Prøvetagning af spildevand

Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.