Gitte Moestrup

Gitte Moestrup er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet ingeniør og kommer senest fra en stilling som miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Gitte er ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling i november 2022. Hun er uddannet ingeniør og har en bred baggrund inden for industrimiljø fra privat og offentlig ansættelse, senest i Favrskov Kommune.

Du kan møde Gitte på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for industrimiljø, herunder Luftforurening og lugt, Ekstern støj 2 og Støj for byplanlæggere.

Har du input eller ønsker til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Gitte!

Gitte Moestrup

Kursusudvikler
Ingeniør

Telefon: 89212177

E-mail: gmo@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

Planlægning for VE-anlæg i det åbne land

Kursussted: Gl. Skovridergaard

10-06-2024 til 11-06-2024

Planlægningen for store solcelleanlæg og vindmøller i det åbne land er i fuld gang i stort set alle kommuner. Vi hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan det bedst kan gribes an.
Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle af de kommuner, der er langt i planlægningen.
Vores specialistadvokat gennemgår, hvilken lovgivning der gælder på området, og hvad man kan og skal ikke mindst med Planloven og Miljøvurderingsloven i forhold til VE-anlæg i landzone.
Medarbejdere fra forskellige kommuner kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi vil prøve at drage nogle konklusioner på fordele og ulemper ved forskellige metoder. Og fremhæve gode eksempler på, når planlægningen er lykkes.
Du får indsigt i emner som:
- Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg, herunder kommune- og lokalplanlægning
- Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
- Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter – og sammenspillet mellem disse.
- Hvilke krav skal/kan du stille gennem planlægningen og §25-tilladelsen?
- Håndtering af Bilag IV arter
- Beskyttelse af Natura 2000-områder – krav til væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering
- Afværgeforanstaltninger
- Hvem overvåger hvad og hvordan?
- Hvad kan og må bygherren stå for? Hvordan tydeliggøres kommunens ansvar?
- Håndtering af rigtig mange ansøgninger - Hvor står vi nu og hvordan kommer vi videre?
- Udpegning af områder til VE-anlæg i kommuneplanen eller ad hoc planlægning for konkrete ansøgninger – hvad er forskellen?

Der er afsat god tid af til erfaringsudveksling – både i grupper og i plenum.
Kursusprogram
10. juni 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
09:45 Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg
  - Krav til kommuneplanlægning
- Lokalplanlægning
- lokalplanpligt
- lokalplankataloget
- krav til bestemmelser om bonusvirkning
- Særlige krav til den fysiske planlægning ved planlægning for vindmøller
  Mark Christian Walters
11:00 Pause
11:15 Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
  - Skovbyggelinjen
- Sø- og åbeskyttelseslinjen
- Strandbeskyttelseslinjen
  Mark Christian Walters
12:00 Frokost
13:00 Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter
  - Obligatorisk miljøvurderingspligt kontra screeningspligt
- Adgangen til at indbygge afværgeforanstaltninger i projekter
- Screeningspligt for projektændringer
- Samspillet mellem de to regelsæt, herunder muligheden for at lave en samlet rapport
- Udvalgte problemstillinger angående miljøkonsekvensrapporter
- Vilkårsstillelse i forbindelse med VVM-tilladelsen (§25-tilladelsen)
  Mark Christian Walters
14:00 Pause
14:15 Håndtering af bilag IV-arter
  - Forbudet mod ødelæggelse af yngle- og rasteområder
- Sagsoplysning
- Afværgeforanstaltninger (økologisk funktionalitet)
- Bilag IV-arters betydning for afgørelser efter miljøvurderingsloven
- Adgangen til at fravige beskyttelsen af yngle- og rasteområder
  Mark Christian Walters
15:00 Kaffe og kage pause med tid til walk and talk
15:45 Beskyttelse af Natura 2000-områder
  - Krav til væsentlighedsvurdering
- Afværgeforanstaltninger kontra kompensationsforanstaltninger
- Krav til konsekvensvurderingen
  Mark Christian Walters
16:45 Pause
17:00 Den nye VE-lov
  - Potentielle energiparker mm.
- Hvad sker der p.t. på Christiansborg?
  Niels-Peter Mohr
18:00 Middag
19:15 Erfaringsudveksling i dråben over en øl eller vand
11. juni 2024
08:00 Planlægning for VE-anlæg i Aabenraa Kommune
  - Håndtering af rigtig mange enkeltansøgninger
- Hvor står vi nu?
- Hvordan kommer vi videre?
  Niels-Peter Mohr
09:10 Pause
09:15 VE-planlægning i Aalborg Kommune
  - En samlet energiplan for hele kommunen.
- Landskabelig helhedsplan
  Peter Serup
10:30 Pause
10:40 Håndtering af VE anlæg i Tønder
  - Sammensætning af VE hold i forvaltningen i Tønder
- Borgerinddragelse, herunder vejledende afstemninger
- Kommunens ejerskab - En forening for hele kommunen
  Aron Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 En vindmølleplanlægning i praksis
  - Hvordan griber vi det an?
- Hvad er svært?
- Støjreglerne
  Jeanette Jeppesen
14:15 Oplæg til gruppedrøftelser
  Niels-Peter Mohr
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Erfaringsudveksling i grupper
  Niels-Peter Mohr
15:45 Erfaringsudveksling i plenum
  - Opsamling og konklusion
  Niels-Peter Mohr og Peter Serup
16:00 Evaluering og afslutning
  Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr

Undervisere

• Planlægger Jeanette Jeppesen, Ringkøbing-Skjern Kommune • Projektleder i grøn omstilling Aron Jørgensen, Tønder Kommune • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr • Planlægger Peter Serup, Aalborg Kommune • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Kursussted: Ferskvandscentret

19-06-2024 til 20-06-2024

Er du i tvivl om, hvornår et projekt skal screenes eller miljøvurderes? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag? Og hvordan forholdet er mellem miljøvurdering af projekter (VVM) og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.

