Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Vandløbstilsyn og kontrol

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-06-2023 til 13-06-2023

  Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

  Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

  Kursusprogram
  12. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Mathilde Lange og Annette Vesterager
  10:00 Lovgivning der er relevant at kende
    - Afvanding og naturindhold
  - Klasser, regulativer, restaurering og regulering
  - Vedligeholdelse
  - Ulovligheder
  - Udvalgt lovgivning: Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Vandløbsloven, Naturbeskyttelseslovens §3, Natura2000, Miljølov, Spildevandsplanen
    Mathilde Lange
  10:30 Pause
  10:45 Vandløbsregulativet
    - Krav til regulativets indhold (kort)
  - Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
  - Andre små fif
    Mathilde Lange
  12:00 Frokost
  13:00 Overtrædelser og klager
    - Sager og afgørelser
    Mathilde Lange
  14:00 Pause
  14:15 Forurening
    Mathilde Lange
  14:45 Kagebord
  15:15 Dokumentation
    Mathilde Lange
  16:00 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn
    - eksempler på notater
    Mathilde Lange
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Aftenservering i Dråben
  13. juni 2023
  08:15 Opfølgning på dag 1
    Mathilde Lange
  09:00 Ekskursion
    - Vandløbstilsyn
  - udstyr, teknik, lodsejerkontakt
  - Frokost i felten
    Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
  13:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  13:30 Gruppearbejde
    - Opfølgning på vandløbstilsynet
  - Gennemgang af gruppernes tilsynsnotater
    Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
  15:00 Evaluering
    - Kagebord
    Mathilde Lange og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Tilsynsmedarbejder Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Tilsynsmedarbejder Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Vandløbsarbejder Gorm Roesgaard, HedeDanmark a/s

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2023

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  15. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Martin Lyngsø
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Projekt Ingeniør Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-06-2023 til 27-06-2023

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  26. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  27. juni 2023
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Jens Flensborg og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023 til 01-09-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2023
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl. 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe og kage.
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2023
  08:15 Kort præsentation og start på Grundkursus i spildevandsrensning
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer inkl. skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  13:50 Pause
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af forfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Pause
  17:10 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  31. august 2023
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Pause
  09:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Pause
  11:10 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscenteret fra ekskursion. Kaffe og kage.
    - ca. tidspunkt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  1. september 2023
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Pause
  10:25 Fælles udfordring: Byg et rensenlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-09-2023

  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

  Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.
  Kursusprogram
  7. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
    - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
  - Hvilke effekter er de vigtigste?
  - Hvordan finder du den relevante information?
  - Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
    - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
  - Serviceniveaubekendtgørelse
  - Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
  - Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
    Birgit Paludan
  11:15 Pause
  11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
    - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
  - Valg af modelniveau
  - Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
    Ole Mark
  12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
    - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Klimatilpasning i praksis
    - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
    Birgit Paludan
  14:30 Kaffe og kage pause
  15:00 Klimatilpasning i praksis
    - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
    Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
  16:15 Evaluering
    Ole Mark og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Ole Mark
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-09-2023 til 13-09-2023

