Gitte Moestrup

Gitte Moestrup er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet ingeniør og kommer senest fra en stilling som miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Gitte er ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling i november 2022. Hun er uddannet ingeniør og har en bred baggrund inden for industrimiljø fra privat og offentlig ansættelse, senest i Favrskov Kommune.

Du kan møde Gitte på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for industrimiljø, herunder Luftforurening og lugt, Ekstern støj 2 og Støj for byplanlæggere.

Har du input eller ønsker til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Gitte!

Gitte Moestrup

Kursusudvikler
Ingeniør

Telefon: 89212177

E-mail: gmo@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2023 til 05-10-2023

  Dette grundkursus i vandforsyningsjura og vandforsyningslov giver dig de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Du får en bred forståelse for hele området, og vi drøfter ligheder og forskelle mellem kommune og forsyning, og hvordan vi får det tætte samarbejde til at fungere.
  Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder. Gennem cases får du mulighed for at bruge din viden i praksis. Og du er velkommen til at byde ind med aktuelle cases inden kurset,
  Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Peter Nymann
  09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
    Peter Nymann
  10:30 Økonomisk regulering
    Peter Nymann
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    Peter Nymann
  14:00 Bidrag og takstgodkendelse
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ledningsnettet
    Peter Nymann
  16:40 Eksproportion
    Peter Nymann
  17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
    Peter Nymann
  17:30 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
  Vi tager fat i et aktuelt emne
    Peter Nymann og Peter Thastum
  18:00 Middag
  19:15 Vand til brandtekniske installationer
    Peter Nymann
  20:00 ERFA og hygge i dråben
  5. oktober 2023
  08:15 Vandforsyningsplan
    Peter Thastum
  09:15 Grundvandsbeskyttelse
    Peter Thastum
  10:15 Pause
  10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
    Peter Thastum
  11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
    - Relevante klagenævnsafgørelser
    Peter Thastum
  12:00 Frokost
  12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
    Peter Thastum
  13:45 Påbud og håndhævelse
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Peter Thastum og Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
  Vi tager fat i et aktuelt emne.
    Peter Nymann og Peter Thastum
  15:45 Evaluering
    Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvurdering og vandrammedirektivet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

  Du får overblik over vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

  Vi vil komme ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om sagsoplysning, og kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.

  Centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” bliver gennemgået, samt direktivets forbud mod forringelser, illustreret ved en gennemgang af såvel EU-domstolens som dansk klagenævnspraksis..

  Udledning til målsatte recipienter - hvad skal du være opmærksom på?
  Med ophæng i klagenævnspraksis kommer vi ind på de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser.

  Herudover stiller vi skarpt på de juridiske og tekniske aspekter i vandindvindingstilladelser, samt forholdet til vandrammedirektivet i den forbindelse.

  Endelig går vi i dybden med undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

  Dagen sluttes af med en middag, hvor der er mulighed for faglige snakke og netværksdannelse. Hvis du har langt hjem, kan du få en sandwich med i stedet for.
  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Karen Søgaard Christiansen, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
  09:30 Introduktion
    - Hvorfor er dette kursus vigtigt?
  - Vandområdeplaner 3. planperiode
    Karen Søgaard Christiansen
  10:00 Retlig ramme for vandrammedirektivet og den danske implementering heraf
    Flemming Elbæk
  11:00 Pause
  11:15 Vandrammedirektivet og udledningstilladelser
    - Vurderingernes gennemførelse og parametre
    Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandrammedirektivet og udledningstilladelserr, fortsat
    - Vurderingernes gennemførelse og parametre
    Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
  13:40 Pause
  13:50 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
    - Vurderingernes gennemførelse (de enkelte kvalitetselementer mv.)
    Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
  15:00 Pause med kaffe og kage og besøg i AQUA
    - Walk and talk, se vandløb, forurenet - og ren sø i Aqua
  15:30 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
    - Vurderingernes gennemførelse for grundvandsparametre
    Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
  17:00 Pause
  17:15 Fravigelsesmuligheder i vandrammedirektivet
    Flemming Elbæk
  17:45 Opsamling og evaluering
    Gitte Moestrup, Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
  18:00 Middag
    med mulighed for faglige snakke og netværksdannelse.
  19:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

  Undervisere

  • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Ekspertisechef Morten Lauge Fejerskov, NIRAS • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
  09:20 Introduktion til luftforurening
    - Lovgivning og virksomhedstyper
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  09:40 Begreber og definitioner Bekendtgørelser og vejledninger
    - Fyringsanlæg
  - VOC
  - Lugt
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  12:30 Frokost
  13:30 OML-beregning - fiktiv case
    - Eksempel på OML-beregning
  - Tolkning af OML-resultater
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
    - Effekter (OML)
  - Opmærksomhedspunkter og muligheder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:00 Diffuse emissioner
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:15 Luftrensningsmetoder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:30 Tips til miljømyndigheden
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, OK a.m.b.a.

