Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

  • pumper
  • renseteknologier
  • klima
  • klimatilpasning
  • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
Kursusprogram
4. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
10:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
  - Lovgrundlag
- Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
- Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
- Regnbetingede udledninger
- Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
- Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
- Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
  Maria Benavent
10:45 Kaffepause
11:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
  - Ansøgning om udledning (indhold)
- Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
- Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
- Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
- Revurdering af eksisterende tilladelser
  Maria Benavent
11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
  Maria Benavent og Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger
  - Lovgivningen
- Behandling af en ansøgning
- Fastsættelse af krav og kontrolkrav
- Vilkårsformulering
- Blandingszoner
- Vurdering bag fastsættelse af vilkår
- Revurdering
- Udledning af MFSér uden miljøkvalitetskrav
- Løbende cases/spørgsmål til deltagerne
  Louise Bjerregaard Madsen
14:00 Pause
14:15 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  Louise Bjerregaard Madsen
15:00 Kaffe/kage pause
15:30 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  - Med udgangspunkt i en konkret meddelt udledningstilladelse, som kursisterne har fået udleveret på forhånd, vil der på kurset være gennemgang af vilkår og vurderinger i en meddelt udledningstilladelse ift. om den lever op til Bek. 1433 med tilhørende diskussion af, hvordan det er muligt for den konkrete case at leve op til bek. 1433.
  Louise Bjerregaard Madsen
16:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag
  Louise Bjerregaard Madsen
18:00 Middag
20:30 Øl/vand i dråben
5. september 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag fortsat, samt gennemgang af bl.a. hvornår der skal anmodes om at blive udarbejdet et nyt miljøkvalitetskrav, samt opgaver heri
  Louise Bjerregaard Madsen
10:15 Pause
10:30 Case med fortyndingsberegning i vandløb
  Louise Bjerregaard Madsen
11:15 Opsamling på Case
  Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af tilladelse til overløb
  Case omkring overløbssager
  Gitte Normand Andersen
13:45 Hvordan griber ansøger ansøgningsprocessen an?
  LBEK1433/1625(Kunstgræs, PFAS forurening af bassin mv.)
  Heidi Marie Wiborg Heeschen
14:30 Udledningstilladelsen for ReWater
  Gitte Normand Andersen
15:00 Evaluering med kaffe/kage
  Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent/Vandforsyning Maria Benavent, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune • Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser

Kursussted: Ferskvandscentret

16-09-2024

Fokus på temadagen er erfaringsudveksling mellem fagfolk, der forsøger at give den gode og faglige udledningstilladelse/udarbejde den gode ansøgning om udledningstilladelse i en tid, hvor retningslinjerne er uklare.

Praktikere vil præsentere deres bud på, hvordan en udledningstilladelse kan udformes, og der vil være rig mulighed for spørgsmål samt erfaringsudveksling internt mellem deltagerne.

Dette vil bidrage til at skabe en bedre forståelse og håndtering af processen, indtil de nødvendige retningslinjer, domme og vejledninger er klar fra myndighederne.
Kursusprogram
16. september 2024
08:30 Registrering, kaffe og rundstykker
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager
09:15 Introduktionen til dagen
  - Introduktion af rammerne og hvad vi gør herfra....
  Iben Serup Hjøllund og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
09:45 Lokalplaner - hvad skal vi være opmærksomme på?
  Processer og hvad skal vi igennem
- Hvad er processen i dag og hvad er processen i fremtiden?
- Lokalplanen, spildevandsplanen, kommuneplanen mm.
- Udledningstilladelse
- Ansøgning om udledningstilladelse
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Iben Serup Hjøllund og Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Gennemgang af den praktiske betydning af de seneste afgørelser
  - hvordan ændrer det rammerne ?
  Henriette Soja
12:30 Frokost
13:15 Gennemgang af tillladelse fra Silkeborg
  Hvad er gjort for at leve op til afgørelserne ift.
- Hydraulik
- Kemi
- Biologi
  Iben Serup Hjøllund, Sara Egemose og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
14:30 Pause
14:45 Oplæg og cases fra salen
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Henriette Soja og Iben Serup Hjøllund
15:45 Opsamling og afslutning (incl. kaffe/kage)
  Iben Serup Hjøllund, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen og Annette Vesterager
16:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Biolog Sara Egemose, Syddansk Universitet • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Drift af pumpestationer 2

