Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun er uddannet jurist og ejer af Miljøjura. Hun har arbejdet som advokat med speciale i miljø- og planret og arbejder i dag som jurist med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Hun er desuden forfatter ved Karnov og medredaktør af tidsskriftet MAD.

Mai-Britt har undervist siden 2008 og holder meget af at formidle. I undervisningen inddrager hun kursisternes cases, så de problemstillinger, der optager kursisterne, rammes.

Mai-Britt introducerer juridisk metode til at løse problemstillinger i den daglige sagsbehandling og som redskab til at træffe gode afgørelser. Til undervisningen udvælger hun de vigtigste domme og klagenævnsafgørelser, som viser tendenser og støtte til fortolkning af de forskellige love.

Hendes interesseområder er især:

  • virksomheds- og husdyrregulering
  • miljøbeskyttelse
  • naturbeskyttelse
  • grundvandsbeskyttelse
  • forvaltningsret
  • forståelse af habitat-, VVM- og IE-direktiverne
Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun

Ejer af Miljøjura
Jurist med speciale i miljøsagsbehandling

LinkedIn-profil

Mød Mai-Britt her

Det gode landbrugstilsyn

Kursussted: Ferskvandscentret

11-11-2024 til 12-11-2024

Få styr på det grundlæggende inden for landbrugstilsyn! Vores kursus er skabt til dig, der ønsker at opbygge en solid viden om lovgivningen, planlægning af tilsynsbesøg og effektiv rapportering. Dygtige undervisere vil guide dig gennem emner som retssikkerhedsloven, håndhævelse af regler og betydningen af passivitet. Vi besøger et kvægbrug og får landmandens version af, hvordan de oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

Undervisningen tager afsæt i retssikkerhedsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven mv.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
11. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
  - Tilsynspligtens omfang
- Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
  Mai-Britt Bruun
10:50 Kort pause
11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
  - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
- Betydningen af passivitet
- Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
- Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Planlægning af landbrugstilsyn
  - Praktisk planlægning
- Hvad skal kontrolleres
- Tjeklister
  Kirsten Brødbæk
14:45 Kaffe, te og kage
15:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
  Kirsten Brødbæk og Ulrik Lassen
17:45 Retur på Ferskvandscentret -Pause
18:15 Middag
19:30 Gruppearbejde og opfølgning
  - Hvad så vi på tilsynet?
  Kirsten Brødbæk
20:30 Hygge i Dråben med øl og vand
12. november 2024
08:00 Tilsynet generelt
  - Tilsynstyper i praksis
- Basistilsyn, Prioriterede tilsyn, Kampagnetilsyn
- Administrative og fysiske tilsyn
- Varslet eller uvarslet tilsyn?
- Den gode dialog
  Kirsten Brødbæk
09:15 Kort pause
09:30 Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og andre tilladelser
  Kirsten Brødbæk
10:00 Tilsynsrapporten
  - Hvor finder jeg oplysningerne?
- Brug af foldere
- Tilsynsrapporten til DMA (Danmarks MiljøAdministration)
  Kirsten Brødbæk
11:00 Gruppearbejde om tilsynsrapport og tilsynsbrev
  - Den gode rapport
- Det gode brev
  Kirsten Brødbæk
12:00 Frokost
13:00 Håndhævelser og fælles opsamling på tilsynsrapport og tilsynsbrev
  Kirsten Brødbæk
13:45 Klager - forureninger/uheld
  - opsporing af vandløbsforurening / lugtgene / fluegene
  Kirsten Brødbæk
14:30 Kaffe, te og kage
15:00 Hvad skal der ske efter tilsynet?
  - Miljøgodkendelse/tilladelse?
- Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
- Landzonetilladelse?
- Byggetilladelse?
  Kirsten Brødbæk
15:45 Afrunding og evaluering
  Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Landmand Ulrik Lassen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Revurdering af miljøgodkendelser – industri

Kursussted: Ferskvandscentret

29-01-2025

Kom og lær hvordan du får sat struktur og fart på dine revurderinger. Hvordan finder du ud af, hvad BAT er for bilag 1-virksomheder, og hvornår udløser de forskellige BAT-konklusioner en revurdering? Hvordan spiller standardvilkår sammen med BAT? Og hvordan laver man en forsimplet revurdering af en bilag 2-virksomhed?