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online-event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-10-2023

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder

  samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  14. oktober 2023
  09:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  30-10-2023

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  30. oktober 2023
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.650,- kr. ekskl. moms.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-10-2023 til 01-11-2023

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt.
  Der er en itroduktion til lovgivningen. Og vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg, herunder Power-to-X.

  Fra kl. 14.00 til kl. 17.30 er der to spor:
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  31. oktober 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
    Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Pause
  10:45 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  12:00 Frokost
  13:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  14:00 Power-to-X
    Nijs Jan Duijm
  14:30 Pause kaffe og kage
  15:00 Spor 2: Metoder til risikovurdering - Miljøspor
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Fra kl. 15. til kl. 16.30 er der to spor
    Spor 1 for beredskab og politi
  Spor 2 for miljømedarbejdere
  Eksterne deltagere kan vælge frit
    Johan Galster, Nijs Jan Duijm, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
  15:00 Spor 1: Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
    Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
    Tommy Byrial Jørgensen
  16:30 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder
    Kasper Hvidegaard Søby
  18:00 Middag
  19:15 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  20:30 Øl, vand og socialt samvær
  1. november 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
  10:15 Pause
  10:30 Spor 1 og 2 fortsat
  10:30 Spor 2: Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
    Johan Galster
  11:45 Frokost og besøg i Aqua
  13:00 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  14:00 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
    Johan Galster
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Kasper Hvidegaard Søby, Arbejdstilsynet

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2023

  Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
  med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

  På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj og luft. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

  For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
  Kurset vil være egnet til sagsbehandlere eller rådgiver på området der har lidt erfaring eller har taget kurset Miljøgodkendelser industri.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  3. oktober 2023
  09:00 Velkomst og introduktion
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
    Britt Pedersen
  09:45 Luftvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  10:45 Pause
  10:55 Opgave
    Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
    Britt Pedersen
  11:45 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Støjvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  14:00 Opgave
    Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
    Britt Pedersen
  14:30 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  14:45 Kaffe og kage
  15:00 Tilslutningsvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  15:45 Opgave
    ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
    Britt Pedersen
  16:15 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  16:30 Evaluering
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  16:45 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britt Pedersen, Rambøll A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Renovation – sagsbehandling om fejlsortering og arbejdsmiljøforhold

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-11-2023

  Hvordan håndterer du de svære og ofte meget komplicerede affaldsklager eller sager, hvor der er problemer med at overholde arbejdstilsynets krav til sikkerhed og arbejdsmiljø? På dette kursus får du styr på hvad dine handlemuligheder er. Du får sparring på dine egne problematikker, og du hører, hvad der rører sig andre steder, så du kan være forberedt på, hvordan du kan løse lignende problematikker i din kommune.
  Opgaverne i kundeservicefunktionerne kan blive udfordret når udbudsgrundlag, regulativer og miljøbeskyttelsesloven skal spille sammen, men sammen får vi overblikket og dykker ned i de spidsfindigheder, der kan være med til at løse dine udfordringer.
  Vi gennemgår konkrete eksempler på udbudssituationer, og hvor der kan ligge faldgruber, og drøfter hvordan man kunne komme udenom dem.
  Du har mulighed for at sende din egen case inden kurset, så den kan indgå i sparring med andre.
  Kursusprogram
  7. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Martin Frank Mogensen og Gitte Moestrup
  09:45 Regler, lovgivning og regulativer på renovationsområdet
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Rettigheder på vejen
  - Rettigheder på privat grund
  - Arbejdsmiljøregler (aktuelle afgørelser fra AT)
    Martin Frank Mogensen
  10:45 Kort pause
  11:00 Hverdagens klagesager om fejlsortering og adgangsforhold
    Martin Frank Mogensen
  12:00 Frokost
  13:00 Udbud og ydelsesbeskrivelser
    - Hvilke håndtag og virkemidler skal anvendes hvor?
  - Hvordan sikrer man, at vilkårene er entydige og rammerne klare?
  - Hvordan hænger værdikæden bedst sammen, så både serviceniveau, effektivitet, omkostningsniveau, arbejdsmiljø og samarbejde bliver tilgodeset?
  - Hvad er go / no go med hensyn til ydelsesbeskrivelser - lov ikke mere ende du kan regulere.
    Louise Åstrøm
  13:30 Kaffe, te og kage
  14:00 Drøftelser med udgangspunkt i jeres konkrete eksempler på sager, der er gået i hårdknude
    - Egne eksempler sendes inden kurset
    Martin Frank Mogensen
  14:45 Arbejde med egne affaldsregulativer og ydelsesbeskrivelser på baggrund af dilemmaer fra dagen
    Martin Frank Mogensen
  15:45 Opsamling i plenum
    Martin Frank Mogensen og Louise Åstrøm
  16:15 Evaluering
    Martin Frank Mogensen og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

