Sussi Kobberø

Sussi Kobberø er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet miljøingeniør og kommer senest fra stillinger i Ikast-Brande Kommune (spildevand) og Herning Kommune (industri).

Sussi er nyansat i Ferskvandscenteret pr. november 2022. Hun er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1998 og har efterfølgende arbejdet med både jordforurening, industrimiljø og spildevand, hovedsageligt i kommunalt regi.

Du vil kunne møde Sussi på en række forskellige kurser, herunder PFAS, Rådnetanke III samt Vandløbslovgivning og administration 2.

Frem til august 2023 vil Sussi fungere som barselsvikar for Anne, og i den første del af sin ansættelse vil hun derfor også have ansvaret for en del af de kurser, Anne normalt har stået for, fx inden for spildevand samt landbrugsmiljø.

Sussi Kobberø

Kursusudvikler
Miljøingeniør

Telefon: 89212176

E-mail: sko@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Sussi her

 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 13-12-2022

  Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

  På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
  Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

  Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

  Kursusprogram
  12. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Vaun Egede Jensen og Sussi Kobberø
  10:00 Vandløbslovgivning II
    - §6 - vandets frie løb
  - §32 - rørlagte vandløb
  - §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
  - Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandområdeplanerne
    - Målsætninger
  - Målopfyldelse
  - Indsatser og virkemidler
    Florian Rasmussen
  14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
    Florian Rasmussen
  15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
  15:30 3 cases
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Cases
    - Vi arbejder videre
    Florian Rasmussen
  20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
    - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
    Florian Rasmussen
  21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  13. december 2022
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Vandløbsregulativet
    - Regulativtyper
  - Omklassificering
    Vaun Egede Jensen
  10:00 Taksation og ekspropriation
    - Hvad er taksation og over taksation?
  - En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
  - Erstatningsfastsættelse
  - En ekspropriationssag
    Thomas Normann Asmussen
  11:00 Pause
  11:15 "Uvedkommende vand"
    - Om kommunen og forsyningens rolle
  - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Klagesager
    Vaun Egede Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Klagesager, fortsat
    Vaun Egede Jensen
  16:00 Evaluering og afslutning
    Vaun Egede Jensen og Sussi Kobberø
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jura på jordforureningsområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-01-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  19. januar 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og indledning
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
    I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
    Mads Kobberø
  10:50 Kort pause
  11:00 Påbud – virksomheder
    Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Påbud – villaolietanke
    Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
    Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
    Mads Kobberø
  15:45 Kort pause
  15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
    Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
    Mads Kobberø
  16:30 Afslutning og evaluering
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-01-2023 til 27-01-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  23. januar 2023
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Fredericia
    - Inkl. opsamling på besøget
    Annemarie Gotfredsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. januar 2023
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
  25. januar 2023
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Carina Cupit
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Carina Cupit
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Carina Cupit
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. januar 2023
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Samt kaffe
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. januar 2023
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • JAGG og information om GrundRisk

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-02-2023 til 02-02-2023

  På dette kursus lærer du at bruge JAGG-modellen og hvad baggrunden er for den. Samtidig får du en kort introduktion til Miljøstyrelsens nye model GrundRisk, samt hvad forskellen på de to modeller er.

  Vi laver opgaver og prøver JAGG af i forskellige situationer.
  Kursusprogram
  1. februar 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Morten Kjærgaard og Sussi Kobberø
  09:50 Fugacitetsprincippet
    Morten Kjærgaard
  10:20 Kort pause
  10:30 JAGG-introduktion
    - Risikovurdering af grundvandsressourcen
  - Afdampning af forurening
  - Sensitivitetsanalyse, herunder diskussion af hydraulisk ledningsevne, nedbrydningskonstanter, sorption, betondækkets betydning
    Morten Kjærgaard
  12:00 Frokost
  13:00 Opgaver bla. vedr. renseri
    - Opgave gennemgang
  - Introduktion af membraner
  - Fluxbetragtninger
  14:45 Kaffe og kage og besøg i AQUA
  15:45 Olie - hvad er det?
    - Oliens bestanddele
  - Typiske chromatogrammer
  - Anvendelse af typestof
  - Anvendelse af fraktioneringsberegninger
    Morten Kjærgaard
  16:45 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne
    Morten Kjærgaard
  17:45 Pause
  18:30 Middag
  20:00 Hvordan indsætter man egne data i regnearket?
    Morten Kjærgaard
  20:20 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig grundvand)
    Morten Kjærgaard
  21:00 Socialt samvær og aftenservering
  2. februar 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
  09:00 Eksempel på beregning med oliefraktioneringsmetoden
    Morten Kjærgaard
  09:45 Kaffepause
  10:00 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig afdampning)
    Morten Kjærgaard
  11:15 Nedbrydningsrater i mættet og umættet zone
    Hvad ved vi egentlig?
    Morten Kjærgaard
  12:00 Frokost
  13:00 Der vælges emne efter deltagernes ønske første dag
    Evt. regneopgave
    Morten Kjærgaard
  15:00 Afrunding og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Morten Kjærgaard og Sussi Kobberø
  15:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Cand.scient. Morten Kjærgaard • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Cand.scient. Morten Kjærgaard

