocarboner (PAH)
- Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
- Polære opløsningsmidler
- Pesticider og nedbrydningsprodukter
- Organiske flourstoffer (PFAS)
- Tungmetaller
  Niels Arildskov
14:00 Kort pause
14:10 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand - fortsat
14:40 Beregningseksempler
  - Ligevægtsberegninger
- Beregning af mobilitet/retardation
- Beregning af nedbrydning
  Niels Arildskov
15:10 Pause med kaffe, te og kage
15:30 Opgave: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
  Niels Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Gitte Moestrup og Niels Arildskov
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.