Du får en opdatering om Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger, og du lærer, hvad kerneopgaven i revurdering er, og hvordan du kender forskel på, hvornår en opgave er en revurderingsopgave, en godkendelsesopgave og en tilsynsopgave. To erfarne undervisere bringer dig til ny viden om revurdering, og undervisningen veksler mellem gennemgang, diskussioner og cases. Inden kurset har du mulighed for at sende dine egne spørgsmål og egne cases.

Dagen efter har vi kursus i Basistilstandsrapporter (BRT). Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
29. januar 2025
08:30 Morgenbuffet
08:45 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Hvad er en revurdering?
  Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad der kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
  Mai-Britt Bruun
10:00 Kort pause
10:10 Hvad er en revurdering - fortsat
  Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
  Mai-Britt Bruun
11:45 IE-direktivet
  Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Revurderinger i praksis
  Vi ser på hvordan BAT udmøntes i miljøgodkendelsen ved revurdering og får en foratåelse for, hvad BAT er, og hvordan BAT bliver fastlagt. Vi ser desuden på hvor, man finder de enkelte BAT-konklusioner og hvordan en BAT-tejkliste skal forståe. Vi kommer ind på:
- Revurderingsproces og sagsforløb
- Kapacitetsgrænser og listepunkter
- Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
- Fastsættelse af BAT for bilag 1- og 2-virksomheder
- BAT og standardvilkår
- Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
- Udmøntning af BAT ved revurdering - forstå BAT-tjeklisten
- Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
- Typiske problemstillinger ved revurderinger
- Basistilstandsrapporter
  Birgitte Holm Christensen
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Erfaringsudveksling
  Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
  Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
16:00 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Basistilstandsrapporter (BTR)

Kursussted: Ferskvandscentret

30-01-2025

Nogle virksomheder der håndterer kemiske stoffer skal gennemføre en basistilstandsrapport (BTR) enten i forbindelse med opstart af en ny virksomhed, eller når en eksisterende virksomhed får revurderet sin miljøgodkendelse eller blot skal have et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse.
På kurset giver vi dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksom på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter ift. godkendelsesbekendtgørelsen, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikrer mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? Dette og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

Emnerne behandles med afsæt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport Trin 1 - 8.
Står du for at skulle vurdere, om der skal laves en basistilstandsrapport (BTR), og hvad den skal indeholde, men mangler den nødvendige viden på området? Så er dette kursus for dig,

Her lærer du om:
· Hvilke aktiviteter, der er omfattet af basistilstandsrapporter
· Vurdering af behov for basistilstandsrapport
· Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
· Hvordan vi kan bruge basistilstandsrapporter

Du bliver guidet igennem en hel basistilstandsrapport via opgaver, så du bliver klar til at løfte opgaven, når du går fra kurset, Du lærer at arbejde med EU vejledningens trin 1-3 (vurdering af behov for BTR) og trin 4-7A (de næste trin frem til oplæg til miljøtekniske undersøgelser)

Du er meget velkommen til at sende en case og spørgsmål inden kursusstart.

Dagen før har vi kursus i Revurdering af miljøgodkendelser - Industri. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
Dag nr.: 1
08:30 Morgenbuffet
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:30 Regler om basistilstandsrapport
  - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
- Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
- Hvornår udløses krav om BTR?
- Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
- hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
  Mai-Britt Bruun
10:30 Kort pause
10:45 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
  - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
- Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
13:15 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
  EU vejledning Trin 1-3. herunder:
- Hvilke aktiviteter er omfattet?
- Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
- Hvilke kemiske stoffer er relevante?
- Hvordan sorteres stofferne?
- Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
  Mette Tjener Andersson
13:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
  Mette Tjener Andersson
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
  - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
- EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
- EU vejledning Trin 8 - Rapportering
- Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
- Hvor mange prøver skal der udtages?
- Hvad skal der undersøges for?
- Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
  Mette Tjener Andersson
15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
  Mette Tjener Andersson
16:00 Hvordan kan BTR bruges?
  - Brug af BTR
- Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
- Er det en god ide at undgå BTR?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
16:20 Afslutning og evaluering
  Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

Vi tager på ekskursion og ser og drøfter konkrete cases.

Du har mulighed for at få sparring til dine egne sager ved at medbringe en case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.