  Undervisere

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune • Chefkonsulent Louise Åstrøm, Rambøll Danmark A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2023 til 15-11-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  13. november 2023
  12:00 Frokost
  13:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  13:30 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  15:30 Kaffe og kage
  15:45 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
    Claus Holst Iversen
  16:45 Kort pause
  16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
    - Øvelse
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Øvelser
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  14. november 2023
  08:30 Grundvandsmagasinernes hydrauliste egenskaber
    Nils Bischoff
  10:00 Besøg på kildeplads
    Karl-Ejner Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pejlinger og potentialeforhold
    Nils Bischoff
  14:00 Øvelse i optegning af potentialekort
    Nils Bischoff
  15:00 Besøg i Aqua samt kaffe og kage
  16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
    Claus Holst Iversen
  17:10 Sårbarhed
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  15. november 2023
  08:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Claus Holst Iversen
  09:00 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    Nils Bischoff
  10:00 Jordforurening
    - Beregninger
  - Indsatsplaner
  - Punktkilder / fladekilder
    Nils Bischoff
  11:00 Case om etablering af ny kildeplads
    - Præsentation af case
  - Hvad skal man tage hensyn til?
  - Hvordan beskyttes kildepladsen?
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  12:00 Frokost
  13:00 Den fremtidige grundvandsressource i relation til klimaforandringer
    - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
  - Tørke
  - Vandløbspåvirkning
  - Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
    Nils Bischoff
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Case om fremtidig ressource i relation til tørke
  15:45 Afrunding og evaluering
    Nils Bischoff og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2023

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Vi ser også nærmere på den ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor 3 nye pesticider er med og hvor kvalitetskravet for en sum af de fire PFAS-stoffer: PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS er sænket

  På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  15. november 2023
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og morgenbrød
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Afgørelser og klagenævnsafgørelser
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Beregning af luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-11-2023

  Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biogasanlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg? Her får du en grundig introduktion til beregning af luftforurening, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.
  Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?
  Konkret kigger vi på klargøring af data for fyringsanlæg, massestrømsberegninger af VOC/TOC, omregning til lugt og deposition af kvælstof f.eks. fra biogasanlæg.
  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  23. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
    - Hvor skaffer man input?
    Marie Ambye-Jensen
  10:45 Pause
  11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
    Marie Ambye-Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
    Marie Ambye-Jensen
  14:00 Lugt
    - omregning
  - hvornår bruges hvad?
  - biogasanlæg
    Marie Ambye-Jensen
  14:40 Pause med kaffe, te og kage
  15:00 Deposition
    - begreber, ruhedsfaktorer mm.
  - biogasanlæg
    Marie Ambye-Jensen
  15:30 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
    Marie Ambye-Jensen
  16:15 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Medbring gerne egne problemstillinger
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-11-2023

  Kom og lær hvordan du får sat struktur og fart på dine revurderinger. Hvordan finder du ud af, hvad BAT er for bilag 1-virksomheder, og hvornår udløser de forskellige BAT-konklusioner en revurdering? Hvordan spiller standardvilkår sammen med BAT? Og hvordan laver man en forsimplet revurdering af en bilag 2-virksomhed?