Du får en grundlæggende indføring i miljøvurderingssager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

Du får overblik over miljøvurderingspligt (VVM) og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.


Dette kursus holdes typisk en gang årligt,
Kursusprogram
19. juni 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Mads Kobberø og Gitte Moestrup
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  Mads Kobberø
10:30 Pause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost og gåtur
13:15 Projekter og lokalplaner
  - Organisering og opgaver
- Samtidighed mellem projekt og plan
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
14:00 Proces for en VVM-screening
  - VVM-ansøgning - er der en sag?
- Bygherres ansøgning
- Screeningsproces, metode og indhold
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:30 Proces for VVM-screening - fortsat
  - Screeningsproces, metode og indhold (fortsat)
- Høring af interne og berørte myndigheder
- Afgørelse om Miljøvurderingspligt
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
17:00 Introduktion til retssag
  Mads Kobberø
17:30 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
20. juni 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mark Christian Walters
08:15 Koblingen mellem miljøvurdering af planen og projektet
  - Sammenhæng mellem en screeningsafgørelse for en plan og et efterfølgende projekt
- Adgang til at køre en parallel proces efter de to regelsæt
  Mark Christian Walters
09:45 Pause
10:00 Udvalgte emner i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingstilladelsen
  - Afgrænsningsudtalelsen
- Berørte myndigheder
- Myndighedernes håndtering af miljøkonsekvensrapporten
- Høringsprocessen
- Tilladelsen
- Tilsyn
  Mark Christian Walters
11:30 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelse
- Håndtering af reglerns om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i en egentlig miljøvurderingsproces
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  Fortsat
  Mark Christian Walters
14:00 Cases
  - Medbring din egen case
  Mark Christian Walters
14:45 Pause med kaffe, te og kage
15:00 Introduktion til brug af Danmarks miljøportal
  - EA-Hub - En samling af miljøvurderinger og miljøkosekvensrapporter
- EA-Tools - Miljøvurderingsværktøj
  Dorthe Holme og Karl Rasmus Sveding
16:00 Evaluering og afslutning
  Mark Christian Walters og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Undervisere

• Forretningsudvikler og chefkonsulent Dorthe Holme, Danmarks Miljøportal • VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Projektleder Karl Rasmus Sveding, Danmarks Miljøportal • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

De mange plantyper – Vejen til grøn omstilling

Kursussted: Ferskvandscentret

28-08-2024

Den fysiske planlægning er et vigtigt redskab - også i den grønne omstilling.

På dette kursus lærer du, hvordan den strategiske planlægning kan bringes i spil og hvilken rolle du spiller – i den stol hvor du sidder.

Den grønne omstilling kræver, at alle arbejder tværsektorielt og strategisk, men naturligvis indenfor de rammer, som lovgivningen udstikker. Det kan være svært at forholde sig til de forskellige mere eller mindre formelle plantyper, der findes i kommunerne. Men der er vigtig information at hente, hvis man forstår at læse og tolke dokumenterne.
På dette kursus giver vi dig et hurtigt overblik over: - planloven,
- planstrategien,
- klimahandlingsplaner
- kommuneplanen og
- eksempler på strategisk planlægning og
- helhedsplaner i byen og på landet.

Du vil blive bevidst om mangfoldigheden og din egen rolle som embedsmand i et politisk styret system med mange vilde problemer og behov for strategisk planlægning.
Kursusprogram
28. august 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Ellen Højgaard Jensen
09:45 Overblik over aktuelle udfordringer, vilde problemer og det danske plansystem
  - Strategisk planlægning
- Planloven
- Niveauer og sammenhænge i plansystemet
  Ellen Højgaard Jensen og Dorthe Harboe
10:45 Pause
11:00 Planstrategi i klimaets tegn
  - Kommunernes planstrategi - karakter og betydning
- Klimahandlingsplaner - karakter og betydning
Øvelse
  Ellen Højgaard Jensen og Dorthe Harboe
12:00 Frokost
13:00 Kommuneplanen - et omdrejningspunkt
  Opbygning, formål og rolle i forhold til de aktuelle politiske dagsordner
- Skiftende dagsordner
- Formål
- Opbygning
- Nye emner
  Ellen Højgaard Jensen og Dorthe Harboe
14:00 Pause
14:10 De mange mellemformsplaner i by og på land
  - Hvorfor opstår behovet?
- Hvilke typer findes?
- Hvad skal man være opmærksom på?
  Ellen Højgaard Jensen og Dorthe Harboe
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:15 Planlæggerens ændrede rolle
  - Politiske dilemmaer og politikudvikling
- Tværsektoriel indsats
- Borgerinddragelse
- Myndighed og facilitator på en og samme gang
  Ellen Højgaard Jensen og Dorthe Harboe
16:15 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Ellen Højgaard Jensen, Dorthe Harboe og Gitte Moestrup
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Geograf Ellen Højgaard Jensen, Byudvikler i Højgaard Plan og By og ekstern lektor på Det Kongelige Akademi • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Arkitekt Dorthe Harboe, Harboe Byplanrådgivning • Geograf Ellen Højgaard Jensen, Byudvikler i Højgaard Plan og By og ekstern lektor på Det Kongelige Akademi

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Risikosamarbejde

Kursussted: Gl. Skovridergaard

04-09-2024 til 05-09-2024

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der risiko for, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Vi stiller skarpt på risikobekendtgørelsen og myndighedernes opgaver i samspillet med risikovirksomhederne, så du kender dine opgaver i forhold til at forebygge og begrænse uheld.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Og du har mulighed for at bidrage aktivt med dine erfaringer og spørgsmål.