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
10:00 Vedligeholdelsessystemer
  - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
  Ivan Vølund
11:00 Pause
11:15 SRO overvågning
  Jesper Trelborg
12:30 Frokost
13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
  - Regnmålere, myndigheder m.m.
  Ole Nicolajsen
14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aqua for at se deres pumper
  Morten Vissing
16:00 Drifts- og energioptimering
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
18. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 1
  - Hvor finder jeg informationerne?
- Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
  Ivan Vølund
08:30 Udskiftning eller reparation?
  Ivan Vølund
09:45 Forebyggende vedligehold
  Ivan Vølund
10:45 Pause
11:00 Forståelse for det samlede system
  - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Trykledninger
  Ivan Vølund
14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonen er tæret, inkl. kaffe/kage
  Patrik Lohse
16:00 Tryksatte systemer
  - Traditionel og vakumsystemer
  Ole Nicolajsen
17:00 Pause
17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
  - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
  Ole Nicolajsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 2
  - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
  Ole Nicolajsen
08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
  Ove Fjordmand
10:30 Driftssikkerhed
  - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
  Ole Nicolajsen
11:30 Frokost
12:30 Renovering af pumpestationer
  Ivan Vølund
15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
  Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Undervisere

• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Kursussted: Ferskvandscentret

24-09-2024 til 25-09-2024

Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
Kursusprogram
24. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
09:30 Tilslutningstilladelser
  - Krav til ansøgning
- Indhold i tilslutningstilladelsen
- Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
- Eksempel på en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen
10:30 Pause
10:45 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
  - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
- Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
- Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
  - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
- Begrundelse for vilkår
- Formulering og egenkontrol af vilkår
  Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
14:15 Pause
14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
  Christian Dahl Jacobsen
15:30 Kaffe, te og kage i dråben
16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
  Christian Dahl Jacobsen
17:00 Pause
17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
  - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
- Retsbeskyttelse og høringen
- Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
18:30 Middag
19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
21:00 Aftenservering og socialt samvær
25. september 2024
08:00 Miljøjura
  - Generelle krav til afgørelserne
- Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
  Henriette Soja
09:15 Pause
09:30 Miljøjura, fortsat
  - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
  Henriette Soja
10:30 Pause
10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
  - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
- Eksempler og centralisering af spildevand
  Christian Dahl Jacobsen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
  Christian Dahl Jacobsen
15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
  Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Kursussted: Ferskvandscentret

26-09-2024

Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.
Kursusprogram
26. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Ole Mark
09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
  - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
- Hvilke effekter er de vigtigste?
- Hvordan finder du den relevante information?
- Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
  - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
- Serviceniveaubekendtgørelse
- Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
- Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
  Birgit Paludan
11:15 Pause
11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
  - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
- Valg af modelniveau
- Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
  Ole Mark
12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
  - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Klimatilpasning i praksis
  - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
  Birgit Paludan
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Klimatilpasning i praksis
  - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
  Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
16:15 Evaluering
  Ole Mark og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
  Annette Vesterager og Ole Mark
Undervisere

Kursusledelse

• Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, Rambøll A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024

Anlægsprojekter kan nedbringe forsyningens samlede klimaaftryk, men hvordan?

På kurset giver vi dig nogle konkrete bud på, hvordan det kan gøres. Formålet er, at tænke bæredygtighed ind helt fra udbuds- til anlægsfasen.

Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle dygtige aktører, der er langt i processen.

De kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi fremhæver nogle gode eksempler på, hvordan "grønne krav" kan indarbejdes.Du får indsigt i emner som:
- Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
- Materialernes klimaaftryk
- Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk
- Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner
- Lovgivningen
Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og fælles præsentation
  Annette Vesterager, Bettina Precht Simonsen og Camilla Rosenkrantz Schrold
09:45 Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
  - Hvor stort er kloak- og klimaprojekternes klimaudledning typisk?
- Må Forsyningerne investere ekstra i mere bærdygtige anlægsprojekter?
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Bettina Precht Simonsen
10:00 Materialernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem valg af materialer
  - Lær at bruge EPDér til at kunne vurdere produkternes miljøpåvirkning
- Eksempler på hvordan valg af forskellige materialer som rør, brønde og bygværker påvirker projekternes CO2 udledning
  Bettina Precht Simonsen
10:45 Pause
11:00 Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem modtagepladser og lokale nyttiggørelsesprojekter
  - Hvordan Næstved Spildevand (Envafors) lykkes med at genanvende jord og materialer fra kloakprojekter ved hjælp af forsyningens modtageplads
- Hvordan et nyt kommunalt nyttiggørelsesprojekt skaber plads til at indbygge overskudsjord indenfor kommunen samtidig med at der udvikles et nyt rekreativt område
  Tenna Charlotte Weber Olsson
11:45 Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner og hvilke muligheder der er for at reducere CO2 udledningen gennem valg af maskiner
  - Hvor meget disel bruger entreprenørens maskiner i typiske kloak- og klimaprojekter i dag og hvilke potentialer er der i at anvende emissionsfrie maskiner?
- Hvilke alternativer er der til diseldrevne maskiner og hvad kræver det at bruge disse?
  Kamilla Mercedes Kuld
12:30 Frokost
13:30 Grønne krav i udbud - hvad siger juristen?
  - Hvilke krav skal og må forsyningerne stille i henhold til tilbudsloven og udbudsloven?
- Udfordringer og muligheder for at sætte nye mindstekrav på materialer
- Eksempler på evalueringskriterierne, prismodeller og sideordnede tilbud i entrepriseudbud
  Thomas Grønkær
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Grønne krav i udbud - eksempler og erfaringsudveksling
  Med udgangspunkt i eksempler fra forsyningsbranchen drøfter vi hvordan "grønne krav" kan indarbejdes på en god og lovlig måde
  Camilla Rosenkrantz Schrold
15:45 Afslutning og evaluering
  Bettina Precht Simonsen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Grønkær|Thomas|SIRIUS advokater Thomas Grønkær • Bæredygtighedsansvarlig Kamilla Mercedes Kuld, NORDKYSTEN Entreprenørfirmaet A/S • Seniorprojektleder, Naturgeograf Tenna Charlotte Weber Olsson • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Kursussted: Ferskvandscentret

03-10-2024

Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Kursusprogram
3. oktober 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
  - Hvad kan LAR?
- Eksempler på LAR
  Peter Bassø Duus
10:30 LAR i lokalplanen
  Lars Hede Hansen
11:30 Pause
11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
  - Hvordan regner vi på LAR?
- Regneøvelser
  Peter Plejdrup Poulsen
12:30 Frokost
13:30 Nedsivningstilladelser
  - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
- Lovgivning på området
- Eksempler på krav og udfordringer.
  Nikolaj Kruse Christensen
14:45 Kaffe og kage pause
15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
  - Hvor godt renser det?
  Jes Vollertsen
15:45 Øvelser med LAR-toget
  - Principper i hht. tagvand og regnvand
  Peter Bassø Duus
16:45 Afrunding og evaluering
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Kursussted: Ferskvandscentret

