Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun er uddannet jurist og ejer af Miljøjura. Hun har arbejdet som advokat med speciale i miljø- og planret og arbejder i dag som jurist med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Hun er desuden forfatter ved Karnov og medredaktør af tidsskriftet MAD.

Mai-Britt har undervist siden 2008 og holder meget af at formidle. I undervisningen inddrager hun kursisternes cases, så de problemstillinger, der optager kursisterne, rammes.

Mai-Britt introducerer juridisk metode til at løse problemstillinger i den daglige sagsbehandling og som redskab til at træffe gode afgørelser. Til undervisningen udvælger hun de vigtigste domme og klagenævnsafgørelser, som viser tendenser og støtte til fortolkning af de forskellige love.

Hendes interesseområder er især:

 • virksomheds- og husdyrregulering
 • miljøbeskyttelse
 • naturbeskyttelse
 • grundvandsbeskyttelse
 • forvaltningsret
 • forståelse af habitat-, VVM- og IE-direktiverne
Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun

Ejer af Miljøjura
Jurist med speciale i miljøsagsbehandling

LinkedIn-profil

Mød Mai-Britt her

 • Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-09-2022

  Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

  Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

  Kurset er online.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  08:30 Login på Zoom
    Lea Kromann-Gallop
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Mai-Britt Bruun, Lea Kromann-Gallop og Mette Tjener Andersson
  09:00 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
    Mai-Britt Bruun
  11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  12:00 Frokost
  12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  13:15 Kort pause
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  14:15 Pause
  14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  15:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  15:45 Afslutning og evaluering
    Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Hotel Strandparken, Holbæk

  20-09-2022 til 21-09-2022

  Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
  Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
  Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf.
  Kursusprogram
  20. september 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
    - Hvor ligger fokus
  - Hvordan opnår man en god dialog?
  - "Det gode nej" hvordan?
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Ligevægt i tilsynet, hvoradan?
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:30 Tilsynes generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Forholdsregler og generelle hensyn
  - Hvad skal kontrolleres? samspil med tilsynsskemaet
  - Brug af foldere
  - Det gode brev
  - Håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Tilsynet helt generelt - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  18:00 Middag
  19:30 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  21:00 Hygge med øl eller vand
  21. september 2022
  08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Holbæk
    Bente Kjærsgård Henriksen og Torben Vincents
  11:30 Frokost
  12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
    - Hvordan gik det?
  - Tilgangen, dialogen og formen?
  - Tilsynsrapport og -brev
  - Evt. håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:45 Kaffe, te, frugt og kage
  15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:45 Afrunding og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Landmand Torben Vincents

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri – ONLINE

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  02-03-2023

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  2. marts 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:00 Kort pause
  14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2023 til 23-05-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  Kursusprogram
  22. maj 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Irene Samsøe Figen
  09:30 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  16:00 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  16:15 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:00 Udførelse af tilsyn i praksis
    Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Indlogering (pause)
  18:00 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  20:10 Dialogbaserert tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  20:30 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  23. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  14:00 Pause
  14:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  15:10 Kaffe/kage pause
  15:20 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  15:35 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  15:45 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  15:55 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.