Peter Nymann

Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Peter Nymann arbejder med helhedsorienteret rådgivning på det energi- og miljøretlige område. Her beskæftiger Peter sig i særlig grad med sektorplanlægning, miljøbeskyttelse og reguleringen af forsyningsvirksomhed i bred forstand, herunder både den offentligretlige regulering og i forhold til f.eks. ejendoms- og ledningsforhold.

Peter rådgiver primært kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og har derigennem bl.a. erfaring med de særlige spilleregler og problemer, der gælder for rådgivning i politisk styrede organisationer.

Peter bistår inden for sine specialer både med rådgivning og sparring samt med håndteringen af tvister og klagesager ved administrative klageorganer og domstolene.

Herudover bruger Peter meget tid på formidling og undervisning inden for sine arbejdsområder.

Peter Nymann

Partner og advokat ved Energi & Miljø

LinkedIn-profil

Mød Peter her

Grundvandsbeskyttelse og BNBO

Kursussted: Ferskvandscentret

29-08-2024

Med den seneste vedtagelse i Folketinget bliver det nu forbudt at anvende sprøjtemidler i de sårbare boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Indtil nu har kommunerne haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop i områder omkring drikkevandsboringer, hvor der er særlig risiko for forurening. Med den nye lov er kommunerne nu forpligtet til at udstede påbud om sprøjtestop i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og hvis ikke der er indgået en frivillig aftale med lodsejeren.

Og det skal gå stærkt, hvis lovgivningen skal overholdes.

Dette kursus vil give deltagerne en dybdegående forståelse af de nye lovkrav og kommunernes forpligtelser.

Du får indsigt i emner som:
· Den nye lovgivning og betydningen i praksis
· Indgåelse af frivillige aftaler og håndhævelse heraf
· Påbud, hjemmel og indhold, proces og klageadgang
· Erstatningsfastsættese

Der vil blive rig lejlighed til erfaringsudveksling mellem deltagerne bl.a. om udarbejdelse af skabelon til påbuddet.

Bliv klædt på til at håndtere de nye lovkrav nye lovgivning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der træder i kraft den 1. juli 2024.
Kursusprogram
29. august 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Nymann og Gitte Moestrup
09:45 Lovgrundlaget 2024
  - Oversigt over den nye lovgivning om BNBO og betydningen i forhold til ændrede forhold i praksis
  Peter Nymann
10:45 Pause
11:00 Frivillige aftaler
  - Indgåelse, indhold og håndhævelse
  Peter Nymann
11:30 Påbud
  - Hjemmel, indhold og tekst, proces og klageadgang
12:00 Frokost
13:00 Påbud (fortsat)
  Peter Nymann
13:45 Kommunens håndtering af påbud
14:30 Pause med kaffe og kage
14:45 Erstatningsfastsættelse
  - Hvordan fastsættes erstatningen og betydningen af den nye lovgivning om BNBO
  Peter Nymann
15:30 Erfaringsudveksling og den videre proces
  - Hvilken vej skal vi gå?
- Andre tiltag
- Den nye lovgivnings betydning for andre indsatser og grundvandsbeskyttelsen i øvrigt
  Peter Nymann
16:30 Evaluering og tak for i dag
  Peter Nymann og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

16-09-2024

Godkendelse af takster på vandforsyningsområdet er en kompleks proces, der skal balancere mellem nødvendige investeringer og prisoverkommelighed for forbrugerne.

På vores kursus i Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet gennemgår vi både grundlaget for fastsættelse af taksterne og den helt nye lovgivning, så du bliver klar til at godkende taksterne i efteråret.

Kurset er et grundlæggende juridisk kursus, hvor der også lægges vægt på de bagvedliggende forhold i godkendelsen af vandforsyningens drifts- og anlægsbidrag.

Du får indsigt i emner som:
- Taksternes retlige grundlag i regulativet
- Sammensætning af anlægsbidraget
- Fastsættelse af driftsbidraget
- Takstgodkendelse i praksis
- Nye regler om takstgodkendelse
- Forholdet til vandsektorlovgivningen og de økonomiske rammer
- Takstgodkendelse af særlige takster
- Harmonisering af takster ved overtagelser mv.

