Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2021 til 29-09-2021

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  27. september 2021
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Kim Sundmark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Kim Sundmark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Kim Sundmark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. september 2021
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Anders Krogager
  14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  29. september 2021
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Lill Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  15:00 Evaluering
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  5. oktober 2021
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  6. oktober 2021
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:30 Beregninger og eksempler
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  06-10-2021 til 07-10-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  6. oktober 2021
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Opbygning af pumpestationer
    Keld Hansen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
    Keld Hansen
  17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  18:00 Middag
  19:30 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  7. oktober 2021
  08:30 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkerhed
    - Sikkerhed på arbejdspladsen
  - APV og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke III

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2021 til 13-10-2021

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.
  Kursusprogram
  12. oktober 2021
  09:00 Ankomt og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aviaja Hansen
  09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
    Aviaja Hansen
  10:45 Pause
  11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
    Aviaja Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
    - Teori og "et lille forsøg"
    Lars Dalum Nielsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
    - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
    Aviaja Hansen og Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  13. oktober 2021
  08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
    - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
    Lars Dalum Nielsen
  10:00 Pause
  10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
    Lars Dalum Nielsen og Aviaja Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Optimering af energibalancen
    - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
    Aviaja Hansen
  15:00 Opsamling og afslutning
    Aviaja Hansen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ud af huset, bestiller

  13-10-2021 til 14-10-2021

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

  Kursusprogram
  13. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
  - Kort om udbygningsaftaler: hvad er det og hvornår kan de bruges?
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag i praksis
    Mette Hilsløv Hummelshøj
  14:30 Kagebord
  15:00 Lokalplantyper – styrker og svagheder
    - Ramme-, projekt- og temalokalplaner
    Mette Hilsløv Hummelshøj
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  18:00 Middag
  19:30 Case
  21:00 Kollegialt samvær
  14. oktober 2021
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15, stk. 2
  08:15 Lokalplanlægning i praksis
    - Eksempler, Lokalplankataloget i § 15
    Carsten Maegaard
  09:00 Kort pause
  09:10 Lokalplanlægning i praksis - fortsat
    Carsten Maegaard
  10:00 Pause
  10:15 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:00 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:00 Overtagelsespligt og kort om ekspropriation
    - Overtagelsespligt ved udlæg til offentligt formål (§ 48)
  - Nedrivningsforbud (§ 49)
  - Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner (§47)
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    - kagebord i Dråben
    Jens Flensborg og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Planlægger Mette Hilsløv Hummelshøj, Viborg Kommune • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2021 til 27-10-2021

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  25. oktober 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst og præsentation
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard og Jan Høgh
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Vibeke R. Borregaard
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Vibeke R. Borregaard
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  26. oktober 2021
  08:30 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Vibeke R. Borregaard
  10:30 Pause
  10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Vibeke R. Borregaard
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
    Vibeke R. Borregaard
  21:00 Aftenservering
  27. oktober 2021
  08:30 Resumé
  08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
    Kim Sundmark
  10:45 Pause
  11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
    René Hansen
  15:00 Kaffe og evaluering
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
    Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Procesingeniør Jan Høgh, Krüger A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Direktør Frank B. Rasmussen, TechRas Miljø ApS • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2021

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  2. november 2021
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  09:30 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
    Henning Christiansen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fra ansøgning til tilladelse
    - Stoffer uden miljøkvalitetskriterium
  - Metallers komplekse sagsbehandling
  - Vurdering af kriterium og krav
  - Tilladelsens vilkår: Udlederkrav og kontrol
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Kaffepause i Dråben
  14:30 Erfaringer og eksempler fra en praktisk hverdag
    - Med udgangspunkt i en konkret opgave, som deltagerne forbereder sig på før kurset, sættes der fokus på de kommunale opgaver
    Gitte Normand Andersen
  16:00 Opsamling på kurset. Hvad tager jeg med hjem? Evaluering
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
   
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Biolog Henning Christiansen, Miljøstyrelsen

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-11-2021 til 11-11-2021

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  10. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kagebord i Dråben
  16:00 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  11. november 2021
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Peter Nymann
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2021 til 17-11-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  15. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  16. november 2021
  08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  10:30 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  11:30 Pumpetyper
  12:00 Frokost
  13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper
  14:30 Kaffepause
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  16:30 Opsamling og spørgsmål
  17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  18:00 Middag
  19:30 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  21:00 Aftenservering
  17. november 2021
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  14:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-11-2021 til 26-11-2021

  Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt eller kommunal miljø- myndighedsperson.skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

  Kurset gennemgår, hvad du skal sikre dig inden du tager af sted, hvad du skal have med, hvilke prøvetagninger du skal iværksætte for at sikre dokumentation for ulykken og hvilke pligter og rettigheder du har som kommunal miljøvagt.