Du får et grundlæggende kendskab til risikoarbejdet med emner som:

- Lovgivningen og vejledninger
- Metoder, som eksperter anvender til beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg, herunder Power-to-X
- Miljømyndighedens og arbejdstilsynets opgaver og roller
- Politiets og beredskabets arbejde
- Lokalplanlægning og miljøvurdering
- Risikotilsyn

Deltagerne i kurset er normalt fra miljømyndigheden, beredskab, politi, rådgivere og risikovirksomhederne. En del af kurset er derfor opdelt i to spor: ét for beredskab/politi og ét for miljømedarbejdere (eksterne deltagere kan vælge frit).

Kurset giver et bredt grundlæggende kendskab til risikoarbejdet, som giver grobund for at arbejde videre og dygtiggøre dig i dit daglige arbejde.

Vil du være klogere på, hvordan samarbejdet mellem myndighederne kan koordineres, så det fungerer bedst muligt – også når uheldet er ude? Så er dette kurset for dig!

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
4. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Johan Galster
09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
  Johan Galster
10:00 Risikobekendtgørelsen
  -Lovgrundlag og vejledninger
  Ole Kristensen
10:30 Pause
10:45 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
  -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
  Ole Kristensen
11:30 Gruppearbejde - samarbejde og roller
  - Kort introduktion til virksomhed i gennemgående case
  Johan Galster og Ole Kristensen
12:15 Frokost
13:00 Metoder til risikovurdering
  -Identifikation af potentielle uheld
-Konsekvenser og sandsynligheder
  Nijs Jan Duijm
14:00 Gruppearbejde - Fareidentifikation
  Johan Galster og Nijs Jan Duijm
14:40 Pause kaffe og kage
15:00 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder
  Kasper Hvidegaard Søby
15:45 Pause
16:00 Spor 2: Metoder til risikovurdering
  - krav til risikoanalyser
- kriterier for risikoaccept
  Nijs Jan Duijm
16:00 Fra kl. 16.00 til kl. 17.30 er der to spor
  Spor 1 for beredskab og politi
Spor 2 for miljømedarbejdere
Eksterne deltagere kan vælge frit
  Johan Galster, Nijs Jan Duijm, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
16:00 Spor 1: Politi og Beredskab
  Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
  Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
17:30 Gruppearbejde - Fareidentifikatiom og risikovurdering
  - Forberedelse af opsamling på dagen
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
18:45 Middag
20:00 Øl, vand og socialt samvær i dråben
5. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Johan Galster
08:15 Beredskabets arbejde
  - § 11 og Beredskabsplaner
  Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
09:15 Gruppearbejde - uheld på virksomheden
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
10:15 Pause
10:30 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer
  Johan Galster
11:00 Gruppearbejde - planarbejde og miljøvurdering
  Johan Galster
11:45 Frokost og besøg i Aqua
13:00 Uheld sker faktisk og for tit
  - Læring fra konkrete uheld
  Johan Galster
14:00 Pause med kaffe og kage
14:15 Risikotilsyn
  - Planlægning og forberedelse
- Gennemførelse
- Opfølgning
  Johan Galster
15:00 Gruppearbejde - Risikotilsyn
  - Hvad skal tilsynet indeholde?
- Fremlæggelse
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Johan Galster
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Kasper Hvidegaard Søby, Arbejdstilsynet

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Luftforurening

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024

Luftforurening kan have store konsekvenser for menneskers helbred og for miljøet. Viden om regulering af luftforurening fra virksomheder er afgørende, så du kan træffe de rigtige beslutninger i sagsbehandlingen.

På vores kursus i luftforurening får du en grundig basisviden om luftforurening fra virksomheder, så du kan vurdere, hvornår der er behov for regulering af emission eller immission fra virksomheden.

Du lærer om reglerne, begreber og definitioner i bekendtgørelser og vejledninger, så du kan forstå og forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med. Herudover får du viden om emissionsmålinger og teknikker til begrænsning af luftforurening.

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

Du får indsigt i emner som:

- Lovgivning og virksomhedstyper
- Begreber og definitioner
- Organiske opløsningsmidler (VOC)
- Fyringsanlæg
- Lugt
- Deposition
- Spredningsfaktor og OML Multi
- Tolkning af OML-resultater
- Diffuse emissioner
- Emissionsmålinger
- Luftrensningsmetoder.

Med dette kursus er du klædt på til at klare den daglige sagsbehandling på luftforureningsområdet.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Har du allerede den grundlæggende viden, og vil du gerne kunne udføre eller kontrollere luftspredningsberegninger, så henviser vi til vores kursus: Beregning af luftforurening.
Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
09:20 Introduktion til luftforurening
  - Lovgivning og virksomhedstyper
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
09:40 Begreber og definitioner Bekendtgørelser og vejledninger
  - Fyringsanlæg
- VOC
- Lugt
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
12:30 Frokost
13:30 OML-beregning - fiktiv case
  - Eksempel på OML-beregning
- Tolkning af OML-resultater
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
  - Effekter (OML)
- Opmærksomhedspunkter og muligheder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
15:00 Diffuse emissioner
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
15:30 Pause med kaffe, te og kage
15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:15 Luftrensningsmetoder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:30 Tips til miljømyndigheden
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstgaard, OK a.m.b.a.

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

Kursussted: Ferskvandscentret

12-09-2024

Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås. Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

Kurset veksler mellem de fire hovedområder og går i dybden med den bagvedliggende teori. Du opnår en forståelse for de mekanismer, der bestemmer, hvorfor miljøfremmede stoffer opfører sig forskelligt i jord og grundvand. Og du lærer at vurdere organiske stoffers flygtighed, vandopløselighed, mobilitet og nedbrydelighed.

Kurset afsluttes med en samlet opgave, som omfatter beregninger indenfor de præsenterede hovedområder.