  Du får en opdatering om Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger, og du lærer, hvad kerneopgaven i revurdering er, og hvordan du kender forskel på, hvornår en opgave er en revurderingsopgave, en godkendelsesopgave og en tilsynsopgave. To erfarne undervisere bringer dig til ny viden om revurdering, og undervisningen veksler mellem gennemgang, diskussioner og cases. Inden kurset har du mulighed for at sende dine egne spørgsmål og egne cases.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  27. november 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
  Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad der kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    Vi ser på hvordan BAT udmøntes i miljøgodkendelsen ved revurdering og får en foratåelse for, hvad BAT er, og hvordan BAT bliver fastlagt. Vi ser desuden på hvor, man finder de enkelte BAT-konklusioner og hvordan en BAT-tejkliste skal forståe. Vi kommer ind på:
  - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Kapacitetsgrænser og listepunkter
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT for bilag 1- og 2-virksomheder
  - BAT og standardvilkår
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Udmøntning af BAT ved revurdering - forstå BAT-tjeklisten
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rørlagte vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2023 til 30-11-2023

  Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  29. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
    - Vedligeholdelse
  - Fejlfinding/undersøgelse
    Liane Sommer
  11:00 Pause
  11:15 Udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
    - Fejlfinding metoder og gode råd
  - Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
  - Rørtyper, fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
    Morten Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde og erfaringsudveksling - udskiftning og rep af rør
    Morten Andersen
  14:45 Pause kaffe og kage
  15:00 Omlægning af offentlige rørlagte vandløb
    Liane Sommer
  16:30 Gruppearbejde
    Liane Sommer
  17:30 Pause og tjek in
  18:00 Middag
  19:15 Gruppearbejde fortsat
    Liane Sommer
  20:15 Hygge og erfaringsudveksling i Dråben
  30. november 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Liane Sommer
  08:30 Omlægning af rørlagte vandløb
    - Erfaringer og overvejelser
  - Case fra Haderselv
    Kim Hansen
  10:00 Pause
  10:15 Partsfordeling og taksation
    - Vandløbslovens nyttebegreb:
  Rørlægningsmæssig nytte
  Afvandingsmæssig nytte
  Medbenytter-nytte
  Anden nytte
  - Gode råd ved forligsforhandlinger
  - Gode råd og procedure ved taksation
    Torben Sune Bojsen
  11:15 Gruppearbejde taksation
    Torben Sune Bojsen
  12:00 Frokost
  13:00 Nedklassificering af rørlagte vandløb samt gruppearbejde
    - procedure og krav ved overlevering
  - gode råd i processen
    Liane Sommer
  14:30 Pause kaffe og kage
  14:45 Genåbning af rørlagte strækninger
    Liane Sommer
  15:30 Opsamling og evaluering
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Senioirrådgiver Torben Sune Bojsen, WSP • Vandløbsmedarbejder Kim Hansen, Haderslev Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med svømmebade

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-01-2024

  Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning, vejledninger mm, og du lærer at føre tilsyn med svømmebade både ved skrivebordet og i praksis.

  Vi kigger på hvilke vandanalyser, der skal udføres, og hvad der skal ske, når kvalitetskravene ikke er overholdt eller der har været fækal forurening - Hvad kan/skal svømmebadet gøre? Hvornår skal badet lukkes? Og hvornår må de åbne igen? Du lærer desuden at beregne omsætningstiden og filterarealet.

  Vi besøger et svømmebad i nærheden, hvor vores underviser viser og fortæller, hvad du skal holde øje med, når du er på hygiejnisk - teknisk tilsyn.

  Du lærer om kontrol af vandkvalitet, hygiejniske forhold, sikkerhed ved installationer og oplag af farlige stoffer i forbindelse med vandbehandlingen.
  Kursusprogram
  11. januar 2024
  09:00 Ankomst
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Jesper Poulsen
  09:45 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm.
    - Gennemgang af Svømmebadsbekendtgørelsen
  - Fokus på tilsyn og godkendelse
  - Beregning af omsætningstiden
  - Dispensation til driftbaseret omsætningstid
  - Beregning af filterarealet
  - Eksempel på tilsynsrapport
    Jesper Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm. - fortsat
  12:00 Frokost
  13:00 Oplæg til besøg i svømmehal
    - Kort gennemgang af evt. godkendelse
  - Hvad skal du være opmærksom på ved et tilsyn?
    Jesper Poulsen
  13:30 Afgang til Them svømmehal
  13:45 Hygiejnisk - teknisk tilsyn
    - Kontrol af især fokuspunkter
  - Svømmehal og teknikrum
  - Registrering af teknisk anlæg
    Jesper Poulsen og Peter Bagger Ekerts
  15:15 Afgang fra svømmehallen til FVC
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Afrapportering af tilsyn og diskussion af problemstillinger
    - Hygiejniske forhold
  - Bakteriologiske vandanalyser
  - Pumpeydelser, herunder filterhastigheder
  - Egenkontrol/driftsjournal
  - Kemikalieopbevaring
  - Fækal forurening/chokkloring
  - Håndhævelse
    Jesper Poulsen
  16:45 Evaluering af kurset
    Jesper Poulsen og Gitte Moestrup
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

