Peter Nymann

Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Peter Nymann arbejder med helhedsorienteret rådgivning på det energi- og miljøretlige område. Her beskæftiger Peter sig i særlig grad med sektorplanlægning, miljøbeskyttelse og reguleringen af forsyningsvirksomhed i bred forstand, herunder både den offentligretlige regulering og i forhold til f.eks. ejendoms- og ledningsforhold.

Peter rådgiver primært kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og har derigennem bl.a. erfaring med de særlige spilleregler og problemer, der gælder for rådgivning i politisk styrede organisationer.

Peter bistår inden for sine specialer både med rådgivning og sparring samt med håndteringen af tvister og klagesager ved administrative klageorganer og domstolene.

Herudover bruger Peter meget tid på formidling og undervisning inden for sine arbejdsområder.

Peter Nymann

Partner og advokat ved Energi & Miljø

LinkedIn-profil

Mød Peter her

 • BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  14-09-2022

  Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden udgangen af 2022.
  Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Eller har du brug for at opdatere din viden og få overblik over de nye afgørelser der er kommet. Så er dette kursus for dig.
  Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden udgangen af 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
  I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
  Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
  Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.
  Kursusprogram
  14. september 2022
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation og login i mødet
    Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
  09:00 Den målrettede grundvandsbeskyttelse
    Peter Nymann
  09:10 Den obligatoriske indsats vedr. BNBO - udpegning, vurdering og status pt.
    Esben Aggerbeck Stampe
  09:35 Risikovurdering og BNBO indsatser
    Peter Nymann
  09:55 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO
    Peter Nymann
  10:10 Pause
  10:25 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO fortsat
    Peter Nymann
  10:45 Samarbejdet mellem kommune og vandforsyning
    Peter Nymann
  11:00 Pause
    Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
  11:15 Finansiering af drikkevandsbeskyttelsen
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:25 Principper for erstatningsfastsættelse herunder Beder-, Egedal- og Sønderborgsagerne
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:50 Spørgsmål
    Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
  12:00 Tak for i dag
    Esben Aggerbeck Stampe, Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.
 • Industrispildevand I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2022

  Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand - det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet. Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  På dette kursus "Industrispildevand I" fokuserer vi på de forskellige metoder til forrensning af industrispildevand, som hvilke processer og teknologier der anvendes til fjernelse af organisk stof, partikler, tungmetaller mv. Og ikke mindst hvilke lovgivningsmæssige krav der stilles til spildevand der afledes til det kommunale renseanlæg.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  21. september 2022
  09:00 Ankomst
    Annette Vesterager, Jeanette Agertved Madsen og Finn Skov Nielsen
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    - Kursusindhold og hvordan de 2 kurser hænger sammen
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    - Tilslutnings- og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Rensning af industrispildevand
    - Delprocesser i det fulde anlæg fra rå spildevand til udledning til vandmiljøet
  - Oversigt over typiske procestrin
  - Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Introduktion til processer til forbehandling af industrispildevand
    - pH regulering, kemisk fældning og separation
  - Nøgleparametre
  - Cases med udligning, båndfiltre, flotation og genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Jeanette Agertved Madsen
  14:30 Øvelser
    - Oplæg, gennemgang og opfølgning af øvelser
  - Udligning, pH regulering
  - Kemisk fældning (koagulering og flokkulering)
  - Separation
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Fortsættelse af øvelser
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  16:30 Opsamling og evaluering
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektingeniør Heidi Gade Andersen, Krüger A/S • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  06-10-2022

  Arbejder du med klimatilpasninger? Så kan du blive opdateret på de nye vejledninger, der kommer i kølvandet på de nye klimatilpasningsregler.

  Vejledningerne om det samlede nye reglesæt er godt igang som f.eks. vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen og vejledningen til omkostningsbekendtgørelsen.

  Vi gennemgår de nye regler om klimatilpasning med henblik på at kunne bruge reglerne i praksis og kigger nærmere på, hvad der er nyt i vejledningerne.

  Kom og få et overblik over, hvordan klimatilpasningen skal implementeres i praksis hos kommuner og forsyninger.
  Kursusprogram
  6. oktober 2022
  08:30 Velkommen
    Annette Vesterager og Peter Nymann
  08:40 Præsentation af regler om Klimatilpasning
    - Formål, virkemidler og betydning
    Peter Nymann
  09:10 Pause
  09:15 Spildevandsplanlægning og serviceniveau
    - Gennemgang af serviceniveaubekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen
  - Et kig på spildevandsplanlægningen fremadrettet i lyset af de nye regler
    Peter Nymann
  10:50 Pause
  11:00 Omkostningsbekendtgørelsen og klimatilpasningen realisering i praksis
    - Gennemgang af omkostningsbekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen
  - Forskelle og ligheder til medfinansieringsordningen og den fremadrettede håndtering af klimatilpasningen i praksis
    Peter Nymann
  11:50 Evaluering og tak for i dag
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  12:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 995,- kr. ekskl. moms.
 • Afløbsjura – hvad er praksis?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2022 til 10-11-2022

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  9. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  10. november 2022
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Peter Nymann
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023 til 11-05-2023

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  10. maj 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Michael R. Rasmussen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til et regnvandsbassin, hvor vi ser på livet i bassinet
    Gert Rasmussen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  11. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Morten Smith
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Ingeniør Gert Rasmussen, Silkeborg Forsyning A/S • Lektor Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.