Henriette Soja

Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

Henriette har specialiseret sig i miljøret siden 1988. Hun har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan-, natur-, vand-, affalds- og byggeområdet samt forsynings-, klima-, kyst- og CØ-forhold, ligesom hun har ført forhandlinger og en lang række principielle rets- og voldgiftssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af regionerne, den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Hun har også lang erfaring med at rådgive i sager, der har politisk bevågenhed.

Desuden har hun en omfattende foredrags- og undervisningserfaring ved uddannelsesinstitutioner, dommerforeninger, bestyrelser, foreninger og faglige netværk i miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Hun lægger vægt på at gøre juraen anvendelig i den virkelige verden og er kendt for at være en god formidler af også svært tilgængeligt stof.

Henriette Soja

Partner i Horten
Advokat (H) med speciale i miljøret

LinkedIn-profil

Mød Henriette her

 • Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-04-2023

  Denne temadag er for alle, der arbejder med affalds- og forbrændingsområdet: kommunale myndigheder og kommunalt ejede selskaber, tekniske, økonomiske og strategiske rådgivere samt private virksomheder. For enhver, der kender til selskabsgørelse af kommunale forsyningsopgaver, ved, at det aldrig er for tidligt at komme i gang.
  Politiske klimaaftaler har senest ført til nye regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og indsamling af erhvervsaffald. Og i februar 2023 lagde et udkast til lovforslag bl.a. op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
  På dette kursus giver vi for det første en generel indføring i gældende ret i forhold til de politiske aftaler på affaldsområdet. For det andet får i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter. For det tredje dykker vi ned i kravet om sel-skabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan? Og for det fjerde ser vi på de opgaver, der i denne omgang forbliver på de kommunale myndighedshænder.
  Kort sagt: Kom, deltag og bliv beredt i tide.

  Kurset gennemføres af advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab Henriette Soja og advokatfuldmægtig Signe Eggert Bojesen-Kofoed, ligeledes Horten. Henriette har arbejdet med affaldsområdet i mere end 35 år, først som embedsmand, siden som advokat for især kommuner og kommunalt ejede selskaber. Sammen med Signe rådgiver Henriette kommuner og kommunale forsyninger om de nye regler og initiativer på området.
  Kursusprogram
  28. april 2023
  09:00 Ankomst og Morgenmad
  09:30 Præsentation og introduktion
    Henriette Soja og Gitte Moestrup
  09:40 Fra politiske aftaler til regler - Indhold og konsekvenser
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  10:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med affald egnet til materialenyttiggørelse
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  10:45 Pause
  11:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med forbrændingsegnet affald
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  12:00 Frokost
  13:00 Kravet om selskabsgørelse
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  13:30 Selskabsgørelse: Forberedelse, proces, struktur og styring
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  14:30 Pause
  14:45 Hvilke opgaver forbliver hos kommunalbestyrelsen efter selskabsgørelsen?
    - og hvordan forvaltes de?
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  15:45 Opsamleing og afslutning
    Henriette Soja, Signe Eggert Bojesen-Kofoed og Gitte Moestrup
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Signe Eggert Bojesen-Kofoed , Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023 til 08-06-2023

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
    Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Velkommen og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Henriette Soja
  10:00 Introduktion
    - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
  - Gennemgang af processer
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  11:00 Natur og miljøvurdering
    Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
  - reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
  - § 3 beskyttet natur samt
  - Miljøvurdering af projekterne
  har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
  Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
    Tina Toft
  12:00 Frokost
  13:00 Caseopgaver
    Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
    Henrik Steineke Nielsen
  13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  14:30 Kaffepause
  15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
    En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
    Henriette Soja
  15:30 Eksempler fra praksis
    - Kystbeskyttelses formålsparagraf
  - Hvad kan/skal man give tilladelse til
  - Tekniske krav til kystbeskyttelsen
  - Inkluderet lovgivning
  - Afgørelsens indhold
  - Samtykkekrav
    Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
  16:00 Case
    Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
    Henrik Steineke Nielsen
  16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  17:15 Opsumering på dagen
  18:00 Aftensmad
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  8. juni 2023
  08:30 Kommunale fællesprojekter
    Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
    - Ejerskab til projektet
  - Høringer
    Tina Toft
  10:00 Pause
  10:20 Bidragsfordeling
    Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
  Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
    Henriette Soja
  11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Vedtægter og tinglysning
  14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
  14:45 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2023 til 28-09-2023

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  27. september 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde og Christian Holm
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  28. september 2023
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Upcycling

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2023

  Du får den juridiske baggrundsviden for cirkulære byggeprojekter, og konkrete værktøjer til udbud og kontrakter.

  Du bliver præsenteret for eksempler på samarbejde mellem kommune og virksomheder, og indblik i udfordringer med upcycling med fokus på konkrete materialer. Kom og få en dag med netværk, og mulighed for at sætte dine egne projekter i spil, til dit fremtidige arbejde.
  Kursusprogram
  3. oktober 2023
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Henriette Soja
  09:20 Jura og upcycling
    - Juridiske barrierer og muligheder for upcycling
  - Circular House, Gentræ m.fl.
    Henriette Soja
  10:50 Pause
  11:00 Bæredygtighed i udbuddet
    - Hvordan kommer bæredygtighed ind i udbudskontrakter?
    Annelouise Dalgaard Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Modtagervirksomheders arbejde med upcycling
    - brædder og tagsten
  - gips
    Jakob Gorm Dahl
  14:30 Pause
  14:45 Kommunens erfaring med upcycling
    Karl Krogshede
  15:15 Cases
    - Medbring din egen case, og få sparring og værktøjer til det fremadrettede arbejde
    Henriette Soja, Jakob Gorm Dahl og Karl Krogshede
  16:45 Opsamling og evaluering
    Henriette Soja og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Miljøchef Jakob Gorm Dahl, Kingo Recycling A/S • Advokat Annelouise Dalgaard Pedersen, Horten Advokatpartnerselskab • Senior Projektudvikler Karl Krogshede, Business Skive • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.