Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun er uddannet jurist og ejer af Miljøjura. Hun har arbejdet som advokat med speciale i miljø- og planret og arbejder i dag som jurist med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Hun er desuden forfatter ved Karnov og medredaktør af tidsskriftet MAD.

Mai-Britt har undervist siden 2008 og holder meget af at formidle. I undervisningen inddrager hun kursisternes cases, så de problemstillinger, der optager kursisterne, rammes.

Mai-Britt introducerer juridisk metode til at løse problemstillinger i den daglige sagsbehandling og som redskab til at træffe gode afgørelser. Til undervisningen udvælger hun de vigtigste domme og klagenævnsafgørelser, som viser tendenser og støtte til fortolkning af de forskellige love.

Hendes interesseområder er især:

 • virksomheds- og husdyrregulering
 • miljøbeskyttelse
 • naturbeskyttelse
 • grundvandsbeskyttelse
 • forvaltningsret
 • forståelse af habitat-, VVM- og IE-direktiverne
Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun

Ejer af Miljøjura
Jurist med speciale i miljøsagsbehandling

LinkedIn-profil

Mød Mai-Britt her

 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-03-2023 til 30-03-2023

  Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

  Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

  Som noget nyt får du mulighed for at komme på ekskursion og se og drøfte en konkret sag med andre sagsbehandlere.

  Du får mulighed for at perspektivere din nye viden til din egen hverdag, ved at medbringe din egen case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.
  Kursusprogram
  29. marts 2023
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:15 Velkomst og introduktion
    Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
  09:35 Lovgivningen
    - Formål
  - Afgrænsning mod anden lovgivning
  - Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
  - Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Dispensationer
    - Hvornår kan der gives dispensation?
  - Eksempler på dispensationer
    Mai-Britt Bruun
  14:00 Pause
  14:15 Ekskursion
    Søren Karmark Obel
  16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:30 Opsamling på ekskursion
    Søren Karmark Obel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  30. marts 2023
  08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
    - Fra ansøgning til tilladelse
  - Den gode afgørelse og formuleringer
  - Håndtering af ulovligheder
  - Forældelse og passivitet
    Søren Karmark Obel
  10:30 Gruppearbejder og cases
    - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
    Søren Karmark Obel
  12:00 Frokost
  13:00 Udvalgte cases
    - Snak om udvalgte cases
    Søren Karmark Obel
  14:30 Pause med kaffe og sødt
  15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
    Søren Karmark Obel
  16:00 Evaluering
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug. Bliv dus med lovgivning, datasæt og vilkår.

  IE-direktiv eller emission over eller under 3.500 kg NH3-N er bestemmende for om husdyrbruget ved ændringer eller udvidelser skal have en miljøgodkendelse eller ej.

  Produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes nu i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

  Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen af husdyrbrug skal der stadig vurderes på ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet. Anvendelse af stipladsmodellen og et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

  Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  09:45 Den juridiske side af sagen
    - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
  - Hvornår er der godkendelsespligt?
  - Kan en godkendelse bortfalde? Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
  - Sidste nyt fra klagenævnet
  - Cases fra kursisterne
    Mai-Britt Bruun
  11:00 Pause
  11:10 Den juridiske side af sagen fortsat
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Husdyrgodkendelse.dk
    - Opbygning og grundlæggende funktioner
  - Scenarieberegninger
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  14:00 §16 a og § 16b godkendelser
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Case - husdyrgodkendelse.dk
    - gruppearbejde "prøv at lave en ansøgning"
    Christina Thorslev Pedersen og Nikolaj Manzanti Aaslyng
  17:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
    Christina Thorslev Pedersen
  18:30 Pause
  19:00 Middag
  20:30 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
  16. maj 2023
  08:00 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
    - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
  - Miljøkonsekvensrapport
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  09:00 Sagsbehandling
    - Vilkårsfastsættelse
  - Produktionsareal
  - Evt. ammoniakreducerende teknologi
  - Evt. lugtreducerende tiltag
  - Gødningsopbevaring
    Christina Thorslev Pedersen
  09:30 Den faglige vurdering
    - BAT (miljøteknologi, fosfor)
  - Nabopåvirkning (lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer, transport)
  - Alt det andet (opbevaringskapacitet, IE-brug, kulturmiljø, zink mm.)
  - Formelle regler (høring, offentliggørelse, klagevejledning)
    Christina Thorslev Pedersen
  10:30 Den faglige vurdering fortsat
    - Naturomåder (kategori 1, 2 og 3)
  - §3
    Christina Thorslev Pedersen
  11:15 Gennemgang af case i ansøgningssystemet
    Christina Thorslev Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af case i ansøgningssystemet fortsat
    Christina Thorslev Pedersen
  15:15 Evaluering og kaffe/kage
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Miljøkonsulent Nikolaj Manzanti Aaslyng, Velas • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2023 til 23-05-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.
  Kursusprogram
  22. maj 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:30 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  16:00 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  16:10 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Indlogering (pause)
  18:00 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  23. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  13:15 Hvad så nu?
    - Håndhævelse
    Irene Samsøe Figen
  13:25 Udførelse af tilsyn i praksis
    - Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:40 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:55 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  14:05 Pause
  14:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  15:10 Kaffe/kage pause
  15:20 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  15:35 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  15:45 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  15:55 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på, hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
  Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:00 Kort pause
  14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  26-09-2023

  Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

  Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

  Kurset er online.
  Kursusprogram
  26. september 2023
  08:30 Login på Zoom og velkomst samt præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  08:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
    Mai-Britt Bruun
  11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  12:00 Frokost
  12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  13:15 Kort pause
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  14:15 Pause
  14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  15:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  15:45 Afslutning og evaluering
    Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms.