Peter Nymann

Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Peter Nymann arbejder med helhedsorienteret rådgivning på det energi- og miljøretlige område. Her beskæftiger Peter sig i særlig grad med sektorplanlægning, miljøbeskyttelse og reguleringen af forsyningsvirksomhed i bred forstand, herunder både den offentligretlige regulering og i forhold til f.eks. ejendoms- og ledningsforhold.

Peter rådgiver primært kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og har derigennem bl.a. erfaring med de særlige spilleregler og problemer, der gælder for rådgivning i politisk styrede organisationer.

Peter bistår inden for sine specialer både med rådgivning og sparring samt med håndteringen af tvister og klagesager ved administrative klageorganer og domstolene.

Herudover bruger Peter meget tid på formidling og undervisning inden for sine arbejdsområder.

Peter Nymann

Partner og advokat ved Energi & Miljø

LinkedIn-profil

Mød Peter her

Uvedkommende vand

Kursussted: Ferskvandscentret

16-04-2024

Uvedkommende vand er et kæmpe problem.

Her lærer du at lokalisere de typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet.

Du får indsigt i forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemerne. Vi gennemgår de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblkinger.

Vi lægger vægt på at dræfte i plenum, hvordan vi fremadretet begrænser antallet af fejlkoblinger.

Vil du have overblik over forsyningernes og kommunernes rolle og konsekvenserne af, når der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne? Så er dette kursus for dig.
Kursusprogram
16. april 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og introduktion
  Annette Vesterager og Benny Nielsen
09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
  - konsekvenser
- typiske årsager
- andet uvedkommende vand
- Diverse aktuelle rapporter
  Benny Nielsen
10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
  - Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Peter Nymann
11:00 Pause
11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
  Peter Nymann
11:45 Spørgsmål til juristen
  Peter Nymann
12:15 Frokost
13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
  - Strategier
- Lokalisering af fejlkoblinger
- TV-kontrol efter separering
- Sporstofsundersøgelser
- Flowmålinger / niveaumålinger
- Løfte dæksler
- Pindsvin
- RFID clips
- DTS – Temperaturmåling
  Jan Dalkjær Grønning
13:45 Kommunale muligheder
  - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
  Liane Sommer
14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
  Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
  - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
- Kloaksaneringsstrategi
- Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
- Hvad med diverse private grundvandspumper?
  Uffe Linneberg Gangelhof
15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
  - Resultatet fra arbejdet i DANVA
- Erfaringer fra salen, sådan gør vi
  Benny Nielsen
16:15 Afrunding og evaluering
  Benny Nielsen og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Industrispildevand

Kursussted: Ferskvandscentret

14-05-2024 til 15-05-2024

Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning.

Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Kursusprogram
14. maj 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
  Jeanette Agertved Madsen
10:15 Lovgivning
  Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
  - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
  Jeanette Agertved Madsen
13:30 Forbehandling
  - pH regulering og kemisk fælding
- Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
15:00 Kaffepause i Dråben
15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
16:30 Pause
16:45 Genanvendelse af vand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
18:00 Middag
19:30 Opgaver
  - gennemgang af opgaver
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
21:00 Øl/vand og socialt samvær
15. maj 2024
08:00 Biologisk rensning (aerob)
  - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
- Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
  Jeanette Agertved Madsen
10:00 Pause
10:15 Biologisk rensning (anaerob)
  - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
- Aktivt slam, granuler og membrananlæg
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
12:30 Frokost
13:30 Efterpoleringsteknologi
  - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
  Jeanette Agertved Madsen
14:00 Slambehanding
  - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
- Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
  Jeanette Agertved Madsen
15:30 Kaffe og evaluering af kurset
  Annette Vesterager og Jeanette Agertved Madsen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Regnvandsbassiner

