Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun er uddannet jurist og ejer af Miljøjura. Hun har arbejdet som advokat med speciale i miljø- og planret og arbejder i dag som jurist med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Hun er desuden forfatter ved Karnov og medredaktør af tidsskriftet MAD.

Mai-Britt har undervist siden 2008 og holder meget af at formidle. I undervisningen inddrager hun kursisternes cases, så de problemstillinger, der optager kursisterne, rammes.

Mai-Britt introducerer juridisk metode til at løse problemstillinger i den daglige sagsbehandling og som redskab til at træffe gode afgørelser. Til undervisningen udvælger hun de vigtigste domme og klagenævnsafgørelser, som viser tendenser og støtte til fortolkning af de forskellige love.

Hendes interesseområder er især:

 • virksomheds- og husdyrregulering
 • miljøbeskyttelse
 • naturbeskyttelse
 • grundvandsbeskyttelse
 • forvaltningsret
 • forståelse af habitat-, VVM- og IE-direktiverne
Mai-Britt Bruun

Mai-Britt Bruun

Ejer af Miljøjura
Jurist med speciale i miljøsagsbehandling

LinkedIn-profil

Mød Mai-Britt her

 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-11-2023 til 02-11-2023

  Få styr på det grundlæggende inden for landbrugstilsyn. Vores kursus er skabt til dig, der ønsker at opbygge en solid viden om lovgivningen, planlægning af tilsynsbesøg og effektiv rapportering. Dygtige undervisere vil guide dig gennem emner som retssikkerhedsloven, håndhævelse af regler og betydningen af passivitet. Vi besøger et kvægbrug og får landmandens version af, hvordan de oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i retssikkerhedsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven mv.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  1. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn
    - Praktisk planlægning
  - Hvad skal kontrolleres
  - Tjeklister
    Kirsten Brødbæk
  14:45 Kaffe, te og kage
  15:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
    Kirsten Brødbæk
  17:45 Retur på Ferskvandscentret -pause
  18:15 Middag
  19:30 Gruppearbejde og opfølgning
    - Hvad så vi på tilsynet?
    Kirsten Brødbæk
  20:30 Hygge i Dråben med øl og vand
  2. november 2023
  08:00 Tilsynet generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Basistilsyn, Prioriterede tilsyn, Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Den gode dialog
    Kirsten Brødbæk
  09:15 Kort pause
  09:30 Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og andre tilladelser
    Kirsten Brødbæk
  10:00 Tilsynsrapporten
    - Hvor finder jeg oplysningerne?
  - Brug af foldere
  - Tilsynsrapporten til DMA (Danmarks MiljøAdministration)
    Kirsten Brødbæk
  11:00 Gruppearbejde om tilsynsrapport og tilsynsbrev
    - Den gode rapport
  - Det gode brev
    Kirsten Brødbæk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndhævelser og fælles opsamling på tilsynsrapport og tilsynsbrev
    Kirsten Brødbæk
  13:45 Klager - forureninger/uheld
    - opsporing af vandløbsforurening / lugtgene / fluegene
    Kirsten Brødbæk
  14:30 Kaffe, te og kage
  15:00 Hvad skal der ske efter tilsynet?
    - Miljøgodkendelse/tilladelse?
  - Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
  - Landzonetilladelse?
  - Byggetilladelse?
    Kirsten Brødbæk
  15:45 Afrunding og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-11-2023

  Kom og lær hvordan du får sat struktur og fart på dine revurderinger. Hvordan finder du ud af, hvad BAT er for bilag 1-virksomheder, og hvornår udløser de forskellige BAT-konklusioner en revurdering? Hvordan spiller standardvilkår sammen med BAT? Og hvordan laver man en forsimplet revurdering af en bilag 2-virksomhed?

  Du får en opdatering om Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger, og du lærer, hvad kerneopgaven i revurdering er, og hvordan du kender forskel på, hvornår en opgave er en revurderingsopgave, en godkendelsesopgave og en tilsynsopgave. To erfarne undervisere bringer dig til ny viden om revurdering, og undervisningen veksler mellem gennemgang, diskussioner og cases. Inden kurset har du mulighed for at sende dine egne spørgsmål og egne cases.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  27. november 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
  Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad der kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    Vi ser på hvordan BAT udmøntes i miljøgodkendelsen ved revurdering og får en foratåelse for, hvad BAT er, og hvordan BAT bliver fastlagt. Vi ser desuden på hvor, man finder de enkelte BAT-konklusioner og hvordan en BAT-tejkliste skal forståe. Vi kommer ind på:
  - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Kapacitetsgrænser og listepunkter
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT for bilag 1- og 2-virksomheder
  - BAT og standardvilkår
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Udmøntning af BAT ved revurdering - forstå BAT-tjeklisten
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024 til 21-03-2024

  Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

  Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

  Som noget nyt får du mulighed for at komme på ekskursion og se og drøfte en konkret sag med andre sagsbehandlere.

  Du får mulighed for at perspektivere din nye viden til din egen hverdag, ved at medbringe din egen case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:15 Velkomst og introduktion
    Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
  09:35 Lovgivningen
    - Formål
  - Afgrænsning mod anden lovgivning
  - Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
  - Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Dispensationer
    - Hvornår kan der gives dispensation?
  - Eksempler på dispensationer
    Mai-Britt Bruun
  14:00 Pause
  14:15 Ekskursion
    Søren Karmark Obel
  16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:30 Opsamling på ekskursion
    Søren Karmark Obel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  21. marts 2024
  08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
    - Fra ansøgning til tilladelse
  - Den gode afgørelse og formuleringer
  - Håndtering af ulovligheder
  - Forældelse og passivitet
    Søren Karmark Obel
  10:30 Gruppearbejder og cases
    - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
    Søren Karmark Obel
  12:00 Frokost
  13:00 Udvalgte cases
    - Snak om udvalgte cases
    Søren Karmark Obel
  14:30 Pause med kaffe og sødt
  15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
    Søren Karmark Obel
  16:00 Evaluering
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-05-2024 til 30-05-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig.
  Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.
  Dette kursus holdes typisk en gang om året.
  Kursusprogram
  29. maj 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst, præsentation og indledning
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:15 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  15:45 Brug af lovgivningen i praksis
    - Retsgrundlaget: Miljøbeskyttelsesloven med afledte bekendtgørelser og tilstødende lovgivning
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder
  - Basistilsyn
  - Prioriterede tilsyn
  - Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Tilsynsindberetning
  - Tilsynsplanlægning
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Pause
    Irene Samsøe Figen
  17:00 Tilsynet i praksis
    - Indsamling af oplysninger inden tilsynet
  - Udførelse af tilsyn i praksis
  - Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  17:30 Pause
  17:45 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær i dråben
  30. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1 og klar til tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  08:30 Virksomhedsbesøg
    Vi besøger to virksomheder i Silkeborgområdet.
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    - Hvad så vi derude?
  - Afrapportering
  - Tilsynsbrev
  - Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  15:00 Pause med kaffe og kage
  15:15 Drøftelse af cases
    Medbring gerne dine egne.
    Irene Samsøe Figen
  16:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.