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
  Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
  Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  12. september 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    - Forventninger til kurset
  - Hvad er driftslederne optaget af lige nu?
    Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:15 Pause
  10:30 Udvikling og tendenser i juraen på spildevandsområdet
    - Hvad er der sket i de sidste år indenfor spildevandsjuraen?
  - Regelændringer og udmeldinger fra Miljøstyrelsen og ny praksis fra domstolene
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor
    - Lattergas og metan
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:15 Pause
  14:30 Kapacitetsudvidelse uden pladsproblemer - MABR
    - Membrane Aerated Biofilm Reactor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Kaffe og kage
  16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger på privat grund ejet af andre end forsyningen?
    - Hvordan sikrer man sig mod omkostninger til omlægning af ledninger på privat grund?
  - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
  - Erfaringer fra tvister om ledninger
  - Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt?
    Pia Lisbeth Nielsen
  17:30 Cirkulær økonomi og slamhåndtering
    Med PFAS og mikroforureninger er genanvendelsen af slammets ressourcer udfordret
  Hvilke muligheder har vi for at overvinde det?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  13. september 2023
  08:30 Hvad sker der når forsyningen modtager særligt forurenet spildevand?
    - Hvad siger reglerne om særbidrag?
  - Hvornår skal Forsyninger opkræve særbidrag?
  - Hvordan opgør man særbidrag? - og hvordan skal "regningen" se ud?
  - Kan man opkræve særbidrag for tilledning af PFAS?
    Pia Lisbeth Nielsen
  09:30 Pause
  09:45 Machine learning - hvad f.... er det egentligt for noget?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Laura Debel Hansen
  11:00 "Grønne" udbud
    - Er der pligt for forsyningerne til at købe grønt ind og hvad er reelt "grønt"?
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Det 4 rensetrin og de miljøfremmede stoffer
    - Kortlægning, kildeopsporing og rensning
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:45 Overløb
    - Status, rammer og vejen til fremtiden
    Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Opsamling og evaluering
    - Kagebord
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Industrial PhD Student Laura Debel Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.725,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.725,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2023

  Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
  Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet - skal det opsamles, renses eller....?

  Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring

  Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022.
  Kursusprogram
  14. september 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Alex Torpenholt Jørgensen, Annette Vesterager og Morten Borup
  09:30 Overordnet intro til styring
    - Begreber, principper, udstyr, hvor kan det bruges og potentialer
    Alex Torpenholt Jørgensen og Morten Borup
  10:30 Pause
  10:45 Optimering af statisk styring
    - Hvorfor optimere de statiske indstillinger?
  - Introduktion til styringsprogram
  - Arbejde i grupper om at lave den bedste statiske indstilling af et afløbssystem
    Morten Borup
  11:30 Frokost
  12:30 Regelbaseret styring
    - Intro til regelbaseret styring
  - Arbejde i grupper om at lave den bedste regelbaseret styring med styringsprogram
    Morten Borup
  13:30 Pause
  13:45 Prædiktiv styring
    - Hvorfor og hvornår er det umagen værd at bruge prædiktiv der reagerer på forventede fremtidige forhold, så som øget regnafstrømning, kommende højvande, elpriser etc.
    Nikolaj Mølbye
  14:15 En forsynings erfaringer med styring
    Kolding fortæller om deres erfaringer positive som negative, med implementation og drift af styringsløsninger
    Thomas Faarbæk
  15:00 Pause
  15:15 Økomomiske og miljømæssige besparelser ved styring vs. andre løsninger
    Alex Torpenholt Jørgensen
  15:45 Evaluring og kaffe/kage
    Alex Torpenholt Jørgensen, Morten Borup og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Morten Borup, Krüger A/S • Projektleder/Civilingeniør Thomas Faarbæk, BlueKolding Spildevand A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Civilingeniør og Projektleder Nikolaj Mølbye, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura – hvad er praksis?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-09-2023 til 21-09-2023

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  20. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kaffe og kage pause
  15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  21. september 2023
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Ole Quorning
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Spildevandsplanlægning
  - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Asger Janfelt
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Asger Janfelt og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Planchef Ole Quorning, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2023 til 28-09-2023