For dig, som kun ønsker den nødvendige, grundlæggende teori, henviser vi til basis-kurset.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
12. september 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
  - Eksempler på stofgrupper/stoffer
- Damptryk
- Vandopløselighed
- Henrys lov
  Niels Peter Arildskov
11:30 Jordens egenskaber
  - Jordens bestanddele
- Udvalgte jordmineraler
- Ionbytning
- Organisk stof i jord
  Niels Peter Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Sorptionsprocesser
  - Adsorption og absorption
- Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
- Retardation og mobilitet
  Niels Peter Arildskov
14:00 Nedbrydningsprocesser
  - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
- Energibetragtninger
- Kemisk struktur og nedbrydelighed
- Eksempler på nedbrydningsprocesser
- Nedbrydningskinetik
  Niels Peter Arildskov
15:00 Pause med kaffe og kage
15:30 Opgave
  Niels Peter Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Minikursus om BAT-tjeklister – online

Online kursus via Ferskvandscentret.

30-09-2024

På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
30. september 2024
09:00 Velkommen og login på Zoom
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
  Birgitte Holm Christensen
10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
  Mette Tjener Andersson
10:40 Pause
11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
  Mette Tjener Andersson
11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
  Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
12:00 Tak for i dag
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.

Vandforsyningsjura

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024 til 03-10-2024

En god og stabil vandforsyning er en selvfølge for mange af os, og det kræver god planlægning samt indsigt i muligheder og begrænsninger.

På vores kursus om vandforsyningsjura får du de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Og du får en bred forståelse for hele området.

- Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem kommune og forsyning.
- Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
- Vi har cases, hvor du får mulighed for at bruge din viden i praksis.


Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

Og du har mulighed for at byde ind med aktuelle cases inden kurset,

Du får indsigt i emner som:
- Vandsamarbejder
- Vandselskabers forsyningspligt
- Regulativer
- Bidrag og takstgodkendelse
- Ledningsnettet
- Eksproportion, Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
- Vandforsyningsplan
- Grundvandsbeskyttelse
- Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
- Miljøvurdering, vandrammedirektivet og habitatdirektivet
- Drikkevandsbekendtgørelse og tilsyn med vandkvalitet
- Påbud og håndhævelse
Er du klar til at mestre vandforsyningsjuraen og styrke din viden inden for dette komplekse felt? Så er dette kursus for dig. Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.
(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
  Peter Nymann
10:30 Økonomisk regulering
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og takstgodkendelse
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ledningsnettet
  Peter Nymann
16:40 Eksproportion
  Peter Nymann
17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  Peter Nymann
17:30 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
Vi tager fat i et aktuelt emne
  Peter Nymann og Peter Thastum
18:00 Middag
19:15 Vand til brandtekniske installationer
  Peter Nymann
20:00 ERFA og hygge i dråben
3. oktober 2024
08:15 Vandforsyningsplan
  Peter Thastum
09:15 Grundvandsbeskyttelse
  Peter Thastum
10:15 Pause
10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  Peter Thastum
11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Relevante klagenævnsafgørelser
  Peter Thastum
12:00 Frokost
12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
  Peter Thastum
13:45 Påbud og håndhævelse
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Peter Thastum og Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:15 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
Vi tager fat i et aktuelt emne.
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:45 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Grundlæggende hydrogeologi

Kursussted: Ferskvandscentret

22-10-2024 til 24-10-2024

Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
22. oktober 2024
11:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
11:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
12:15 Frokost
13:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark - Fortsat
  - Øvelse
14:15 Pause
14:20 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
  Claus Holst Iversen
15:20 Pause med kaffe og kage
15:40 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
16:40 Kort pause
16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier - Fortsat
  - Øvelse
17:30 Øvelser
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
23. oktober 2024
08:00 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  Nils Bischoff
09:00 Pause
09:10 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber - fortsat
10:00 Besøg på kildeplads
  Karl-Ejner Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Pejlinger og potentialeforhold
  Nils Bischoff
14:00 Pause
14:10 Øvelse i optegning af potentialekort
  Nils Bischoff
15:10 Besøg i Aqua
15:50 Kaffe og kage
16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
  Claus Holst Iversen
17:00 Pause
17:10 Sårbarhed
  - Øvelse
  Claus Holst Iversen
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
24. oktober 2024
08:00 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
08:45 Kort pause
08:50 Jordforurening
  - Beregninger
- Indsatsplaner
- Punktkilder / fladekilder
10:30 Pause
10:40 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  - Væsentlighedsvurdering og hydrologi
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
12:10 Frokost
13:10 Case om etablering af ny kildeplads
  - Præsentation af case
- Hvad skal man tage hensyn til?
- Hvordan beskyttes kildepladsen?
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
13:30 Den fremtidige grundvandsressource i relation til klimaforandringer
  - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
- Tørke
- Vandløbspåvirkning
- Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
  Nils Bischoff
14:15 Kaffe og kage
14:30 Case om fremtidig ressource i relation til tørke
15:45 Afrunding og evaluering
  Nils Bischoff og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Sagsbehandling på renovationsområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024

Hvordan håndterer du de svære og ofte meget komplicerede affaldsklager eller sager, hvor der er problemer med at overholde arbejdstilsynets krav til sikkerhed og arbejdsmiljø? På dette kursus får du styr på hvad dine handlemuligheder er. Du får sparring på dine egne problematikker, og du hører, hvad der rører sig andre steder, så du kan være forberedt på, hvordan du kan løse lignende problematikker i din kommune.
Opgaverne i kundeservicefunktionerne kan blive udfordret når udbudsgrundlag, regulativer og miljøbeskyttelsesloven skal spille sammen, men sammen får vi overblikket og dykker ned i de spidsfindigheder, der kan være med til at løse dine udfordringer.
Vi gennemgår konkrete eksempler på udbudssituationer, og hvor der kan ligge faldgruber, og drøfter hvordan man kunne komme udenom dem.
Du har mulighed for at sende din egen case inden kurset, så den kan indgå i sparring med andre.
Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Martin Frank Mogensen og Gitte Moestrup
09:45 AT-Vejledning kontra anden lovgivning på renovationsområdet
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Rettigheder på vejen
- Rettigheder på privat grund
- Arbejdsmiljøregler
  Martin Frank Mogensen
10:45 Kort pause
11:00 Hverdagens klagesager om fejlsortering og adgangsforhold
  Martin Frank Mogensen
12:30 Frokost
13:30 Udbud og ydelsesbeskrivelser
  - Hvilke håndtag og virkemidler skal anvendes hvor?
- Hvordan sikrer man, at vilkårene er entydige og rammerne klare?
- Hvordan hænger værdikæden bedst sammen, så både serviceniveau, effektivitet, omkostningsniveau, arbejdsmiljø og samarbejde bliver tilgodeset?
- Hvad er go / no go med hensyn til ydelsesbeskrivelser - lov ikke mere ende du kan regulere.
  Louise Åstrøm
14:30 Kaffe, te og kage
14:45 Drøftelser med udgangspunkt i jeres konkrete eksempler på sager, der er gået i hårdknude
  - Egne eksempler sendes inden kurset
  Martin Frank Mogensen og Louise Åstrøm
16:15 De vigtigste pointer og Evaluering
  Martin Frank Mogensen, Gitte Moestrup og Louise Åstrøm
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