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pesticider i grundvandet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-02-2023

  Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

  Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

  Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.
  Kursusprogram
  9. februar 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Sussi Kobberø
  10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
    1. Stoffer anvendt gennem tiderne
  2. Godkendelse af pesticider
  3. Nedbrydningsprodukter
  4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
  5. Grænseværdier og toksicitet
  6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
  7. De senere års problemstoffer
    Niels Peter Arildskov
  11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
    1. Sorption
  2. Nedbrydning
  3. Datakilder
  4. Danske undersøgelser
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
    1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
  2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
  3. Punktkilder og fladekilder
  4. Risikovurdering af pesticidspild
  5. Typiske faldgruber
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og Kage
  15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Evaluering
    Niels Peter Arildskov og Sussi Kobberø
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-03-2023 til 02-03-2023

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  1. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
  14:00 Drift og vedligehold
    ved Silkeborg forsyning
    Jacob Mogensen
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffepause
  16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
    Kristian Vestergaard
  17:00 LAR, afledning på overfladen
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  2. marts 2023
  08:30 Intro til dag 2
    Kristian Vestergaard
  08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:15 Case byggemodning
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Klimatilpasning
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Håndtering af overskudsjord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-03-2023

  Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

  Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

  Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

  Kursusprogram
  9. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
  09:45 Myndighedskrav og administration
    - Erfaringer fra Aarhus Kommune
    Bo Utoft
  10:45 Kort pause
  11:00 Generel indførsel i jordhåndtering
    - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
  - Fokuspunkter
  - Genanvendelse
    Henrik Melgaard
  12:00 Frokost
  13:00 Et typisk projekt i praksis
    - Udfordringer
  - Hvordan kan genanvendelse lade sig gøre
  - Diskussion
    Morten Sørensen
  13:45 Genanvendelse og bæredygtig jordhåndtering
    - Hvordan får vi jord ud af affaldshirakiet
  - End of waste begrebet
  - Hvordan kan et samarbejde med kommunen forløbe
    Henrik Melgaard
  14:45 Kaffepause
  15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
    - Typisk forløb
  - Udfordringer
  - Diskussion
    Henrik Melgaard
  16:45 Afrunding og evaluering
    Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Geolog Henrik Melgaard

  Undervisere

  • Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-03-2023 til 29-03-2023

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  27. marts 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Ellen Marie Drastrup
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Ellen Marie Drastrup
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. marts 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  29. marts 2023
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke I-II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-04-2023 til 19-04-2023

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
  Kursusprogram
  17. april 2023
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Aviaja Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetanke
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
    - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
  - Skum & stuvit
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
    - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
  - Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
    Aviaja Hansen
  18:45 Opsamling på dagen
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  18. april 2023
  08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
    Ivan Boeskov
  10:30 Opsamling på ekskursion
    Michael Schytz Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Forøgelse af energiproduktionen
    - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
  - Tilførsel af andre energikilder
  - Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
    Anna Katrine Vangsgaard
  12:30 Frokost
  13:30 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
    John Sørensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Fortsættelse
    John Sørensen
  16:30 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
    John Sørensen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  19. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 2
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Håndtering og anvendelse af biogas
    - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
  - Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områderHåndtering og anvendelse af biogas
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Chief consultant John Sørensen, NIRAS • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.175,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • El på renseanlæg og ved pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Er du i tvivl, så er dette kursus for dig.