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  27. september 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
  - Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
    Bo Skovmark
  13:45 Gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Hvad er BAT?
  - Hvad kan man kræve af ansøger i form af levering af data og oplysninger?
  - Hvor meget skal I selv have kompetencerne til og hvordan håndteres det i de enkelte kommuner?
  - Hvor meget skal I "tro" på rådgiver/ansøger?
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  14:15 Case, gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Trinvis udarbejdelse af en ansøgning
  - Indføring af jura der skal indgå i tilladelsen og allokeret tekst i de juridsk korrekte afsnit
  - Grundlag
  - Vilkår
    Brian Rosenkilde, Henriette Soja og Bo Skovmark
  15:00 Kaffe, te og kage
  15:15 Fortsættelse af case, gruppearbejde
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  28. september 2023
  07:30 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
    Brian Rosenkilde
  09:00 Kaffepause
  09:15 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Overvejelser i forhold til recipienten
    Nicolaj Thomassen
  09:45 Case, recipientvurderinger
    - Erosion, oversvømmelser og påvirkning af vandløbsnære arealer
  - Robusthedsanalyse og oversvømmelseskort
  10:30 Case, recipientvurderinger
    - Økologiske effekter
  - Flow og oversvømmelseskort
  11:30 Introduktion til vandportalen
    - Alternative projekter, som er sidestillet med BAT
    Brian Rosenkilde
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
    Brian Rosenkilde
  13:15 Bassinberegninger og konsekvensen heraf
    Brian Rosenkilde
  13:45 Case, gruppearbejde
    i casen beregnes en række bassiner, med forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen) og heraf rensegrad. dette modholdes cases med differentieret placering og recipienter samt økonomien. Der udføres argumentation hvorfor forholdene skal blie som beskrevet.
  På klassen tages efterfølgende en diskussio om resultatet af sagsbehandlingen, og konsekvenserne af denne.
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2023 til 06-10-2023

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
  Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
  Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
  Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
  10:00 Vedligeholdelsessystemer
    - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
    Ivan Vølund
  11:00 Pause
  11:15 SRO overvågning
    Jesper Trelborg
  12:30 Frokost
  13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
    - Regnmålere, myndigheder m.m.
    Ole Nicolajsen
  14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aquas kælder for at se deres pumper
    Morten Vissing
  16:00 Drifts- og energioptimering
    Karsten Egebjerg Pedersen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  5. oktober 2023
  08:00 Opsamling fra dag 1
    - Hvor finder jeg informationerne?
  - Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
    Ivan Vølund
  08:30 Udskiftning eller reparation?
    Ivan Vølund
  09:45 Forebyggende vedligehold
    Ivan Vølund
  10:45 Pause
  11:00 Forståelse for det samlede system
    - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Trykledninger
    Ivan Vølund
  14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonene er tæret, inkl. kaffe/kage
    Patrik Lohse
  16:00 Tryksatte systemer
    - Traditionel og vakumsystemer
    Ole Nicolajsen
  17:00 Pause
  17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
    - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
    Ole Nicolajsen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering
  6. oktober 2023
  08:00 Opsamling fra dag 2
    - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
    Ole Nicolajsen
  08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
    Ove Fjordmand
  10:30 Driftssikkerhed
    - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
    Ole Nicolajsen
  11:30 Frokost
  12:30 Renovering af pumpestationer
    Ivan Vølund
  15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
    Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Undervisere

  • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-10-2023 til 10-10-2023

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  9. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  10. oktober 2023
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Aut. Elinstallatør & Ingeniør TD Stærkstrømsteknologi Peter Øls, P.Ø. Installation

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Aut. Elinstallatør & Ingeniør TD Stærkstrømsteknologi Peter Øls, P.Ø. Installation

  Pris 10.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 10.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:30 LAR i lokalplanen
    Lars Hede Hansen
  11:30 Pause
  11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
  - Regneøvelser
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:30 Frokost
  13:30 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Lovgivning på området
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Nikolaj Kruse Christensen
  14:45 Kaffe og kage pause
  15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:45 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Lars Hede Hansen, Kolding Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2023

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  26. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Jens Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2023 til 10-11-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  9. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:00 Ledninger og brønde
    - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
  - Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
  - Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
    Keld Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Anlæg og tilsyn
    - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
  - Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
  - TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
  - Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
    Keld Hansen
  17:00 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  10. november 2023
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Separering, bassiner og bygværker
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
  - Bygværker, indretning og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:00 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  11:30 Frokost
  12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter og bekæmpelse
    Jan Gilling Timmermann
  13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  14:30 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2023 til 24-11-2023

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  22. november 2023
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. november 2023
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. november 2023
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-12-2023 til 07-12-2023

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  6. december 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  12:30 Frokost
  13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:15 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  7. december 2023
  08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Morten Rasmussen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Morten Rasmussen, ICM A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.