Miljøvurdering og Bilag IV

Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.

Tilsyn med svømmebade

Lær at føre tilsyn med svømmebade – du får overblik over lovgivningen, kommer med på tilsyn i en svømmehal og lærer at vurdere analyseresultater.

Beregning af luftforurening

Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende beregninger af luftforurening , herunder OML-beregninger.

Sagsbehandling på renovationsområdet

Kurset giver dig redskaber til at balancere sager om adgangsveje og standpladser mellem arbejdstilsynets vejledning for renovationssystemer og relevant lovgivning.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Kurset klæder dig på til at tage en dialog med virksomheden, når du er på tilsyn, om hvordan råvarer og affald fra virksomheden kan give værdi og reducere klimabelastningen.