  Her får du svar på, hvad du må som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Vi giver dig et dybere kendskab til el og instrumentering på renseanlæg og ved pumpestationer.

  Målet er at udbygge din viden, så du er i stand til at varetage arbejde med el-teknik på en kompetent og sikker måde.

  Vi gennemgår lovgivningen og præsenterer grundlæggende el-teknik, og du får vist forskellige, typiske instrumenter, som du bruger på et renseanlæg og ved pumpestationer.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst, kaffe og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Sussi Kobberø
  09:30 Sikkerhed
    - Lovgivning (hvem må hvad)
  - Sikkerhed
  - Forsyningsteknik
  - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fejlfinding og dokumentation
    - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Peter Øls
  14:00 Grundlæggende instrument-teknik
    Bedre forståelse af instrumenternes funktion
  og visning hjælper til at finde og afhjælpe fejl
  - Målemetodik
  - Temperaturmåling
  - Niveau- og trykmåling
  - Miljømåling (ilt, pH)
  - Signalbehandling af målinger
    John Pies Christiansen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Grundlæggende Plc-teknik
    - Opbygning og funktion
  - Digital og analog ind- og udgange
  - Plc og SRO
    John Pies Christiansen
  16:30 Opsamling og afslutning
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Peter Øls

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Peter Øls

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drikkevandskvalitet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023 til 11-05-2023

  Kort introduktion til grundvandskemi. Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.

  Kurset lærer dig at tolke analysen af den grundvandskemiske sammensætning. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

  Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring med fx pesticider og nitrat. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

  Kursusprogram
  10. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Tina Halkjær Andersen og Sussi Kobberø
  10:15 Intro til grundvandskemi
    - Naturlige stoffer
  - Grundvand er regnvand der siver ned i jordlag som afsmitter på vandet
    Tina Halkjær Andersen
  10:25 Hydrogeologisk miljø
    - Geologi og landskaber
  - Geologiske lag og grundvandskemi
  - Behandlingskrævende parametre
  - Planlægning af indvindingsniveau
    Tina Halkjær Andersen
  10:50 Pause
  11:05 Grundvandskemiske hovedprocesser
    - pH
  - Redoxprocesser
    Tina Halkjær Andersen
  11:35 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
    - Hvordan defineres og identificeres disse?
  - Hvad i relation til hovedprocesser: pH og redox?
  - Fejlkilder i grundvandsanayser
    Tina Halkjær Andersen
  11:45 Frokost
  12:45 Kemiske processer
    - Forvitringsgrad
  - Ionbytning
    Tina Halkjær Andersen
  13:00 Kemiske processer - fortsat
    - Opgave 1: Vandtyper og ionbytning og forvitringsgrad
  - Pyritoxidation
  - Sulfatreduktion
    Tina Halkjær Andersen
  13:40 Problemparametre i naturlig grundvandskemi
    - Salt
  - Fluorid
  - Arsen
  - Stronitum
    Tina Halkjær Andersen
  13:55 Kaffepause
  14:25 Dårlig vandkvalitet
    - Hvilke parametre er der tale om?
  14:55 Årsager til dårlig vandkvalitet
    - Tekniske installationer
  - Naturlig grundvandskvalitet
  - Forureningstyper
  - Hvordan opklares årsager til forurening?
  15:35 Handlemuligheder
    - Målrettede analyseprogrammer
  - Almene anlæg
  - Enkeltindvindere
  - Hvilke handlemuligheder er der?
  - Områdeudpegninger (OSD/FI/IO/BNBO)
  - Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
  - Hvad gør man udenfor?
  - Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
  15:55 Pause
  16:00 Kort opsamling på dagen
    Tina Halkjær Andersen
  16:05 Opgave 2
    - Vandtyper, behandlingskrævende parametre og identifikation af kritiske parametre
    Tina Halkjær Andersen
  17:00 Egen tid
  18:30 Middag
  20:00 Hygge i dråben
  11. maj 2023
  08:30 Frivilligt: Spørgsmål fra kursusdeltagerne
    Tina Halkjær Andersen
  09:00 Opsamling på dag 1 og intro til dag 2
    - Kort opsamling fra gårdsdagens program
  - Gennemgang af dagens program
  -Opgave 2 fra i går gennemgås
    Tina Halkjær Andersen
  09:30 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
    - Risikostoffer
  - Kvælstofkredsløbet
  - Nitratudvaskning
  - Indvirkning fra historik
  - Opgave 3: nitratudvaskning
  - Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
    Tina Halkjær Andersen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Pesticider
    - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
  - Risikovurdering og intro til kemi
  - Hvordan vurderes risiko for forurening
  -SFI/BNBO
  -Kildeopsporing
  - Hvordan bruges grundvandskemien i kildeopsporing
  -Varslingsprogram
  - BNBO
  - BNBO og den nye pesticidaftale
    Tina Halkjær Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Pesticider - fortsat
    - Hvordan risikovurderes overfor pesticid og nitrat - til valg af virkemidler
  13:20 Prioritering af virkemidler
    - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
  14:05 Kaffe og kage
  14:30 Prioritering af virkemidler - fortsat
    - Kommunes input til valg af virkemidler
  - Hvad er jeres erfaring?
    Tina Halkjær Andersen
  15:05 Effekt af virkemidler
    - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
  15:35 Afslutning og evaluering
    - Kort opsamling fra dag 2
  - Evaluering af hele kurset
    Tina Halkjær Andersen og Sussi Kobberø
  15:50 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug. Bliv dus med lovgivning, datasæt og vilkår.