07-10-2024 til 08-10-2024

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
Kursusprogram
7. oktober 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
10:45 Kaffe og te
11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
- Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
  Bo Skovmark
14:15 Pause (forberedelse til afgang)
14:30 Afgang til besigtigelse (kaffe og kage medbringes)
  Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
16:30 Forventet hjemkomst
16:45 Case, trinvis gennemgang af en simpel udledningstilladelse
  Med udgangspunkt i det besigtigede anlæg og dagens afholdte program, gennemgås en ansøgning. I grupper diskuteres og formuleres betragtninger og vilkår som ligger til grund for en kommende tilladelse. Efterfølgende præsenteres og debatteres punkterne i plenum.
  Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
18:45 Pause
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
8. oktober 2024
07:30 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
  Brian Rosenkilde
09:00 Kaffepause
09:15 Grundlæggende viden om recipienten
  - Afstrømninger og miljøtilstand
- Størrelsesforhold mellem by og opland
- Historik
  Nicolaj Thomassen
09:45 Kapacitets og robusthedsanalyse ver. 1.0 og 2.0
  - Udlederkrav i forhold til: oversvømmelse, afvanding og erosion
- Traditionel kapacitets- og robusthedsanalyse: erosion og oversvømmelse
- Udvidet kapacitets- og robusthedsanalyse: hyppighed og varighed af oversvømmelser
  Nicolaj Thomassen
10:30 Vurdering af miljøfarlige stoffer, temperatur og påvirkning af vandbalance
  - Udlederkrav og ønsker i forhold til stoffer, temperatur og minimumsvandføring
- Analyse af stofudledninger
- Afløbstallets påvirkning af temperatur og minimumsvandføringer
  Nicolaj Thomassen
11:30 Konstruerede vådområder som alternativ til traditionelle bassiner
  - Eksempler på alternativer til regnvandsbassiner
  Nicolaj Thomassen
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
  Eksempel på fysisk gennemgang af et vandløb. Vurdering om der er overensstemmelse mellem robusthedsanalyse og de faktuelle forhold i recipienten.
  Brian Rosenkilde
13:20 Bassinberegninger
  En gennemgang af spildevandskomiteens regneark og andre beregningsmetoder
Designparametrenes konsekvens for volumen/økonomi/recipient
  Brian Rosenkilde
13:45 Case, gruppearbejde
  Med udgangspunkt i forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen m.m.), lokaliteter og recipienter beregnes der forskellige bassiner.
I grupper diskuterer kursisterne de forskellige forhold og laver en "sagsbehandling" på bassinberegninger.
Efterfølgende diskuteres de forskellige vurderinger i plenum.
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Driftslederen

Kursussted: Ferskvandscentret

08-10-2024 til 09-10-2024

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.

Målgruppen er primært for dem der har taget Driftslederuddannelsen. Andre er dog også velkomne.
Kursusprogram
8. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  - Forventninger til kurset
- Hvad er driftslederne optaget af lige nu?
  Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
10:15 Pause
10:30 Udvikling og tendenser i juraen på spildevandsområdet
  - Hvad er der sket i de sidste år indenfor spildevandsjuraen?
- Regelændringer og udmeldinger fra Miljøstyrelsen og ny praksis fra domstolene
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor
  - Lattergas og metan
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:15 Pause
14:30 Kapacitetsudvidelse uden pladsproblemer - MABR
  - Membrane Aerated Biofilm Reactor
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
15:30 Kaffe og kage
16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger på privat grund ejet af andre end forsyningen?
  - Hvordan sikrer man sig mod omkostninger til omlægning af ledninger på privat grund?
- Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
- Erfaringer fra tvister om ledninger
- Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt?
  Pia Lisbeth Nielsen
17:30 Cirkulær økonomi og slamhåndtering
  Med PFAS og mikroforureninger er genanvendelsen af slammets ressourcer udfordret
Hvilke muligheder har vi for at overvinde det?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
9. oktober 2024
08:30 Hvad sker der når forsyningen modtager særligt forurenet spildevand?
  - Hvad siger reglerne om særbidrag?
- Hvornår skal Forsyninger opkræve særbidrag?
- Hvordan opgør man særbidrag? - og hvordan skal "regningen" se ud?
- Kan man opkræve særbidrag for tilledning af PFAS?
  Pia Lisbeth Nielsen
09:30 Pause
09:45 Machine learning - hvad f.... er det egentligt for noget?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Laura Debel Hansen
11:00 "Grønne" udbud
  - Er der pligt for forsyningerne til at købe grønt ind og hvad er reelt "grønt"?
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Det 4 rensetrin og de miljøfremmede stoffer
  - Kortlægning, kildeopsporing og rensning
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:45 Overløb
  - Status, rammer og vejen til fremtiden
  Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
15:30 Opsamling og evaluering
  - Kagebord
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Industrial PhD Student Laura Debel Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.990,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

Kursussted: Ferskvandscentret

22-10-2024 til 23-10-2024

Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
Kursusprogram
22. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
  - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
- Arbejdsmiljøarbejdets organisering
  Jasper Fournaise Eriksen
10:30 Pause
10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
  - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
- Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
12:30 Frokost
13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
  - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
  Keld Hansen
15:15 Kaffepause
16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
  Trivsel, sundhed og stress...
  Thomas Staal
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
23. oktober 2024
08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  - Metode til risikovurdering
- Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
- Risikovurdering af andre områder
  Jasper Fournaise Eriksen
09:30 Pause
09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
  - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
- Svovlbrinteproblemer
- Ergonomisk arbejdsmiljø
  Jasper Fournaise Eriksen
10:45 Pause
11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
  - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
- Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
  Karen Klarskov Møller
12:00 Frokost
13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
  Karen Klarskov Møller
14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
  Morten Rasmussen
15:30 kaffe og evaluering
  Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Morten Rasmussen, ICM A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Aktuelt kursus om klima, kyst og veje

Kursussted: Ferskvandscentret

29-10-2024

Klimasituationen giver mange udfordringer, som kræver at kommuner og forsyninger kan arbejde godt og effektivt sammen om klimaløsninger og klimaprojekter. En af vejene frem er en fælles forståelse for de reglesæt, parterne er underlagt, så barrierer og muligheder er kendte og indgår i beslutningsforløbet. For når naturkræfterne og klimaforqandringerne viser deres styrke er det en stor fordel at have overblik over, hvad du skal og kan som myndighed og som forsyningsselskab.

Vi stiller derfor skarpt på myndigheden og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse og samarbejdet med forsyningsvirksomheder i forhold til klimatilpasningsprojekter.

Du bliver opdateret på den seneste miljølovgivning indenfor spildevand, vandløb, veje samt gæsteprincip, kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Målgruppen er sagsbehandlere og forsyninger, der arbejder med klimatilpasningsprojekter.
Kursusprogram
29. oktober 2024
08:30 Ankomst og let morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager og Henriette Soja
09:20 Klima og vejregulering
  Emnerne er bl.a.
- Vejlovens formål
vejens udstyr og formål
- Ledninger i vejen, herunder gæsteprincippet
- Regulering af regnvand på veje
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsforsyning
  Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser
  - Deklarationer, lokalplaner, spildevandsplaner, afløbskoefficient og befæstningsgrad
- Regulering af regnbetingede udledninger
- Klima og vandløb og andre recipienter
- Spildevandsteknisk anlæg
- Servicemål
- Snitflader til natur
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsselskab
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser - fortsat
14:15 Pause
14:30 Kystbeskyttelse
  Emnerne er bl.a.
- Generelt om kystbeskyttelsesloven - system og myndigheder
- Kommunale fællesprojekter - kystbeskyttelse
- Procedure for kystbeskyttelsesprojekt
- Bidragsfordeling
- Kystbeskyttelseslag og vedtægter for lag
- Inspiration for konkrete projekter
  Henriette Soja
15:50 Evaluering og kaffe/kage
  Henriette Soja og Annette Vesterager
16:15 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Praktisk drift af afløbssystemer

Kursussted: Ferskvandscentret

13-11-2024 til 14-11-2024

Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
Kursusprogram
13. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
10:00 Afløbssystemer og sundhed
  - Teknisk hygiejne og drift
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
  - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
- Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
- Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
  Michael Sønder Jensen
12:00 Frokost
13:00 Drift, kunder og service
  - Samarbejde mellem drift og administration
- Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
  Michael Sønder Jensen
14:00 Ledninger og brønde
  - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
- Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
- Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
  Keld Hansen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Anlæg og tilsyn
  - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
- Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
- TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
- Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
  Keld Hansen
17:00 Walk and talk
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
14. november 2024
08:00 Opfølgning på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:15 Separering, bassiner og bygværker
  - Separering og fejltilslutninger
- Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
- Bygværker, indretning og drift
  Jacob Cornelius Hansen
10:00 Akut beredskab
  - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
- Skadebegrænsende foranstaltninger
- Beredskabsplan
  Jens Drivsholm
11:30 Frokost
12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
  - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
- Rotter og bekæmpelse
  Jan Gilling Timmermann
13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
  Jan Gilling Timmermann
14:30 Evaluering af kurset
  - Kaffe og kage
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Prøvetagning af spildevand