  Emner som miljøskadeloven og afværgeforanstaltning bliver også behandlet.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-11-2021 til 01-12-2021

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  30. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  12:00 Frokost
  13:00 Den gode arbejdsplads
    - Hvordan sørger vi for det?
    Flemming B. Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  20:30 Opsamling på dagen
  21:00 Øl/vand
  1. december 2021
  08:00 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Per Iversen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Teamleder Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Analyse af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-12-2021 til 08-12-2021

  Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

  Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

  Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

  Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
  Kursusprogram
  6. december 2021
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde og teori
    Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
  Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. december 2021
  08:00 Tilrettelæggelse af analyseprogram
    Niels Peter Gudmundsen
  09:00 Pause
  09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
  10:15 Praktisk anvendelse af analyser
    Niels Peter Gudmundsen
  12:00 Frokost
  13:00 Utraditionelle test og analyser
    Lise Havsteen
  14:00 Introduktion til NemPULS og PULS generelt
    Christian Lykke
  15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Praktisk brug af NemPULS
    Marianne Andersen
  16:45 Pause
  17:00 Mikroskopering
    Anna-Marie Bøgh
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. december 2021
  08:00 Hygiejne og sikkerhed
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 On-line målere gennem tiden
    - forskellige typer og vedligeholdelse
    René Hansen
  10:00 Praktisk brug af on-line udstyr
  11:00 Case om placering
    René Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Databehandling
    René Hansen
  15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Laboratoritekniker Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Teamleder Lise Havsteen, Vandcenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-01-2022 til 28-01-2022

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  24. januar 2022
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    Steen Nygaard Petersen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. januar 2022
  08:30 Repetition fra i går
    Steen Nygaard Petersen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Steen Nygaard Petersen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  26. januar 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  08:50 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. januar 2022
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:15 Opgaver
    Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Lill Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Lill Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  28. januar 2022
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  09:45 Opgaver
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • El på renseanlæg og ved pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-03-2022

  Er du i tvivl om, hvad du må som ikke uddannet elektriker? Så er dette kursus for dig.

  Her får du svar på, hvad du må som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Vi giver dig et dybere kendskab til el og instrumentering på renseanlæg og ved pumpestationer.

  Målet er at udbygge din viden, så du er i stand til at varetage arbejde med el-teknik på en kompetent og sikker måde.

  Vi gennemgår lovgivningen og præsenterer grundlæggende el-teknik, og du får vist forskellige, typiske instrumenter, som du bruger på et renseanlæg og ved pumpestationer.

  Kursusprogram
  2. marts 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst, kaffe og gensidig præsentation
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Sikkerhed
    - Lovgivning (hvem må hvad)
  - Sikkerhed
  - Forsyningsteknik
  - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fejlfinding og dokumentation
    - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Leif Peter Jensen
  14:00 Grundlæggende instrument-teknik
    Bedre forståelse af instrumenternes funktion
  og visning hjælper til at finde og afhjælpe fejl
  - Målemetodik
  - Temperaturmåling
  - Niveau- og trykmåling
  - Miljømåling (ilt, pH)
  - Signalbehandling af målinger
    John Pies Christiansen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Grundlæggende Plc-teknik
    - Opbygning og funktion
  - Digital og analog ind- og udgange
  - Plc og SRO
    John Pies Christiansen
  16:30 Opsamling og afslutning
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2022 – Sjælland

  Kursussted: Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30

  10-03-2022

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Leder & Projektingenør • Produktionschef Flemming Andersen, Lemvig Vand og Spildevand • Faglig leder Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S • Hansen Martin|Martine|Provas Martine Hansen Martin • Projektchef Tjalfe Helgesen, Sweco Danmark A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-03-2022 til 16-03-2022

  Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

  Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

  Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

  Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

  Kursusprogram
  15. marts 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad i dråben
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
  10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
    danske renseanlæg og MiDAS
    Per Halkjær Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Gennemgang af mikroskop
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Øvelser i karakterisering af slam
    - Flokstruktur
  - Trådindeks
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Trådformede bakterier
    - Typer og funktion
  - Identifikation med molekylære metoder
    Per Halkjær Nielsen
  16:15 Brug af MiDAS
  18:00 Middag
  19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  21:00 Øl/vand
  16. marts 2022
  08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
    Per Halkjær Nielsen
  08:45 Encellede dyr og andre organismer
    Per Halkjær Nielsen
  09:30 Kaffepause
  10:00 Øvelser i laboratoriet
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Kontrol af trådformede bakterier
    - Skum
  - Letslam
  - Selektorer
    Aviaja Hansen
  14:00 Gruppeopgave
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo og Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
    Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Post.doc. Marta Nierychlo, Aalborg Universitet

