Henriette Soja

Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

Henriette har specialiseret sig i miljøret siden 1988. Hun har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan-, natur-, vand-, affalds- og byggeområdet samt forsynings-, klima-, kyst- og CØ-forhold, ligesom hun har ført forhandlinger og en lang række principielle rets- og voldgiftssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af regionerne, den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Hun har også lang erfaring med at rådgive i sager, der har politisk bevågenhed.

Desuden har hun en omfattende foredrags- og undervisningserfaring ved uddannelsesinstitutioner, dommerforeninger, bestyrelser, foreninger og faglige netværk i miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Hun lægger vægt på at gøre juraen anvendelig i den virkelige verden og er kendt for at være en god formidler af også svært tilgængeligt stof.

Henriette Soja

Partner i Horten
Advokat (H) med speciale i miljøret

LinkedIn-profil

Mød Henriette her

Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser

Kursussted: Ferskvandscentret

16-09-2024

Fokus på temadagen er erfaringsudveksling mellem fagfolk, der forsøger at give den gode og faglige udledningstilladelse/udarbejde den gode ansøgning om udledningstilladelse i en tid, hvor retningslinjerne er uklare.

Praktikere vil præsentere deres bud på, hvordan en udledningstilladelse kan udformes, og der vil være rig mulighed for spørgsmål samt erfaringsudveksling internt mellem deltagerne.

Dette vil bidrage til at skabe en bedre forståelse og håndtering af processen, indtil de nødvendige retningslinjer, domme og vejledninger er klar fra myndighederne.
Kursusprogram
16. september 2024
08:30 Registrering, kaffe og rundstykker
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager
09:15 Introduktionen til dagen
  - Introduktion af rammerne og hvad vi gør herfra....
  Iben Serup Hjøllund og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
09:45 Lokalplaner - hvad skal vi være opmærksomme på?
  Processer og hvad skal vi igennem
- Hvad er processen i dag og hvad er processen i fremtiden?
- Lokalplanen, spildevandsplanen, kommuneplanen mm.
- Udledningstilladelse
- Ansøgning om udledningstilladelse
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Iben Serup Hjøllund og Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Gennemgang af den praktiske betydning af de seneste afgørelser
  - hvordan ændrer det rammerne ?
  Henriette Soja
12:30 Frokost
13:15 Gennemgang af tillladelse fra Silkeborg
  Hvad er gjort for at leve op til afgørelserne ift.
- Hydraulik
- Kemi
- Biologi
  Iben Serup Hjøllund, Sara Egemose og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
14:30 Pause
14:45 Oplæg og cases fra salen
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Henriette Soja og Iben Serup Hjøllund
15:45 Opsamling og afslutning (incl. kaffe/kage)
  Iben Serup Hjøllund, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen og Annette Vesterager
16:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Biolog Sara Egemose, Syddansk Universitet • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Kursussted: Ferskvandscentret

24-09-2024 til 25-09-2024

Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
Kursusprogram
24. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
09:30 Tilslutningstilladelser
  - Krav til ansøgning
- Indhold i tilslutningstilladelsen
- Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
- Eksempel på en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen
10:30 Pause
10:45 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
  - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
- Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
- Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
  - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
- Begrundelse for vilkår
- Formulering og egenkontrol af vilkår
  Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
14:15 Pause
14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
  Christian Dahl Jacobsen
15:30 Kaffe, te og kage i dråben
16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
  Christian Dahl Jacobsen
17:00 Pause
17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
  - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
- Retsbeskyttelse og høringen
- Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
18:30 Middag
19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
21:00 Aftenservering og socialt samvær
25. september 2024
08:00 Miljøjura
  - Generelle krav til afgørelserne
- Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
  Henriette Soja
09:15 Pause
09:30 Miljøjura, fortsat
  - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
  Henriette Soja
10:30 Pause
10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
  - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
- Eksempler og centralisering af spildevand
  Christian Dahl Jacobsen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
  Christian Dahl Jacobsen
15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
  Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Kursussted: Ferskvandscentret