Kursussted: Ferskvandscentret

19-11-2024 til 21-11-2024

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
Kursusprogram
19. november 2024
10:00 Ankomst og kaffe
10:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
  Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
  Jesper Koldsø
14:30 Kaffe/kage og besøg i AQUA
15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
  Jesper Koldsø
16:45 Pause
17:00 Flowmåling
  Majbritt Hye
18:00 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
20. november 2024
08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  Per Iversen
09:00 Sikkerhed og hygiejne og herunder opbevaring og transport af spildevandsprøver
  Anna-Marie Bøgh
10:30 Kaffepause
10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  Jan Kristensen
13:30 Ekskursion til pumpestation
  Anna-Marie Bøgh
15:00 Kaffe og kage pause
15:30 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
  Bo Skovmark
17:00 Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
21. november 2024
08:30 Opsamling
  Anna-Marie Bøgh
09:00 Dataopsamling og databehandling
  Jesper Koldsø
10:15 Kaffe
10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  Jesper Koldsø
12:00 Frokost
13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
  Anna-Marie Bøgh
14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, Xylem Water Solutions Denmark ApS. • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Håndværker Jan Kristensen, Silkeborg Spildevand A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Spildevandsplanen

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024 til 29-11-2024

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
Kursusprogram
28. november 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
10:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Peter Nymann
14:00 Pause
14:15 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  Peter Nymann
15:30 Kaffe/kage pause
16:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Thomas Borch Hansen
17:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Thomas Borch Hansen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand
29. november 2024
08:00 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Den gode spildevandsplan i Aarhus
  - Strategi i forhold til andre planer
- Vandplaner
- Udledninger (regnvand, overløb)
- Samarbejde med spildevandsforsyningen
  Nikolaj Kruse Christensen
12:00 Frokost
13:00 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Thomas Borch Hansen
14:00 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Thomas Borch Hansen
15:30 Kursusevaluering og kaffe
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Afløbsjura – hvad er praksis?

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
  - Roller i spildevandshåndteringen
- Spildevandsplanen
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Generelt om erstatningsreglerne
- Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
- Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
- Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
- Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
- Sammenfatning om erstatning
  Søren Stenderup Jensen
14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
  Søren Stenderup Jensen
15:00 Kaffe og kage pause
15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
- Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
- Betalingsvedtægt og vejbidrag
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
5. december 2024
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  - Praktiske eksempler og læring
  Gunver Møller Madsen og OLE QUORNING
09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Spildevandsplanlægning
- Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Udledningstilladelseer
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
  Asger Janfelt
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Asger Janfelt og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Afdelingschef OLE QUORNING, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Procesteknik 3

Kursussted: Ferskvandscentret

09-12-2024 til 11-12-2024

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
Kursusprogram
9. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Peter Tychsen
10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
  Peter Tychsen
11:00 Mikrobiologi
  - Muligheder for optimering
  Aviaja Hansen
12:30 Frokost
13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
  - MBBR og IFAS
  Aviaja Hansen
14:30 Opsamling på biofilm processerne
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe og kage
16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
  Søren Eriksen
17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
  - MBR og kontaktstabilisering
  Peter Tychsen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
10. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
  - Aerob granulært slam, anammox
  Rasmus Johansen
10:00 Beluftning og biologiske processer
  Peter Tychsen
11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Nøgletal og beregningsformler
  Peter Tychsen
13:30 Opgaveregning
15:00 Kaffe og kage i dråben
15:30 Slambehandling
  Peter Tychsen
16:30 Pause
16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
  - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
  Flemming B Møller
18:00 Energiproduktion på renseanlæg
  Peter Tychsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
11. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
  Peter Andreasen
10:30 Kort pause
10:35 Fosfor genvinding
  - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
  Anita Rye Ottosen
12:00 Frokost
13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
  Bertel Ifversen
14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
  Peter Tychsen
15:00 Hvad byder fremtiden på?
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Peter Tychsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsætning af polymer

Kursussted: Ferskvandscentret

12-12-2024

Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
Kursusprogram
12. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
10:00 Hvad er polymer?
  - kemi og opbygning
Hvorfor polymer?
- funktion og kolloid kemi
Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
- opblanding og indblanding
Arbejdsmiljø
- farlighed
- mærkning
- beskyttelse
- løft
  Orla Ulstrup Jensen
11:00 Pause
11:15 Polymer applikationer
  - slamafvanding
- tips til optimering
  Peter Nygaard
12:30 Frokost
13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
  Orla Ulstrup Jensen og Peter Nygaard
14:30 Pause
14:45 Hydraulisk overbelastning
  Jan Ravn
15:15 Kaffepause
15:45 Polymer og driftsøkonomi
  Jan Ravn
16:15 Afslutning og kursusevaluering
  Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Drift af pumpestationer