Kursisterne siger om dette kursus:

Rigtig fint kursus

Rigtig godt til forståelsen af dispensationer

Godt kursus med god afveksling mellem cases, juridisk gennemgang og besigtigelse

Super kursusform med ekskursion
Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og introduktion
  Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
09:35 Lovgivningen
  - Formål
- Afgrænsning mod anden lovgivning
- Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
- Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Dispensationer
  - Hvornår kan der gives dispensation?
- Eksempler på dispensationer
  Mai-Britt Bruun
14:00 Pause
14:15 Ekskursion
  Søren Karmark Obel
16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:30 Opsamling på ekskursion
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
20. marts 2025
08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
  - Fra ansøgning til tilladelse
- Den gode afgørelse og formuleringer
- Håndtering af ulovligheder
- Forældelse og passivitet
  Søren Karmark Obel
10:30 Gruppearbejder og cases
  - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
  Søren Karmark Obel
12:00 Frokost
13:00 Udvalgte cases
  - Snak om udvalgte cases
  Søren Karmark Obel
14:30 Pause med kaffe og sødt
15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
16:00 Evaluering
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Sweco Danmark A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Kursussted: Ferskvandscentret

03-06-2025 til 04-06-2025

På dette kursus kommer du hele vejen rundt om miljøgodkendelser af husdyrbrug. Du får et overblik over den juridiske baggrund og den administrative arbejdsgang lige fra den faglige vurdering af ansøgningen til indtastningen i husdyrgodkendelser.dk.

I den juridiske side af miljøgodkendelserne bliver du guidet igennem, hvornår ændringer eller udvidelser af et husdyrbrug udløser krav om en miljøgodkendelse samt de forskellige godkendelses- og tilladelsesordninger, der kan komme i spil. Vores dygtige jurist giver sit bud på, hvilke vilkår og begrundelser, der holder i klagenævnet.

Du bliver ført igennem trinnene i udarbejdelsen af en miljøgodkendelse og lærer om produktionsarealer, stipladsmodellen og vilkår samt hvordan den faglige vurdering af ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af natur og landskab udføres. Endelig prøver du at arbejde hands on i husdyrkodgendelse.dk.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og cases med gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Kurset afholdes typisk en gang om året.
Kursusprogram
3. juni 2025
09:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød
09:15 Velkomst, præsentation og introduktion
  Christina Thorslev Pedersen og Anne Trabjerg Kamp
09:45 Introduktion til lovgivningen
  - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
- Formål med reformerne i 2007 og 2017
- Overgangsregler
  Mai-Britt Bruun
11:00 Godkendelser og tilladelser til husdyrbrug
  - Hvornår er der pligt til at søge miljøgodkendelse?
- Kan en miljøgodkendelse bortfalde?
- Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Hvad holder i klagenævnet?
  - Vilkår og begrundelser
- Nyt fra klagenævnet
  Mai-Britt Bruun
14:00 Arbejde med medbragte cases
  - Præsentation af cases
- Gruppedrøftelser
- Opsamling i plenum
  Christina Thorslev Pedersen
15:30 Kaffepause og besøg i AQUA
16:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
  - Afgørelser til tiden
- Sikre ensartethed
- Anvende nyeste viden (screening af ansøgninger og skabelon til afgørelser - alt ind)
  Christina Thorslev Pedersen
17:00 Præsentation af case til brug i øvelser
  Christina Thorslev Pedersen
17:15 Formelle krav i en afgørelse
  - Foroffentlighed
- Høring og naboorientering
- Klagefrist
- Øvelse
  Christina Thorslev Pedersen
18:30 Middag
20:00 Uformel erfaringsudveksling med en øl eller vand
4. juni 2025
08:00 Hvilke vilkår kan stilles i en afgørelse?
  - Produktionsareal
- Ammoniakreducerende virkemidler
- Placering af ny bebyggelse
- Afskærmende beplantning og nedrivning
- Indretning af forhold til at begrænse transport
- Indretning af forhold til at begrænse spildevand
  Christina Thorslev Pedersen
09:30 Hvilke vurderinger skal der foretages i en godkendelse?
  - Landskabelige værdier
- Natur
- Jord, grund- og overfladevand
- Lugt, støj, rystelser, lysgener, støv, transport, fluer, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion
  Christina Thorslev Pedersen
10:45 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
  - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
- Miljøkonsekvensrapport
  Heidi Birch Wentzlau
11:30 Frokost
12:30 Få styr på teknologilisten
  - BAT
- Staldindretning
- Luftrensning
- Gylleopbevaring
  Malene Myllerup
13:30 Overordnet gennemgang af case i husdyrgodkendelse.dk
  - Er lugt overholdt?
- Er ammoniak overholdt?
- Er BAT overholdt?
- Gruppearbejde
  Christina Thorslev Pedersen
15:30 Kaffe og evaluering
  Anne Trabjerg Kamp og Christina Thorslev Pedersen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljørådgiver Malene Myllerup, Sagro • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.