Kursussted: Ferskvandscentret

22-05-2024 til 23-05-2024

Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

Kursusprogram
22. maj 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
  - Bassintyper og formål
- Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
- Membraner og økonomi
- Regnvandsbassinets interessenter
  Jan Gilling Timmermann
10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
  - Vandmængder
- Stofmængder
- Dimensionering
- Anvendelse af sikkerhedsfaktor
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Optimal anvendelse af bassiner
  - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
15:00 Kagebord
15:30 Drift af bassiner
  - Slåning af vegetation ved bassiner
- Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
- Afvanding og slutanvendelse af bundslam
  Martin Andersen
16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
  - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
- Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
- Andre muligheder for rensning af regnvand
  Jan Gilling Timmermann
17:30 Middag
18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
  Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
20:15 Forfriskninger i restauranten
23. maj 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
  - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
- Grundvandsproblemer. 
- Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
  Peter Stockmarr
09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
  - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
- Fra ansøgning til tilladelse
  Lars Hede Hansen
10:30 Juraen og regnvandsbassiner
  - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
- Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
- Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
- Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
  Peter Nymann
12:00 Frokost
12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
  - Formål med regnvandssøer
- Samarbejde m. Forsyningsselskabet
- Udførelse og udformning
- Etableringspriser og drift
  Jimmi Spur Olsen
14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
  - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
  Jan Gilling Timmermann
15:00 Afrunding og evaluering
  - Kagebord
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

Undervisere

• Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Spildevandsplanen

Kursussted: Ferskvandscentret

11-06-2024 til 12-06-2024

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Vandforsyningsjura

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024 til 03-10-2024

En god og stabil vandforsyning er en selvfølge for mange af os, og det kræver god planlægning samt indsigt i muligheder og begrænsninger.

På vores kursus om vandforsyningsjura får du de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Og du får en bred forståelse for hele området.

- Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem kommune og forsyning.
- Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
- Vi har cases, hvor du får mulighed for at bruge din viden i praksis.


Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

Og du har mulighed for at byde ind med aktuelle cases inden kurset,

Du får indsigt i emner som:
- Vandsamarbejder
- Vandselskabers forsyningspligt
- Regulativer
- Bidrag og takstgodkendelse
- Ledningsnettet
- Eksproportion, Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
- Vandforsyningsplan
- Grundvandsbeskyttelse
- Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
- Miljøvurdering, vandrammedirektivet og habitatdirektivet
- Drikkevandsbekendtgørelse og tilsyn med vandkvalitet
- Påbud og håndhævelse
Er du klar til at mestre vandforsyningsjuraen og styrke din viden inden for dette komplekse felt? Så er dette kursus for dig. Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.
(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
  Peter Nymann
10:30 Økonomisk regulering
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og takstgodkendelse
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ledningsnettet
  Peter Nymann
16:40 Eksproportion
  Peter Nymann
17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  Peter Nymann
17:30 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
Vi tager fat i et aktuelt emne
  Peter Nymann og Peter Thastum
18:00 Middag
19:15 Vand til brandtekniske installationer
  Peter Nymann
20:00 ERFA og hygge i dråben
3. oktober 2024
08:15 Vandforsyningsplan
  Peter Thastum
09:15 Grundvandsbeskyttelse
  Peter Thastum
10:15 Pause
10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  Peter Thastum
11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Relevante klagenævnsafgørelser
  Peter Thastum
12:00 Frokost
12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
  Peter Thastum
13:45 Påbud og håndhævelse
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Peter Thastum og Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:15 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
Vi tager fat i et aktuelt emne.
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:45 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Afløbsjura – hvad er praksis?

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
  - Roller i spildevandshåndteringen
- Spildevandsplanen
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Generelt om erstatningsreglerne
- Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
- Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
- Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
- Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
- Sammenfatning om erstatning
  Søren Stenderup Jensen
14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
  Søren Stenderup Jensen
15:00 Kaffe og kage pause
15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
- Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
- Betalingsvedtægt og vejbidrag
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
5. december 2024
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  - Praktiske eksempler og læring
  Gunver Møller Madsen og OLE QUORNING
09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Spildevandsplanlægning
- Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Udledningstilladelseer
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
  Asger Janfelt
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Asger Janfelt og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Afdelingschef OLE QUORNING, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.