Kursussted: Ferskvandscentret

28-01-2025 til 30-01-2025

Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Kursusprogram
28. januar 2025
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
29. januar 2025
08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
11:00 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Aksel Kirkeby
12:30 Frokost
13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer, Vogelsang
15:00 Kaffepause
15:30 Opsamling og spørgsmål
16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
17:00 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
18:30 Middag
21:00 Aftenservering
30. januar 2025
08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen og Patrik Lohse
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
14:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Klimaaftryk fra renseanlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

25-03-2025 til 26-03-2025

På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
- Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
- Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

Du får indsigt i emner som:
- Parismodellen
- Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
- Bæredygtig udbud og anlægsfase
- Hvordan udfordringerne håndteres af andre

Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.
Kursusprogram
25. marts 2025
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
09:30 Klimastatus hos kursusdeltagerne
  - Kahoot øvelse - Del 1
  Anita Rye Ottosen
09:45 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel 2.0
  Thomas Sørensen
10:45 Pause
11:00 Scope 1 og 2 - Udarbejdelse af et klimaregnskab (DEL 1)
  - Emissionsfaktorer og datapræsentation
  Maria Faragó
12:00 Frokost
13:00 Scope 1 og 2 - Udarbejdelse af et klimaregnskab (DEL 2)
  Maria Faragó
13:30 Fællesøvelse
  - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
  Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
15:00 Kaffe og kagebord
15:30 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
  Peter Tychsen
16:30 Scope 1 og 2 - Lattergas og metan
  - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
  Peter Tychsen
17:30 Afrunding af dagen
  - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
  Anita Rye Ottosen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
08:30 Ankomst og morgenbrød
26. marts 2025
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Kahoot øvelse - DEL II
  Anita Rye Ottosen
08:30 Scope 1 og 2 - Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  Charlotte Scheutz
09:30 Pause
09:45 Scope 1 og 2 - Initiativer til reduktion af lattergas og metan
  Jacob Kragh Andersen
10:45 Scope 3 med fokus på slambehandling, ressourceudnyttelse, anlægsemissioner og 4. rensetrin
  Jacob Kragh Andersen
12:00 Frokost
13:00 xx
14:00 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen, inkl scope 3 anlægsemissioner (virkemiddelkatalog)
  - Case REWATER
  Morten Rebsdorf
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Lokalplankataloget

Kursussted: Ferskvandscentret

08-04-2025

Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
8. april 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Carsten Maegaard
09:45 Introduktion til lokalplankataloget
  - Hvad står der i PL §15?
- Muligheder og begrænsninger
  Carsten Maegaard
10:30 Kaffepause
10:40 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler på hvad der kan lade sig gøre i en nyudstykning, i eksisterende, bevaringsværdigt byområde og i et sommerhusområde
- Den fysiske planlægning
- Det politiske system
- Skrevne og uskrevne regler
- Begrundelse ved restriktioner
  Carsten Maegaard
11:40 Opstart på gruppearbejde om lokalplanlægning
  Samarbejde i på forhånd sammensatte grupper
  Carsten Maegaard
12:30 Frokost
13:15 Gruppearbejde - casesopgave i små grupper
  - Gruppearbejde suppleret med korte indlæg fra Carsten Maegaard om udstykning, vejbygning og klimatilpasning
- Udarbejdelse af et lokalplanprojekt på baggrund af detaljeret kortmateriale
- Arbejde med lokalplanteksten
- Muligheder for borger- og politikerinddragelse?
  Carsten Maegaard
15:00 Kaffepause - kagebord i Dråben
15:30 Fortsættelse og afrunding af gruppearbejde
  Carsten Maegaard
16:00 Præsentation og evaluering af gruppernes projekter
  Carsten Maegaard
16:50 Afrunding og evaluering af kurset
  Carsten Maegaard og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a. • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.