  Pris 8.300,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.300,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2022 – FVC I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-03-2022

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Leder & Projektingenør • Produktionschef Flemming Andersen, Lemvig Vand og Spildevand • Faglig leder Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S • Hansen Martin|Martine|Provas Martine Hansen Martin • Projektchef Tjalfe Helgesen, Sweco Danmark A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2022 – FVC II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-03-2022

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Leder & Projektingenør • Produktionschef Flemming Andersen, Lemvig Vand og Spildevand • Faglig leder Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S • Hansen Martin|Martine|Provas Martine Hansen Martin • Projektchef Tjalfe Helgesen, Sweco Danmark A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-03-2022 til 30-03-2022

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  28. marts 2022
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Kim Sundmark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Kim Sundmark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Kim Sundmark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  29. marts 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Anders Krogager
  14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  30. marts 2022
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Lill Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  15:00 Evaluering
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-04-2022 til 06-04-2022

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Markedschef Palle Horn, HedeDanmark • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Lektor Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke I-II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-04-2022 til 22-04-2022

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
  Kursusprogram
  20. april 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Annette Vesterager
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Aviaja Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetanke
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
    - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
  - Skum & stuvit
    Jacob Kragh Andersen
  17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
    - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
  - Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
    Aviaja Hansen
  18:45 Opsamling på dagen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  21. april 2022
  08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
    ivan boeskov og Bente Pape Kofod
  10:30 Opsamling på ekskursion
    Michael Schytz Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Forøgelse af energiproduktionen
    - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
  - Tilførsel af andre energikilder
  - Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
    Jacob Kragh Andersen
  12:30 Frokost
  13:30 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
    John Sørensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Fortsættelse
    John Sørensen
  16:30 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
    John Sørensen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  22. april 2022
  08:00 Opsamling på dag 2
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Håndtering og anvendelse af biogas
    - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
  - Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områderHåndtering og anvendelse af biogas
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kursusevaluering
    Michael Schytz Poulsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • ivan boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Chief consultant John Sørensen, NIRAS

  Pris 11.200,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Industrispildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-04-2022 til 27-04-2022

  Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

  Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-04-2022

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.
  Kursusprogram
  26. april 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Annette Vesterager og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-05-2022 til 04-05-2022

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  2. maj 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst og præsentation
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Vibeke R. Borregaard
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Vibeke R. Borregaard
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  3. maj 2022
  08:30 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Vibeke R. Borregaard
  10:30 Pause
  10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Vibeke R. Borregaard
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
    Vibeke R. Borregaard
  21:00 Aftenservering
  4. maj 2022
  08:30 Resumé
  08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Pause
  11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
    René Hansen
  15:00 Kaffe og evaluering
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Vibeke R. Borregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med anlægsarbejder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-05-2022 til 11-05-2022

  Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

  Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
  Hvad er et godt tilsyn?
  Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
  Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
  Hvordan siger jeg "nej"?

  Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektleder Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S

  Undervisere

  • Projektleder Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S • Tilsynsførende Per B. Johansen, Rambøll Danmark A/S • Chefkonsulent/arbejdsmiljøkoordinator Brian Foldager Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-05-2022 til 10-05-2022

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  9. maj 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  10. maj 2022
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

  Pris 9.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-05-2022 til 24-05-2022

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S • Civilingeniør Marcus Tranbjerg, Macons

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-05-2022 til 02-06-2022

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  31. maj 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Spildevandets sammensætning og variationer
    Peter Tychsen
  11:30 Processer og funktioner på et renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  1. juni 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 CO2 og klimamål
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  2. juni 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Eksempler på beregninger
    Peter Tychsen
  11:30 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-08-2022 til 26-08-2022

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  22. august 2022
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    Steen Nygaard Petersen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. august 2022
  08:30 Repetition fra i går
    Steen Nygaard Petersen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Steen Nygaard Petersen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  24. august 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  08:50 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. august 2022
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:15 Opgaver
    Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Lill Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Lill Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. august 2022
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  09:45 Opgaver
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-09-2022 til 28-09-2022

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  26. september 2022
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Kim Sundmark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Kim Sundmark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Kim Sundmark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  27. september 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Anders Krogager
  14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. september 2022
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Lill Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  15:00 Evaluering
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-11-2022 til 16-11-2022

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  14. november 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst og præsentation
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Vibeke R. Borregaard
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Vibeke R. Borregaard
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  15. november 2022
  08:30 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Vibeke R. Borregaard
  10:30 Pause
  10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Vibeke R. Borregaard
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
    Vibeke R. Borregaard
  21:00 Aftenservering
  16. november 2022
  08:30 Resumé
  08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Pause
  11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
    René Hansen
  15:00 Kaffe og evaluering
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Vibeke R. Borregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.