Undervisere

• Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune • Chefkonsulent Louise Åstrøm, Rambøll Danmark A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Beregning af luftforurening

Kursussted: Ferskvandscentret

07-11-2024

Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biogasanlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg?

På vores kursus i beregning af luftforurening får du en grundig introduktion til beregning af luftemissioner fra virksomheder, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

Konkret kigger vi på:

- Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
- Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger af VOC/TOC
- Lugt f.eks. fra biogasanlæg.

Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

Med dette kursus bliver du klædt på til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Har du brug for en grundlæggende viden om luftforurening? Så henviser vi til vores kursus: Luftforurening
Kursusprogram
7. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
  - Hvor skaffer man input?
  Marie Ambye-Jensen
10:45 Pause
11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
  Marie Ambye-Jensen
12:00 Frokost
13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
  Marie Ambye-Jensen
14:00 Pause
14:10 Fortsat
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:15 Lugt - klargøring af data og forståelse af begreber
  - Biogasanlæg
  Marie Ambye-Jensen
15:45 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
  Marie Ambye-Jensen
16:30 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Medbring gerne egne problemstillinger
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsyn med vandværker

Kursussted: Gl. Skovridergaard

13-11-2024 til 14-11-2024

Det er afgørende, at vores drikkevand er af høj kvalitet og sikkert at indtage. Effektivt tilsyn med vandværkerne er nøglen til at identificere og håndtere potentielle risici og sikre, at drikkevandet opretholder en god kvalitet.

På vores kursus i tilsyn med vandværker lærer du:
- at anvende relevant lovgivning i forbindelse med de lovpligtige tilsyn
- hvordan man udfører hygiejnisk og teknisk tilsyn med vandets kvalitet i boringer, på vandværker, i ledningsnettet og hos forbrugerne
- at forstå vandets vej fra grundvandet gennem boringer, vandværker, behandlingsanlæg og ud til forbrugerne. Desuden lærer du, hvordan du håndterer forureningssituationer, hvis de opstår.

Du får mulighed for at lære på første hånd ved at deltage i besøg på 2 vandværker i Silkeborg kommune. Her har på mulighed for at anvende teoretisk viden i praksis og forstå de udfordringer, der er forbundet med at opretholde god vandkvalitet.

Lovgivningen og reguleringen på området ændrer sig løbende, og dette kursus sikrer, at du er helt opdateret på de seneste ændringer og krav.

Fra evalueringen 2023: Fantastisk, overskueligt, seriøst men med humor

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
13. november 2024
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette Rasmussen
10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
12:30 Frokost
13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:00 Pause med kaffe, the og kage
15:30 Teknisk tilsyn med vandværker
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:00 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
14. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
  Steen S. Wengel
09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
  Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
  Tilsyn på:
- Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  Anne-Mette Rasmussen, Gitte Moestrup og Steen S. Wengel
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

Undervisere

• Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

Pris 8.880,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.880,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøvurdering og Bilag IV

Kursussted: Ferskvandscentret

20-11-2024 til 21-11-2024

Habitatdirektivet og beskyttelse af Bilag IV arter spiller en større og større rolle, når nogen ønsker at gennemføre et projekt.

På dette kursus får du en større forståelse for reglerne i habitatdirektivet, og hvordan det er implementeret i dansk lovgivning. Vi kommer også ind på Bilag IV arter i relation til anden lovgivning, herunder miljøvurderingsloven, Natura 2000 og artsfredningsbekendtgørelsen.

Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12,13 og 16 samt deres implementering i dansk lovgivning og den danske praksis samt praksis hos EU-Kommissionen og EU-domstolen.

Det er et lidt nørdet kursus, hvor vi går helt i bund med beskyttelsen, når vi får besøg af en række eksperter, der inden for hver deres felt, fortæller om de undersøgelser og vurdering af påvirkninger af udvalgte Bilag IV arter, der skal foretages:

- Insekter
- Padder og krybdyr
- Hasselmus og birkemus
- Marine pattedyr.
Kursusprogram
20. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Casper Katborg og Gitte Moestrup
09:45 Habitatdirektivet - præsentation af rammerne
  - Habitatdirektivet - beskyttelsen af bilag IV-arter, herunder praksis fra EU-Domstolen
- Den danske implementering
- Hvem er myndighed?
- Vurderingsregime - hvad skal der til?
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
11:00 Pause
11:15 Fortsat
  - Hvilke arter er beskyttede?
- Hvad er yngle- og rasteområder?
- Økologisk funktionalitet
- Hvornår er en undersøgelse tilstrækkelig?
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
12:30 Frokost
13:30 Insekter på bilag IV
  - Undersøgelse efter Vandkalve og guldsmede på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Nicholas Bell
14:30 Formiddagens program fortsat
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
16:00 Pause med kaffe og kage
16:30 Padder og krybdyr på bilag IV
  - Undersøgelse efter tudser, frøer og markfirben på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Mikkel Stener Møller
18:00 Pause
19:00 Middag
20:15 Øl, vand og socialt samvær i Dråben
 