  IE-direktiv eller emission over eller under 3.500 kg NH3-N er bestemmende for om husdyrbruget ved ændringer eller udvidelser skal have en miljøgodkendelse eller ej.

  Produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes nu i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

  Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen af husdyrbrug skal der stadig vurderes på ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet. Anvendelse af stipladsmodellen og et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

  Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  09:45 Den juridiske side af sagen
    - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
  - Hvornår er der godkendelsespligt?
  - Kan en godkendelse bortfalde? Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
  - Sidste nyt fra klagenævnet
  - Cases fra kursisterne
    Mai-Britt Bruun
  11:00 Pause
  11:10 Den juridiske side af sagen fortsat
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Husdyrgodkendelse.dk
    - Opbygning og grundlæggende funktioner
  - Scenarieberegninger
    Henriette Fries
  13:50 Pause
  14:00 §16 a og § 16b godkendelser
    Henriette Fries
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
    - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
  - Miljøkonsekvensrapport
    Henriette Fries
  16:45 Pause
  17:00 Den kommunale sagsbehandlers opgave
    Christina Thorslev Pedersen
  18:00 Middag
  20:30 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
  16. maj 2023
  08:00 Sagsbehandling
    - Vilkårsfastsættelse
  - Produktionsareal
  - Evt. ammoniakreducerende teknologi
  - Evt. lugtreducerende tiltag
  - Gødningsopbevaring
    Christina Thorslev Pedersen
  08:30 Den faglige vurdering
    - BAT (miljøteknologi, fosfor)
  - Nabopåvirkning (lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer, transport)
  - Alt det andet (opbevaringskapacitet, IE-brug, kulturmiljø, zink mm.)
  - Formelle regler (høring, offentliggørelse, klagevejledning)
    Christina Thorslev Pedersen
  09:15 Pause
  09:30 Den faglige vurdering fortsat
    - Naturomåder (kategori 1, 2 og 3)
  - §3
    Christina Thorslev Pedersen
  10:15 Gennemgang af case i ansøgningssystemet
    Christina Thorslev Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af case i ansøgningssystemet fortsat
    Pause indlagt
    Christina Thorslev Pedersen
  14:15 Kaffe og evaluering
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  14:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljørådgiver Henriette Fries, landbosyd • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-06-2023 til 14-06-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  12. juni 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregendahl
  16:15 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  16:45 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
  13. juni 2023
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Ellen Marie Drastrup
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
  14. juni 2023
  08:00 Resume og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023 til 01-09-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - Inkl. opsamling på besøget
    Annemarie Gotfredsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2023
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut.
  19:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2023
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Carina Cupit
  13:45 Fjernelse af fosfor
    Carina Cupit
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  31. august 2023
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Ole Christensen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  1. september 2023
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Tekniker Ole Christensen, HerningVand • Carina Cupit, Krüger A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-11-2023 til 08-11-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  6. november 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregendahl
  16:15 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  16:45 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. november 2023
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Ellen Marie Drastrup
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. november 2023
  08:00 Resume og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.