Peter Nymann

Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Peter Nymann arbejder med helhedsorienteret rådgivning på det energi- og miljøretlige område. Her beskæftiger Peter sig i særlig grad med sektorplanlægning, miljøbeskyttelse og reguleringen af forsyningsvirksomhed i bred forstand, herunder både den offentligretlige regulering og i forhold til f.eks. ejendoms- og ledningsforhold.

Peter rådgiver primært kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og har derigennem bl.a. erfaring med de særlige spilleregler og problemer, der gælder for rådgivning i politisk styrede organisationer.

Peter bistår inden for sine specialer både med rådgivning og sparring samt med håndteringen af tvister og klagesager ved administrative klageorganer og domstolene.

Herudover bruger Peter meget tid på formidling og undervisning inden for sine arbejdsområder.

Peter Nymann

Partner og advokat ved Energi & Miljø

LinkedIn-profil

Mød Peter her

 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2023 til 05-10-2023

  Dette grundkursus i vandforsyningsjura og vandforsyningslov giver dig de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Du får en bred forståelse for hele området, og vi drøfter ligheder og forskelle mellem kommune og forsyning, og hvordan vi får det tætte samarbejde til at fungere.
  Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder. Gennem cases får du mulighed for at bruge din viden i praksis. Og du er velkommen til at byde ind med aktuelle cases inden kurset,
  Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Peter Nymann
  09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
    Peter Nymann
  10:30 Økonomisk regulering
    Peter Nymann
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    Peter Nymann
  14:00 Bidrag og takstgodkendelse
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ledningsnettet
    Peter Nymann
  16:40 Eksproportion
    Peter Nymann
  17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
    Peter Nymann
  17:30 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
  Vi tager fat i et aktuelt emne
    Peter Nymann og Peter Thastum
  18:00 Middag
  19:15 Vand til brandtekniske installationer
    Peter Nymann
  20:00 ERFA og hygge i dråben
  5. oktober 2023
  08:15 Vandforsyningsplan
    Peter Thastum
  09:15 Grundvandsbeskyttelse
    Peter Thastum
  10:15 Pause
  10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
    Peter Thastum
  11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
    - Relevante klagenævnsafgørelser
    Peter Thastum
  12:00 Frokost
  12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
    Peter Thastum
  13:45 Påbud og håndhævelse
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Peter Thastum og Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
  Vi tager fat i et aktuelt emne.
    Peter Nymann og Peter Thastum
  15:45 Evaluering
    Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Uvedkommende vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-04-2024

  På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
  På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
  Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
  Kursusprogram
  16. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og introduktion
    Annette Vesterager og Benny Nielsen
  09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
    - konsekvenser
  - typiske årsager
  - andet uvedkommende vand
  - Diverse aktuelle rapporter
    Benny Nielsen og Uffe Linneberg Gangelhof
  10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
    - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Peter Nymann
  11:00 Pause
  11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
    Peter Nymann
  11:45 Spørgsmål til juristen
    Peter Nymann
  12:15 Frokost
  13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
    - Strategier
  - Lokalisering af fejlkoblinger
  - TV-kontrol efter separering
  - Sporstofsundersøgelser
  - Flowmålinger / niveaumålinger
  - Løfte dæksler
  - Pindsvin
  - RFID clips
  - DTS – Temperaturmåling
    Søren Højmark Rasmussen
  13:45 Kommunale muligheder
    - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
    Liane Sommer
  14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
    Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
    - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
  - Kloaksaneringsstrategi
  - Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
  - Hvad med diverse private grundvandspumper?
    Uffe Linneberg Gangelhof
  15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
    - Resultatet fra arbejdet i DANVA
  - Erfaringer fra salen, sådan gør vi
    Lasse Dinesen
  16:15 Afrunding og evaluering
    Benny Nielsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lasse Dinesen, Herningvand A/S • Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan A/S • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Industrispildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 15-05-2024

  Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

  Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
    - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Forbehandling
    - pH regulering og kemisk fælding
  - Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  16:30 Pause
  16:45 Genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  18:00 Middag
  19:30 Opgaver
    - gennemgang af opgaver
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Biologisk rensning (aerob)
    - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
  - Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
    Jeanette Agertved Madsen
  10:00 Pause
  10:15 Biologisk rensning (anaerob)
    - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
  - Aktivt slam, granuler og membrananlæg
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  12:30 Frokost
  13:30 Efterpoleringsteknologi
    - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
    Jeanette Agertved Madsen
  14:00 Slambehanding
    - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
  - Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
    Jeanette Agertved Madsen
  15:30 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager og Jeanette Agertved Madsen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024 til 23-05-2024

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  22. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
  - Dimensionering
  - Anvendelse af sikkerhedsfaktor
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
    Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  23. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Morten Smith
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.