  Undervisere

  • Teknisk Chef Peter Bagger Ekerts, Them Hallerne • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-01-2024

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  23. januar 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-02-2024

  Lær, hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af kundernes affald. Hør, hvordan en større del jeres fraktioner kan blive til værdifulde ressourcer.
  Her tager vi fat i nogle af de dyre fraktioner, vi måske gerne vil have mindre af: Deponi, mineraluld, sanitet, farligt affald og kemikalier samt lyskilder.

  Når du kender affaldets videre vej, så kan du give kunderne på genbrugsstationen den gode historie, som får dem til at forstå. På den måde bliver din viden til større bevidsthed og bedre sortering. Så får vi mere affald tilbage som ressourcer til glæde for miljø og økonomi.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  7. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Gitte Moestrup
  09:45 Deponi
    Hvad er et deponi?
  Hvad skal i deponi - og hvad kan sorteres fra og med hvilken begrundelse?
  Miljøpåvirkning og tab af ressourcer
    Lennarth Nielsen
  11:00 Pause, kaffeoptankning
  11:10 Lyskilder: Rør, sparepærer, halogenpærer osv.
    Sortering og håndtering
  Hvad bruges igen - og hvordan? Og hvad bliver der af resten?
    Claus Andersen
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Farligt affald og kemikalier
    Kort om arbejdsmiljø og farligt affald
  Emballering og mækning
  Bortskaffelse af farligt affald og kemikalier
    Jørn Tidemann
  14:15 Kaffe & kagebuffet
  14:45 Mineraluld
    Hvad må der være i mineraluldsfraktionen?
  Sortering og upcycling
  Arbejdsmiljø og mineraluld
    Torben Vinkel
  15:00 Sanitet og porcelæn
    Deponi eller væsentlig ressource?
  Tilsætningsmateriale til mineraluldproduktion
    Torben Vinkel
  15:15 Forurenet og farligt bygningsaffald
    Deponi eller væsentlig ressource?
  Termisk behandling og nyttiggørelse
    Torben Vinkel
  15:30 Opsamling og evaluering
    Gitte Moestrup
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • FA-koordinator Claus Andersen, STENA RECYCLING A/S • Lennarth Nielsen, RenoDjurs I/S • Sales Director Denmark Jørn Tidemann, Fortum Waste Solutions A/S • Key Account Manager Torben Vinkel, RGS Nordic

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Støj for byplanlæggere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-02-2024

  På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

  For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boliger i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvide og ligger tæt på et boligområde?

  Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.

  Du kan med fordel tage din støjkollega fra miljøafdelingen med, så I kan få et fælles udgangspunkt,

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  29. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
  09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
    - Støjfølsom anvendelse
  - Støjbelastet areal
  - Konsekvenszoner
  - Støjende fritidsaktiviteter
  - Forsvarets øvelsesarealer
  - Vindmøller
  - Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
  - Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  10:45 Kort Pause
  11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    - Trafikstøj
  - Huludfyldning
  - Byomdannelsesområder
  - Transformationsområder
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
    Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Gennemgang Case 1
    Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  15:30 Gennemgang case 2
    Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  16:15 Opsaming og evaluering
    Gitte Moestrup og Jesper Lund Thomsen
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-03-2024 til 06-03-2024

  Tag med på et intensivt todages kursus om miljøgodkendelser og vilkår.
  Kurset giver dig overblik over hele sagsgangen fra ansøgning til udarbejdelse og annoncering af miljøgodkendelsen. Der vil være fokus på bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  To af branchens eksperter vil guide dig igennem lovgivningen og vilkårsfastsættelse, og vi runder kort håndhævelse af miljøgodkendelser.
  Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Og kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.