21. november 2024
08:00 Besøg i Aqua - Odder, bæver og strandtudseprojektet
  Morten Vissing
09:00 Bilag IV arter i relation til anden lovgivning
  - Bilag II arter vs. Bilag IV arter (Natur 2000)
- Beskyttede pader (Artsfredningsbekendtgørelsen)
- Miljøvurdering (planer og projekter)
- Gennemgang af klagenævnsafgørelse - herunder praksis for flagermus
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
10:30 Pause
10:45 Hasselmus og birkemus på bilag IV
  - Undersøgelse efter hasselmus og birkemus på bilag IV.
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Julie Dahl Møller
12:00 Frokost
13:00 Marine pattedyr på bilag IV
  - Undersøgelse efter marine pattedyr på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Maria Wilson
14:00 Fravigelsen
  - Forudsætninger for fravigelse
- Eksempler på projekter hvor der er opnået fravigelse??
- Forhåndsfravigelser
  Nynne Elmelund Lemming
15:30 Afrunding og evaluering med kaffe, te og kage
  Casper Katborg, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Advisor Ecology and Biology Nicholas Bell, WSP Danmark A/S • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Biolog, ph. d. Nynne Elmelund Lemming, Miljøstyrelsen Odense • . Julie Dahl Møller, Aarhus universitet • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Senior specialist Maria Wilson, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Kursussted: Ferskvandscentret

05-12-2024

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Du får overblik over vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

Vi vil komme ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om sagsoplysning, og kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.

Centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” bliver gennemgået, samt direktivets forbud mod forringelser, illustreret ved en gennemgang af såvel EU-domstolens som dansk klagenævnspraksis..

Udledning til målsatte recipienter - hvad skal du være opmærksom på?
Med ophæng i klagenævnspraksis kommer vi ind på de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser.

Herudover stiller vi skarpt på de juridiske og tekniske aspekter i vandindvindingstilladelser, samt forholdet til vandrammedirektivet i den forbindelse.

Endelig går vi i dybden med undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

Dagen sluttes af med en middag, hvor der er mulighed for faglige snakke og netværksdannelse. Hvis du har langt hjem, kan du få en sandwich med i stedet for.
Kursusprogram
5. december 2024
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Karen Søgaard Christiansen, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
09:30 Introduktion
  - Hvorfor er dette kursus vigtigt?
- Vandområdeplaner 3. planperiode
  Karen Søgaard Christiansen
10:00 Retlig ramme for vandrammedirektivet og den danske implementering heraf
  Flemming Elbæk
11:00 Pause
11:15 Vandrammedirektivet og udledningstilladelser
  - Vurderingernes gennemførelse og parametre
  Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
12:00 Frokost
13:00 Vandrammedirektivet og udledningstilladelserr, fortsat
  - Vurderingernes gennemførelse og parametre
  Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
13:40 Pause
13:50 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
  - Vurderingernes gennemførelse (de enkelte kvalitetselementer mv.)
  Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
15:00 Pause med kaffe og kage og besøg i AQUA
  - Walk and talk, se vandløb, forurenet - og ren sø i Aqua
15:30 Vandrammedirektivet, vandløb og grundvand
  - Vurderingernes gennemførelse for grundvandsparametre
  Flemming Elbæk og Morten Lauge Fejerskov
17:00 Pause
17:15 Fravigelsesmuligheder i vandrammedirektivet
  Flemming Elbæk
17:45 Opsamling og evaluering
  Gitte Moestrup, Flemming Elbæk og Karen Søgaard Christiansen
18:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

Undervisere

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Ekspertisechef Morten Lauge Fejerskov, NIRAS • Ekspertisechef Karen Søgaard Christiansen, Niras

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsyn med svømmebade

Kursussted: Ferskvandscentret

16-01-2025

Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning, vejledninger mm, og du lærer at føre tilsyn med svømmebade både ved skrivebordet og i praksis.

Vi kigger på hvilke vandanalyser, der skal udføres, og hvad der skal ske, når kvalitetskravene ikke er overholdt eller der har været fækal forurening - Hvad kan/skal svømmebadet gøre? Hvornår skal badet lukkes? Og hvornår må de åbne igen? Du lærer desuden at beregne omsætningstiden og filterarealet.

Vi besøger et svømmebad i nærheden, hvor vores underviser viser og fortæller, hvad du skal holde øje med, når du er på hygiejnisk - teknisk tilsyn.

Du lærer om kontrol af vandkvalitet, hygiejniske forhold, sikkerhed ved installationer og oplag af farlige stoffer i forbindelse med vandbehandlingen.
Kursusprogram
16. januar 2025
09:00 Ankomst
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Jesper Poulsen
09:45 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm.
  - Gennemgang af Svømmebadsbekendtgørelsen
- Fokus på tilsyn og godkendelse
- Beregning af omsætningstiden
- Dispensation til driftbaseret omsætningstid
- Beregning af filterarealet
- Eksempel på tilsynsrapport
  Jesper Poulsen
10:45 Pause
11:00 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm. - fortsat
12:00 Frokost
13:00 Oplæg til besøg i svømmehal
  - Kort gennemgang af evt. godkendelse
- Hvad skal du være opmærksom på ved et tilsyn?
  Jesper Poulsen
13:30 Afgang til Them svømmehal
13:45 Hygiejnisk - teknisk tilsyn
  - Kontrol af især fokuspunkter
- Svømmehal og teknikrum
- Registrering af teknisk anlæg
  Jesper Poulsen og Peter Bagger Ekerts
15:15 Afgang fra svømmehallen til FVC
15:30 Pause med kaffe, te og kage
15:45 Afrapportering af tilsyn og diskussion af problemstillinger
  - Hygiejniske forhold
- Bakteriologiske vandanalyser
- Pumpeydelser, herunder filterhastigheder
- Egenkontrol/driftsjournal
- Kemikalieopbevaring
- Fækal forurening/chokkloring
- Håndhævelse
  Jesper Poulsen
16:45 Evaluering af kurset
  Jesper Poulsen og Gitte Moestrup
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

Undervisere

• Teknisk Chef Peter Bagger Ekerts, Them Hallerne • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

21-01-2025

Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
21. januar 2025
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Revurdering af miljøgodkendelser – industri

Kursussted: Ferskvandscentret

29-01-2025

Kom og lær hvordan du får sat struktur og fart på dine revurderinger. Hvordan finder du ud af, hvad BAT er for bilag 1-virksomheder, og hvornår udløser de forskellige BAT-konklusioner en revurdering? Hvordan spiller standardvilkår sammen med BAT? Og hvordan laver man en forsimplet revurdering af en bilag 2-virksomhed?

