Henriette Soja

Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

Henriette har specialiseret sig i miljøret siden 1988. Hun har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan-, natur-, vand-, affalds- og byggeområdet samt forsynings-, klima-, kyst- og CØ-forhold, ligesom hun har ført forhandlinger og en lang række principielle rets- og voldgiftssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af regionerne, den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Hun har også lang erfaring med at rådgive i sager, der har politisk bevågenhed.

Desuden har hun en omfattende foredrags- og undervisningserfaring ved uddannelsesinstitutioner, dommerforeninger, bestyrelser, foreninger og faglige netværk i miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Hun lægger vægt på at gøre juraen anvendelig i den virkelige verden og er kendt for at være en god formidler af også svært tilgængeligt stof.

Henriette Soja

Partner i Horten
Advokat (H) med speciale i miljøret

LinkedIn-profil

Mød Henriette her

 • Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-03-2024

  På denne juridiske temadag lærer du om, hvad du som miljømyndighed kan gøre i tilfælde af forestående miljøkatastrofer og potentielle konkurser – og ikke mindst, hvad du har af muligheder for at forebygge og forberede dig på det!

  Vi går tæt på regulering af forurenende virksomheder – både inden for miljøret og selskabsret - for at give en forståelse af, hvordan reglerne gælder hver for sig OG måske kan arbejde (bedre) sammen.

  Til slut stiller vi skarpt på om, og i givet fald hvordan, miljømyndigheden kan få et indtryk af den økonomiske situation i et selskab og ad den vej måske tilpasse sin tilsynsaktivitet og sine miljøopgaver i øvrigt.

  Underviserne er advokat Lise Lotte Hjerrild og advokat Henriette Soja, partnere i Horten advokatpartnerselskab. Begge undervisere har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder.


  Du får indblik i:
  • Forurener-betaler-princippet i dansk miljøret
  • Godkendelser
  • Tilladelser
  • Miljømyndighedens tilsynsopgaver og -forpligtelser


  OBS: Det er vigtigt at understrege, at denne dag ikke handler om Nordic Waste-sagen, men er inspireret af de komplekse udfordringer, der på ny er kommet i fokus med miljøsagen i Randers.
  Kursusprogram
  11. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion til temadagen
    Sussi Kobberø og Henriette Soja
  10:00 Den miljøretlige ramme
    - Hvad er de juridiske udfordringer for myndigheden, hvis forurenende virksomheder går konkurs?
  - Miljøretlige regler for drift af virksomheder.
  - De miljøretlige regler set i forhold til selskabsretten og risikoen for, at virksomheden går konkurs.
    Henriette Soja og Lise Lotte Hjerrild
  11:00 Pause
  11:15 Den selskabsretlige ramme
    – Gennemgang af forskellige selskabsformer. Juridisk og økonomisk betydning af valgt selskabsform.
  – Hvad skal du være opmærksom på som miljømyndighed?
  – Hvordan sikrer du at virksomhedens ledelse er informeret?
  – Hvem kan være ansvarlig udover den juridiske person?
    Lise Lotte Hjerrild
  12:15 Frokost
  13:00 Tilladelser og godkendelser
    - Hvordan gribes arbejdet med VVM, SMV, miljøgodkendelser og udledningstilladelser an i behørig tid?
    Henriette Soja
  13:45 Pause
  13:55 Myndighedsbehandling og tilsyn
    - Hvordan arbejder og forbereder myndigheder sig bedst muligt i forhold til virksomheder, der arbejder med miljørisikobetonede aktiviteter og kan gå konkurs? Både hvad angår myndighedsbehandling men også hvad angår tilsyn (omfang, tilrettelæggelse, gennemførelse).
    Lise Lotte Hjerrild og Henriette Soja
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Håndhævelse og politianmeldelse
    - Hvornår og hvordan følges tilsyn op med håndhævelse?
  - Valg af håndhævelsesinstrument.
  - Hvornår kan/bør der laves en politianmeldelse i en situation, hvor miljøsituationen er tilspidset og driftsherren under pres?
    Henriette Soja
  16:00 Dagen er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Lise Lotte Hjerrild, Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.000,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.000,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-04-2024 til 11-04-2024

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  10. april 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
  - Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
    Bo Skovmark
  13:45 Gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Hvad er BAT?
  - Hvad kan man kræve af ansøger i form af levering af data og oplysninger?
  - Hvor meget skal I selv have kompetencerne til og hvordan håndteres det i de enkelte kommuner?
  - Hvor meget skal I "tro" på rådgiver/ansøger?
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  14:15 Case, gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Trinvis udarbejdelse af en ansøgning
  - Indføring af jura der skal indgå i tilladelsen og allokeret tekst i de juridsk korrekte afsnit
  - Grundlag
  - Vilkår
    Brian Rosenkilde, Henriette Soja og Bo Skovmark
  15:00 Kaffe, te og kage
  15:15 Fortsættelse af case, gruppearbejde
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  11. april 2024
  07:30 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
    Brian Rosenkilde
  09:00 Kaffepause
  09:15 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Overvejelser i forhold til recipienten
    Nicolaj Thomassen
  09:45 Case, recipientvurderinger
    - Erosion, oversvømmelser og påvirkning af vandløbsnære arealer
  - Robusthedsanalyse og oversvømmelseskort
  10:30 Case, recipientvurderinger
    - Økologiske effekter
  - Flow og oversvømmelseskort
  11:30 Introduktion til vandportalen
    - Alternative projekter, som er sidestillet med BAT
    Brian Rosenkilde
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
    Brian Rosenkilde
  13:15 Bassinberegninger og konsekvensen heraf
    Brian Rosenkilde
  13:45 Case, gruppearbejde
    i casen beregnes en række bassiner, med forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen) og heraf rensegrad. dette modholdes cases med differentieret placering og recipienter samt økonomien. Der udføres argumentation hvorfor forholdene skal blie som beskrevet.
  På klassen tages efterfølgende en diskussio om resultatet af sagsbehandlingen, og konsekvenserne af denne.
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-09-2024 til 25-09-2024

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  24. september 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  10:30 Pause
  10:45 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  25. september 2024
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.