  (Dette kursus afholdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  5. marts 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:30 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  6. marts 2024
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, Rambøll A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydraulik

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-03-2024 til 13-03-2024

  Få grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.
  Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MIKE +, VASP og Mike Hydro River. Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  12. marts 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  10:00 Hydrauliske grundbegreber
    Kristian Vestergaard
  11:30 Øvelse tværsnit og flow
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
    Kristian Vestergaard
  14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Vandspejls/stuvningsberegning og beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Cases og beregningsøvelser
    Kristian Vestergaard
  21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
  13. marts 2024
  Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
  08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
    Kristian Vestergaard
  09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
    Kristian Vestergaard
  10:30 Opgave i vandspejlsberegning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling/diskussion af opgave
    Kristian Vestergaard
  13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
    Kristian Vestergaard
  14:15 Beregning af afvandingstilstand
    Kristian Vestergaard
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  15:30 Kurset er slut
  Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
  08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
    Tina Nettelfield
  09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
    Tina Nettelfield
  10:00 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
    Tina Nettelfield
  11:30 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
    Tina Nettelfield
  13:45 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Senior projektchef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj – basis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj.
  Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra virksomheder, vindmøller, støjende fritidsaktiviteter, støj fra varmepumper og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Hvad er decibel?
  Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:40 Gruppearbejde
    - Vi øver os i at regne med decibel
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - fortsat
    Carsten Villsen
  13:30 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres beregninger af støj fra vindmøller?
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde?
    Carsten Villsen
  14:00 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, padelbaner, skaterbaner
  - Støj fra motocrossbaner
  - Støj fra skydebaner
  - Støj fra forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:45 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:00 Støj fra varmepumper
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-03-2024

  Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
  Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

  Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

  Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  21. marts 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:15 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
  - Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
  - Domstolsprøvelse.
    Tina Toft
  10:45 Pause
  11:00 Håndtering af støjklager
    10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
    Jesper Lund Thomsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
  - Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  15:00 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Carsten Villsen
  15:45 Afgørelser om støj
    - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
  - Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
  - Hvor finder jeg hjælp?
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Gitte Moestrup
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-04-2024

  Arbejder du med affald som sagsbehandler i kommunen? Så kan vi hjælpe dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning. Du får lært alle de centrale begreber og definitioner på affaldsområdet, og de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet med overblik over alle de nyeste regler, og du vil få indblik i hvad der sker af fremtidige forandringer.
  Kursusprogram
  11. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
    Jacob Brandt
  10:45 Kort pause
  11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
    Jacob Brandt
  12:00 Frokost
  13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
    Jacob Brandt
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
    Jacob Brandt
  16:00 Opsamling
    Jacob Brandt
  16:15 Evaluering
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-04-2024 til 18-04-2024

  På dette grundlæggende kursus lærer du at anvende relevant lovgivning på drikkevandsområdet i forbindelse med de lovpligtige tilsyn på vandværkerne. Samtidig fokuserer vi også på, at du får læringen ind under huden, hvorfor vi tager på tilsyn til hele to vandværker i Silkeborg.

  Gældende lovgivning og vejledninger på området ændres jævnligt, så kom med og bliv helt opdateret på alt det nye!

  Kurset kan med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand. Er du ny på området, er kurset et absolut must have.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  17. april 2024
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
    Anne-Mette Rasmussen
  10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
    Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
  12:30 Frokost
  13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:00 Pause med kaffe, the og kage
  15:30 Teknisk tilsyn med vandværker
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:00 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
  18. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
    Steen S. Wengel
  09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
    Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
  10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
    Tilsyn på:
  - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  14:30 Pause med kaffe, te og kage
  14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:45 Evaluering af kurset
    Anne-Mette Rasmussen, Gitte Moestrup og Steen S. Wengel
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-05-2024 til 30-05-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig.
  Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.
  Dette kursus holdes typisk en gang om året.
  Kursusprogram
  29. maj 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst, præsentation og indledning
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:15 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  15:45 Brug af lovgivningen i praksis
    - Retsgrundlaget: Miljøbeskyttelsesloven med afledte bekendtgørelser og tilstødende lovgivning
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder
  - Basistilsyn
  - Prioriterede tilsyn
  - Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Tilsynsindberetning
  - Tilsynsplanlægning
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Pause
    Irene Samsøe Figen
  17:00 Tilsynet i praksis
    - Indsamling af oplysninger inden tilsynet
  - Udførelse af tilsyn i praksis
  - Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  17:30 Pause
  17:45 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær i dråben
  30. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1 og klar til tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  08:30 Virksomhedsbesøg
    Vi besøger to virksomheder i Silkeborgområdet.
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    - Hvad så vi derude?
  - Afrapportering
  - Tilsynsbrev
  - Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  15:00 Pause med kaffe og kage
  15:15 Drøftelse af cases
    Medbring gerne dine egne.
    Irene Samsøe Figen
  16:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.