Du får en opdatering om Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger, og du lærer, hvad kerneopgaven i revurdering er, og hvordan du kender forskel på, hvornår en opgave er en revurderingsopgave, en godkendelsesopgave og en tilsynsopgave. To erfarne undervisere bringer dig til ny viden om revurdering, og undervisningen veksler mellem gennemgang, diskussioner og cases. Inden kurset har du mulighed for at sende dine egne spørgsmål og egne cases.

Dagen efter har vi kursus i Basistilstandsrapporter (BRT). Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
29. januar 2025
08:30 Morgenbuffet
08:45 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Hvad er en revurdering?
  Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad der kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
  Mai-Britt Bruun
10:00 Kort pause
10:10 Hvad er en revurdering - fortsat
  Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
  Mai-Britt Bruun
11:45 IE-direktivet
  Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Revurderinger i praksis
  Vi ser på hvordan BAT udmøntes i miljøgodkendelsen ved revurdering og får en foratåelse for, hvad BAT er, og hvordan BAT bliver fastlagt. Vi ser desuden på hvor, man finder de enkelte BAT-konklusioner og hvordan en BAT-tejkliste skal forståe. Vi kommer ind på:
- Revurderingsproces og sagsforløb
- Kapacitetsgrænser og listepunkter
- Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
- Fastsættelse af BAT for bilag 1- og 2-virksomheder
- BAT og standardvilkår
- Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
- Udmøntning af BAT ved revurdering - forstå BAT-tjeklisten
- Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
- Typiske problemstillinger ved revurderinger
- Basistilstandsrapporter
  Birgitte Holm Christensen
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Erfaringsudveksling
  Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
  Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
16:00 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Basistilstandsrapporter (BTR)

Kursussted: Ferskvandscentret

30-01-2025

Nogle virksomheder der håndterer kemiske stoffer skal gennemføre en basistilstandsrapport (BTR) enten i forbindelse med opstart af en ny virksomhed, eller når en eksisterende virksomhed får revurderet sin miljøgodkendelse eller blot skal have et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse.
På kurset giver vi dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksom på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter ift. godkendelsesbekendtgørelsen, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikrer mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? Dette og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

Emnerne behandles med afsæt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport Trin 1 - 8.
Står du for at skulle vurdere, om der skal laves en basistilstandsrapport (BTR), og hvad den skal indeholde, men mangler den nødvendige viden på området? Så er dette kursus for dig,

Her lærer du om:
· Hvilke aktiviteter, der er omfattet af basistilstandsrapporter
· Vurdering af behov for basistilstandsrapport
· Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
· Hvordan vi kan bruge basistilstandsrapporter

Du bliver guidet igennem en hel basistilstandsrapport via opgaver, så du bliver klar til at løfte opgaven, når du går fra kurset, Du lærer at arbejde med EU vejledningens trin 1-3 (vurdering af behov for BTR) og trin 4-7A (de næste trin frem til oplæg til miljøtekniske undersøgelser)

Du er meget velkommen til at sende en case og spørgsmål inden kursusstart.

Dagen før har vi kursus i Revurdering af miljøgodkendelser - Industri. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
Dag nr.: 1
08:30 Morgenbuffet
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:30 Regler om basistilstandsrapport
  - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
- Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
- Hvornår udløses krav om BTR?
- Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
- hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
  Mai-Britt Bruun
10:30 Kort pause
10:45 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
  - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
- Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
13:15 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
  EU vejledning Trin 1-3. herunder:
- Hvilke aktiviteter er omfattet?
- Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
- Hvilke kemiske stoffer er relevante?
- Hvordan sorteres stofferne?
- Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
  Mette Tjener Andersson
13:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
  Mette Tjener Andersson
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
  - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
- EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
- EU vejledning Trin 8 - Rapportering
- Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
- Hvor mange prøver skal der udtages?
- Hvad skal der undersøges for?
- Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
  Mette Tjener Andersson
15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
  Mette Tjener Andersson
16:00 Hvordan kan BTR bruges?
  - Brug af BTR
- Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
- Er det en god ide at undgå BTR?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
16:20 Afslutning og evaluering
  Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Støj for byplanlæggere

Kursussted: Ferskvandscentret

27-02-2025

God planlægning kræver, at man på forhånd tager hånd om de konflikter, der kan opstå mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter. Hvis problemerne er opstået, kan det være vanskeligt at løse dem.

På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen og mulighederne i planlovens § 15a. Vi dykker ned i både den juridiske tilgang og den praktiske implementering.

Vores juridiske ekspert giver en introduktion til Planlovens § 15a og handlemuligheder, den giver i eksisterende byområder, herunder relevante klagenævnsafgørelser.

Repræsentanter fra en kommune vil fortælle, hvordan de internt arbejder sammen omkring støj og planlægning. Der vil desuden blive gennemgået konkrete cases, der illustrerer konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter.

Kurset giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de udfordringer, der kan opstå i din byplanlægning. Du vil bl.a. lære, hvordan du kan udnytte mulighederne for:

- Huludfyldning
- Byomdannelsesområder
- Transformationsområder.