07-10-2024 til 08-10-2024

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
Kursusprogram
7. oktober 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
10:45 Kaffe og te
11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
- Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
  Bo Skovmark
14:15 Pause (forberedelse til afgang)
14:30 Afgang til besigtigelse (kaffe og kage medbringes)
  Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
16:30 Forventet hjemkomst
16:45 Case, trinvis gennemgang af en simpel udledningstilladelse
  Med udgangspunkt i det besigtigede anlæg og dagens afholdte program, gennemgås en ansøgning. I grupper diskuteres og formuleres betragtninger og vilkår som ligger til grund for en kommende tilladelse. Efterfølgende præsenteres og debatteres punkterne i plenum.
  Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
18:45 Pause
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
8. oktober 2024
07:30 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
  Brian Rosenkilde
09:00 Kaffepause
09:15 Grundlæggende viden om recipienten
  - Afstrømninger og miljøtilstand
- Størrelsesforhold mellem by og opland
- Historik
  Nicolaj Thomassen
09:45 Kapacitets og robusthedsanalyse ver. 1.0 og 2.0
  - Udlederkrav i forhold til: oversvømmelse, afvanding og erosion
- Traditionel kapacitets- og robusthedsanalyse: erosion og oversvømmelse
- Udvidet kapacitets- og robusthedsanalyse: hyppighed og varighed af oversvømmelser
  Nicolaj Thomassen
10:30 Vurdering af miljøfarlige stoffer, temperatur og påvirkning af vandbalance
  - Udlederkrav og ønsker i forhold til stoffer, temperatur og minimumsvandføring
- Analyse af stofudledninger
- Afløbstallets påvirkning af temperatur og minimumsvandføringer
  Nicolaj Thomassen
11:30 Konstruerede vådområder som alternativ til traditionelle bassiner
  - Eksempler på alternativer til regnvandsbassiner
  Nicolaj Thomassen
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
  Eksempel på fysisk gennemgang af et vandløb. Vurdering om der er overensstemmelse mellem robusthedsanalyse og de faktuelle forhold i recipienten.
  Brian Rosenkilde
13:20 Bassinberegninger
  En gennemgang af spildevandskomiteens regneark og andre beregningsmetoder
Designparametrenes konsekvens for volumen/økonomi/recipient
  Brian Rosenkilde
13:45 Case, gruppearbejde
  Med udgangspunkt i forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen m.m.), lokaliteter og recipienter beregnes der forskellige bassiner.
I grupper diskuterer kursisterne de forskellige forhold og laver en "sagsbehandling" på bassinberegninger.
Efterfølgende diskuteres de forskellige vurderinger i plenum.
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Aktuelt kursus om klima, kyst og veje

Kursussted: Ferskvandscentret

29-10-2024

Klimasituationen giver mange udfordringer, som kræver at kommuner og forsyninger kan arbejde godt og effektivt sammen om klimaløsninger og klimaprojekter. En af vejene frem er en fælles forståelse for de reglesæt, parterne er underlagt, så barrierer og muligheder er kendte og indgår i beslutningsforløbet. For når naturkræfterne og klimaforqandringerne viser deres styrke er det en stor fordel at have overblik over, hvad du skal og kan som myndighed og som forsyningsselskab.

Vi stiller derfor skarpt på myndigheden og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse og samarbejdet med forsyningsvirksomheder i forhold til klimatilpasningsprojekter.

Du bliver opdateret på den seneste miljølovgivning indenfor spildevand, vandløb, veje samt gæsteprincip, kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Målgruppen er sagsbehandlere og forsyninger, der arbejder med klimatilpasningsprojekter.
Kursusprogram
29. oktober 2024
08:30 Ankomst og let morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager og Henriette Soja
09:20 Klima og vejregulering
  Emnerne er bl.a.
- Vejlovens formål
vejens udstyr og formål
- Ledninger i vejen, herunder gæsteprincippet
- Regulering af regnvand på veje
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsforsyning
  Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser
  - Deklarationer, lokalplaner, spildevandsplaner, afløbskoefficient og befæstningsgrad
- Regulering af regnbetingede udledninger
- Klima og vandløb og andre recipienter
- Spildevandsteknisk anlæg
- Servicemål
- Snitflader til natur
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsselskab
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser - fortsat
14:15 Pause
14:30 Kystbeskyttelse
  Emnerne er bl.a.
- Generelt om kystbeskyttelsesloven - system og myndigheder
- Kommunale fællesprojekter - kystbeskyttelse
- Procedure for kystbeskyttelsesprojekt
- Bidragsfordeling
- Kystbeskyttelseslag og vedtægter for lag
- Inspiration for konkrete projekter
  Henriette Soja
15:50 Evaluering og kaffe/kage
  Henriette Soja og Annette Vesterager
16:15 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.