Deltag i dette intensive kursus for at få en dybdegående forståelse af takstgodkendelse på vandforsyningsområdet. Få indsigt i både juridiske og praktiske aspekter og bliv opdateret på de nyeste regler og retningslinjer.
Kursusprogram
16. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:30 Præsentation af retsgrundlaget
  Peter Nymann
09:45 Taksternes retlige grundlag i regulativet
  - Hvad skal fremgår af taksternes sammensætning i regulativet og samspillet mellem regulativet og takstbladet
  Peter Nymann
10:15 Sammensætningen af anlægsbidraget
  - Betydningen af anlægsbidragets sammensætning og fastsættelsen af anlægsbidragets enkelte elementer
  Peter Nymann
11:00 Pause
11:15 Driftsbidraget
  - Fastsættelsen af driftsbidraget og dets enkelte elementer og betingelser for takstdifferentiering
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Takstgodkendelse i praksis
  - Hvilke oplysninger kan/skal kommunen bruge til godkendelsen af vandforsyningens takster?
  Vicki Wellendorph Winsløv
14:00 Nye regler for takstgodkendelse
  - Gennemgang af den nye bekendtgørelse om kommunal takstanmeldelse og -godkendelse
  Peter Nymann
14:20 Forholdet til vandsektorlovgivningen og de økonomiske rammer
  - Fokus på samspillet mellem reglerne og forholdet mellem kommunerne og Vandsektortilsynet
  Peter Nymann
14:45 Pause med kaffe, te og kage
15:00 Takstgodkendelse af særlige takster
  - Hvornår er det nødvendigt med enkeltståene godkendelser af særlige takster?
  Peter Nymann
15:20 Harmonisering af takster mv. i forbindelse med overtagelser og fusioner
  - Strukturelle ændringer af vandforsyninger og betydningen for takstfastsættelsen
  Peter Nymann
16:10 Kursusevaluering
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • miljøtekniker Vicki Wellendorph Winsløv, Lolland Kommune

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandforsyningsjura

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024 til 03-10-2024

En god og stabil vandforsyning er en selvfølge for mange af os, og det kræver god planlægning samt indsigt i muligheder og begrænsninger.

På vores kursus om vandforsyningsjura får du de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Og du får en bred forståelse for hele området.

- Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem kommune og forsyning.
- Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
- Vi har cases, hvor du får mulighed for at bruge din viden i praksis.


Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

Og du har mulighed for at byde ind med aktuelle cases inden kurset,

Du får indsigt i emner som:
- Vandsamarbejder
- Vandselskabers forsyningspligt
- Regulativer
- Bidrag og takstgodkendelse
- Ledningsnettet
- Eksproportion, Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
- Vandforsyningsplan
- Grundvandsbeskyttelse
- Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
- Miljøvurdering, vandrammedirektivet og habitatdirektivet
- Drikkevandsbekendtgørelse og tilsyn med vandkvalitet
- Påbud og håndhævelse
Er du klar til at mestre vandforsyningsjuraen og styrke din viden inden for dette komplekse felt? Så er dette kursus for dig. Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.
(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
  Peter Nymann
10:30 Økonomisk regulering
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og takstgodkendelse
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ledningsnettet
  Peter Nymann
16:40 Eksproportion
  Peter Nymann
17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  Peter Nymann
17:30 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
Vi tager fat i et aktuelt emne
  Peter Nymann og Peter Thastum
18:00 Middag
19:15 Vand til brandtekniske installationer
  Peter Nymann
20:00 ERFA og hygge i dråben
3. oktober 2024
08:15 Vandforsyningsplan
  Peter Thastum
09:15 Grundvandsbeskyttelse
  Peter Thastum
10:15 Pause
10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  Peter Thastum
11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Relevante klagenævnsafgørelser
  Peter Thastum
12:00 Frokost
12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
  Peter Thastum
13:45 Påbud og håndhævelse
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Peter Thastum og Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:15 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
Vi tager fat i et aktuelt emne.
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:45 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Spildevandsplanen

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024 til 29-11-2024

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
Kursusprogram
28. november 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
10:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Peter Nymann
14:00 Pause
14:15 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  Peter Nymann
15:30 Kaffe/kage pause
16:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Thomas Borch Hansen
17:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Thomas Borch Hansen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand
29. november 2024
08:00 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Den gode spildevandsplan i Aarhus
  - Strategi i forhold til andre planer
- Vandplaner
- Udledninger (regnvand, overløb)
- Samarbejde med spildevandsforsyningen
  Nikolaj Kruse Christensen
12:00 Frokost
13:00 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Thomas Borch Hansen
14:00 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Thomas Borch Hansen
15:30 Kursusevaluering og kaffe
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Afløbsjura – hvad er praksis?

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
  - Roller i spildevandshåndteringen
- Spildevandsplanen
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Generelt om erstatningsreglerne
- Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
- Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
- Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
- Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
- Sammenfatning om erstatning
  Søren Stenderup Jensen
14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
  Søren Stenderup Jensen
15:00 Kaffe og kage pause
15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
- Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
- Betalingsvedtægt og vejbidrag
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
5. december 2024
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  - Praktiske eksempler og læring
  Gunver Møller Madsen og OLE QUORNING
09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Spildevandsplanlægning
- Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Udledningstilladelseer
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
  Asger Janfelt
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Asger Janfelt og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Afdelingschef OLE QUORNING, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.