Du bliver introduceret til betydningen af:
- Støjfølsom anvendelse
- Støjbelastet areal
- Støjende aktiviteter som:
- Produktionsvirksomheder
- Fritidsaktiviteter, idrætsanlæg eller skoler
- Forsvarets øvelsesarealer
- Vindmøller
- Restaurationer, diskoteker, cafeer o. Lign.
- Detailhandel, værksteder eller håndværkere
- Trafikstøj.

Vi vil prioritere de aktiviteter, som er mest relevant for de deltagende kursister.

Medarbejdere Plan- og Miljøafdelingen kan med fordel deltage sammen, så I kan opnå et fælles udgangspunkt.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
27. februar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
09:30 Fokuspunkter §15A i Planloven
  - Støjfølsom anvendelse
- Støjbelastet areal
- Konsekvenszoner
- Støjende fritidsaktiviteter
- Forsvarets øvelsesarealer
- Vindmøller
- Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
- Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
- Trafikstøj
  Jesper Lund Thomsen
10:45 Kort Pause
11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
12:00 Frokost
13:00 Juraen i planlovens § 15A
  - Huludfyldning / blandede byfunktioner
- Byomdannelsesområder
- Transformationsområder
  Tina Toft
14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
  Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
  Louise Kruse Hansen
14:30 Kaffe og kage
14:45 Gennemgang Case 1
  Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
  Louise Kruse Hansen
15:30 Gennemgang case 2
  Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
  Louise Kruse Hansen
16:15 Opsamling og evaluering
  Gitte Moestrup, Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

Undervisere

• Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøgodkendelser industri

Kursussted: Ferskvandscentret

12-03-2025 til 13-03-2025

For at udarbejde en miljøgodkendelse af en virksomhed kræves der et dybdegående kendskab til lovgivningen samt evnen til at anvende denne viden i praksis.
På dette kursus får du både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesprocessen. Kurset giver dig et detaljeret overblik over hele sagsgangen fra ansøgningen indsendes til udarbejdelse og offentliggørelse af miljøgodkendelsen. Fokus vil primært være rettet mod bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder.

To af branchens eksperter vil guide dig igennem følgende emner:

- Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
- Kriterier for godkendelsespligt
- Godkendelsesansøgningen
- Rammer for vilkårsfastsættelse
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Opbygning af miljøgodkendelsen og processen
- Fastsættelse af vilkår
- Brugerbetaling
- Kort om tilsyn og håndhævelse.

Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Kurset vil veksle mellem teori og spørgsmål til drøftelse – og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du ønsker at lære, hvordan du bedst vurderer og begrunder væsentlige miljøforhold, så du kan stille de rigtige vilkår, så er dette kurset det rette for dig – det er ikke så ligetil, som man måske tror.

(Dette kursus afholdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
12. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  Mads Kobberø
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Pause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 Kaffe, te og kage
15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:30 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
13. marts 2025
08:00 Indledende om virksomheder
  - Begrebet "virksomhed"
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Godkendelselsespligtige virksomheder
  Kirsten Hansen
08:30 Opbygning og proces for miljøgodkendelse
  - Ansøgning, kvittering og indledende gennemgang
- Det overordnede grundlag for at meddele godkendelse
- Indhold i godkendelsen - vilkår - vurdering - begrundelse
- Væsentlige miljøforhold
- Høring, klageafgang mv.
- Særligt for bilag 1-virksomheder
  Kirsten Hansen
09:30 Kort pause
09:45 Hvordan fastsætter vi vilkår
  - Generelt
- Indretning og drift
- Luft- og lugtforurening
- Støj
- Affald
- Jord og grundvand
- Spildevand og overfladevand
- Egenkontrol og driftsjournal
- Uheld/unormal drift
- Ophør
  Kirsten Hansen
10:45 Pause
11:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
12:00 Frokost
13:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Kaffe, te og kage
14:15 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
  Mads Kobberø
15:50 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Konsulent Kirsten Hansen, Rambøll Danmark A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Grundlæggende hydraulik

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Hydraulik er nøglen til at forstå, hvordan vand bevæger sig i rør, k analer og åbne vandløb. Og forståelsen er afgørende for at kunne forudsige og styre vandstrømme effektivt og sikkert.

Vores grundlæggende hydraulikkursus giver dig den nødvendige viden til at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder. Dette er relevant både inden for afløbsteknik og ved afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.Du får indsigt i emner som:
- Hydrauliske grundbegreber.
- Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
- Vandspejls-/stuvningsberegning.
- Beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer.

På andendagen deler vi op i to spor:

Vandløbshydraulik, der dækker:
- Hydrauliske beregninger i vandløb.
- Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
- Ikke stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro

Afløbssystemer, der dækker:
- Hydrauliske beregninger i afløbssystemer
. Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi.
- Ikke stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, overvømmelsesberegninger, Mike flood.
- Dimensionering af regnvandsbassiner.

Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre og størrelser.

Grundlæggende viden om hydraulik er afgørelsende for at sikre effektiv vandhåndtering og forebyggelse af skader forårsaget af vand.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
10:00 Hydrauliske grundbegreber
  Kristian Vestergaard
11:30 Øvelse tværsnit og flow
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
  Kristian Vestergaard
14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
  Kristian Vestergaard
15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Vandspejls/stuvningsberegning og beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Cases og beregningsøvelser
  Kristian Vestergaard
21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
20. marts 2025
Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
  Kristian Vestergaard
09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
  Kristian Vestergaard
10:30 Opgave i vandspejlsberegning
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Opsamling/diskussion af opgave
  Kristian Vestergaard
13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
  Kristian Vestergaard
14:15 Beregning af afvandingstilstand
  Kristian Vestergaard
Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
  Tina Nettelfield
09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
  Tina Nettelfield
10:00 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
  Tina Nettelfield
11:30 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
  Tina Nettelfield
13:45 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
15:00 Fælles opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  Kristian Vestergaard, Gitte Moestrup og Tina Nettelfield
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Projekt Chef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.